9.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 november 2013

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vattentoaletter och urinaler

[delgivet med nr C(2013) 7317]

(Text av betydelse för EES)

(2013/641/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU:s miljömärke tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika miljömärkningskriterier fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Eftersom förbrukningen av vatten i betydande utsträckning bidrar till privata hushålls och offentliga byggnaders totala miljöpåverkan bör kriterier för EU-miljömärket fastställas för produktgruppen ”vattentoaletter och urinaler”. Kriterierna bör i synnerhet främja produkter som använder vatten effektivt och bidrar till minskad vattenförbrukning och andra fördelar, exempelvis minskad energiförbrukning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”vattentoaletter och urinaler” omfattar utrustning för vattentoaletter och urinaler enligt definitionen i artikel 2. Produktgruppen ska omfatta produkter som används av privata hushåll och i offentliga byggnader.

2.   Följande produkter ingår inte i produktgruppen ”vattentoaletter och urinaler”:

a)

Toalettsitsar och toalettlock, men endast när de släpps ut på marknaden eller marknadsförs som en separat produkt oberoende av en vattentoalett eller urinal.

b)

Toalettutrustning som inte använder vatten eller som använder kemikalier och vatten för spolning, samt toaletter som förbrukar energi för spolningssystemet.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.   utrustning för vattentoaletter: antingen en toalettstol, en toalettskål eller ett spolsystem för toalett,

2.   toalettstol: en sanitetsanordning som kombinerar ett spolsystem och en toalettskål till en fungerande enhet som tar emot och spolar ut mänsklig urin och avföring i ett avloppssystem,

3.   toalettskål: en sanitetsanordning som tar emot och spolar ut mänsklig urin och avföring i ett avloppssystem,

4.   urinalutrustning: antingen en urinalanordning, en urinal, en spolfri urinal eller ett spolsystem för urinal,

5.   spolande urinalutrustning: antingen en urinalanordning, en urinal, eller ett spolsystem för urinal,

6.   urinalanordning: en sanitetsanordning som kombinerar ett spolsystem och en urinal till en fungerande enhet som tar emot och spolar ut mänsklig urin i ett avloppssystem,

7.   urinal: en sanitetsanordning som tar emot urin och spolvatten och spolar ut båda i ett avloppssystem,

8.   urinalränna: en sanitetsanordning med eller utan spolningssystem som omfattar en golvkanal och en ränna eller en platta fäst på väggen som tar emot urin och spolvatten och spolar ut båda i ett avloppssystem,

9.   spolfri urinal: en sanitetsanordning som tar emot urin och spolar ut i ett avloppssystem, som fungerar utan vatten,

10.   spolsystem: för både vattentoaletter och urinalutrustning med spolning, antingen en spolcistern med inbyggt skvallerrör, eller en anordning som anses lika effektiv, och inlopps/utloppsanordningar, eller en spolventil,

11.   vattenbesparande anordning: en spolanordning där endast en del av volymen från en helspolning används, antingen som en dubbelverkande mekanism (som kan avbrytas) eller en dubbelkontrollmekanism (dubbelspolning),

12.   helspolningsvolym: den totala volym vatten som släpps ut från spolsystemet under en spolning,

13.   reducerad spolvolym: den del av helspolningsvolymen som släpps ut av en vattenbesparande anordning under en spolning och motsvarar högst två tredjedelar av helspolningsvolymen,

14.   genomsnittlig spolvolym: ett genomsnitt av en helspolningsvolym och tre reducerade spolvolymer beräknat enligt den metod som anges i tillägg 1 till bilagan,

15.   spolning som aktiveras vid behov: en spolanordning på en sanitetsanordning som kan hanteras antingen manuellt via ett handtag, en spak, knapp, fotpedal eller motsvarande spolanordning, eller genom en sensor som registrerar att sanitetsanordningen har använts,

16.   justeringsanordning: en anordning som gör att helspolningsvolymen och, om det är aktuellt, den reducerade spolvolymen i ett spolsystem kan justeras.

Artikel 3

Kriterierna för att tilldela EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 till en produkt som ingår i produktgruppen ”vattentoaletter och urinaler” enligt definitionen i artikel 1 samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

De kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan ska gälla i fyra år från och med den 7 november 2013.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen vattentoaletter och urinaler tilldelas kodnummer 41.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2013.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA

KRITERIER OCH BEDÖMNINGSKRAV FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till vattentoaletter och urinalutrustning:

1.

Effektiv användning av vatten

2.

Produktegenskaper

3.

Förbjudna eller begränsade ämnen och blandningar

4.

Träråvara från hållbart skogsbruk

5.

Produktlivslängd

6.

Minskad påverkan när produkten är uttjänt

7.

Monteringsanvisningar och bruksanvisning

8.

Information på EU-miljömärket.

Tabell 1 visar hur de olika kriterierna kan tillämpas på respektive kategori vattentoalett och urinalutrustning.

Särskilda bedömnings- och kontrollkrav anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller provningsrapporter eller på annat sätt styrka att kriterierna är uppfyllda, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv, från dennes leverantör eller båda.

Där så är möjligt ska provningarna genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav.

I tillämpliga fall får andra provningsmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och även genomföra oberoende kontroller.

Den sökande ska intyga att produkten uppfyller de lagliga kraven i landet (länderna) där den är avsedd att släppas ut på marknaden.

I provningsstandarder delas toalettstolar, toalettskålar, urinaler och spolningssystem upp per klass eller typ eller båda. Relevant(a) klass(er) eller typ(er) av produkten ska anmälas till det behöriga organ som bedömer ansökan och alla provningar som ska genomföras ska ske för varje klass och/eller typ som den sökande anmält enligt tillämplig standard.

Tabell 1

De olika kriteriernas tillämpning på respektive kategori vattentoalett och urinalutrustning

Vattentoalett och urinalutrustning

Kriterier

Toalett-stolar

Toalett-skålar

Spolsystem för toaletter

Urinal-anordningar

Urinaler

Spolfria urinaler

Spolsystem för urinaler

1a)

– Volym vid helspolning

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– Vattenbesparing

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– Genomsnittlig spolvolym

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– Justering av spolvolym

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– Krav för spolsystem

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– Spolresultat

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– Krav för spolfri urinal

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– Skadliga ämnen och blandningar

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Träråvara från hållbart skogsbruk

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– Reparation och tillgång till reservdelar

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– Garanti

x

x

x

x

x

x

x

6

– Minskad påverkan när produkten är uttjänt

x

x

x

x

x

x

x

7

– Monteringsanvisningar och bruksanvisning

x

x

x

x

x

x

x

8

– Information på EU-miljömärket

x

x

x

x

x

x

x

Kriterium 1.   Effektiv användning av vatten

a)   Volym vid helspolning

Volym vid helspolning bör, oberoende av vattentrycket, för vattentoalett och urinalutrustning med spolning inte överstiga de värden som anges i Tabell 2 när de släpps ut på marknaden.

Tabell 2

Maxgräns för helspolningsvolym för vattentoalett och urinalutrustning med spolning

Produkt

Volym vid helspolning [l/spolning]

Utrustning för vattentoalett

6,0

Utrustning för urinal med spolning

1,0

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och ange nominell helspolningsvolym (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för det aktuella produktslaget (se Tabell 3). För urinalrännor hänför sig helspolningsvolym till det vatten som spolas över 60 cm bredd av den hela väggen.

Tabell 3

EN-standarder för att bedöma helspolningsvolym för vattentoalett och urinal utrustning

Produkt

Standard

Standardrubrik

Toalettstolar och toalettskålar

EN 997

Sanitetsenheter – WC-skålar och WC-stolar med inbyggt vattenlås

Urinalanordningar och urinaler

EN 13407

Sanitetsenheter – Urinaler, väggmodell – Funktionskrav och provningsmetoder

Spolsystem med spolcistern

EN 14055

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

Spolsystem med manuell spolventil

EN 12541

Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och ventiler med automatisk stängning för urinaler PN 10

Spolsystem med spolventil med sensor

EN 15091

Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion

b)   Vattenbesparing

Toalettstolar med helspolningsvolym på över 4,0 liter och toalettspolsystem ska vara utrustade med en anordning för vattenbesparing. Då produkten släpps ut på marknaden ska den reducerade spolvolymen inte överstiga 3,0 l/spolning, oavsett vattentrycket vid det tillfälle då den vattenbesparande anordningen används.

Toalettskålar ska möjliggöra användning av vattenbesparande anordning, vars reducerade spolvolym inte får överstiga 3,0 l/spolning, oavsett vattentrycket vid det tillfälle då den vattenbesparande anordningen används.

Urinalanordning och spolsystem för urinaler ska vara utrustade med en individuell spolanordning som aktiveras vid behov. För urinalrännor med spolningssystem ska det finnas en individuell spolanordning som aktiveras vid behov för högst 60 cm bredd av väggen.

Urinaler ska kunna använda spolanordning som aktiveras vid behov. Urinalrännor utan spolningssystem ska kunna utrustas med spolanordning som aktiveras vid behov för högst 60 cm bredd av väggen.

Eventuell sensorbaserad spolanordning ska förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa att spolning sker endast efter att produkten faktiskt har använts.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla dokumentation som beskriver den teknik eller anordning som används i produkten. För utrustning för vattentoalett ska sökanden ange den reducerade spolvolymen (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för det aktuella produktslaget (se Tabell 4). För produkter utrustade med sensorbaserad spolning ska den sökande tillhandahålla en kort beskrivning av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av produkten för att förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa att spolning endast sker efter att produkten faktiskt har använts.

Tabell 4

EN-standarder för att bedöma den reducerade spolvolymen för vattentoalettutrustning

Produkt

Standard

Standardrubrik

Toalettstolar och toalettskålar

EN 997

Sanitetsenheter – WC-skålar och WC-stolar med inbyggt vattenlås

Spolsystem med spolcistern

EN 14055

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

c)   Genomsnittlig spolvolym

Den genomsnittliga spolvolymen för vattentoalettutrustning, när den släpps ut på marknaden, beräknad enligt metoden i tillägg 1, får inte överstiga 3,5 l/spolning. Toalettstolar med en helspolningsvolym på 4,0 liter eller mindre är undantagna från detta krav.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och ange beräknad genomsnittlig spolvolym (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i tillägg 1.

d)   Justering av spolvolym

Spolsystemen ska vara försedda med en justeringsanordning så att spolvolymen kan justeras av installatören beroende på avloppssystemets lokala förhållanden. Helspolningsvolymen efter justering enligt monteringanvisningarna får inte överstiga 6 l/spolning för vattentoalettutrustning, eller 4 l/spolning om toalettstolen inte är utrustad med en vattenbesparande anordning, och 1 l/spolning för urinalutrustning med spolning. Den reducerade spolvolymen efter justering enligt monteringsanvisningarna får inte överstiga 3 l/spolning för vattentoalettutrustning.

Om spolsystemet består av en spolcistern ska den maximala helspolningsvolymen efter justering anges på spolcisternen genom en vattenlinje eller ett vattenmärke.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla dokumentation som beskriver den teknik eller anordning som används i produkten.

Kriterium 2.   Produktegenskaper

a)   Krav för spolsystem

Spolsystem ska uppfylla kraven i respektive EN-standard som anges i Tabell 5. De avsnitt i tillämpliga EN-standarder i tabell 5 nedan som gäller helspolningsvolym eller reducerad spolningsvolym omfattas inte av detta kriterium.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla resultaten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för det aktuella produktslaget (se Tabell 5).

Tabell 5

Spolsystemets överensstämmelse med EN-standard

Spolsystem

Standard

Standardrubrik

Spolcisterner för toaletter och urinaler

EN 14055

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

Manuella spolventiler för toaletter och urinaler

EN 12541

Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och ventiler med automatisk stängning för urinaler PN 10

Manuella spolventiler för toaletter och urinaler

EN 15091

Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion

b)   Spoleffekt

Spoleffekt för toaletter och urinalanordningar, toalettskålar och urinaler ska uppfylla kraven i respektive EN-standarder som anges i Tabell 6.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla resultaten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för det aktuella produktslaget (se Tabell 6). Toalettstolar och toalettskålar som inte omfattas av någon EN-standard ska uppvisa spoleffekter som liknar dem för motsvarande klass och typ som omfattas av standard EN 997. I det fallet ska den sökande tillhandahålla resultat av provningar som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 997 för produkter av liknande klass och typ. Urinalanordningar och urinaler som inte omfattas av någon EN-standard ska uppvisa spoleffekter som liknar dem för motsvarande klass och typ som omfattas av standard EN 13407. I det fallet ska den sökande tillhandahålla resultaten av provningar som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 13407 för produkter av liknande klass och typ.

Tabell 6

Överensstämmelse med EN-standard för produktens spoleffekt

Produkt

Standard

Standardrubrik

Toalettstolar och toalettskålar

EN 997

Sanitetsenheter – WC-skålar och WC-stolar med inbyggt vattenlås

Urinalanordningar och urinaler

EN 13407

Sanitetsenheter – Urinaler, väggmodell – Funktionskrav och provningsmetoder

c)   Krav för spolfri urinal

Spolfria urinaler ska uppfylla kraven i tillägg 2.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla resultaten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i tillägg 2. Varje annan motsvarande metod som visar att kraven i tillägg 2 är uppfyllda ska också godkännas.

Kriterium 3.   Ämnen och blandningar som inte får ingå eller endast får ingå i begränsad omfattning

a)   Farliga ämnen och blandningar

Enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket inte tilldelas någon produkt, eller någon del av den, enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller likartad del av den som innehåller ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering i riskutlåtanden eller riskfraser enligt specifikationen i tabell 7 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2) eller rådets direktiv 67/548/EG (3), eller ämnen som hänvisas till i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006. Om gränsen för klassificering av ett ämne eller en blandning i en riskklass skiljer sig från den i en riskfras så gäller den förra. Riskfraserna i tabell 7 används i allmänhet för ämnen. Om det inte går att få uppgifter om enskilda ämnen ska klassificeringsbestämmelserna för blandningar tillämpas. Ämnen eller blandningar som ändrar egenskaper till följd av bearbetning och därmed inte längre är biotillgängliga, eller genomgår kemisk förändring så att en tidigare identifierad fara försvinner, omfattas inte av kriterium 3a).

Tabell 7

Faroangivelser och riskfraser

Faroangivelse

Riskfras

H300 Dödligt vid förtäring

R28

H301 Giftigt vid förtäring

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt

R24

H330 Dödligt vid inandning

R23/26

H331 Giftigt vid inandning

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

R68

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan orsaka cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60/61/60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R60/63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61/62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

R62-63

H362 Kan skada spädbarn som ammas

R64

H370 Orsakar organskador

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan orsaka organskador

R68/20/21/22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/25/24/23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/20/21/22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50-53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51-53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52-53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

R39-41

Koncentrationsgränserna för ämnen eller blandningar som kan komma att tilldelas eller har tilldelats de faroangivelser eller riskfraser som förtecknas i tabell 7, och som uppfyller kriterierna för klassificering i faroklasserna eller farokategorierna, samt för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c i förordning (EG) nr 1907/2006, får inte överskrida de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008. Om särskilda koncentrationsgränser fastställts ska de gälla framför de allmänna koncentrationsgränserna.

Koncentrationsgränserna för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 d, e eller f i förordning (EG) nr 1907/2006 får inte överskrida 0,1 viktprocent.

Slutprodukten ska inte märkas med faroangivelse.

För vattentoalettutrustning och urinalutrustning är ämnen/komponenter i tabell 8 undantagna från kravet i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 efter tillämpning av artikel 6.7 i samma förordning:

Tabell 8

Undantagna ämnen/komponenter

Ämne/komponent

Faroangivelser och riskfraser

Artiklar som väger under 25 g

Alla faroangivelser och riskfraser

Homogena delar av komplexa artiklar som väger under 25 g

Alla faroangivelser och riskfraser

Nickel i alla typer av rostfritt stål

H351, H372 och R40/48/23

Elektroniska komponenter till vattentoalettutrustning och urinalutrustning, som uppfyller kraven i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (4)

Alla faroangivelser och riskfraser

Bedömning och kontroll: Sökanden ska för varje produkt eller varje artikel eller homogen del av den lämna ett intyg om överensstämmelse med kriterium 3a) tillsammans med tillhörande dokumentation, exempelvis intyg om överensstämmelse undertecknade av leverantörer, som visar att ämnena eller materialen inte är klassificerade i någon av de faroklasser som är förbundna med faroangivelserna i tabell 7 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, i den mån detta kan fastställas, som ett minimum, utifrån den information som uppfyller kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006. Detta intyg ska styrkas med sammanfattad information om relevanta egenskaper kopplade till faroangivelserna i tabell 7, i den detaljeringsgrad som anges i avsnitten 10, 11 och 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

Information om ämnens inneboende egenskaper kan tas fram på annat sätt än genom provning, till exempel genom tillämpning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, kvantitativa struktur-aktivitetsmodeller och gruppering eller jämförelser enligt bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006. Utbyte av relevanta uppgifter utmed leverantörskedjan uppmuntras starkt.

Den information som lämnas ska avse de former eller fysiska tillstånd av ämnet, eller blandningar, som används i den slutliga produkten.

För ämnen som anges i bilaga IV och V till förordning (EG) nr 1907/2006, vilka är undantagna från registreringsskyldigheten under artikel 2.7 a och b i den förordningen, ska en förklaring från den sökande räcka för att uppfylla kriterium 3a).

b)   Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag ska göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU:s miljömärke till ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter och som finns med i den förteckning som avses i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 (5), om de ingår i blandningar, en vara eller en homogen del av en sammansatt vara i koncentrationer som överstiger 0,1 %. Särskilda koncentrationsgränser fastställda enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska gälla i fall där koncentrationen är lägre än 0,1 %.

Bedömning och kontroll: Hänvisning till förteckningen över ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter ska ske på ansökningsdagen. Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse med kriterium 3b), tillsammans med tillhörande dokumentation, inklusive intyg om överensstämmelse som undertecknats av materialleverantörer, samt kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen eller blandningar i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006. Koncentrationsgränserna för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kriterium 4.   Trä från hållbart skogsbruk

Trä och träbaserade delar som används i toaletter med spolning och urinaler kan vara återvunnet eller nytt material.

Nytt trä måste omfattas av ett hållbart skogsbruk och av spårbarhetscertifiering utfärdad av tredje parts certifieringssystem, t.ex. FSC, PEFC eller motsvarande.

Om certifieringssystemen tillåter blandning av certifierat material och ocertifierat material i en produkt eller produktlinje ska andelen ocertifierat material inte överstiga 50 %. Sådant ocertifierat material ska omfattas av ett kontrollsystem som garanterar att det kommer från lagliga källor och uppfyller alla andra villkor i certifieringssystemet i fråga om ocertifierade material.

Det certifieringsorgan som utfärdar certifikat för hållbart skogsbruk och spårbarhet ska vara ackrediterat eller erkänt av det certifieringssystemet.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla lämplig dokumentation med angivande av typ, kvalitet och ursprung för det trä eller de träbaserade produkter som används i toaletter med spolning eller urinaler.

Om nytt trä används ska produkten omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk och spårbarhet utfärdade av en oberoende tredje parts certifieringssystem, som PEFC, FSC eller motsvarande. Om produkten eller produktlinjen omfattar ocertifierat material ska det styrkas att det ocertifierade materialet utgör mindre än 50 % och omfattas av ett kontrollsystem som garanterar att det kommer från lagliga källor och uppfyller alla andra krav i certifieringssystemet i fråga om ocertifierade material.

Kriterium 5.   Produktlivslängd

a)   Reparation och tillgång till reservdelar

Produkten ska vara utformad på ett sådant sätt att dess utbytbara komponenter enkelt kan bytas ut av slutanvändaren eller av en professionell servicetekniker, beroende på omständigheterna. I det informationsblad som åtföljer produkten, i tryckt eller elektroniskt form, eller båda, ska tydligt anges vilka delar som kan bytas ut. Sökanden ska även tillhandahålla tydliga anvisningar för att göra det möjligt för slutanvändaren eller utbildade experter, beroende på vad som är lämpligt, att utföra enkla reparationer.

Sökanden ska vidare se till att det finns originalreservdelar eller deras motsvarighet i minst tio år efter inköpsdatum.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla ett eller flera prov på det produktinformationsblad som tillhandahålls i tryckt eller elektroniskt form eller båda.

b)   Garanti

Produkten ska omfattas av en garanti på minst fem år som täcker reparationer och byten.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla ett prov på garantivillkoren.

Kriterium 6.   Minskad påverkan när produkten är uttjänt

Plastdelar som väger minst 25 g ska märkas i enlighet med kraven i standard EN ISO 11469 så att material kan identifieras för återbruk, återvinning eller bortskaffande när produkten är uttjänt.

Spolfria urinaler ska antingen använda färdig biologiskt nedbrytbar vätska eller fungera helt utan vätska.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten överensstämmer med dessa krav. När det gäller spolfria urinaler ska den sökande dessutom tillhandahålla dokumentation som beskriver den teknik som används och, när vätska används, en provningsrapport som visar hur lätt biologiskt nedbrytbar vätskan är, enligt definition och provningsmetod som anges i Vägledning för tillämpning av CLP-kriterierna  (6) enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Kriterium 7.   Monteringsanvisningar och bruksanvisning

Produkten ska åtföljas av relevant monterings- och bruksanvisning som innehåller alla tekniska uppgifter som krävs för korrekt montering samt råd om korrekt och miljövänlig användning och underhåll av produkten. Monteringsanvisningar och bruksanvisningen ska minst innehålla instruktioner och information om följande punkter på förpackningen eller på dokumentation som åtföljer produkten i tryckt eller elektronisk format:

a)

Korrekta monteringsanvisningar, som inbegriper

för toalettskålar, urinaler och spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om vilka produkter de ska kombineras med för att åstadkomma en fullt fungerande enhet som använder vatten effektivt,

information om vilken/vilka klass(er) eller typ(er) eller båda som produkten har provats för,

information om de specifika arbetstryck som produkten lämpar sig för,

information om vilka typer av avloppssystem enligt standard EN 12056 som produkten fungerar med,

information som beskriver hur spolvolymen kan anpassas liksom konsekvenserna i form av avloppsvattennivå och fyllnadsnivå,

information om behovet av att kontrollera relevanta nationella och lokala förordningar innan produkterna monteras,

b)

information om att den huvudsakliga miljöpåverkan beror på vattenförbrukning, och råd om hur en rationell användning kan minimera miljöpåverkan, särskilt information om korrekt produktanvändning för att minimera vattenförbrukningen,

c)

information om att produkten har tilldelats EU:s miljömärke, tillsammans med en kortfattad och specifik förklaring av vad miljömärket innebär, utöver den allmänna informationen som tillhandahålls tillsammans med logon för EU:s miljömärke,

d)

helspolningsvolymen i l/min (provad enligt kriterium 1a)),

e)

vid vattentoalettutrustning med eller som möjliggör användning av en vattenbesparande anordning, den reducerade och genomsnittliga spolvolymen i l/spolning (provad enligt kriterium 1b) respektive 1c)),

f)

vid toalettskålar och urinaler som släpps ut på marknaden separat, information om att produkten måste kombineras med ett lämpligt spolsystem med en miljömärkning, för att bli en fullt fungerande enhet som använder vatten effektivt. Särskilt helspolningsvolymen och i förekommande fall den reducerade och genomsnittliga spolvolymen för spolsystemet som den ska kombineras med ska anges,

g)

vid spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om att produkten måste kombineras med en lämplig toalettskål och/eller urinal med en miljömärkning, för att bli en fullt fungerande enhet som använder vatten effektivt. Särskilt helspolningsvolymen och i förekommande fall den reducerade och genomsnittliga spolvolymen för toalettskålen och/eller urinalen som den ska kombineras med ska anges,

h)

rekommendationer om korrekt användning och underhåll av produkten, tillsammans med alla relevanta anvisningar, i synnerhet

råd om underhåll och användning av produkten,

information om vilka delar som kan bytas ut,

instruktioner för byte av packningar och andra delar om produkten läcker,

råd om rengöring av produkten med lämpliga redskap och rengöringsmedel för att förebygga skada på produktens yta,

i)

för spolfria urinaler, instruktioner för underhåll, inbegripet i förekommande fall information om hur den utbytbara kassetten kan bevaras och bibehållas och hur den byts och när, samt en förteckning över leverantörer av regelbundet underhåll,

j)

för spolfria urinaler, ska lämpliga rekommendationer för bortskaffande av de utbytbara kassetterna tillhandahållas, särskilt med uppgift om eventuella system för återtagning som finns,

k)

rekommendationer om lämpligt bortskaffande när produkten är uttjänt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla ett eller flera prov på användarinformation eller en länk till en tillverkares webbplats som innehåller informationen, eller båda.

