13.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 december 2013

om ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning och om upphävande av beslut 2005/928/EG

[delgivet med nr C(2013) 8776]

(Text av betydelse för EES)

(2013/752/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2006/771/EG (2) harmoniseras de tekniska villkoren för användning av spektrum för många typer av kortdistansutrustning, bland annat larm, utrustning för lokal kommunikation, dörröppnare, medicinska implantat och intelligenta transportsystem. Kortdistansutrustning är vanligtvis massmarknadsprodukter och/eller bärbara produkter som lätt kan medföras och användas över gränser. Skillnader i villkor för användning av kortdistansutrustning hindrar därför den fria rörligheten, ökar produktionskostnaderna och skapar risker för skadlig störning i förhållande till andra radiotillämpningar och radiotjänster.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (3) (RSPP) ska medlemsstaterna, i samarbete med kommissionen, när så är lämpligt, främja kollektiv spektrumanvändning samt spektrumdelning för att öka effektiviteten och flexibiliteten.

(3)

Till följd av den ökade betydelse som kortdistansutrustning har för ekonomin, och den snabba utvecklingen av tekniken och de samhälleliga förväntningarna, kan det komma nya tillämpningar för kortdistansutrustning. Därför krävs en regelbunden uppdatering av villkoren för spektrumharmonisering.

(4)

Den 5 juli 2006 gav kommissionen i enlighet med artikel 4.2 i beslut nr 676/2002/EG Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) ett permanent mandat att uppdatera bilagan till beslut 2006/771/EG för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen på området kortdistansutrustning.

(5)

Genom kommissionens beslut 2008/432/EG (4), 2009/381/EG (5), 2010/368/EU (6) och kommissionens genomförandebeslut 2011/829/EU (7) har de harmoniserade tekniska villkoren för kortdistansutrustning i beslut 2006/771/EG redan ändrats genom att bilagan till det sistnämnda beslutet ersatts.

(6)

I sin rapport från mars 2013 (8) som lades fram i enlighet med ovannämnda mandat informerade Cept kommissionen om resultaten av den begärda granskningen av kategorierna ”typ av kortdistansutrustning” och ”andra användningsbegränsningar” i bilagan till beslut 2006/771/EG och rekommenderade kommissionen att ändra ett antal tekniska aspekter i den bilagan.

(7)

Resultaten visar att kortdistansutrustning som används på icke-exklusiv och delad grund behöver rättslig säkerhet vad gäller möjligheten att använda spektrum på delad grund, vilket kan uppnås genom förutsägbara tekniska villkor för delad användning av harmoniserade frekvensband, som säkerställer tillförlitlig och effektiv användning av harmoniserade frekvensband. För kortdistansutrustning behövs samtidigt tillräcklig flexibilitet som möjliggör ett stort antal olika tillämpningar för att maximera fördelarna med trådlös innovation i unionen. Därför bör definierade tekniska användningsvillkor harmoniseras för att förhindra skadliga störningar och säkerställa största möjliga flexibilitet, samtidigt som en tillförlitlig och effektiv användning av frekvensbanden för kortdistansutrustning främjas.

(8)

Detta syfte uppnås genom avskaffandet av begreppet ”typ” av kortdistansutrustning och harmoniseringen av kategorierna av kortdistansutrustning. Två typer av kategorier skulle var och en för sig skapa förutsägbara delningsmiljöer för en hel grupp av kortdistansutrustning. Kortdistansutrustningen i dessa kategorier är antingen kategoriserad på grundval av liknande tekniska mekanismer för spektrumtillgång eller på grundval av scenarion för gemensam användning som avgör den förväntade användningsgraden.

(9)

Ramen för dessa kategorier enligt definitionen i den tekniska bilagan ger användarna förutsägbarhet vad gäller annan kortdistansutrustning som har rätt att använda samma frekvensband på icke-exklusiv och delad grund. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (9) (nedan kallat R&TTE-direktivet) bör tillverkarna inom sådana kategorier säkerställa att kortdistansutrustning effektivt förhindrar skadlig störning av annan kortdistansutrustning.

