12.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/82


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 26 september 2013

om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)

(ECB/2013/37)

(2013/750/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 samt artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Eurosystemet har beslutat att CoreNet kan bli en alternativ nätverkstjänst/reservnätverkstjänst som centralbankerna i Eurosystemet och de anslutna nationella centralbankerna kan använda för att få tillgång till betalningsmodulen i den gemensamma delade plattformen (SSP) som en reservrutin och alternativ tillgångsmöjlighet till det kundrelaterade servicesystemet (CRSS).

(2)

Därför måste riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (1), ändras för att lägga till bestämmelser om hur CoreNet kan användas som alternativt nätverk/reservnätverk för TARGET2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av riktlinje ECB/2012/27

1.   Definition 5 i artikel 2 i riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

”5)   leverantör av nätverkstjänster (network service provider): en leverantör av de datornätanslutningar genom vilka betalningsmeddelanden lämnas i TARGET2. Datornätsanslutningar tillhandahålls genom SWIFT samt därutöver, för intern kommunikation inom Eurosystemet, genom CoreNet.”

2.   Följande definitioner 52 och 53 ska införas i artikel 2 i riktlinje ECB/2012/27:

”52.   CoreNet (CoreNet): den interna nätverkstjänsten inom Eurosystemet som tillhandahålls av ECB och används av Eurosystemets centralbanker som ett reservnätverk för att nå den gemensamma delade plattformen (SSP) om SWIFT inte är tillgängligt och som ett alternativt nätverk till SWIFT för att nå det kundrelaterade servicesystemet (CRSS).

53.   kundrelaterat servicesystem (CRSS) (Customer-related services system (CRSS)): tillhandahåller bastjänster och tilläggstjänster till centralbankerna i Eurosystemet, dvs. arkivering, faktureringstjänster, förfrågningar och rapporteringstjänster samt kundrelaterade tjänster.”

Artikel 2

Verkan och genomförande

Denna riktlinje träder i kraft samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 26 september 2013.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.