25.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 344/2013

av den 4 april 2013

om ändring av bilagorna II, III, V och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1 och 31.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1223/2009 ska börja tillämpas den 11 juli 2013 och kommer då att ersätta rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (2). För att man ska kunna säkerställa en smidig övergång har de ekonomiska aktörerna dock rätt att redan innan förordning (EG) nr 1223/2009 börjar gälla släppa ut sådana kosmetiska produkter på marknaden som är förenliga med den förordningen.

(2)

Bilagorna till förordning (EG) nr 1223/2009 återspeglar det vetenskapliga läget vid den tidpunkt då kommissionen antog förslaget till förordning, den 5 februari 2008. Bilagorna till direktiv 76/768/EEG har ändrats flera gånger sedan dess.

(3)

Flera ändringar av bilagorna till direktiv 76/768/EEG gjordes för att avvärja potentiella risker för människors hälsa, och genom dessa ändringar infördes nödvändiga åtgärder till skydd för folkhälsan. Både för att rättsläget ska vara klart och för att säkerställa en hög skyddsnivå för folkhälsan måste bilagorna till förordning (EG) nr 1223/2009 också ändras, eftersom man fram till den 11 juli 2013 kan välja om man vill uppfylla kraven i den förordningen eller i direktiv 76/768/EEG.

(4)

Dessutom innebar flera av ändringarna av bilagorna till direktiv 76/768/EEG en anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen samtidigt som folkhälsan skyddades. Följaktligen är nu bilagorna till direktiv 76/768/EEG mer anpassade till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen än bilagorna till förordning (EG) nr 1223/2009. Därför måste dessa ändringar införas även i bilagorna till förordning (EG) nr 1223/2009.

(5)

I vissa fall har ämnena inte benämnts enligt internationellt erkända nomenklaturer som INCI-nomenklaturen (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). De identifieras dock med hjälp av sitt namn som parfymämne. Därför bör namnen som parfymämne anges i kolumn c i bilaga III (Beteckning enligt ordlistan över generiska beståndsdelar).

(6)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III, V och VI till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 11 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.


BILAGA

1.

Bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten med referensnummer 167 ska ersättas med följande:

”167

4-Aminobensoesyra och dess estrar, med fri aminogrupp

150-13-0

205-753-0”

b)

Posten med referensnummer 450 ska ersättas med följande:

”450

Eteriska oljor av citronverbena (Lippia citriodora Kunth.) och andra derivat än absolutes, använd som doftingrediens

8024-12-2

285-515-0”

c)

Posten med referensnummer 1136 ska ersättas med följande:

”1136

Exudat av Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (perubalsam, obearbetad), använd som doftingrediens

8007-00-9

232-352-8”

d)

Följande poster ska läggas till:

”1329

4-[(4-Aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-o-toluidin och dess hydroklorid (Basic Violet 14; CI 42510), vid användning i hårfärgningsmedel

3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)

221-832-2 / 211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-Dihydroxifenylazo)bensensulfonsyra och dess natriumsalt (Acid Orange 6; CI 14270), vid användning i hårfärgningsmedel

2050-34-2 / 547-57-9 (Na)

218-087-0 / 208-924-8 (Na)

1331

3-Hydroxi-4-(fenylazo)-2-naftoesyra och dess kalciumsalt (Pigment Red 64:1; CI 15800), vid användning i hårfärgningsmedel

27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)

248-638-0 / 228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Hydroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-yl)bensoesyra, fluorescein och dess dinatriumsalt (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), vid användning i hårfärgningsmedel

2321-07-5 / 518-47-8 (Na)

219-031-8 / 208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxispiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on, 4′,5′-dibromfluorescein (Solvent Red 72) och dess dinatriumsalt (CI 45370), vid användning i hårfärgningsmedel

596-03-2 / 4372-02-5 (Na)

209-876-0 / 224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-Dihydroxi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9-yl)-bensoesyra, fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), dess dinatriumsalt (Acid Red 87; CI 45380) och dess aluminiumsalt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), vid användning i hårfärgningsmedel