(10)

I de specifika frekvensband som omfattas av det här beslutet ger kombinationen av harmoniserade kortdistansutrustningskategorier och tekniska användningsvillkor (frekvensband, sändningseffektbegränsning/fältstyrkebegränsning/gräns för effekttäthet, ytterligare parametrar och andra användningsbegränsningar) en harmoniserad delningsmiljö som möjliggör delad spektrumanvändning på icke-exklusiv grund för kortdistansutrustning, oavsett ändamålet.

(11)

För att garantera rättslig säkerhet och förutsägbarhet för sådana harmoniserade delningsmiljöer skulle användning av harmoniserade frekvensband av kortdistansutrustning som inte tillhör en harmoniserad kategori eller som omfattas av mindre stränga tekniska parametrar endast tillåtas i den mån den relevanta delningsmiljön inte äventyras.

(12)

Den 6 juli 2011 utfärdade kommissionen ytterligare ett mandat till Cept, i enlighet med artikel 4.2 i beslut nr 676/2002/EG, att utföra de tekniska studier som krävdes för en eventuell översyn av kommissionens beslut 2005/928/EG av den 20 december 2005 om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen (10), för att säkerställa en effektiv användning av det harmoniserade frekvensområdet i enlighet med artikel 5 i det beslutet.

(13)

I sin rapport från juni 2012 (11), som Cept lade fram i enlighet med sitt andra mandat, rekommenderade Cept kommissionen att införa befintliga och ytterligare harmoniseringsåtgärder för lågeffektutrustning/kortdistansutrustning i frekvensbandet 169 MHz i samband med den kommande ändringen av bilagan till beslut 2006/771/EG, för att öka synligheten och öppenheten för det harmoniserade frekvensområdet (169,4–169,8125 MHz).

(14)

På grundval av resultaten av Cepts arbete är det möjligt att förenkla de rättsliga villkoren för kortdistansutrustning. Harmoniseringen av villkoren för spektrumtillgång skulle uppnå målet i RSPP att främja kollektiv spektrumanvändning på den inre marknaden för kategorier av kortdistansutrustning.

(15)

Bilagan till beslut 2006/771/EG bör därför ändras och beslut 2005/928/EG bör därför upphävas.

(16)

Utrustning som används enligt de villkor som anges i detta beslut bör även uppfylla kraven i R&TTE-direktivet, så att spektrumet kan användas effektivt och skadlig störning undvikas; detta visas antingen genom att harmoniserade standarder uppfylls eller genom att alternativa förfaranden för bedömning av överensstämmelse följs.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i beslut 2006/771/EG ska följande punkt läggas till:

”3.   kategori av kortdistansutrustning: en grupp av kortdistansanordningar som använder spektrum med liknande tekniska mekanismer för spektrumtillträde eller som grundar sig på gemensamma scenarion för användning.”

Artikel 2

Artikel 3 i beslut 2006/771/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska, på ett icke-exklusivt, störningsfritt och oskyddat sätt, avsätta och göra tillgängliga frekvensbanden för de kategorier av kortdistansutrustning som anges i bilagan till det här beslutet, på de villkor och inom den tidsfrist för genomförande som där anges.

2.   Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna begära att dra nytta av artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet.

3.   Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att tillåta användning av frekvensband enligt mindre begränsande villkor eller kortdistansutrustning som inte ingår i en harmoniserad kategori, under förutsättning att detta inte förebygger eller minskar möjligheten för kortdistansutrustning som tillhör en sådan kategori att förlita sig på en lämplig uppsättning av harmoniserade tekniska och operativa villkor, enligt bilagan till detta beslut, som möjliggör delad användning av en specifik del av spektrumet på icke-exklusiv grund och för olika syften av kortdistansutrustning inom samma kategori.”

Artikel 3

Bilagan till beslut 2006/771/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 4

Beslut 2005/928/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska senast den 1 september 2014 rapportera till kommissionen om genomförandet av detta beslut.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2013.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Vice ordförande


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 66.

(3)  EUT L 81, 21.3.2012, s. 7.

(4)  EUT L 151, 11.6.2008, s. 49.

(5)  EUT L 119, 14.5.2009, s. 32.

(6)  EUT L 166, 1.7.2010, s. 33.

(7)  EUT L 329, 13.12.2011, s. 10.

(8)  Cept-rapport nr 44, RSCOM 13–25.

(9)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(10)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 47.

(11)  Cept-rapport nr 43, RSCOM 12–25.


