26.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/65


ÄNDRING AV DOMSTOLENS RÄTTEGÅNGSREGLER

DOMSTOLEN HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE ÄNDRING AV SINA RÄTTEGÅNGSREGLER

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 253 sjätte stycket,

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1,

med beaktande av artikel 64 andra stycket i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol, och av följande skäl:

I och med Republiken Kroatiens anslutning blir kroatiska ett officiellt språk i Europeiska unionen, och detta språk ska tas upp bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna.

Med rådets godkännande den 7 juni 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i artikel 36 i rättegångsreglerna för domstolen av den 25 september 2012 (1) ska ersättas med följande text:

”Artikel 36

Rättegångsspråken är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”

Artikel 2

1.   Denna ändring av rättegångsreglerna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Ändringen träder i kraft samtidigt som fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

2.   Rättegångsreglerna ska upprättas på kroatiska efter det att det fördrag som avses i föregående punkt har trätt i kraft.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2013.

 


(1)  EUT L 265, 29.9.2012, s. 1.