17.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/109


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 13 december 2013

om godkännande av vissa ändrade program för utrotning, bekämpning och kontroll av djursjukdomar och zoonoser för år 2013, om ändring av beslut 2008/897/EG om godkännande av årliga och fleråriga program för år 2009 och om ändring av genomförandebeslut 2012/761/EU vad gäller unionens finansiella stöd till vissa program som godkänts genom det beslutet

[delgivet med nr C(2013) 8891]

(2013/766/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 27.5 och 27.6, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2009/470/EG fastställs de förfaranden som gäller för unionens finansiella stöd till program för utrotning, bekämpning och kontroll av djursjukdomar och zoonoser.

(2)

För att godkännas i enlighet med den finansiella unionsåtgärd som anges i artikel 27.1 i beslut 2009/470/EG ska de program som medlemsstaterna överlämnar till kommissionen rörande utrotning, bekämpning och kontroll av de djursjukdomar och zoonoser som förtecknas i bilaga I till det beslutet enligt kommissionens beslut 2008/341/EG (2) åtminstone uppfylla kraven i bilagan till beslut 2008/341/EG.

(3)

Genom kommissionens beslut 2008/897/EG (3) godkändes Tysklands program för utrotning av koiherpesvirus för perioden 1 januari 2009–31 december 2013.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2012/761/EU (4) godkänns vissa nationella program för år 2013 och i beslutet fastställs även procentsatser och högsta belopp för unionens finansiella stöd till varje program som medlemsstaterna lagt fram.

(5)

Spanien och Grekland har lagt fram ett ändrat program för bekämpning av vissa zoonotiska salmonellastammar hos fjäderfäpopulationer. Tyskland har lagt fram ett ändrat program för utrotning av koiherpesvirus. Grekland har lagt fram ett ändrat program för utrotning av ovin och kaprin brucellos. Ungern och Rumänien har lagt fram ett ändrat program för utrotning av rabies.

(6)

Kommissionen har bedömt dessa ändrade program ur både veterinär och finansiell synvinkel. De uppfyller kraven i relevant unionslagstiftning på veterinärområdet, särskilt kriterierna i bilagan till beslut 2008/341/EG. De bör därför godkännas.

(7)

Kommissionen har också bedömt de tekniska och finansiella delrapporter om utgifterna för dessa program som medlemsstaterna lagt fram i enlighet med artikel 27.7 i beslut 2009/470/EG. Bedömningen visar att vissa medlemsstater inte kommer att utnyttja anslagen för 2013 fullt ut, medan andra kommer att lägga ut mer än det anslagna beloppet.

(8)

Unionens finansiella stöd till vissa nationella program behöver därför anpassas. För att de öronmärkta medlen ska användas optimalt bör stöd som beviljats nationella program som inte kommer att utnyttja hela anslaget omfördelas till de program där anslagen inte kommer att räcka till på grund av en oförutsedd djurhälsosituation i medlemsstaterna i fråga. Omfördelningen bör grunda sig på de senaste uppgifterna om de berörda medlemsstaternas faktiska utgifter.

(9)

Denna omfördelning kräver många ändringar i vissa av de fall där finansiellt stöd från unionen har fastställts i genomförandebeslut 2012/761/EU. För öppenhetens skull bör allt finansiellt stöd från unionen till de godkända program för 2013 som berörs av ändringarna fastställas.

(10)

Vidare har erfarenheterna under senare tid visat att en bokstavlig tillämpning av artikel 13.3 i genomförandebeslut 2012/761/EU skulle kunna leda till orimliga resultat. Denna bestämmelse bör därför utgå.

(11)

Genomförandebeslut 2012/761/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av Spaniens och Greklands ändrade program för bekämpning av vissa zoonotiska salmonellastammar

Det ändrade program för bekämpning av vissa zoonotiska salmonellastammar hos fjäderfäpopulationer som Spanien lade fram den 26 december 2012 godkänns härmed för perioden 1 januari–31 december 2013.

Det ändrade program för bekämpning av vissa zoonotiska salmonellastammar hos fjäderfäpopulationer som Grekland lade fram den 24 oktober 2013 godkänns härmed för perioden 1 januari–31 december 2013.

Artikel 2

Godkännande av Greklands ändrade program för utrotning av ovin och kaprin brucellos

Det ändrade program för utrotning av ovin och kaprin brucellos som Grekland lade fram den 29 juli 2013 godkänns härmed för perioden 1 januari–31 december 2013.