15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)

239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)

1335

Xantylium, 9-(2-karboxifenyl)-3-((2-metylfenyl)amino)-6-((2-metyl-4-sulfofenyl)amino)-, inre salt och dess natriumsalt (Acid Violet 9; CI 45190), vid användning i hårfärgningsmedel

10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)

- / 228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Dihydroxi-4′,5′-dijodospiro(isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten)-3-on (Solvent Red 73) och dess natriumsalt (Acid Red 95; CI 45425), vid användning i hårfärgningsmedel

38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)

254-010-7 / 251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Tetrajodofluorescein, dess dinatriumsalt (Acid Red 51; CI 45430) och dess aluminiumsalt (Pigment Red 172 Aluminium lake), vid användning i hårfärgningsmedel

15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)

240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338

1-Hydroxi-2,4-diaminobensen (2,4-Diaminophenol) och dess dihydrokloridsalt (2,4-Diaminophenol HCl), vid användning i hårfärgningsmedel

95-86-3 / 137-09-7 (HCl)

202-459-4 / 205-279-4 (HCl)

1339

1,4-Dihydroxibensen (Hydroquinone), med undantag för post 14 i bilaga III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Anilino-1-naftyl][4-(dimetylamino)fenyl]metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammoniumklorid (Basic Blue 26; CI 44045), vid användning i hårfärgningsmedel

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxinaftalen-1-sulfonat (Ponceau SX; CI 14700), vid användning i hårfärgningsmedel

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxiimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrat(3-) (Acid Green 1; CI 10020), vid användning i hårfärgningsmedel

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Etoxifenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Kloro-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroxi-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-triklorofenyl)azo]naftalen-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-kloro-2,4-dimetoxifenyl)-4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxifenyl]azo]-3-hydroxinaftalen-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-kloro-4-metyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxi-2-naftoat (Pigment Red 48; CI 15865), vid användning i hårfärgningsmedel

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalcium-3-hydroxi-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoat (Pigment Red 63:1; CI 15880), vid användning i hårfärgningsmedel

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroxi-4-(4′-sulfonatonaftylazo)naftalen-2,7-disulfonat (Acid Red 27; CI 16185), vid användning i hårfärgningsmedel

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Dikloro[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), vid användning i hårfärgningsmedel

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Cyklohexylidenbis[(2-metyl-4,1-fenylen)azo]]bis[4-cyklohexylfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), vid användning i hårfärgningsmedel

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-Fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), vid användning i hårfärgningsmedel

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium-6-amino-4-hydroxi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftalen-2,7-disulfonat (Food Black 2; CI 27755), vid användning i hårfärgningsmedel

2118-39-0

218-326-9

1355

Etanaminium, N-(4-((4-(dietylamino)fenyl)(2,4-disulfofenyl)metylen)-2,5-cyklohexadien-1-yliden)-N-etyl-, hydroxid, inre salt, natriumsalt (Acid Blue 1; CI 42045), vid användning i hårfärgningsmedel

129-17-9

204-934-1

1356

Etanaminium, N-(4-((4-(dietylamino)fenyl)(5- hydroxi-2,4-disulfofenyl)metylen)-2,5-cyklohexadien-1-yliden)-N-etyl-, hydroxid, inre salt, kalciumsalt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), vid användning i hårfärgningsmedel

3536-49-0

222-573-8

1357

Bensenmetanaminium, N-etyl-N-(4-((4-(etyl((3-sulfofenyl)metyl)amino)fenyl)(4-hydroxi-2-sulfofenyl)metylen)-2,5-cyklohexadien-1-yliden)-3-sulfo-, hydroxid, inre salt, dinatriumsalt (Fast Green FCF; CI 42053), vid användning i hårfärgningsmedel

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Isobensofurandion, reaktionsprodukter med metylkinolin och kinolin (Solvent Yellow 33; CI 47000), vid användning i hårfärgningsmedel

