19.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1359/2013/EU

av den 17 december 2013

om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (3) specificeras inte hur de volymer utsläppsrätter för växthusgaser som ska auktioneras ut ska fördelas under handelsperioden.

(2)

I syfte att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet på marknaden bör det klargöras att kommissionen, i undantagsfall och i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, kan anpassa tidsschemat för auktioner för att säkerställa att marknaden fungerar korrekt.

(3)

Direktiv 2003/87/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 10.4 första stycket i direktiv 2003/87/EG ska följande meningar läggas till:

”Om en konsekvensbedömning för de enskilda industrisektorerna visar att inga större effekter är att vänta i sektorer eller delsektorer där det finns betydande risk för koldioxidläckage får kommissionen under exceptionella omständigheter anpassa tidsschemat för anpassa tidsschemat för den period som anges i artikel 13.1 med början den 1 januari 2013 för att säkerställa en välfungerande marknad. Kommissionen får göra högst en sådan anpassning för högst 900 miljoner utsläppsrätter.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  EUT C 11, 15.1.2012, s. 87.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 december 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 16 december 2013.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).