BILAGA

”BILAGA

Harmoniserade frekvensband och tekniska parametrar för kortdistansutrustning

Band nr

Frekvensband (1)

Kategori av kortdistansutrustning (2)

Sändningseffektbegränsning/fältstyrkebegränsning/gräns för effekttäthet (3)

Ytterligare parametrar (kanalisering och/eller kanaltillgång och regler om kanalutnyttjande) (4)

Andra användningsbegränsningar (5)

Sista dag för genomförande

1

9–59,750 kHz

Induktiv utrustning (20)

72 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

2

9–315 kHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

30 dΒμΑ/m vid 10 m

Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängliga för aktiva medicintekniska produkter för implantation (13)

1 juli 2014

3

59,750–60,250 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

4

60,250–74,750 kHz

Induktiv utrustning (20)

72 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

5

74,750–75,250 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

6

75,250–77,250 kHz

Induktiv utrustning (20)

72 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

7

77,250–77,750 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

8

77,750–90 kHz

Induktiv utrustning (20)

72 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

9

90–119 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

10

119–128,6 kHz

Induktiv utrustning (20)

66 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

11

128,6–129,6 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

12

129,6–135 kHz

Induktiv utrustning (20)

66 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

13

135–140 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dBμA/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

14

140–148,5 kHz

Induktiv utrustning (20)

37,7 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

15

148,5–5 000 kHz (23)

Induktiv utrustning (20)

– 15 dΒμΑ/m vid 10 m i alla bandbredder på 10 kHz

Dessutom är den sammanlagda fältstyrkan – 5 dΒμΑ/m vid 10 m för system som utnyttjar bandbredder över 10 kHz

 

 

1 juli 2014

16

315–600 kHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

– 5 dΒμΑ/m vid 10 m

Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för djurimplantat (8)

1 juli 2014

17

400–600 kHz

Utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) (18)

– 8 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

18

456,9–457,1 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

7 dBμA/m vid 10 m

 

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängliga för utrustning för lokalisering av begravda personer och värdefulla föremål

1 juli 2014

19

984–7 484 kHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

9 dΒμΑ/m vid 10 m

Sändningscykelbegränsning (6): 1 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängliga för Eurobalise-överföring när det finns tåg i närheten och med användning av 27 MHz-bandet för telepowering (radioburen kraftöverföring)

1 juli 2014

20

3 155–3 400 kHz

Induktiv utrustning (20)

13,5 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

21

5 000–30 000 kHz (24)

Induktiv utrustning (20)

– 20 dΒμΑ/m vid 10 m i alla bandbredder på 10 kHz Dessutom är den sammanlagda fältstyrkan – 5 dΒμΑ/m vid 10 m för system som utnyttjar bandbredder över 10 kHz

 

 

1 juli 2014

22a

6 765–6 795 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dΒμΑ/m vid 10 meter

 

 

1 juli 2014

22b

6 765–6 795 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

42 dΒμΑ/m vid 10 meter

 

 

1 juli 2014

23

7 300–23 000 kHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

– 7 dΒμΑ/m vid 10 meter

Antennbegränsningar gäller enligt de harmoniserade standarder som antagits i enlighet med direktiv 1999/5/EG

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängliga för Euroloop-överföring när det finns tåg i närheten och med användning av 27 MHz-bandet för telepowering (radioburen kraftöverföring)

1 juli 2014

24

7 400–8 800 kHz

Induktiv utrustning (20)

9 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

25

10 200–11 000 kHz

Induktiv utrustning (20)

9 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

26

12 500–20 000 kHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

– 7 dΒμΑ/m vid 10 m i en bandbredd på 10 kHz

Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för inomhusbruk av djurimplantat (8)

1 juli 2014

27a

13 553–13 567 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

27b

13 553–13 567 kHz

Utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) (18)

60 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

27c

13 553–13 567 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

42 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

28a

26 957–27 283 kHz

Induktiv utrustning (20)

42 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

28b

26 957–27 283 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW effektiv utstrålad effekt (e.r.p.), vilket motsvarar 42 dΒμΑ/m vid 10 m

 

 

1 juli 2014

29

26 990–27 000 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Utrustning för modellradiostyrning får användas utan sändningscykelbegränsningar (17)

1 juli 2014

30

27 040–27 050 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Utrustning för modellradiostyrning får användas utan sändningscykelbegränsningar (17)