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosin (CI 50420), vid användning i hårfärgningsmedel

8005-03-6

1360

8,18-Dikloro-5,15-dietyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]-trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319), vid användning i hårfärgningsmedel

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroxiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000), vid användning i hårfärgningsmedel

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrium-8-hydroxipyren-1,3,6-trisulfonat (Solvent Green 7; CI 59040), vid användning i hårfärgningsmedel

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroxi-4-(p-toluidino)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725), vid användning i hårfärgningsmedel

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-Bis(p-tolylamino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565), vid användning i hårfärgningsmedel

128-80-3

204-909-5

1365

6-Kloro-2-(6-kloro-4-metyl-3-oxobenso[b]tien-2(3H)-yliden)-4-metylbenso[b]tiofene-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), vid användning i hårfärgningsmedel

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), vid användning i hårfärgningsmedel

1047-16-1

213-879-2

1367

29H,31H-ftalocyaninato(2-)-N 29,N 30,N 31,N 32 koppar (Pigment Blue 15; CI 74160), vid användning i hårfärgningsmedel

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium-[29H,31H-ftalocyanindisulfonato(4-)-N 29,N 30,N 31,N 32]kuprat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), vid användning i hårfärgningsmedel

1330-38-7

215-537-8

1369

Polyklorokopparftalocyanin (Pigment Green 7; CI 74260), vid användning i hårfärgningsmedel

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oxidietanol, se bilaga III för innehållet av spår

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadione [INCI]/phytomenadione [INN]

84-80-0 / 81818-54-4

201-564-2 / 279-833-9

1372

2-Aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) och dess salter

95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4

202-431-1 / 267-335-4”

2.

Bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Posterna med referensnummer 8, 9 och 10 ska ersättas med följande:

”8

N-substituerade derivat av p-fenylendiamin och deras salter; N-substituerade derivat av o-fenylendiamin (1), med undantag av de derivat som förtecknas på annan plats i denna bilaga och med referensnummer 1309, 1311 och 1312 i bilaga II

 

 

 

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Allmän användning

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

b)

Yrkesmässig användning

a) och b):

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 3 % beräknat som fri bas

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd skyddshandskar.”

8a

p-Fenylendiamin och dess salter

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Allmän användning

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

b)

Yrkesmässig användning

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2 % beräknat som fri bas

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd skyddshandskar.”

9

Metylfenylendiaminer, deras N-substituerade derivat och deras salter (1), med undantag av ämnet med referensnummer 9a i denna bilaga och ämnen med referensnummer 364, 1310 och 1313 i bilaga II

 

 

 

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Allmän användning

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer (toluendiaminer).

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

b)

Yrkesmässig användning

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 5 % beräknat som fri bas

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer (toluendiaminer).

Använd skyddshandskar.”

9a

Toluen-2,5-diamin och dess salter

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5 / 615-50-9

202-442-1 / 210-431-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Allmän användning

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer (toluendiaminer).

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

b)

Yrkesmässig användning

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 4 % beräknat som fri bas

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer (toluendiaminer).

Använd skyddshandskar.”

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Posten med referensnummer 12 ska ersättas med följande:

”12

Väteperoxid och andra sammansättningar eller blandningar som frigör väteperoxid, inklusive karbamidperoxid och zinkperoxid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Hårprodukter

a)

12 % H2O2 (40 volymprocent), innehåll eller frigjort

 

a)

Använd skyddshandskar.

b)

Hudprodukter

b)

4 % H2O2, innehåll eller frigjort

a), b), c), e)

Innehåller väteperoxid.

Undvik kontakt med ögonen.

Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem.

c)

Nagelstärkare

c)

2 % H2O2, innehåll eller frigjort

d)

Munprodukter, inklusive munvatten, tandkräm och tandblekningsprodukter

d)

≤ 0,1 % H2O2, innehåll eller frigjort

e)

Tandblekningsprodukter

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, innehåll eller frigjort

e)

Får endast säljas till tandläkare.