Artikel 3

Godkännande av Ungerns och Rumäniens ändrade program för utrotning av rabies

De ändrade program för utrotning av rabies som Ungern lade fram den 1 oktober 2013 och Rumänien den 30 oktober 2013 godkänns härmed för perioden 1 januari–31 december 2013.

Artikel 4

Ändring av genomförandebeslut 2008/897/EG

Artikel 16 i beslut 2008/897/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Sjukdomar hos vattenbruksdjur

Det fleråriga program för utrotning av viral hemorragisk septikemi (VHS) som Danmark har lagt fram godkänns härmed för perioden 1 januari 2009–31 december 2013.

Det fleråriga program för utrotning av koiherpesvirus (KHV) som Tyskland har lagt fram godkänns härmed för perioden 1 januari 2009–31 december 2014.”

Artikel 5

Ändringar av genomförandebeslut 2012/761/EU

Genomförandebeslut 2012/761/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

3 440 000 euro för Spanien,

ii)

100 000 euro för Kroatien,

iii)

2 000 000 euro för Italien,

iv)

940 000 euro för Portugal,

v)

800 000 euro för Förenade kungariket.”

2.

I artikel 2.2 a ska led i ersättas med följande:

”i)

0,5 euro per husdjur som provtagits för gammainterferontest och som på slakteriet misstänkts vara positivt,”

3.

I artikel 2.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

12 000 000 euro för Irland,

ii)

13 390 000 euro för Spanien,

iii)

400 000 euro för Kroatien,

iv)

4 000 000 euro för Italien,

v)

2 230 000 euro för Portugal,

vi)

31 900 000 euro för Förenade kungariket.”

4.

I artikel 3.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

8 200 000 euro för Spanien,

ii)

3 380 000 euro för Italien,

iii)

170 000 euro för Cypern,

iv)

1 760 000 euro för Portugal.”

5.

I artikel 3.3 ska led b ersättas med följande:

”b)

får inte överstiga 1 740 000 euro.”

6.

I artikel 4.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

får inte överstiga följande belopp:

i)

9 000 euro för Belgien,

ii)

11 000 euro för Bulgarien,

iii)

5 000 euro för Tjeckien,

iv)

86 000 euro för Tyskland,

v)

10 000 euro för Irland,

vi)

78 000 euro för Grekland,

vii)

1 200 000 euro för Spanien,

viii)

650 000 euro för Italien,

ix)

10 000 euro för Lettland,

x)

10 000 euro för Litauen,

xi)

2 000 euro för Luxemburg,

xii)

3 000 euro för Ungern,

xiii)

10 000 euro för Malta,

xiv)

10 000 euro för Nederländerna,

xv)

10 000 euro för Österrike,

xvi)

50 000 euro för Polen,

xvii)

145 000 euro för Portugal,

xviii)

130 000 euro för Rumänien,

xix)

18 000 euro för Slovenien,

xx)

40 000 euro för Slovakien,

xxi)

10 000 euro för Finland.”

7.

I artikel 5.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

910 000 euro för Belgien,

ii)

30 000 euro för Bulgarien,

iii)

810 000 euro för Tjeckien,

iv)

90 000 euro för Danmark,

v)

790 000 euro för Tyskland,

vi)

10 000 euro för Estland,

vii)

160 000 euro för Irland,

viii)

970 000 euro för Grekland,

ix)

1 760 000 euro för Spanien,

x)

1 210 000 euro för Frankrike,

xi)

200 000 euro för Kroatien,

xii)

3 520 000 euro för Italien,

xiii)

60 000 euro för Cypern,

xiv)

200 000 euro för Lettland,

xv)

10 000 euro för Luxemburg,

xvi)

950 000 euro för Ungern,

xvii)

40 000 euro för Malta,

xviii)

2 940 000 euro för Nederländerna,

xix)

640 000 euro för Österrike,

xx)

2 900 000 euro för Polen,

xxi)

25 000 euro för Portugal,

xxii)

460 000 euro för Rumänien,

xxiii)

10 000 euro för Slovenien,

xxiv)

450 000 euro för Slovakien,

xxv)

60 000 euro för Förenade kungariket,”

8.

I artikel 6.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

får inte överstiga följande belopp:

i)

200 000 euro för Bulgarien,

ii)

950 000 euro för Tyskland,

iii)

100 000 euro för Kroatien,

iv)

224 000 euro för Ungern,

v)

1 100 000 euro för Rumänien,

vi)

25 000 euro för Slovenien,

vii)

400 000 euro för Slovakien.”

