1.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 147/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 504/2013

av den 31 maj 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 i fråga om överlämnande av information med avseende på befrielse från tull

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (2) ska medlemsstaterna översända information till kommissionen om införsel utan importtullar av vissa reservdelar, komponenter, tillbehör, verktyg och utrustning som överstiger ett visst värde eller pris. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till medlemsstaterna. Enligt artikel 18 i samma genomförandeförordning ska denna information undersökas regelbundet av tullkodexkommittén.

(2)

Enligt artikel 20 i genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 ska vissa uppgifter i ansökningar om tullfri införsel av varor som importeras av eller på uppdrag av vetenskapliga institutioner eller organisationer med säte inom unionen översändas till kommissionen av de medlemsstater till vilka ansökan har lämnats in.

(3)

Dessa skyldigheter, som härrör från 1983, är inte längre nödvändiga för en sund förvaltning av import med befrielse från importtullar. Dessutom medför de en onödig administrativ börda, både för medlemsstaterna och kommissionen. För att förenkla och rationalisera reglerna bör motsvarande bestämmelser således strykas eller förenklas.

(4)

Genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Kapitel VII ska utgå.

2.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den institution eller den organisation dit varorna sänds är belägen ska i samtliga fall fatta ett direkt beslut om ansökningar enligt artikel 19.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EUT L 314, 29.11.2011, s. 20.