24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 55/2013

av den 17 december 2012

om utvidgningen av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 (2) syftar till att underlätta gränsöverskridande transport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna. Den förordningen är emellertid endast tillämplig på de medlemsstaters territorium som har infört euron som sin gemensamma valuta.

(2)

I upptakten inför övergången till euron i en medlemsstat finns det ett behov att transportera kontanter i euro från de nuvarande medlemsstaterna i euroområdet, eftersom de eurosedlar som behövs för övergången normalt transporteras från befintliga lager i euroområdet, och euromynt ofta helt eller delvis präglas utomlands.

(3)

Det är därför nödvändigt att förordning (EU) nr 1214/2011 är tillämplig också på medlemsstater som förbereder införande av euron. Den bör tillämpas från och med dagen för rådets beslut att upphäva det undantag som beviljats dessa medlemsstater från att delta i euroområdet.

(4)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att underlätta yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av eurokontanter mellan de nuvarande medlemsstaterna i euroområdet och de medlemsstater som står i begrepp att införa euron, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av de mycket detaljerade och skiljaktiga nationella regelsystemen på området, och det därför på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 ska tillämpas på territoriet för en medlemsstat som ännu inte har infört euron från och med dagen för rådets beslut att upphäva det undantag som beviljats dessa medlemsstater från att delta i euroområdet, antaget i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tolv månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 5 oktober 2010 (EUT C 278, 15.10.2010, s. 1).

(2)  EUT L 316, 29.11.2011, s. 1.