9.

I artikel 7.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

får inte överstiga 1 060 000 euro.”

10.

I artikel 8.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

får inte överstiga 1 400 000 euro.”

11.

I artikel 9.2 a ska led i ersättas med följande:

”i)

0,5 euro per tamfågel som provtagits,”

12.

I artikel 9.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

24 000 euro för Belgien,

ii)

9 000 euro för Bulgarien,

iii)

14 000 euro för Tjeckien,

iv)

53 000 euro för Danmark,

v)

135 000 euro för Tyskland,

vi)

62 000 euro för Irland,

vii)

8 000 euro för Grekland,

viii)

67 000 euro för Spanien,

ix)

108 000 euro för Frankrike,

x)

40 000 euro för Kroatien,

xi)

1 300 000 euro för Italien,

xii)

4 000 euro för Cypern,

xiii)

13 000 euro för Lettland,

xiv)

5 000 euro för Litauen,

xv)

6 000 euro för Luxemburg,

xvi)

61 000 euro för Ungern,

xvii)

8 000 euro för Malta,

xviii)

154 000 euro för Nederländerna,

xix)

30 000 euro för Österrike,

xx)

70 000 euro för Polen,

xxi)

14 000 euro för Portugal,

xxii)

350 000 euro för Rumänien,

xxiii)

29 000 euro för Slovenien,

xxiv)

16 000 euro för Slovakien,

xxv)

25 000 euro för Finland,

xxvi)

30 000 euro för Sverige,

xxvii)

100 000 euro för Förenade kungariket.”

13.

I artikel 10.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

290 000 euro för Belgien,

ii)

360 000 euro för Bulgarien,

iii)

380 000 euro för Tjeckien,

iv)

300 000 euro för Danmark,

v)

4 700 000 euro för Tyskland,

vi)

60 000 euro för Estland,

vii)

1 300 000 euro för Irland,

viii)

1 700 000 euro för Grekland,

ix)

3 000 000 euro för Spanien,

x)

10 900 000 euro för Frankrike,

xi)

3 600 000 euro för Italien,

xii)

230 000 euro för Kroatien,

xiii)

950 000 euro för Cypern,

xiv)

80 000 euro för Lettland,

xv)

435 000 euro för Litauen,

xvi)

50 000 euro för Luxemburg,

xvii)

790 000 euro för Ungern,

xviii)

25 000 euro för Malta,

xix)

1 000 000 euro för Nederländerna,

xx)

500 000 euro för Österrike,

xxi)

2 600 000 euro för Polen,

xxii)

1 000 000 euro för Portugal,

xxiii)

1 400 000 euro för Rumänien,

xxiv)

160 000 euro för Slovenien,

xxv)

220 000 euro för Slovakien,

xxvi)

160 000 euro för Finland,

xxvii)

210 000 euro för Sverige,

xxviii)

2 520 000 euro för Förenade kungariket.”

14.

I artikel 11.2 ska led d ersättas med följande:

”d)

får inte överstiga följande belopp:

i)

1 650 000 euro för Bulgarien,

ii)

1 500 000 euro för Grekland,

iii)

620 000 euro för Estland,

iv)

190 000 euro för Italien,

v)

2 200 000 euro för Litauen,

vi)

1 080 000 euro för Ungern,

vii)

7 240 000 euro för Polen,

viii)

2 300 000 euro för Rumänien,

ix)

810 000 euro för Slovenien,

x)

380 000 euro för Slovakien.”

15.

I artikel 12.3 ska led c ersättas med följande:

”c)

får inte överstiga följande belopp:

i)

1 500 000 euro för Lettland,

ii)

400 000 euro för Finland.”

16.

I artikel 13 ska punkt 3 utgå.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Kommissionens beslut 2008/341/EG av den 25 april 2008 om fastställande av gemenskapskriterier för nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser (EUT L 115, 29.4.2008, s. 44).

(3)  Kommissionens beslut 2008/897/EG av den 28 november 2008 om godkännande av årliga och fleråriga program som medlemsstaterna lagt fram för år 2009 och följande år för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser samt gemenskapens finansiella stöd till dessa program (EUT L 322, 2.12.2008, s. 39).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/761/EU av den 30 november 2012 om godkännande av årliga och fleråriga program som medlemsstaterna lagt fram för år 2013 för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser samt unionens finansiella stöd till dessa program (EUT L 336, 8.12.2012, s. 83).