13.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 665/2013

av den 3 maj 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med betraktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade rättsakter om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Energiförbrukningen hos dammsugare står för en betydande del av den totala energiförbrukningen i unionen. Möjligheterna att minska energiförbrukningen för dammsugare är betydande.

(3)

Våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, robotdammsugare, industridammsugare, centraldammsugare, batteridrivna dammsugare, golvbonare och utomhusdammsugare har särskilda egenskaper och bör därför inte omfattas av den här förordningen.

(4)

Den information som anges på etiketten bör tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (2).

(5)

Denna förordning bör fastställa en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på etiketten för dammsugare.

(6)

Denna förordning bör dessutom fastställa krav avseende den tekniska dokumentationen och produktbladet för dammsugare.

(7)

Förordningen bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av dammsugare, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(8)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav för märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för nätanslutna elektriska dammsugare, inklusive hybriddammsugare.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

(a)

våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, batteridrivna dammsugare, robotdammsugare, industridammsugare eller centraldammsugare,

(b)

golvbonare,

(c)

utomhusdammsugare.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   dammsugare: en apparat som, med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, avlägsnar smuts från den yta som ska rengöras.

2.   hybriddammsugare: dammsugare som kan drivas både via elnätet och med batterier.

3.   våtdammsugare: dammsugare som avlägsnar torrt och/eller vått material (smuts) från en yta genom att applicera ett vattenbaserat rengöringsmedel eller ånga, och som därefter avlägsnar rengöringsmedlet/ångan samt smutsen med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, inbegripet de dammsugartyper som brukar benämnas textilvårdsmaskiner (dvs. spray/extraktionsmaskiner).

4.   kombinerad våt- och torrdammsugare: dammsugare som är utformad för att avlägsna en vätskevolym på mer än 2,5 liter och som dessutom har samma funktioner som en torrdammsugare.

5.   torrdammsugare: dammsugare som är utformad för att avlägsna smuts som i princip är torr (damm, fibrer, trådar), inklusive dammsugartyper som är försedda med batteridrivna s.k. aktiva munstycken.

6.   batteridrivet aktivt munstycke: munstycke som är försett med en batteridriven vibrerande anordning som hjälper till att avlägsna smuts.

7.   batteridriven dammsugare: dammsugare som drivs enbart med batterier.

8.   robotdammsugare: batteridriven dammsugare som utan mänsklig medverkan kan operera inom en viss radie och som består av en rörlig del och en dockningsstation och/eller andra tillbehör som bidrar till funktionen.

9.   industridammsugare: dammsugare som är avsedd att ingå i en produktionsprocess, som är utformad för att avlägsna farliga material och/eller som är utformad för att avlägsna tungt damm inom byggnads-, gjuteri-, gruv- eller livsmedelsindustri och/eller som ingår i en industrimaskin eller ett industriverktyg och/eller som är en kommersiell dammsugare vars munstycke är bredare än 0,50 m.

10.   kommersiell dammsugare: dammsugare för yrkesmässig städning som är avsedd att användas av icke-yrkesmän eller fast anställd eller inhyrd städpersonal på kontor, i affärer samt på sjukhus och hotell, och som av tillverkaren betecknas som en kommersiell dammsugare i en försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (3).

11.   centraldammsugare: dammsugare med en fast (ej rörlig) centralenhet som skapar undertryck och med slanganslutningar på fasta ställen i byggnaden.

12.   golvbonare: elektrisk apparat som är avsedd att skydda, putsa och/eller ge glans åt vissa typer av golv och vanligen används i kombination med ett polermedel som apparaten gnider ut över golvet; vanligen kan den också fungera som dammsugare.

13.   utomhusdammsugare: apparat som är avsedd för användning utomhus för att suga upp avfall, såsom gräsklipp och löv, i en uppsamlingsbehållare med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, och som kan ha finfördelningsfunktion och som även kan ha utblåsfunktion.

14.   batteridriven dammsugare av normalstorlek: batteridriven dammsugare som i fulladdat tillstånd kan rengöra 15 m2 golvyta med 2 dubbeldrag över varje del av golvet utan återuppladdning.

15.   dammsugare med vattenfilter: torrdammsugare som använder mer än 0,5 liter vatten som huvudsakligt filtermedium, varvid insugsluften trycks genom vattnet så att torrt material avlägsnas under passagen.

16.   hushållsdammsugare: dammsugare som är avsedd för hushållsbruk och för vilken tillverkaren anger detta i försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (4).

