27.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/33


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 november 2013

om bemyndigande för Luxemburg att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 285 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2013/677/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 24 oktober 2012 ansökte Luxemburg om bemyndigande att genomföra en åtgärd som avviker från artikel 285 i direktiv 2006/112/EG, och som skulle ge Luxemburg möjlighet att bevilja befrielse från mervärdesskatt för beskattningsbara personer vars årsomsättning uppgår till högst 25 000 EUR. Genom den åtgärden skulle sådana beskattningsbara personer befrias från vissa av eller alla de skyldigheter på mervärdesskatteområdet som anges i avdelning XI kapitlen 2–6 i direktiv 2006/112/EG.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater om Luxemburgs begäran genom en skrivelse av den 9 november 2012. Genom en skrivelse av den 12 november 2012 underrättade kommissionen Luxemburg om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna handlägga ansökan.

(3)

Enligt artikel 285 i direktiv 2006/112/EG får medlemsstater som inte har utnyttjat den möjlighet som fastställs i artikel 14 i rådets andra direktiv 67/228/EEG (2) tillämpa befrielse från mervärdeskatt för beskattningsbara personer vars årsomsättning är högst 5 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta, och de får också medge en graderad skattelättnad till beskattningsbara personer vars årsomsättning överstiger den övre gräns som dessa medlemsstater fastställt för tillämpning av skattebefrielsen.

(4)

Luxemburg har underrättat kommissionen om att man för närvarande befriar beskattningsbara personer från mervärdesskatteplikt vars årsomsättning uppgår till högst 10 000 EUR, och att man använder sig av möjligheten att medge en graderad skattelättnad till beskattningsbara personer vars årsomsättning ligger mellan 10 000 EUR och 25 000 EUR. Luxemburg har begärt bemyndigande för att, som en avvikande åtgärd, tillämpa befrielse från mervärdesskatteplikt för beskattningsbara personer vars årsomsättning är högst 25 000 EUR.

(5)

Ett högre tröskelvärde för den särskilda ordningen är en förenklingsåtgärd, eftersom det i betydande utsträckning kan minska skyldigheterna på mervärdesskatteområdet för små företag och Luxemburg skulle kunna sluta tillämpa ordningen med graderade skattelättnader som är betungande för företagen. Beskattningsbara personer bör fortfarande kunna välja de normala mervärdesskattereglerna.

(6)

Den 29 oktober 2004 antog kommissionen ett förslag till ett direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG (3) i syfte att förenkla skyldigheterna på mervärdesskatteområdet, som innehöll bestämmelser som skulle ge medlemsstaterna rätt att fastställa den övre gränsen för den årliga omsättningen för befrielse från mervärdesskatt till upp till 100 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta, med möjlighet att uppdatera beloppet varje år. Detta beslut är förenligt med det förslaget.

(7)

Avvikelsen har bara en försumbar effekt på den totala skatteuppbörden i sista konsumtionsledet och kommer inte att negativt inverka på unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 285 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Luxemburg att befria beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger 25 000 EUR från mervärdesskatt.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Detta beslut ska tillämpas till och med dagen för ikraftträdandet av unionsbestämmelser om ändring av de tröskelvärden för årsomsättning under vilka beskattningsbara personer kan undantas från mervärdesskatt, eller till och med den 31 december 2016, beroende på vilken dag som infaller först.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Storhertigdömet Luxemburg.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Second Council Directive 67/228/EEC of 11 April 1967 on the harmonization of legislation of Member States concerning turnover taxes, structure and procedures for application of the common system of value added tax (ej översatt till svenska) (EGT 71, 14.4.1967, s. 1303/67).

(3)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1).