23.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 198/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 699/2013

av den 19 juli 2013

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Kattsand som består av naturlig bentonitlera som har torkats och behandlas med ett bakteriedödande medel och blandats med aktivt kol för att hindra bakterietillväxt och lukt. Bentonitleran utgör mer än 94 % av produktens vikt.

Produkten säljs till konsumenter i olika förpackningsstorlekar.

3824 90 97

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten har erhållits genom att bentonitlera blandats med bakteriedödande medel och aktivt kol. Klassificering som annan lera enligt nr 2508 är därför utesluten (anmärkning 1 till kapitel 25).

Tillsatsen av ett bakteriedödande medel och aktivt kol förändrar inte det ingående materialets form eller beskaffenhet. Klassificering enligt nr 6815 som varor av sten eller andra mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans är därför också utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 68, allmänna anvisningar, tredje stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 97 som kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

2.

Kattsand som består av runda och ovala genomskinliga korn av kiseldioxid (kiselgel). Produkten innehåller en synlig mängd färgade korn.

De färgade kornen erhålls genom tillsats av ett blått färgämne.

Produkten säljs till konsumenter i olika förpackningsstorlekar.

3824 90 97

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Den blå färgen tillsätts enbart av kommersiella eller säljfrämjande skäl och inte för att identifiera kiseldioxiden. Kiseldioxid i kornform utgör inte en fara för säkerheten. Klassificering enligt nr 2811 är därför utesluten (anmärkning 1 e till kapitel 28).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 97 som kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.