6.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/44


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 4 november 2013

om ändring av rekommendation 2006/576/EG vad gäller T-2-toxin och HT-2-toxin i foderblandningar för katter

(Text av betydelse för EES)

(2013/637/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

T-2-toxin och HT-2-toxin är mykotoxiner som produceras av olika fusariumarter. T-2-toxin metaboliseras snabbt till ett stort antal produkter och HT-2-toxin är en av de främsta metaboliterna.

(2)

På begäran av kommissionen antog den vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett yttrande om de risker som förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i livsmedel och foder medför för människors och djurs hälsa (1).

(3)

När det gäller risken för djurhälsan kom panelen fram till att det är osannolikt att den nuvarande uppskattade exponeringen för T-2-toxin och HT-2-toxin hos idisslare, kaniner och fisk utgör någon hälsorisk. Uppskattningar av exponeringen för T-2-toxin och HT-2-toxin hos svin, fjäderfä, hästar och hundar visar att risken för negativa hälsoeffekter är låg. Katter hör till de känsligaste djurarterna. På grund av de begränsade uppgifterna och de allvarliga negativa hälsoeffekterna vid låga doser gick det inte att fastställa en nivå där ingen skadlig effekt observeras (NOAEL) eller en lägsta nivå där en skadlig effekt observeras (LOAEL).

(4)

Mot bakgrund av slutsatserna i det vetenskapliga yttrandet måste undersökningar göras för att samla in uppgifter om de faktorer som leder till förhållandevis höga halter av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter och om effekterna av bearbetningen av foder och livsmedel. Därför antogs kommissionens rekommendation 2013/165/EU som innehåller en rekommendation om att genomföra dessa undersökningar (2).

(5)

Eftersom T-2-toxin och HT-2-toxin är giftiga för katter bör det dessutom för summan av T-2-toxin och HT-2-toxin i kattfoder fastställas ett riktvärde som ska tillämpas vid bedömningen av huruvida kattfoder kan godtas i fråga om förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin. Kommissionens rekommendation 2006/576/EG (3) bör därför ändras.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

I bilagan till rekommendation 2006/576/EG ska följande post läggas till efter posten för fumonisin B1 + B2:

”Mykotoxin

Produkter avsedda för djurfoder

Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %

T-2-toxin + HT-2-toxin

Foderblandningar för katter

0,05”

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  ”Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):12, artikelnr 2481, [187 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Kommissionens rekommendation 2013/165/EU av den 27 mars 2013 om förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter (EUT L 91, 3.4.2013, s. 12).

(3)  Kommissionens rekommendation 2006/576/EG av den 17 augusti 2006 om förekomst av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2 och HT-2 och fumonisiner i produkter avsedda för foder (EUT L 229, 23.8.2006, s. 7).