1 juli 2014

31

27 090–27 100 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Utrustning för modellradiostyrning får användas utan sändningscykelbegränsningar (17)

1 juli 2014

32

27 140–27 150 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Utrustning för modellradiostyrning får användas utan sändningscykelbegränsningar (17)

1 juli 2014

33

27 190–27 200 kHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Utrustning för modellradiostyrning får användas utan sändningscykelbegränsningar (17)

1 juli 2014

34

30–37,5 MHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

1 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för medicinska membranimplantat med ultralåg effekt som används för blodtrycksmätning enligt definitionen av aktiva medicintekniska produkter för implantation (13) i direktiv 90/385/EEG

1 juli 2014

35

40,66–40,7 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

 

Videotillämpningar är undantagna.

1 juli 2014

36

87,5–108 MHz

Anordningar för hög sändningscykel/kontinuerlig överföring (14)

50 nW e.r.p.

Kanalseparation upp till 200 kHz

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för sändare med analog frekvensmodulering (FM)

1 juli 2014

37a

169,4–169,475 MHz

Hörselhjälpmedel (10)

500 mW e.r.p.

Kanalseparation: max 50 kHz.

 

1 juli 2014

37b

169,4–169,475 MHz

Mätutrustning (11)

500 mW e.r.p.

Kanalseparation: max 50 kHz. Sändningscykelbegränsning (6): 10,0 %

 

1 juli 2014

37c

169,4–169,475 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

500 mW e.r.p.

Kanalseparation: max 50 kHz. Sändningscykelbegränsning (6): 1,0 %

 

1 juli 2014

38

169,4–169,4875 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

 

1 juli 2014

39a

169,4875–169,5875 MHz

Hörselhjälpmedel (10)

500 mW e.r.p.

Kanalseparation: max 50 kHz

 

1 juli 2014

39b

169,4875–169,5875 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Sändningscykelbegränsning (6): 0,001 %

Mellan 00:00 och 06:00 lokal tid får en sändningscykelbegränsning (6) på 0,1 % användas

1 juli 2014

40

169,5875–169,8125 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

 

1 juli 2014

41

401–402 MHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

25 μW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Närliggande kanaler i enskilda sändare kan kombineras för ökad bandbredd upp till 100 kHz. Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 0,1 % användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för system som är särskilt utformade för att tillhandahålla icke röstbaserade digitala kommunikationer mellan aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (13) och/eller kroppsburna anordningar och andra anordningar som sitter utanför kroppen och som används för att överföra icke-tidskritisk individuell patientrelaterad fysiologisk information

1 juli 2014

42

402–405 MHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

25 μW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Närliggande kanaler i enskilda sändare kan kombineras för ökad bandbredd upp till 300 kHz. För att garantera driftskompatibilitet med andra användare, särskilt meteorologiska radiosonder, kan annan teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning, inbegripet bandbredder över 300 kHz, användas om den minst ger samma prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (13)

1 juli 2014

43

405–406 MHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

25 μW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Enskilda sändare får kombinera närliggande kanaler för ökad bandbredd upp till 100 kHz. Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 0,1 % användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för system som är särskilt utformade för att tillhandahålla icke röstbaserade digitala kommunikationer mellan aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (13) och/eller kroppsburna anordningar och andra anordningar som sitter utanför kroppen och som används för att överföra icke-tidskritisk individuell patientrelaterad fysiologisk information

1 juli 2014

44a

433,05–434,04 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

1 mW e.r.p. och – 13 dBm/10 kHz strålningstäthet för bandbreddsmodulation över 250 kHz

Rösttillämpningar är tillåtna med lämplig teknik för undvikande av störning

Ljud- och videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

44b

433,05–434,04 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Analoga audiotillämpningar utom rösttillämpningar är undantagna. Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

45a

434,04–434,79 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

1 mW e.r.p. och – 13 dBm/10 kHz strålningstäthet för bandbreddsmodulation över 250 kHz

Rösttillämpningar är tillåtna med lämplig teknik för undvikande av störning

Ljud- och videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

45b

434,04–434,79 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Analoga audiotillämpningar utom rösttillämpningar är undantagna. Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

45c

434,04–434,79 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW e.r.p.

