8.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 197/2013

av den 7 mars 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (1), särskilt artikel 53.1 b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 (2) fastställs den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som avses i artikel 53.1 b i förordning (EG) nr 1186/2009.

(2)

Genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 bör ändras för att komplettera förteckningen med två ämnen för vilka det för närvarande inte finns någon motsvarande tillverkning inom unionens tullområde.

(3)

Dessutom är det inte längre nödvändigt att i förteckningen ha kvar ett ämne som för närvarande förtecknas i bilaga 3 i del 3 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) beträffande farmaceutiska ämnen som är tullfria.

(4)

Genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EUT L 29, 1.2.2012, s. 33.

(3)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande rad ska införas efter raden med KN-nummer ex 2845 90 90 för vatten (O18):

 

”ex 2849 90 90

pulver av titankiselkarbid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent”

2.

Följande rad ska införas efter raden med KN-nummer ex 2926 90 95 för 2-naftonitril:

 

”ex 2934 99 90

oligomerer av morfolinfosfordiamidat (morfolinoligonukleotider)”

3.

Följande rad ska utgå:

”0014364-6

ex 2923 90 00

dekametonbromid (INN)”