Första gången i varje behandlingsomgång ska produkterna användas av tandläkare som har de kvalifikationer som krävs enligt direktiv 2005/36/EG (2) eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Får därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången.

Får inte användas till personer under 18 år.

e)

Koncentration H2O2, innehåll eller frigjort, uttryckt i procent.

Får inte användas till personer under 18 år.

Får endast säljas till tandläkare. Första gången i varje behandlingsomgång får produkterna endast användas av tandläkare eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Får därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången.

c)

Posten med referensnummer 14 ska ersättas med följande:

”14

Hydrokinon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

System för konstgjorda naglar

0,02 % (efter blandning för användning)

Endast yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

Undvik kontakt med huden

Läs bruksanvisningen noggrant”

d)

Posten med referensnummer 16 ska ersättas med följande:

”16

1-Naftol och dess salter

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1 % beräknat som fri bas

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

e)

Posten med referensnummer 22 ska ersättas med följande:

”22

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

1.

Allmän användning

a)

1.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Innehåller resorcinol.

Skölj håret väl efter användning.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

2.

Yrkesmässig användning

1 och 2:

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 % beräknat som fri bas

2.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning. Innehåller resorcinol.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårvatten och schampo

b)

0,5 %

b)

Innehåller resorcinol”

f)

Posterna med referensnummer 26–43 ska ersättas med följande:

”26

Ammoniummonofluorfosfat

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5 / 66115-19-3

- / -

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller ammoniummonofluorfosfat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

27

Dinatriumfluorfosfat

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2 / 7631-97-2

233-433-0 / 231-552-2

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller natriummonofluorfosfat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

28

Dikaliumfluorfosfat

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller kaliummonofluorfosfat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

29

Kalciumfluorfosfat

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller kalciummonofluorfosfat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

30

Kalciumfluorid

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller kalciumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

31

Natriumfluorid

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller natriumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

32

Kaliumfluorid

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller kaliumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

33

Ammoniumfluorid

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller ammoniumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

34

Aluminiumfluorid

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller aluminiumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

35

Tennfluorid

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller tennfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

36

Hexadecylammoniumfluorid

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller cetylaminhydrofluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

37

3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxietylammonio) propylbis (2-hydroxietyl) ammoniumdifluorid

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller 3-(N-hexadecyl-N-2-hydroxietylammonio) propyl-bis (2-hydroxietyl) ammoniumdifluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

38

N,N′,N′-Tris(polyoxietylen)-N-hexadecylpropylendiamindihydrofluorid

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller N,N′,N′-tris (polyoxietylen)-N-hexa-decylpropylendiamindihydrofluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

39

9-Oktadecenamin, hydrofluorid

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505-83-6

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller oktadecenyl-ammoniumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

40

Dinatriumhexafluorsilikat

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller natriumfluorsilikat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

41

Dikaliumhexafluorsilikat

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller kaliumfluorsilikat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

42

Ammoniumhexafluorsilikat

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller ammoniumfluorsilikat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

43

Magnesiumhexafluorsilikat

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller magnesiumfluorsilikat.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.” ”

g)

Posten med referensnummer 45 ska ersättas med följande:

”45

Bensylalkohol (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

a)

Lösningsmedel

 

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

 

b)

Parfymer/aromatiska sammansättningar/råvara till dessa

b)

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

h)

Posten med referensnummer 47 ska ersättas med följande:

”47

3-Pyridinmetanolhydrofluorid

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller nicometanolhydrofluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.” ”

i)

Posten med referensnummer 56 ska ersättas med följande:

”56

Magnesiumfluorid

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Munprodukter

0,15 % beräknat som F.

Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller magnesiumfluorid.