17.   universaldammsugare: dammsugare som levereras med ett fast eller minst ett löstagbart munstycke för rengöring av såväl mattor som hårda golv eller som levereras med både minst ett löstagbart specialmunstycke för rengöring av mattor och minst ett löstagbart munstycke för rengöring av hårda golv.

18.   dammsugare för hårda golv: dammsugare som levereras med ett fast specialmunstycke för rengöring av hårda golv, eller som bara levereras med ett eller flera löstagbara specialmunstycken för rengöring av hårda golv.

19.   mattdammsugare: dammsugare som levereras med ett fast specialmunstycke för rengöring av mattor, eller som bara levereras med ett eller flera löstagbara specialmunstycken för rengöring av mattor.

20.   likvärdig dammsugare: dammsugarmodell som släpps ut på marknaden och som har samma märkeffekt, årliga energiförbrukning, dammupptagning på matta och hårt golv, partikelutsläpp och ljudeffektnivå som en annan modell som samma tillverkare släpper ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

1.   Leverantörerna ska från och med den 1 september 2014 se till att

(a)

varje dammsugare är försedd med en tryckt etikett i det format och med den information som anges i bilaga II,

(b)

ett produktblad enligt bilaga III tillhandahålls,

(c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga IV tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

(d)

all reklam som innehåller energirelaterad information eller prisuppgift för en viss modell av dammsugare också anger energieffektivitetsklassen,

(e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av dammsugare och som redogör för dess specifika tekniska parametrar också anger dess energieffektivitetsklass.

2.   Den etikettutformning som anges i bilaga II ska tillämpas enligt följande tidtabell:

(a)

För dammsugare som släpps ut på marknaden från och med den 1 september 2014 ska etiketterna vara utformade i enlighet med etikett 1 i bilaga II.

(b)

För dammsugare som släpps ut på marknaden från och med den 1 september 2017 ska etiketterna vara utformade i enlighet med etikett 2 i bilaga II.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska från och med den 1 september 2014 se till att

(a)

varje dammsugarmodell som visas på försäljningsstället är försedd med en väl synlig etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3, antingen fäst på utsidan av apparaten eller i form av en vidhängande etikett,

(b)

dammsugare som bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten utställd, enligt artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med bilaga V till denna förordning,

(c)

all reklam som innehåller energirelaterad information eller prisuppgift för en viss modell av dammsugare också har en hänvisning till energieffektivitetsklassen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av dammsugare och som redogör för dess specifika tekniska parametrar också har en hänvisning till energieffektivitetsklassen.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder enligt bilaga VI.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa förfarandet i bilaga VII när de bedömer överensstämmelse med uppgiven energieffektivitetsklass, klasser avseende rengöringsprestanda, partikelutsläppsklass, årlig energiförbrukning och ljudeffektnivå.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska man särskilt bedöma kontrolltoleranserna i bilaga VII och frågan om huruvida batteridrivna dammsugare av normalstorlek bör omfattas, samt huruvida det är möjligt att använda mätmetoder för årlig energiförbrukning, dammupptagning och partikelutsläpp som baseras på en delvis fylld behållare i stället för en tom behållare.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Denna förordning ska tillämpas på dammsugare med vattenfilter från och med den 1 september 2017.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(3)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.


BILAGA I

Klasser för energieffektivitet, rengöringsprestanda och partikelutsläpp

1.   Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för dammsugare ska fastställas utifrån den årliga energiförbrukningen enligt tabell 1. Den årliga energiförbrukningen för dammsugare ska fastställas i enlighet med bilaga VI.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklass

Årlig energiförbrukning (AE) [kWh/år]

Etikett 1

Etikett 2

A+++

ej tillämpligt

AE ≤ 10,0

A++

ej tillämpligt

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

ej tillämpligt

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

ej tillämpligt

F

52,0 < AE ≤ 58,0

ej tillämpligt

G

AE > 58,0

ej tillämpligt

2.   Klasser avseende rengöringsprestanda

Klassen avseende rengöringsprestanda för dammsugare ska fastställas utifrån dammupptagningen (dpu) enligt tabell 2. Dammupptagningen för dammsugare ska fastställas i enlighet med bilaga VI.

Tabell 2

Klasser avseende rengöringsprestanda

Klass avseende rengöringsprestanda

Dammupptagning på matta (dpuc )

Dammupptagning på hårt golv (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Partikelutsläpp

Partikelutsläppsklassen för dammsugare ska fastställas utifrån partikelutsläppet enligt tabell 3. Partikelutsläppet för dammsugare ska fastställas i enlighet med bilaga VI.