Sändningscykelbegränsning (6): 100 % vid kanalseparation upp till 25 kHz. Rösttillämpningar är tillåtna med lämplig teknik för undvikande av störning

Ljud- och videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

46a

863–865 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 0,1 % användas

Analoga audiotillämpningar utom rösttillämpningar är undantagna. Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

46b

863–865 MHz

Anordningar för hög sändningscykel/kontinuerlig överföring (14)

10 mW e.r.p.

 

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för utrustning för trådlös eller multimediabaserad strömning

1 juli 2014

47

865–868 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 1 % användas

Analoga audiotillämpningar utom rösttillämpningar är undantagna. Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

48

868–868,6 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 1 % användas

Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

49

868,6–868,7 MHz

Anordningar för låg sändningscykel/hög tillförlitlighet (21)

10 mW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Hela frekvensbandet kan också användas som en kanal för höghastighetsöverföring av data

Sändningscykelbegränsning (6): 1,0 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för larmsystem

1 juli 2014

50

868,7–869,2 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 0,1 % användas.

Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

51

869,2–869,25 MHz

Anordningar för låg sändningscykel/hög tillförlitlighet (21)

10 mW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för trygghetslarm (12).

1 juli 2014

52

869,25–869,3 MHz

Anordningar för låg sändningscykel/hög tillförlitlighet (21)

10 mW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Sändningscykelbegränsning (6): 0,1 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för larmsystem.

1 juli 2014

53

869,3–869,4 MHz

Anordningar för låg sändningscykel/hög tillförlitlighet (21)

10 mW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Sändningscykelbegränsning (6): 1,0 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för larmsystem.

1 juli 2014

54a

869,4–869,65 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 0,1 % användas.

Analoga audiotillämpningar utom rösttillämpningar är undantagna. Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

54b

869,4–869,65 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

500 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får en sändningscykelbegränsning (6) på 10 % användas

Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

55

869,65–869,7 MHz

Anordningar för låg sändningscykel/hög tillförlitlighet (21)

25 mW e.r.p.

Kanalseparation: 25 kHz Sändningscykelbegränsning (6): 10 %

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för larmsystem

1 juli 2014

56a

869,7–870 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

5 mW e.r.p.

Rösttillämpningar tillåtna med lämplig teknik för undvikande av störning

Ljud- och videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

56b

869,7–870 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Alternativt får också en sändningscykelbegränsning (6) på 1 % användas

Analoga audiotillämpningar utom rösttillämpningar är undantagna. Analoga videotillämpningar är undantagna

1 juli 2014

57a

2 400–2 483,5 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

10 mW ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p)

 

 

1 juli 2014

57b

2 400–2 483,5 MHz

Utrustning för radiobestämning (15)

25 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

57c

2 400–2 483,5 MHz

Bredbandsutrustning för dataöverföring (22)

100 mW e.i.r.p. och 100 mW/100 kHz e.i.r.p. strålningstäthet gäller för användningen av frekvenshoppande modulation. 10 mW/MHz e.i.r.p. strålningstäthet gäller för användningen av andra typer av modulation

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

 

1 juli 2014

58

2 446–2 454 MHz

Utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) (18)

500 mW e.i.r.p

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

 

1 juli 2014

59

2 483,5–2 500 MHz

Aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (7)

10 mW e.i.r.p

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Kanalseparation: 1 MHz Hela frekvensbandet kan också användas dynamiskt som en kanal för höghastighetsöverföring av data. Sändningscykelbegränsning (6) på 10 %.

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för aktiva medicinsktekniska produkter för implantation (13).

Perifera huvudenheter är endast för inomhusbruk

1 juli 2014

60

4 500–7 000 MHz

Utrustning för radiobestämning (15)

24 dBm e.i.r.p. (25)

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för tanknivåmätning (16)

1 juli 2014

61

5 725–5 875 MHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

25 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

62

5 795–5 805 MHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

2 W e.i.r.p

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas.

Denna uppsättning användningsvillkor gäller endast för utrustning för vägtullar

1 juli 2014

63

6 000–8 500 MHz

Utrustning för radiobestämning (15)

7 dBm/50 MHz toppvärde för effekttätheten (peak e.i.r.p.) och – 33 dBm/MHz medeleffekttäthet (mean e.i.r.p.)

Automatisk strömreglering och antennkrav samt likvärdig teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för nivåmätning.