För tandkräm med föreningar som innehåller fluor i en koncentration på 0,1–0,15 % beräknat som F, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”), är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.” ”

j)

Posten med referensnummer 68 ska ersättas med följande:

”68”

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

Posterna med referensnummer 72 och 73 ska ersättas med följande:

”72

7-Hydroxicitronellal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a)

Munprodukter

 

a) b)

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

b)

Andra produkter

b)

1,0 %

73

Fenol, 2-metoxi-4-(1-propenyl)

Isoeugenol

97-54-1 / 5932-68-3

202-590-7 / 227-678-2

a)

Munprodukter

 

a) b)

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av”

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

l)

Posterna med referensnummer 88 och 89 ska ersättas med följande:

”88

d-Limonene(4R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

Peroxidtal: under 20 mmol/l (4)

 

89

Metyl 2-oktynoat; metylheptinkarbonat

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

a)

Munprodukter

 

a) b)

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

b)

Andra produkter

b)

0,01 % vid användning ensamt.

Vid förekomst i kombination med metyloktinkarbonat får den sammanlagda mängden i den färdiga produkten vara högst 0,01 % (av vilken metyloktinkarbonat får vara högst 0,002 %)

m)

Följande poster med referensnummer 103–205 ska införas:

”103

Olja och extrakt av Abies alba

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Olja och extrakt av Abies pectinata

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

106

Olja och extrakt av Abies sibirica

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

107

Olja och extrakt av Abies balsamea

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

108

Olja och extrakt av Pinus mugo pumilio

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

109

Olja och extrakt av Pinus mugo

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

110

Olja och extrakt av Pinus sylvestris

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

111

Olja och extrakt av Pinus nigra

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

112

Olja och extrakt av Pinus palustris

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8 / 8002-09-3

306-895-7 / -

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

113

Olja och extrakt av Pinus pinaster

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

114

Olja och extrakt av Pinus pumila

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

115

Olja och extrakt av Pinus-arter

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

116

Olja och extrakt av Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

117

Acetylerat extrakt av Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

118

Olja och extrakt av Picea mariana

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

119

Olja och extrakt av Thuja occidentalis

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-Trimetyl-bicyklo[4.1.0]hept-3-en (isodipren)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

122

Olja och extrakt av Cedrus atlantica

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

123

Olja och extrakt av Cupressus sempervirens

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

124

Gummiharts av terpentin (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

125

Terpentinolja och renad olja

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

126

Terpentin, ångdestillerat (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

129

Terpenes and terpenoids med undantag för limonen (d-, l-, och dl-isomerer) förtecknade under referensnumren 88, 167 och 168 i denna bilaga III

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

130

Terpener och terpenoider

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-Menta-1,3-dien

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-Menta-1,4-dien

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

133

Terpinolene; p-Menta-1,4(8)-dien

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Peroxidtal: under 10 mmol/l (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-Hexametylindan-5-ylmetylketon

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

a)

Produkter som lämnas kvar

b)

Produkter som sköljs av

a)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; 2-Propenylbutanoat

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate; 2-Propenyl 3-fenyl-2-propenoat

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate; 2-Propenyl-cyklohexanacetat

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propenyl-3-cyklohexanpropaonat

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate; 2-Propenylheptanoat

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

140

Allylhexanoat

Allyl caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate; 2-Propenyl 3-metyl-butanoat

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

142

Allyl octanoate; 2-Allylkaprylat

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate; 2-Propenylfenoxiacetat

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate; 2-Propenylbensenacetat

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

147

Allylisoamyloxiacetat

Isoamyl allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Mängden fri allylalkohol i estern ska understiga 0,1 %

 

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Mängden fri allylalkohol i etern ska understiga 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate (allyl-2-oktyonat)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Detta ämne får inte användas tillsammans med andra estrar av 2-alkynsyror (t.ex. metylheptinkarbonat)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyklopent-2-en-1-on

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extrakt och destillat, Perubalsam olja, Perubalsam etanolextrakt (Perubalsam)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylfenyl)propionaldehyd

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Olja och extrakt av Cuminum cyminum