Tabell 3

Partikelutsläppsklasser

Partikelutsläppsklass

Partikelutsläpp (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


BILAGA II

Etiketten

1.   ETIKETT 1

1.1.   Universaldammsugare

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

Image

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga I. Pilen som anger dammsugarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Genomsnittlig årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

V.

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI.

Klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I.

VII.

Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I.

VIII.

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4,1 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1).

1.2.   Dammsugare för hårda golv

Image

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga I. Pilen som anger dammsugarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Genomsnittlig årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

V.

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI.

Symbol för olämplig användning.

VII.

Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I.

VIII.

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4,2 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

1.3.   Mattdammsugare

Image

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga I. Pilen som anger dammsugarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Genomsnittlig årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

V.

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI.

Klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I.

VII.

Symbol för olämplig användning.

VIII.

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.3 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.   ETIKETT 2

2.1.   Universaldammsugare

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.1.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.1 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.2.   Dammsugare för hårda golv

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.2.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.2 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.3.   Mattdammsugare

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.3.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.3 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

3   ETIKETTENS UTFORMNING

3.1.   Etiketten för universaldammsugare ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

(a)

Etiketten ska vara minst 75 mm bred och 150 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska den ha samma proportioner som enligt specifikationerna ovan.

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 3,5 pt – färg: Cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm.

Image

EU-logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energilogotyp: bredd: 62 mm, höjd: 12 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – längd: 62 mm.

Image

Skalorna A–G och A+++–D:

Pil: höjd: 6 mm, avstånd: 1 mm – färger:

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

Text: Calibri fet 13 pt, versaler, vit.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 17 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart,

Text: Calibri fet 18,5 pt, versaler, vit; ”+”-symboler: Calibri fet 11 pt, vit, på en enda rad.

Image

Energi

Text: Calibri normal 6 pt, versaler, svart.

Image

Årlig energiförbrukning i kWh:

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart,

”kWh/år”: Calibri fet 12 pt, 100 % svart.

Image

Rengöringsprestanda på matta:

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Bokstäver: Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart, och Calibri fet 18 pt, 100 % svart.

Image

Rengöringsprestanda på hårt golv:

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Bokstäver: Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart, och Calibri fet 18 pt, 100 % svart.

Image

Partikelutsläpp

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Bokstäver: Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart, och Calibri fet 18 pt, 100 % svart.

Image

Ljudeffektnivå:

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Värde: Calibri fet 16 pt, 100 % svart,

”dB”: Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 62 × 10 mm.

Image

Förordningens och etikettens nummer:

Text: Calibri fet 8 pt.

3.2.   Etiketten för dammsugare för hårda golv ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

Beskrivningen av etikettens utformning ska följa punkt 4.1 i denna bilaga, utom när det gäller nummer 9, där följande gäller:

Image

Rengöringsprestanda på matta:

Symbol för olämplig användning: kantlinje 3 pt – färg: 00-X-X-00 (100 % röd) – diameter 16 mm.

3.3.   Etiketten för mattdammsugare ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

Beskrivningen av etikettens utformning ska följa punkt 4.1 i denna bilaga, utom när det gäller nummer 10, där följande gäller:

Image

Rengöringsprestanda på hårt golv:

Symbol för olämplig användning: kantlinje 3 pt – färg: 00-X-X-00 (100 % röd) – diameter 16 mm.


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA III

Produktblad

1.

Informationen i produktbladet för dammsugare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller annan dokumentation som medföljer produkten:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

(b)

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

(c)

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(d)

Årlig energiförbrukning i kWh/år avrundat till en decimal, enligt definitionen i bilaga VI. Den ska uttryckas som: ”Indikativ årlig energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 städtillfällen. Den faktiska årliga energiförbrukningen beror på hur maskinen används.”

(e)

För universaldammsugare och mattdammsugare: klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I. För dammsugare avsedda för hårda golv: upplysningen ”Ej lämplig för användning på mattor med det medföljande munstycket”.

(f)

För universaldammsugare och dammsugare för hårda golv: klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I. För mattdammsugare: upplysningen ”Ej lämplig för användning på hårda golv med det medföljande munstycket”.

(g)

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(h)

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

(i)

Angiven märkeffekt, enligt definitionen i bilaga VI.