Etablerade undantagszoner omkring radioastronomistationer måste följas

1 juli 2014

64

8 500–10 600 MHz

Utrustning för radiobestämning (15)

30 dBm e.i.r.p. (25)

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för tanknivåmätning (16)

1 juli 2014

65

17,1–17,3 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

26 dBm e.i.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för markbaserade system

1 juli 2014

66

24,05–24,075 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

100 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

67

24,05–26,5 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

26 dBm/50 MHz toppvärde för effekttätheten (peak e.i.r.p.) och – 14 dBm/MHz medeleffekttäthet (mean e.i.r.p.)

Automatisk strömreglering och antennkrav samt likvärdig teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för nivåmätning.

Etablerade undantagszoner omkring radioastronomistationer måste följas

1 juli 2014

68

24,05–27 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för tanknivåmätning (16)

1 juli 2014

69a

24,075–24,15 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

100 mW e.i.r.p

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Gränser för uppehållstid samt frekvensområde för frekvensmodulering gäller enligt specifikationer i harmoniserade standarder

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för markbaserad fordonsradar

1 juli 2014

69b

24,075–24,15 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

0,1 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

70a

24,15–24,25 GHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

70b

24,15–24,25 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

100 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

71

24,25–24,495 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

– 11 dBm e.i.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Sändningscykelbegränsning (6) och frekvensområde för frekvensmodulering gäller enligt specifikationer i harmoniserade standarder

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för markbaserad fordonsradar som använder det harmoniserade frekvensområdet 24 GHz

1 juli 2014

72

24,25–24,5 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

20 dBm e.i.r.p. (framåtvänd radar) 16 dBm e.i.r.p. (bakåtvänd radar)

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Sändningscykelbegränsning (6) och frekvensområde för frekvensmodulering gäller enligt specifikationer i harmoniserade standarder

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för markbaserad fordonsradar som använder det harmoniserade frekvensområdet 24 GHz

1 juli 2014

73

24,495–24,5 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

– 8 dBm e.i.r.p.

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas. Sändningscykelbegränsning (6) och frekvensområde för frekvensmodulering gäller enligt specifikationer i harmoniserade standarder

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgängligt för markbaserad fordonsradar som använder det harmoniserade frekvensområdet 24 GHz

1 juli 2014

74a

57–64 GHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.i.r.p., en maximal sändningseffekt av 10dBm och en maximal e.i.r.p spektral effekttäthet av 13dBm/MHz

 

 

1 juli 2014

74b

57–64 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för tanknivåmätning (16)

1 juli 2014

74c

57–64 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

35 dbm/50 MHz toppvärde för effekttätheten (peak e.i.r.p.) och – 2 dBm/MHz medeleffekttäthet (mean e.i.r.p.)

Automatisk strömreglering och antennkrav samt likvärdig teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för nivåmätning

1 juli 2014

75

57–66 GHz

Bredbandsutrustning för dataöverföring (22)

40 dBm e.i.r.p. och 13 dBm/MHz e.i.r.p. i täthet

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Fasta utomhustillämpningar är undantagna

1 juli 2014

76

61–61,5 GHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

77

63–64 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

40 dBm e.i.r.p.

 

Denna uppsättning användningsvillkor är endast tillgänglig för system för kommunikation fordon-till-fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon

1 juli 2014

78a

75–85 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

34 dBm/50 MHz toppvärde för effekttätheten (peak e.i.r.p.) och – 3 dBm/MHz medeleffekttäthet (mean e.i.r.p.)

Automatisk strömreglering och antennkrav samt likvärdig teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för nivåmätning.

Etablerade undantagszoner omkring radioastronomistationer måste följas

1 juli 2014

78b

75–85 GHz

Utrustning för radiobestämning (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Teknik för spektrumtillträde och undvikande av störning som ger minst motsvarande prestanda som den teknik som beskrivs i de harmoniserade standarder som antagits enligt direktiv 1999/5/EG ska användas

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för radar för tanknivåmätning (16)

1 juli 2014

79

76–77 GHz

Transport- och trafiktelematikutrustning (19)

55 dBm toppvärde för effekttätheten (peak e.i.r.p) och 50 dBm medeleffekttäthet (mean e.i.r.p) och 23,5 dBm medeleffekttäthet för pulsradar

 

Denna uppsättning användningsvillkor är bara tillgänglig för markbaserade fordons- och infrastruktursystem

1 juli 2014

80

122–123 GHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014

81

244–246 GHz

Ospecificerad kortdistansutrustning (9)

100 mW e.i.r.p

 

 

1 juli 2014


(1)  Medlemsstaterna ska tillåta att närliggande frekvensband i denna tabell används som ett enda frekvensband, under förutsättning att de särskilda villkoren för vart och ett av dessa närliggande frekvensband uppfylls.