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

a)

Produkter som lämnas kvar

a)

0,4 % spiskumminolja

 

 

b)

Produkter som sköljs av

 

157

cis-Rose ketone-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (cis-α-Damaskon)

Alpha-Damascone

23726-94-5 / 43052-87-5

245-845-8 / -

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (trans-β-Damaskon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (Isodamaskon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-Trimetylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on (Damaskenon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-Trimetyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-l-on (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-Trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (cis-β-Damaskon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (trans-α-Damaskon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-l-on

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-Trimetyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-l-on (trans-delta-Damaskon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,02 %

166

trans-2-Hexenal

trans-2-Hexenal

6728-26-3

229-778-1

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-Menta-1,8-dien

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Peroxidtal: under 20 mmol/l (5)

 

168

dl-Limonene (racemisk blandning); 1,8(9)-p-Mentadien; p-Menta-1,8-dien (Dipenten)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Peroxidtal: under 20 mmol/l (5)

 

169

p-Menta-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,1 %

170

Isobergamate; Mentadien-7-metylformat

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Metoxidicyklopentadienkarboxaldehyd; Oktahydro-5-metoxi-4,7-metano-1H-inden-2-karboxaldehyd

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; Metyl-2-nonynoat

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,002 % vid användning ensamt.

Vid förekomst i kombination med metylheptinkarbonat får den sammanlagda mängden i den färdiga produkten vara högst 0,01 % (av vilken metyloktinkarbonat får vara högst 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Okten-3-yl-acetat

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide; 3-Propylidenftalid

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimetyl-3-cyklohexen-1-metanol

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexyliden cyklopentanon

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-Metyl-3,5-heptadien-2-on

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

a)

Munprodukter

 

 

 

b)

Andra produkter

b)

0,002 %

179

p-Methylhydrocinnamic aldehyde; Kresylpropionaldehyd; p-Metyldihydrokanelaldehyd

p-Methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Olja och extrakt av Liquidambar orientalis (styrax)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Olja och extrakt av Liquidambar styraciflua (styrax)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexametyl-2-naftyl)etan-1-on (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7 / 1506-02-1

244-240-6 / 216-133-4

Alla kosmetiska produkter, med undantag för munprodukter

a)

Produkter som lämnas kvar: 0,1 %

utom:

 

vatten- och alkoholhaltiga produkter: 1 %

 

exklusiva parfymer: 2,5 %

 

parfymkrämer: 0,5 %

b)

Produkter som sköljs av: 0,2 %

 

 

183

Gummihartsextrakt och gummihartsolja av Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Harts av Opopanax chironium

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Bensen, metyl-

Toluene

108-88-3

203-625-9

Nagelprodukter

25 %

 

Förvaras oåtkomligt för barn

Får endast användas av vuxna

186

2,2′-Oxidietanol

dietylenglykol (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Spår i beståndsdelar

0,1 %

 

 

187

Dietylenglykolmonobutyleter (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Lösningsmedel i hårfärgningsmedel

9 %

Använd ej i aerosolbehållare (sprayer)

 

188

Etylenglykolmonobutyleter (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a)

Lösningsmedel i oxidationshårfärgningsmedel

a)

4,0 %

a) b)

Använd ej i aerosolbehållare (sprayer)

 

b)

Lösningsmedel i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,0 %

189

Trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)pyrazol-3-karboxylat och substratpigment av aluminium (7)

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0 / 12225-21-7

217-699-5 / 235-428-9

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 %

 

 

190

N-etyl-N-[4-[[4-[etyl-[(3-sulfofenyl)-metyl]-amino]-fenyl] [2-sulfofenyl)metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-3-sulfo-bensenmetanaminium, inre salt, dinatriumsalt och dess ammonium- och aluminiumsalter (7) (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6

223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 %

 

 

191

Dinatrium-6-hydroxi-5-[(2-metoxi-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naftalen-2-sulfonat (7); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,4 %

 

 

