14.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 12 november 2013

om ändring av beslut 2008/294/EG i syfte att inbegripa ytterligare åtkomstteknik och frekvensband för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg

[delgivet med nr C(2013) 7491]

(Text av betydelse för EES)

(2013/654/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till kommissionens beslut 2008/294/EG (2) fastställs de tekniska och operativa villkor som är nödvändiga för att möjliggöra användning av GSM ombord på luftfartyg.

(2)

Utveckling av mer avancerade kommunikationsmedel som bygger på tekniska framsteg skulle öka medborgarnas möjligheter att vara uppkopplade var och vid vilken tidpunkt som helst. Det skulle också bidra till uppnåendet av målen för den digitala agendan för Europa (3) och Europa 2020-strategin.

(3)

För att förbereda användningen av senaste tillgängliga tekniker och frekvenser för tillhandahållandet av mobilkommunikationstjänster i luftfartyg gav kommissionen, i enlighet med artikel 4.2 i beslut nr 676/2002/EG, den 5 oktober 2011 Europeiska post- och telesammanslutningen (nedan kallad Cept) i uppdrag att bedöma teknisk kompatibilitet mellan drift av flygburna UMTS-system och annan lämplig flygburen teknik som t.ex. LTE och WiMAX i frekvensband som 2GHz- och 2,6 GHz-banden, och de radiotjänster som kan komma att påverkas.

(4)

I enlighet med uppdraget lämnade Cept sin rapport den 8 mars 2013. I Cepts rapport 48 dras slutsatsen att det skulle vara möjligt att, med förbehåll för tillämpliga tekniska villkor, införa UMTS- och LTE-teknik i frekvensbanden 2 100 MHz respektive 1 800 MHz. Därför bör bilagan till beslut 2008/294/EG ändras, baserat på resultaten av Cepts rapport 48, i syfte att inbegripa dessa tekniker och tillåta att de används ombord på luftfartyg.

(5)

Detta beslut bör bli tillämpligt så snart som möjligt med tanke på den ökande användningen av LTE- och UMTS-teknik i unionen.

(6)

De befintliga radiotjänster som kan komma att påverkas bör skyddas på lämpligt sätt genom att sändareffekten hos mobilkommunikationstjänsterna i luftfartyg begränsas. Eftersom användningen av den uppgraderade nätverkskontrollenheten (NCU) för 2,6 GHz-bandet kommer att skjutas fram till dess att de behöriga luftfartsmyndigheterna nått en överenskommelse om de tekniska begränsningarna, så att produktionen av NCU kan påbörjas, och till dess att luftvärdighetscertifieringen har slutförts för varje luftfartygstyp, kan dock tillämpningen av NCU-parametrarna för 2,6 GHz-bandet komma att skjutas upp till den 1 januari 2017.

(7)

De tekniska specifikationerna för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg bör fortsätta att anpassas till den tekniska utvecklingen.

(8)

Beslut 2008/294/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2008/294/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

De värden för frekvensbandet 2 570–2 690 MHz som fastställs i tabell 3 i bilagan till detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska, så snart som möjligt och senast sex månader efter det att detta beslut träder i kraft, göra de frekvensband som anges i tabell 1 i bilagan tillgängliga för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg på en störningsfri och oskyddad bas, förutsatt att tjänsterna uppfyller de villkor som anges i bilagan.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska fastställa en lägsta tillåtna höjd över marken för sändning från system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i enlighet med avsnitt 3 i bilagan.

Medlemsstaterna får fastställa en högre lägsta tillåtna höjd över marken för användning av system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg om detta motiveras på grund av nationella topografiska förhållanden eller på grund av hur de markbaserade nätverken används. Denna information, tillsammans med lämpliga motiveringar, ska meddelas kommissionen inom fyra månader efter det att detta beslut antas och ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2013.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Vice ordförande


(1)  EUT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2008/294/EG av den 7 april 2008 om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen (EUT L 98, 10.4.2008, s. 19).

(3)  KOM(2010) 245 slutlig.


BILAGA

1.   FREKVENSBAND OCH SYSTEM SOM FÅR UTNYTTJAS AV MOBILKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER I FLYGPLAN

Tabell 1

Typ

Frekvens

System

GSM 1 800

1 710–1 785 MHz (upplänk) 1 805–1 880 MHz (nedlänk)

GSM i enlighet med Etsis GSM-standarder, särskilt EN 301 502, EN 301 511 och EN 302 480 eller motsvarande.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920–1 980 MHz (upplänk) 2 110–2 170 MHz (nedlänk)

UMTS som överensstämmer med UMTS-standarden, i enlighet med Etsis offentliggörande, i synnerhet EN 301 908–1, EN 301 908–2, EN 301 908–3 och EN 301 908–11 eller motsvarande.

LTE 1 800

(FDD)

1 710–1 785 MHz (upplänk) 1 805–1 880 MHz (nedlänk)

LTE som överensstämmer med LTE-standarder, i enlighet med Etsis offentliggörande, i synnerhet EN 301 908–1, EN 301 908–13, EN 301 908–14, och EN 301 908–15 eller motsvarande.

2.   ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA ATT MOBILA TERMINALER KOPPLAR TILL MARKBASERADE NÄT

Under den tid då mobilkommunikationstjänster i luftfartyg får användas ombord på ett luftfartyg måste det förhindras att mobila terminaler som tar emot signaler inom de frekvensband som förtecknas i tabell 2 kopplar till mobila nät på marken.

Tabell 2

Frekvensband (MHz)

System på marken

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805–1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110–2 170

UMTS, LTE

2 570–2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620–2 690

UMTS, LTE

3.   TEKNISKA PARAMETRAR

a)   Ekvivalent isotrop utstrålad effekt (e.i.r.p.) utanför luftfartyget från nätverkskontrollenheten/luftfartygets basstation

Tabell 3

Den totala ekvivalenta isotropa utstrålade effekten (e.i.r.p.) utanför luftfartyget från nätverkskontrollenheten/luftfartygets basstation/luftfartygets NodeB får inte överskrida följande värden:

Höjd över marken

(m)

Maximal e.i.r.p.-densitet som får produceras av nätverkskontrollenheten/luftfartygets basstation/luftfartygets NodeB utanför luftfartyget

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

2 570–2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Ekvivalent isotrop utstrålad effekt (e.i.r.p.) utanför luftfartyget från terminalen ombord

Tabell 4

Den totala ekvivalenta isotropa utstrålade effekten (e.i.r.p.) utanför luftfartyget från mobilterminalen får inte överskrida följande värden:

Höjd över marken

(m)

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en GSM-mobilterminal i dBm/200 kHz

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en LTE-mobilterminal i dBm/5 MHz

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en UTMS-mobilterminal i dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Driftskrav

I.

För sändning från ett system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i drift är den lägsta tillåtna höjden över marken 3 000 meter.

II.

Under tiden som ett luftfartygs basstation är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla GSM-mobilterminaler som sänder i 1 800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 0 dBm/200 kHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen, även etableringen av förbindelsen.

III.

Under tiden som ett luftfartygs NodeB är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla LTE-mobilterminaler som sänder i 1 800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 5 dBm/5 MHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen.

IV.

Under tiden som ett luftfartygs NodeB är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla UMTS-mobilterminaler som sänder i 2 100 MHz-bandet till ett nominellt värde av – 6 dBm/3,84 MHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen och det högsta antalet användare bör inte överstiga 20.