(2)  I enlighet med definitionen i artikel 2.3.

(3)  Medlemsstaterna ska tillåta användning av spektrum upp till den sändningseffekt, fältstyrka eller effekttäthet som anges i denna tabell. I enlighet med artikel 3.3 får de införa mindre begränsande villkor och exempelvis tillåta användning av spektrum med högre sändningseffekt, fältstyrka eller strålningstäthet, förutsatt att det inte försämrar eller äventyrar en lämplig samexistens mellan kortdistansutrustning i frekvensband som harmoniseras genom detta beslut.

(4)  Medlemsstaterna får endast föreskriva dessa ”ytterligare parametrar (kanalisering och/eller kanaltillgång och regler om kanalutnyttjande)”, och får inte lägga till andra parametrar eller villkor för spektrumtillträde eller teknik för undvikande av störning. Mindre begränsande villkor enligt artikel 3.3 innebär att medlemsstaterna helt kan avstå från ”ytterligare parametrar (kanalisering och/eller kanaltillgång och regler om kanalutnyttjande)” i en viss cell, eller tillåta högre värden, förutsatt att lämplig delningsmiljö i det harmoniserade frekvensbandet inte äventyras.

(5)  Medlemsstaterna får endast föreskriva dessa ”andra användningsbegränsningar” och får inte lägga till ytterligare begränsningar. Eftersom mindre begränsande villkor får införas enligt artikel 3.3 kan medlemsstaterna avstå från en eller flera av dessa begränsningar, förutsatt att lämplig delningsmiljö i det harmoniserade frekvensbandet inte äventyras.

(6)  ”Sändningscykel” är den genomsnittliga sändningstiden under en entimmesperiod när en enhet sänder aktivt. Mindre begränsande villkor enligt artikel 3.3 innebär att medlemsstaterna kan tillåta ett högre värde för ”sändningscykel”.

(7)  Kategorin aktiva medicinsktekniska produkter för implantation omfattar radiodelen i aktiva medicintekniska produkter för implantation som är avsedda att helt eller delvis införas, kirurgiskt eller medicinskt, i människokroppen eller hos ett djur, samt i tillämpliga fall deras kringutrustning.

(8)  ”Djurimplantat” omfattar sändningsutrustning som placeras inuti kroppen av ett djur för att genomföra diagnosfunktioner och/eller ge terapeutisk behandling.

(9)  Kategorin ospecificerad kortdistansutrustning omfattar alla typer av radioenheter, oavsett tillämpning eller syfte, som uppfyller de tekniska villkor som anges för ett visst frekvensband. Typiska användningsområden är telemetri, fjärrstyrning, larm och dataöverföring i allmänhet samt andra tillämpningar.

(10)  Kategorin hörselhjälpmedel omfattar radiokommunikationssystem som gör det möjligt för hörselskadade personer att öka sin hörförmåga. Typiska system omfattar en eller flera radiosändare och en eller flera radiomottagare.

(11)  Kategorin mätutrustning omfattar radioenheter som ingår i dubbelriktade radiokommunikationssystem som tillåter fjärrövervakning, mätning och dataöverföring i smarta nätinfrastrukturer, såsom el-, gas- och vattennät.

(12)  ”Trygghetslarm är radiokommunikationssystem för tillförlitlig kommunikation som gör det möjligt för personer att påkalla hjälp i nödsituationer på en definierad plats. Typiska användningsområden för trygghetslarm är att bistå äldre eller personer med funktionshinder.

(13)  Kategorin ”aktiva medicinsktekniska produkter för implantation” enligt definitionen i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (EGT L 189, 20.7.1990, s. 17).