192

Trinatrium-1-(1-naftylazo)-2-hydroxinaftalen-4′,6,8-trisulfonat och substratpigment av aluminium (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum lake

2611-82-7 / 12227-64-4

220-036-2 / 235-438-3

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 %

 

 

193

Väte-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xantylium, natriumsalt (7) (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,6 %

194

Glyoxal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat (7); (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

196

Absolute av citronverbena (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Etyl-N-α-dodekanoyl-L-arginat hydroklorid (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

Tvål

b)

Mjällschampo

c)

Andra deodoranter än spraydeodorant

0,8 %

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

 

201

Fenol, 2-kloro-6-(etylamino)-4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

3,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

202

Se 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-Metoxi-N2-metyl-2,3-pyridindiaminhydroklorid och dess dihydrokloridsalt (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,68 % beräknat som fri bas (1,0 % som dihydroklorid).

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,68 % som fri bas (1,0 % som dihydroklorid)

b)

Kan framkalla allergisk reaktion

204

2,3-Dihydro-1H-indol-5,6-diol och dess hydrobromidsalt (7)

Dihydroxy indoline

Dihydroxy indoline HBr

29539-03-5 / 138937-28-7

- / 421-170-6

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

 

Kan framkalla allergisk reaktion

205

Se 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

Posterna med referensnummer 215–256 ska ersättas med följande:

”215

4-Amino-3-nitrofenol

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

b)

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

216

Naftalen-2,7-diol

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

217

m-Aminofenol och dess salter

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,2 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

218

6-Hydroxi-3,4-dimetyl-2-pyridon

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

219

1-Hydroxi-3-nitro-4-(3-hydroxipropylamino)-bensen (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,6 % beräknat som fri bas.

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,6 %

220

1-[(2′-Metoxietyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxietyl) amino]bensen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

221

1-Metyl-3-nitro-4-(β-hydroxietyl)aminobensen och dess salter

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

222

1-Hydroxi-2-β-hydroxietylamino-4,6-dinitrobensen

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,0 %

223

p-Metylaminofenol och dess sulfat

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150-75-4 / 55-55-0 /1936-57-8

205-768-2 / 200-237-1 /217-706-1

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,68 % (som sulfat)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

224

3-[[4-[Bis(2-hydroxietyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1-propanol (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Kan framkalla en allergisk reaktion

225

1-(β-Hydroxietyl)amino-2-nitro-4-N-etyl-N-(β-hydroxietyl)aminobensen och dess hydroklorid

HC Blue No 12

104516-93-0 / 132885-85-9 (HCl)

- / 407-020-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,75 % (som hydroklorid)

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,5 % (som hydroklorid)

226

4,4′-[1,3-Propandiylbis(oxi)]bisbensen-1,3-diamin och dess tetrahydrokloridsalt (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0 / 74918-21-1

279-845-4 / 278-022-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,2 % beräknat som fri bas (1,8 % som tetrahydrokloridsalt)

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,2 % som fri bas (1,8 % som tetrahydrokloridsalt)

b)

Kan framkalla allergisk reaktion

227

3-Amino-2,4-diklorfenol och dess hydroklorid

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3 / 61693-43-4

262-909-0 / -

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 % (som hydroklorid)

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,5 % (som hydroklorid)

228

3-Metyl-1-fenyl-5-pyrazolon

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,25 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

229

5-[(2-Hydroxietyl)amino]-o-kresol

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

230

3,4-Dihydro-2H-1,4-bensoxazin-6-ol

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

231

1,5-Bis(β-hydroxietylamino)-2-nitro-4-klorbensen (9)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,1 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

232

3,5-Diamino-2,6-dimetoxipyridin och dess hydroklorid

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5 / 85679-78-3

260-062-1 / -

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,25 % (som hydroklorid)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

233

1-(2-Aminoetyl)amino-4-(2-hydroxietyl)oxi-2-nitrobensen och dess salter

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

234

Etanol, 2-[(4-amino-2-metyl-5-nitrofenyl)amino]- och dess salter

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,25 %

a) och b)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,28 %

b)

