21.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2013/57/EU

av den 20 november 2013

om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG respektive artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 7.2 a och b,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 7.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EG (3) och 2003/91/EG (4) antogs för att säkerställa att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella sortlistor följer de riktlinjer som Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) fastställt vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå vid undersökningar av de olika arterna samt minimikraven för undersökningar av sorterna, om sådana riktlinjer utfärdats. För övriga sorter ska man enligt direktiven tillämpa riktlinjerna från Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV).

(2)

Gemenskapens växtsortsmyndighet och Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter har sedan dess utfärdat ytterligare riktlinjer och uppdaterat de gällande riktlinjerna.

(3)

Direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 2003/90/EG ska ersättas med texten i del A i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Bilagorna till direktiv 2003/91/EG ska ersättas med texten i del B i bilagan till det här direktivet.

Artikel 3

För undersökningar som inletts före den 1 juli 2014 får medlemsstaterna tillämpa den lydelse av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG som gäller innan de ändras genom det här direktivet.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2014 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2014.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Kommissionens direktiv 2003/90/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Kommissionens direktiv 2003/91/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 11).


BILAGA

DEL A

BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med CPVO:s provningsprotokoll

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

CPVO:s protokoll

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fårsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca rubra L.

Rödsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hårdsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Pisum sativum L.

Ärt

TP 7/2, 11.3.2010

Brassica napus L.

Raps

TP 36/2, 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Hampa

TP 276/1, 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Solros

TP 81/1, 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Spånadslin/Oljelin

TP 57/1, 21.3.2007

Avena nuda L.

Nakenhavre

TP 20/1, 6.11.2003

Avena sativa L. (inkluderar A. byzantina K. Koch)

Havre och rödhavre

TP 20/1, 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Korn

TP 19/3, 21.3.2012

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/2, 21.3.2012

Secale cereale L.

Råg

TP 58/1, 31.10.2002

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider (rågvete) som uppkommit genom korsning av en art av släktet Triticum med en art av släktet Secale

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Vete

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Durumvete

TP 120/2, 6.11.2003

Zea mays L.

Majs

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Potatis

TP 23/2, 1.12.2005

Dessa protokoll finns på CPOV:s webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med UPOV:s provningsriktlinjer

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

UPOV:s riktlinje

Beta vulgaris L.

Foderbeta

TG/150/3, 4.11.1994

Agrostis canina L.

Brunven

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Storven

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krypven

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Rödven

TG/30/6, 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

TG/180/3, 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sloklosta

TG/180/3, 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

TG/31/8, 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

TG/39/8, 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

TG/39/8, 17.4.2002

x Festulolium Asch. et Graebn.

Hybrider (rajsvingelsläktet) som uppkommit genom korsning av en art av släktet Festuca med en art av släktet Lolium

TG/243/1, 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Vildtimotej

TG/34/6, 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timotej

TG/34/6, 7.11.1984

Poa pratensis L.

Ängsgröe

TG/33/6, 12.10.1990

Lotus corniculatus L.

Käringtand

TG 193/1, 9.4.2008

Lupinus albus L.

Vitlupin

TG/66/4, 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

TG/66/4, 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gullupin

TG/66/4, 31.3.2004

Medicago sativa L.

Blålusern

TG/6/5, 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Mellanlusern

TG/6/5, 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rödklöver

TG/5/7, 4.4.2001

Trifolium repens L.

Vitklöver

TG 38/7, 9.4.2003

Vicia faba L.

Åkerböna

TG/8/6, 17.4.2002

Vicia sativa L.

Fodervicker

TG/32/7, 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålrot

TG/89/6rev., 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Oljerättika

TG/178/3, 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Jordnöt

TG/93/3, 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG/185/3, 17.4.2002

 

 

 

Carthamus tinctorius L.

Safflor

TG/134/3, 12.10.1990

Gossypium spp.

Bomull

TG/88/6, 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Opievallmo

TG/166/3, 24.3.1999

Sinapis alba L.

Vitsenap

TG/179/3, 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sojaböna

TG/80/6, 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Durra

TG/122/3, 6.10.1989

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).

DEL B

BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med CPVO:s provningsprotokoll

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

CPVO:s protokoll

Allium cepa L. (Cepa-gruppen)

Lök

TP 46/2, 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen)

Schalottenlök

TP 46/2, 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Piplök

TP 161/1, 11.3.2010

Allium porrum L.

Purjolök

TP 85/2, 1.4.2009

Allium sativum L.

Vitlök

TP 162/1, 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

TP 198/1, 1.4.2009

Apium graveolens L.

Blekselleri

TP 82/1, 13.3.2008

Apium graveolens L.

Rotselleri

TP 74/1, 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sparris

TP 130/2, 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

TP 60/1, 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Grönkål

TP 90/1, 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/2, 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Vinterbroccoli eller broccoli

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brysselkål

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kålrabbi

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Savojkål, vitkål och rödkål

TP 48/3, 16.2.2011

Brassica rapa L.

Salladskål

TP 105/1, 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilipeppar eller paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Frisésallat och escarolesallat

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Industricikoria

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cikoriasallat (witloof)

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Slanggurka och druvgurka

TP 61/2, 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Pumpa eller squash

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka och kardon

TP 184/2, 27.2.2013

Daucus carota L.

Morot och fodermorot

TP 49/3, 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sallat

TP 13/5, 16.2.2011

Solanum Lycopersicum L.

Tomat

TP 44/4 rev., 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Rosenböna

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna och störböna

TP 12/4, 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Märgärt, spritärt och sockerärt

TP 7/2, 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Rädisa, (svart) rättika

TP 64/2, 27.2.2013

Solanum melongena L.

Aubergine/Äggplanta

TP 117/1, 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spenat

TP 55/5, 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vårklynne

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

TP Broadbean/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sockermajs och popmajs

TP 2/3, 11.3.2010

Dessa protokoll finns på CPOV:s webbplats www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med UPOV:s provningsriktlinjer

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

UPOV:s riktlinje

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Rova

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Sallatscikoria eller rosensallat

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa

TG/155/4rev., 28.3.2007 + 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

TG/116/4, 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomatjordstammar

TG/294/1, 20.3.2013

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).