20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/61


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 december 2013

om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater

[delgivet med nr C(2013) 9166]

(2013/780/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/29/EG föreskrivs skyddsåtgärder mot introduktion av skadegörare som är skadliga för växter eller växtprodukter till unionen från tredjeländer.

(2)

Barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Förenta staterna och som omfattas av ett av de KN-nummer och varuslag som anges i punkt I.6 i del B i bilaga V till direktiv 2000/29/EG får inte föras in till unionen utan att det åtföljs av ett sådant sundhetscertifikat som föreskrivs i artikel 13.1 ii i det direktivet.

(3)

Enligt direktiv 2000/29/EG får undantag från artikel 13.1 ii i samma direktiv medges beträffande trä, om likvärdigt skydd kan garanteras genom annan dokumentation eller märkning.

(4)

På grundval av uppgifter från Förenta staterna har kommissionen konstaterat att myndigheten för djur- och växtskydd (Animal and Plant Health Inspection Service) vid Förenta staternas jordbruksministerium har godkänt ett officiellt certifieringsprogram (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) som ska handläggas av Förenta staternas förbund för timmer av lövträ (National Hardwood Lumber Association – NHLA).

(5)

Genom detta program garanteras att godkända anläggningar för lövträ i Förenta staterna följer standarden Kiln Drying Sawn Hardwood Standard. Denna standard garanterar att alla delar av sågtimmer av lövträ som exporteras enligt detta program har torkats i torkugn så att vattenhalten är lägre än 20 viktprocent för varje torkningsschema och att det är barkat.

(6)

Standarden säkerställer också att en id-klämma av stål stämplad ”NHLA – KD” fästs vid alla buntar lövträ som torkats i torkugn och att ett unikt nummer tilldelas varje bunt. Varje nummer anges på motsvarande certifikat om torkning, Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate (nedan kallat Certificate of Kiln Drying).

(7)

Medlemsstaterna bör därför få tillåta att barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Förenta staterna förs in till deras territorier när det åtföljs av ett Certificate of Kiln Drying som ett alternativ till ett sundhetscertifikat, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

(8)

Kommissionen bör se till att Förenta staterna tillhandahåller all teknisk information som är nödvändig för att bedöma hur programmet fungerar. Medlemsstaterna bör dessutom fortlöpande bedöma användningen av id-klämman stämplad NHLA – KD och tillhörande Certificate of Kiln Drying.

(9)

Det undantag som föreskrivs i detta beslut bör upphöra att gälla om det konstateras att de särskilda villkoren i detta beslut inte är tillräckliga för att förhindra introduktion av skadegörare till unionen, om de särskilda villkoren inte uppfylls eller om det finns bevisning som kan tyda på att programmet inte fungerar ändamålsenligt.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG får medlemsstaterna tillåta införsel till deras territorier av barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Förenta staterna och som omfattas av ett av de KN-nummer och varuslag som anges i punkt I.6 i del B i bilaga V till det direktivet utan att det åtföljs av något sundhetscertifikat, förutsatt att träet uppfyller villkoren i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska skriftligen underrätta kommissionen och övriga medlemsstater när de har utnyttjat det undantag som föreskrivs i artikel 1.

De medlemsstater som utnyttjat undantaget ska före den 15 juli varje år lämna uppgifter till kommissionen och övriga medlemsstater om antalet sändningar som föregående år importerats enligt artikel 1 i detta beslut och lämna en utförlig rapport om alla fall då införsel vägrats enligt punkt 2 i denna artikel.

2.   Medlemsstaterna ska senast två arbetsdagar efter dagen för vägrad införsel underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om varje sändning till deras territorium enligt artikel 1 som inte uppfyller villkoren i bilagan.

3.   Kommissionen ska begära att Förenta staterna tillhandahåller den tekniska information som är nödvändig för att kommissionen ska kunna bedöma hur det officiella certifieringsprogrammet, Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, fungerar.

Artikel 3

Detta beslut ska upphöra att gälla den 30 november 2016.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.


BILAGA

DEL I

Villkor som avses i artikel 1

De villkor som avses i artikel 1, enligt vilka medlemsstaterna får tillåta införsel till deras territorier av barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Förenta staterna och som omfattas av ett av de KN-nummer och varuslag som anges i punkt I.6 i del B i bilaga V till direktiv 2000/29/EG utan att det åtföljs av något sundhetscertifikat, är följande:

1.

Träet ska ha framställts vid sågverk eller behandlats på lämpliga anläggningar som har godkänts och granskats av Förenta staternas förbund för timmer av lövträ (National Hardwood Lumber Association – NHLA) för deltagande i certifieringsprogrammet Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (nedan kallat programmet).

2.

Träet ska ha torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

3.

När villkoret i punkt 2 är uppfyllt ska en standardiserad id-klämma av stål fästas på varje bunt av, eller under överinseende av, den tjänsteman som utsetts vid det sågverk som avses i punkt 1. Varje id-klämma ska stämplas med ”NHLA – KD” och ett unikt nummer ska tilldelas varje bunt.

4.

För att säkerställa att villkoren i punkterna 2 och 3 är uppfyllda ska träet omfattas av ett kontrollsystem inom programmet som inbegriper inspektion och övervakning före avsändning vid de godkända sågverken som utförs av oberoende utomstående revisorer som utbildats och godkänts för detta ändamål. Myndigheten för djur- och växtskydd (Animal and Plant Health Inspection Service) vid Förenta staternas jordbruksministerium ska utföra enstaka inspektioner före avsändning och revisioner var sjätte månad av NHLA:s bokföring och förfaranden som rör programmet, av de oberoende utomstående revisorerna och av de sågverk och andra lämpliga anläggningar som deltar i programmet.

5.

Träet ska åtföljas av ett standardiserat certifikat om torkning (Certificate of Kiln Drying) enligt förlagan i del II i denna bilaga som utfärdats av en eller flera personer med tillstånd att delta i programmet och som godkänts av en inspektör vid NHLA. Certifikatet ska vara ifyllt och innehålla uppgifter om mängden barkat sågat trä i board feet och i kubikmeter. Certifikatet ska också innehålla uppgifter om totalt antal buntar och varje nummer på de id-klämmor som tilldelats dessa buntar.

DEL II

Förlaga till Certificate of Kiln Drying

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO #:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK