16.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/19


BESLUT EU BAM RAFAH/1/2013 AV KOMMITTÈN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 9 juli 2013

om utnämning av chefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

(2013/379/EU)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2005/889/Gusp av den 25 november 2005 om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med gemensam åtgärd 2005/889/Gusp är kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik bemyndigad att, i enlighet med artikel 38 i fördraget, fatta lämpliga beslut för utövandet av politisk kontroll och strategisk ledning av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah), inbegripet beslutet att utnämna en uppdragschef.

(2)

Den 23 maj 2013 föreslog unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att Gerhard SCHLAUDRAFF ska utnämnas till uppdragschef för EU BAM Rafah från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014.

(3)

Rådets beslut 2013/355/Gusp av den 3 juli 2013 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/889/Gusp om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (2) förlänger EU BAM Rafah till och med den 30 juni 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gerhard SCHLAUDRAFF utnämns härmed till uppdragschef för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2013.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

W. STEVENS

Ordförande


(1)  EUT L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  EUT L 185, 4.7.2013, s. 16.