(j)

Om dammsugaren har tilldelats ett EU-miljömärke i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges.

2.

Ett produktblad kan gälla ett antal dammsugarmodeller som tillhandahålls av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i produktbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. I sådana fall ska även uppgifterna enligt punkt 1 anges, om de inte framgår av etiketten.


BILAGA IV

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 ska omfatta följande uppgifter:

(a)

Leverantörens namn och adress.

(b)

En allmän beskrivning av dammsugartyp och/eller dammsugarmodell och/eller dammsugarens modellbeteckning; dessa uppgifter ska möjliggöra en enkel och otvetydig identifiering.

(c)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats, i förekommande fall.

(d)

Övriga tekniska standarder och specifikationer som använts, i förekommande fall.

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som har behörighet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

(f)

Följande tekniska parametrar, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VI:

(i)

Specifik energiförbrukning vid test på matta, i förekommande fall.

(ii)

Specifik energiförbrukning vid test på hårt golv, i förekommande fall.

(iii)

Dammupptagning på matta respektive hårt golv, beroende på vad som gäller.

(iv)

Partikelutsläpp.

(v)

Ljudeffektnivå.

(vi)

Angiven märkeffekt.

(vii)

Specifika värden enligt punkterna 3 och 4 i bilaga VI, i förekommande fall.

(g)

Resultatet av de beräkningar som gjorts i enlighet med bilaga VI.

2.

Om uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av dammsugare har erhållits genom beräkningar utifrån en likvärdig dammsugare ska den tekniska dokumentationen redogöra för dessa beräkningar och för de tester som leverantörerna gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Den tekniska dokumentationen ska också omfatta en förteckning över samtliga likvärdiga dammsugarmodeller där informationen erhållits på samma sätt.

3.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG.


BILAGA V

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd

1.

Den information som avses i artikel 4 b ska anges i följande ordning:

(a)

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(b)

Årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

(c)

För universaldammsugare och mattdammsugare: klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I. För dammsugare avsedda för hårda golv: upplysningen ”ej lämplig för användning på mattor”.

(d)

För universaldammsugare och dammsugare för hårda golv: klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I. För mattdammsugare: upplysningen ”ej lämplig för användning på hårda golv”.

(e)

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(f)

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

2.

Om annan information som lämnas på produktbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga III.

3.

Den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas i en teckenstorlek och ett typsnitt som gör den läsbar.


BILAGA VI

Mät- och beräkningsmetoder

1.   När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

2.   Tekniska definitioner

(a)   test på hårt golv: test med två rengöringscykler där dammsugarens munstycke, inställt för maximal sugförmåga, får passera över en testyta som är täckt med en träplatta, vars bredd är lika stor som munstyckets, som är av lämplig längd, och som är försedd med en diagonalt (45°) placerad testspringa, och där tiden, elförbrukningen och munstyckets läge (mätt från dess mittpunkt) i förhållande till testytan mäts och registreras kontinuerligt med lämpliga intervall, och testspringans massförlust bestäms på lämpligt sätt i slutet av varje rengöringscykel.

(b)   testspringa: löstagbar U-formad insats av lämpliga dimensioner som i början av rengöringscykeln fylls med lämpligt konstgjort damm.

(c)   test på matta: test med ett lämpligt antal rengöringscykler i testrigg med wiltonmatta där dammsugarens munstycke, inställt för maximal sugförmåga, får passera över en testyta vars bredd är lika stor som munstyckets, som är av lämplig längd, och som smutsats ned med jämnt fördelat och lämpligt inbäddat testdamm med lämplig sammansättning, och där tiden, elförbrukningen och munstyckets läge (mätt från dess mittpunkt) i förhållande till testytan mäts och registreras kontinuerligt med lämpliga intervall, och massökningen för apparatens dammuppsamlare bestäms på lämpligt sätt i slutet av varje rengöringscykel.

(d)   munstyckets bredd: munstyckets maximala bredd (yttermått) i meter, med 3 decimalers noggrannhet.

(e)   rengöringscykel: sekvens på 5 dubbla drag med dammsugarmunstycket på en golvspecifik testyta (”matta” eller ”hårt golv”).

(f)   dubbelt drag: en rörelse av viss längd framåt och en parallell och lika lång rörelse bakåt med munstycket, utförd med enhetlig hastighet.

(g)   testdragets hastighet: lämplig hastighet i m/h för munstycket vid utförandet av tester, där rörelsen helst bör utföras med en elektromekanisk manipulator. Produkter med motordrivna munstycken ska komma så nära den lämpliga hastigheten som möjligt, men avvikelser är tillåtna om de klart framgår av den tekniska dokumentationen.

