28.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 353/13


RÅDETS BESLUT nr 1413/2013/EU

av den 17 december 2013

om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets beslut 2002/546/EG (2), som antagits på grundval av artikel 299 i EG-fördraget, har Spanien rätt att medge befrielse från eller nedsättning av skatten Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (nedan kallad AIEM-skatten) för vissa produkter som tillverkas på Kanarieöarna. Bilagan till det beslutet innehåller en förteckning över produkter för vilka befrielse från eller nedsättning av skatten kan tillämpas. Beroende på produkt ska skillnaden i skatt på produkter som tillverkas på Kanarieöarna och övriga produkter inte överstiga 5, 15 eller 25 procentenheter.

(2)

Genom befrielsen från, och nedsättningen av, AIEM-skatten fastställs en differentierad beskattning, vilket gynnar den lokala tillverkningen av vissa produkter. Detta utgör ett statligt stöd som kräver kommissionens godkännande.

(3)

Rådets beslut 2002/546/EG gällde ursprungligen till och med den 31 december 2011. I slutet av 2011 ändrades beslut 2002/546/EG genom rådets beslut 895/2011/EU (3), genom att dess tillämpningsperiod förlängdes till och med den 31 december 2013, på grundval av kommissionens bekräftelse av att Kanarieöarnas särskilda strukturella sociala och ekonomiska situation, som förvärras av de särskilda begränsningar som avses i artikel 349 EUF-fördraget som berättigade godkännandet av att helt eller delvis befria en förteckning över produkter som tillverkas lokalt i detta yttersta randområde från AIEM-skatten fortfarande kvarstår.

(4)

Eftersom den strukturella sociala och ekonomiska situationen på Kanarieöarna fortfarande existerar är det nödvändigt att förlänga tillämpningsperioden för beslut 2002/546/EG.

(5)

Den 28 juni 2013 antog kommissionen riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020, där det anges hur medlemsstaterna får ge stöd till företag för att stödja utvecklingen av missgynnade regioner i unionen under perioden 2014–2020. Dessa riktlinjer, som kommer att träda i kraft den 1 juli 2014, ingår i en bredare strategi för att modernisera kontrollen av statligt stöd i syfte att främja tillväxt på den inre marknaden, genom att uppmuntra mer effektiva stödåtgärder och inrikta kommissionens kontroll av efterlevnaden på de ärenden som har störst inverkan på konkurrensen.

(6)

Det är därför motiverat att förlänga tillämpningstiden för beslut 2002/546/EG med sex månader, så att tillämpningstiden löper ut samma dag som riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020 träder i kraft.

(7)

Beslut 2002/546/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Med hänsyn till hur viktigt det är att giltighetstiden för förordning 2002/546/EG förlängs före utgången av 2013, bör ett undantag till regeln om en period på åtta veckor enligt artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I första meningen i artikel 1.1 i beslut 2002/546/EG ska datumet ”31 december 2013” ersättas med ”30 juni 2014”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 11 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut 2002/546/EG av den 20 juni 2002 om den ordning rörande AIEM-skatt som är tillämplig på Kanarieöarna (EGT L 179, 9.7.2002, s. 22).

(3)  Rådets beslut nr 895/2011/EU av den 19 december 2011 om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid (EUT L 345, 29.12.2011, s. 17).