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

235

2-[3-(Metylamino)-4-nitrofenoxi]etanol (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,15 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

236

2-[(2-Metoxi-4-nitrofenyl)amino]etanol och dess salter

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,2 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

237

2,2′-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino]bisetanol och dess hydroklorid

HC Red No 13

29705-39-3/94158-13-1

-/303-083-4

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,25 % (som hydroklorid)

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,5 % (som hydroklorid)

238

Naftalen-1,5-diol

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

239

Hydroxipropyl-bis(N-hydroxietyl-p-fenylendiamin) och dess tetrahydroklorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6 / 128729-28-2

- / 416-320-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,4 % (som tetrahydroklorid)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

5-Amino-o-kresol

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

242

2-(2,4-Diaminofenoxi)etanol, dess hydroklorid och dess sulfat

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (som hydroklorid)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

243

1,3-Bensendiol, 2-metyl-

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,8 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1, 8 %

244

4-Amino-m-kresol

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

245

2-[(3-Amino-4-metoxifenyl)amino]etanol och dess sulfat

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 / 83763-48-8

280-733-2 / 280-734-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 % (som sulfat)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

246

Hydroxietyl-3,4-metylendioxianilin och dess hydroklorid

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

94158-14-2

303-085-5

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

247

2,2′-[[4-[(2-Hydroxietyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisetanol (9)

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,8 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Kan framkalla en allergisk reaktion

248

4-[(2-Hydroxietyl)amino]-3-nitrofenol

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 3,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,85 %

b)

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

249

1-(β-Ureidoetyl)amino-4-nitrobensen

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,25 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,5 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2′,3′-dihydroxipropyl)amino-5-klorobensen och 1,4-bis-(2′,3′-dihydroxipropyl)amino-2-nitro-5-klorobensen och dess salter

HC Red No 10 and HC Red No 11

95576-89-9 / 95576-92-4

- / -

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

251

 

 

 

 

 

 

 

 

252

2-Amino-6-kloro-4-nitrofenol

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,0 %

b)

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

253

 

 

 

 

 

 

 

 

254

Dinatrium-5-amino-4-hydroxi-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat (9) (CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 %

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten med referensnummer 34 ska ersättas med följande:

”34

Bensylalkohol (10)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

1,0 %

 

 

b)

Följande post ska läggas till:

”58

Etyl-N-α-dodekanoyl-L-arginat hydroklorid (11)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

 

0,4 %

Får inte användas i läpprodukter, munprodukter och sprayprodukter

 

4.

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten med referensnummer 1 ska ersättas med följande:

”1”

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Posten med referensnummer 28 ska ersättas med följande:

”28

Bensoesyra, 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxibensoyl]-, hexylester

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

 

10 %”

 

 


(1)  Dessa ämnen får användas enbart eller i kombination förutsatt att summan av delhalterna av vart och ett av dem uttryckt med referens till den maximalt tillåtna halten för vart och ett av dem inte överstiger 1.”

(2)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.”

(3)  Som konserveringsmedel, se nr 34 i bilaga V.”

(4)  Denna gräns gäller ämnet och inte den färdiga produkten.”

(5)  Denna gräns gäller ämnet och inte den färdiga produkten.

(6)  Vid användning tillsammans får summan inte överskrida de gränser som anges som ”Maximal koncentration i bruksklar beredning”.

(7)  Den fria basen och salterna av detta hårfärgningsämne får användas, om de inte är förbjudna enligt bilaga II.

(8)  Som konserveringsmedel, se nr 58 i bilaga V.”

(9)  Den fria basen och salterna av detta hårfärgningsämne får användas, om de inte är förbjudna enligt bilaga II.”

(10)  För annan användning än som konserveringsmedel se nr 45 i bilaga III.”

(11)  För annan användning än som konserveringsmedel se nr 197 i bilaga III.”