(h)   testdragets längd: testytans längd plus den sträcka som munstyckets mittpunkt rör sig i de accelerationszoner som är lämpliga före och efter testytan, i meter.

(i)   dammupptagning (dpu): förhållandet mellan å ena sidan massan hos det konstgjorda damm som avlägsnats efter ett antal dubbla drag med munstycket – vilket för matta fastställs genom massökningen hos apparatens dammuppsamlare och för hårt golv genom massförlusten hos testspringan – och å andra sidan massan av det konstgjorda damm som ursprungligen applicerats på testytan, med 3 decimalers noggrannhet; vid test på matta ska värdet korrigeras för specifika testförhållanden och vid test på hårt golv för testspringans längd och läge.

(j)   referensdammsugarsystem: elektrisk laboratorieutrustning som används för att mäta kalibrerad dammupptagning och referensdammupptagning på matta, med givna luftflödesrelaterade parametrar, i syfte att förbättra testresultatens reproducerbarhet.

(k)   angiven märkeffekt: den av tillverkaren angivna elektriska effekten i W; för apparater som kan användas också för andra ändamål än dammsugning räknas bara den elektriska effekt som avser dammsugning.

(l)   partikelutsläpp: förhållandet, uttryckt i procent och med 2 decimalers noggrannhet, mellan antalet dammpartiklar på 0,3–10 μm som släpps ut av en dammsugare och det totala antalet dammpartiklar i samma storleksintervall som tas in genom insuget då dammsugaren matas med en viss mängd damm av nämnda storleksintervall. I värdet ingår inte bara dammutsläpp som mäts vid dammsugarens utblås utan också damm som släpps ut från andra ställen till följd av läckor eller som genereras av själva dammsugaren.

(m)   ljudeffektnivå: nivån för luftburet akustiskt buller, uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

3.   Årlig energiförbrukning

Den årliga energiförbrukningen AE (kWh/år) beräknas enligt nedanstående formler och avrundas till en decimal.

 

För mattdammsugare:

Formula

 

För dammsugare för hårda golv:

Formula

 

För universaldammsugare:

Formula

där

ASEc är den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i Wh/m2 vid test på matta, beräknad på det sätt som anges nedan,

ASEhf är den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i Wh/m2 vid test på hårt golv, beräknad på det sätt som anges nedan,

dpuc är dammupptagningen på matta, fastställd i enlighet med punkt 4 i denna bilaga,

dpuhf är dammupptagningen på hårt golv, fastställd i enlighet med punkt 4 i denna bilaga,

50 är det standardiserade antalet städtillfällen per år,

87 är den standardiserade bostadsyta i m2 som ska rengöras,

4 är det standardiserade antalet gånger som en dammsugare passerar över varje punkt på golvet (två dubbla drag),

0,001 är omräkningsfaktorn från Wh till kWh,

1 är den standardiserade dammupptagningen,

0,20 är den standardiserade skillnaden mellan dammupptagning efter fem och efter två dubbla drag.

Genomsnittlig specifik energiförbrukning (ASE)

Den genomsnittliga specifika energiförbrukningen vid test på matta (ASEc ) och test på hårt golv (ASEhf ) ska bestämmas som ett genomsnitt av den specifika energiförbrukningen (SE) för det antal rengöringscykler som utgör testet på matta respektive testet på hårt golv. Den allmänna formel för specifik energiförbrukning SE i Wh/m2 testyta, med 3 decimalers noggrannhet, som ska tillämpas på mattdammsugare, dammsugare för hårda golv och universaldammsugare med lämpliga suffix är

Formula

där

P är den genomsnittliga effekten i W, med 2 decimalers noggrannhet, under den tid i en rengöringscykel som munstyckets mittpunkt rör sig över testytan,

NP är den genomsnittliga effektekvivalenten i W, med 2 decimalers noggrannhet, hos det batteridrivna aktiva munstycket, om dammsugaren är försedd med ett sådant, beräknad på det sätt som anges nedan,

t är den totala tid i timmar, med 4 decimalers noggrannhet, under en rengöringscykel som munstyckets mittpunkt (dvs. en punkt mittemellan munstyckets sido-, fram- och bakkanter) rör sig över testytan,

A är ytan i m2, med 3 decimalers noggrannhet, som munstycket passerar under en rengöringscykel, beräknat som 10 gånger produkten av munstyckets bredd och den relevanta delen av testytans längd. Om en hushållsdammsugare har ett munstycke som är bredare än 0,320 m ska värdet 0,320 m anges som munstyckets bredd vid beräkningen.