(14)  Kategorin anordningar för hög sändningscykel/kontinuerlig överföring omfattar radioenheter som förlitar sig på överföring med låg latens och hög sändningscykel. Typiska användningsområden är för personliga trådlösa strömningssystem för audio- och multimediatjänster, mobiltelefoner, underhållningssystem för bruk i bilar eller i hemmet, trådlösa mikrofoner, trådlösa högtalare, trådlösa hörlurar, bärbara radioapparater, hörselhjälpmedel, öronsnäckor för ”in-ear monitoring”, trådlösa mikrofoner för användning vid konserter eller andra framföranden och analoga FM sändare med låg effekt (band 36).

(15)  Kategorin tillämpningar för radiobestämning omfattar radioutrustning för att bestämma ett föremåls position, hastighet och/eller andra egenskaper, eller för att få uppgifter om sådana parametrar. Typiska användningsområden är olika typer av mätningstillämpningar.

(16)  ”Radar för tanknivåmätning (TLPR – Tank Level Probing Radar)” är en särskild typ av tillämpning för radiobestämning som används för tanknivåmätning och installeras i metalltankar, tankar av armerad betong eller liknande strukturer byggda av material med jämförbara dämpningsegenskaper. Tankarna ska vara avsedda att tjäna som behållare.

(17)  ”Utrustning för modellradiostyrning” är en särskild typ av radioutrustning för fjärrstyrning och telemetri som används för fjärrstyrning av modeller (främst miniatyrmodeller av fordon) i luften, på land, på vatten eller under vattenytan.

(18)  Kategorin utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) omfattar tagg-/interrogatorsbaserade radiokommunikationssystem, bestående av radioenheter (taggar) fästa på levande eller livlösa artiklar och av sändar-/mottagarenheter (interrogatorer) som aktivera taggarna och tar emot de data som dessa sänder tillbaka. Typiska användningsområden är att spåra och identifiera föremål, t.ex. för elektronisk artikelövervakning (EAS), och samla in och överföra data om de artiklar på vilka taggarna är fästa, som kan vara antingen batterilösa, batteriassisterade eller batteridrivna. Svaren från en tagg valideras av dess interrogator och vidarebefordras till dess värdsystem.

(19)  Kategorin transport och trafiktelematik omfattar radioutrustning som används inom områdena transport (väg, järnväg, vatten eller luft, beroende på de relevanta tekniska begränsningarna), trafikledning, navigering och trafikstyrning och i intelligenta transportsystem (ITS). Typiska tillämpningar används för gränssnitt mellan olika transportsätt, kommunikation mellan fordon (t.ex. bil till bil), mellan fordon och fasta anslutningspunkter (t.ex. bil till infrastruktur) samt till och från användare.

(20)  Kategorin induktiv utrustning omfattar radioenheter som använder magnetiska fält med induktiva slingsystem för NFC (near field communications). Typiska användningsområden är t.ex. startspärrar för bilar, utrustning för identifiering av djur, larmsystem, system för kabeldetektering, avfallshantering, personidentifiering, trådlös ljudöverföring, tillträdeskontroll, avståndssensorer, stöldskyddssystem, inklusive induktionsstöldskyddssystem, dataöverföring till handhållen utrustning automatisk varuidentifiering, trådlösa styrningssystem och utrustning för vägtullar.

(21)  Kategorin anordningar för låg sändningscykel/hög tillförlitlighet omfattar radioenheter som förlitar sig på låg total spektrumanvändning och spektrumtillträdesregler för låg sändningscykel för att säkerställa mycket hög tillförlitlighet för tillträde till spektrum och sändningar i delade band. Typiska användningsområden är larmsystem som använder radiokommunikation för att ange en larmsituation på avlägsna platser och trygghetslarm som möjliggör tillförlitlig kommunikation för personer i nödsituationer.

(22)  Kategorin bredbandsutrustning för dataöverföring omfattar radioutrustning som använder bredbandsmoduleringsteknik för tillträde till spektrum. Typiska användningsområden är trådlösa tillträdessystem, t.ex. Radio Local Area Networks (WAS/RLANs).

(23)  I band 20 gäller högre fältstyrka och ytterligare användningsbegränsningar för induktiva tillämpningar.

(24)  I banden 22a, 24, 25, 27a och 28a gäller högre fältstyrka och ytterligare användningsbegränsningar för induktiva tillämpningar.

(25)  Kapacitetsbegränsningen gäller i sluten tank och motsvarar en spektraltäthet på 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. utanför en 500 liters provtank.”