Kriterium 8.   Information på EU-miljömärket

Det frivilliga märket med textruta ska innehålla följande text:

Använder vatten effektivt och minskar mängden avloppsvatten.

Med denna miljömärkta produkt sparar du vatten och pengar.

Minskad påverkan när produkten är uttjänt.

Riktlinjerna för användningen av det frivilliga märket med textruta finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo på webbplatsen:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla ett prov på märket.


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Tillägg 1

Metod för att mäta och beräkna genomsnittlig spolvolym

1.   Provningsmetoder

Montera vattentoaletten eller utrustningen enligt monteringsanvisningarna från tillverkaren. Vid toalettskålar ska utrustningen monteras med ett spolsystem för provning, enligt beskrivning i relevanta EN-standarder.

Placera den monterade utrustningen på en fast slät horisontell eller vertikal yta.

Anslut inloppsventilen till vattenförsörjningen med ett statiskt vattentryck på (0,2 ± 0,01) MPa ((2 ± 0,1 bar) och öppna ventilen för vattentillförsel. Låt vattentillförseln vara öppen under hela provningen.

Använd mekanismen för helspolning, samla upp vattnet och häll bort det.

1.1   Utvärdering av helspolningsvolymen

Använd mekanismen för helspolning och samla upp vattnet.

Mät volymen med hjälp av en kalibrerad behållare.

Registrera den uppmätta volymen.

Utför provningen tre gånger.

Om volymerna skiljer sig åt beräkna helspolningsvolymen (Vf) som det aritmetiska medelvärdet av de tre registrerade volymerna.

1.2   Utvärdering av reducerad spolvolym

Använd mekanismen för reducerad spolning och samla upp vattnet.

Mät volymen med hjälp av en kalibrerad behållare.

Registrera den uppmätta volymen.

Utför provningen tre gånger.

Om volymerna skiljer sig åt beräkna den reducerade spolvolymen (Vr) som det aritmetiska medelvärdet av de tre registrerade volymerna.

2.   Beräkning av genomsnittlig spolvolym

Beräkna den genomsnittliga spolvolymen (Va) enligt följande:

Formula

Tillägg 2

Krav som ska uppfyllas av spolfria urinaler och provningsmetoder

1.   Krav för spolfri urinal

Spolfria urinaler ska godkännas genom

provning av belastningsmotstånd,

provning av tömning,

läckageprovning, och

provning av förhindrat returflöde av lukt och avloppsvatten.

2.   Provningsmetoder för spolfri urinal

2.1   Provning av belastningsmotstånd

Spolfria urinaler ska anses uppfylla provningen av belastningsmotstånd om de uppfyller kraven på belastning vid en statisk belastningsprovning liknande dem som anges i EN 13407. Andra likvärdiga metoder accepteras också.

2.2   Provning av tömning

Spolfria urinaler ska anses uppfylla provning av tömning om de uppfyller kraven på tömning av vatten vid en tömningsprovning liknande dem som anges i EN 14688. Med tanke på att provningen i EN 14688 är avsedd för handfat ska alla anpassningar av provningar för att passa syftet med provning av spolfria urinaler accepteras. Andra likvärdiga metoder accepteras också.

2.3   Läckageprovning

Spolfria urinaler ska anses uppfylla läckageprovningen om all vätska som hälls i dem endast rinner ut genom utloppet. Färgat vatten ska användas för att lättare upptäcka eventuellt läckage. Andra likvärdiga metoder accepteras också.

Alternativt kan spolfria urinaler anses överensstämma med läckageprovningen om de uppfyller kraven på vattenabsorption vid provning av vattenabsorption liknande dem som anges i EN 13407. Andra likvärdiga metoder accepteras också.

2.4   Provning av förhindrande av returflöde av lukt och avloppsvatten

Spolfria urinaler ska anses uppfylla provningen av förhindrat returflöde av lukt och avloppsvatten om de uppfyller krav på lukttäthet och vattenlåsets motstånd mot tryck liknande dem som anges i EN 1253–1, vid en provning av lukttäthet respektive av vattenlåsets motstånd mot tryck liknande dem som anges i EN 1253–2. Andra likvärdiga metoder accepteras också.