Vid tester på hårt golv ska suffixet hf och parameterbeteckningarna SEhf , Phf , NPhf , thf och Ahf användas i formeln ovan. Vid tester på matta ska suffixet c och parameterbeteckningarna SEc , Pc , NPc , tc och Ac användas i formeln ovan. I den tekniska dokumentationen ska värdena på SEhf , Phf , NPhf , thf , Ahf och/eller SEc , Pc , NPc , tc , Ac , beroende på vad som gäller, anges för varje rengöringscykel.

Effektekvivalent för batteridrivna aktiva munstycken (NP)

Den allmänna formel för genomsnittlig effektekvivalent (i W) för batteridrivna aktiva munstycken (NP) som ska tillämpas på mattdammsugare, dammsugare för hårda golv och universaldammsugare med lämpliga suffix är

Formula

där

E är den elförbrukning, i Wh, med 3 decimalers noggrannhet, för det batteridrivna aktiva dammsugarmunstycket som krävs för att återställa det från början fulladdade batteriet till sitt ursprungliga fulladdade skick efter en rengöringscykel,

tbat är den totala tid, i timmar, med 4 decimalers noggrannhet, under en rengöringscykel då dammsugarens batteridrivna aktiva munstycke är aktiverat, i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Om dammsugaren inte är försedd med något batteridrivet aktivt munstycke är värdet på NP lika med noll.

Vid tester på hårt golv ska suffixet hf och parameterbeteckningarna NPhf , Ehf , tbathf användas i formeln ovan. Vid tester på matta ska suffixet c och parameterbeteckningarna NPc , Ec , tbatc användas i formeln ovan. I den tekniska dokumentationen ska värdena på Ehf, tbathf och/eller Ec, tbatc , beroende på vad som gäller, anges för varje rengöringscykel.

4.   Dammupptagning

Dammupptagningen på hårt golv (dpuhf ) ska beräknas som genomsnittet av resultaten från de två rengöringscyklerna i ett test på hårt golv.

Dammupptagningen på matta (dpuc ) ska beräknas som genomsnittet av resultaten från rengöringscyklerna i ett test på matta. För att korrigera för avvikelser från en testmattas ursprungliga egenskaper ska dammupptagningen på matta (dpuc ) beräknas med formeln

Formula

där

dpum är dammsugarens uppmätta dammupptagning,

dpucal är referensdammsugarsystemets dammupptagning, uppmätt då testmattan var i ursprungligt skick,

dpuref är referensdammsugarsystemets uppmätta dammupptagning.

Värdena på dpum för varje rengöringscykel samt för dpuc, dpucal och dpuref ska anges i den tekniska dokumentationen.

5.   Partikelutsläpp

Partikelutsläppet ska fastställas då dammsugaren är inställd på maximalt luftflöde.

6.   Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån ska bestämmas på matta.

7.   Hybriddammsugare

För hybriddammsugare ska alla mätningar göras då själva dammsugaren försörjs via elnätet och bara ett eventuellt aktivt munstycke drivs med batterier.


BILAGA VII

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar att kraven i artiklarna 3 och 4 är uppfyllda ska de tillämpa följande kontrollförfarande:

1.

Endast en apparat per modell ska testas.

2.

Dammsugarmodellen ska anses uppfylla tillämpliga krav om värdena och klasserna på etiketten och i produktbladet motsvarar värdena i den tekniska dokumentationen och om testning av de parametrar i tabell 4 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda apparater av samma modell. Alternativt kan de tre nya apparaterna vara av en eller flera andra dammsugarmodeller som har angetts som likvärdiga dammsugare i tillverkarens tekniska dokumentation.

4.

Dammsugarmodellen ska anses uppfylla tillämpliga krav om testning av de parametrar i tabell 4 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska dammsugarmodellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VI.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen. De värden och klasser som anges på etiketten eller i produktbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

Tabell 4

Parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet med mer än 10 %.

Dammupptagning på matta

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än en faktor 0,03.

Dammupptagning på hårt golv

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än en faktor 0,03.

Partikelutsläpp

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet med mer än 15 %.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet.


(1)  I de fall då ytterligare tre apparater testats, i enlighet med punkt 3, används det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena.