25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 maj 2013

om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

[delgivet med nr C(2013) 2905]

(Text av betydelse för EES)

(2013/235/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 20.1 och 20.3,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 6.4 andra stycket andra meningen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (4) fastställs en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts i enlighet med direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG. Förteckningen återfinns i bilaga I till det beslutet.

(2)

Danmark har meddelat att ett nytt kontrollcentrum har tillkommit vid gränskontrollstationen i Esbjergs hamn. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Enligt meddelanden från Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna och Portugal bör uppgifterna om gränskontrollstationerna i dessa medlemsstater ändras i förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG.

(4)

Kommissionens revisionstjänst (tidigare kallad kommissionens inspektionstjänst), kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor, har genomfört en revision i Spanien och därefter lämnat ett antal rekommendationer till den medlemsstaten. Spanien har meddelat att en gränskontrollstation i en hamn och ett flertal gränskontrollstationer på flygplatser tillfälligt bör tas ur bruk. Uppgifterna om dessa gränskontrollstationer i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Italien har meddelat att gränskontrollstationen i Brindisis hamn bör strykas i uppgifterna om den medlemsstaten. Portugal har meddelat att gränskontrollstationen i Viana do Castelos hamn bör strykas i uppgifterna om den medlemsstaten. Uppgifterna om dessa medlemsstater i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förenade Kungariket har meddelat att gränskontrollstationen i Hull tillfälligt bör tas ur bruk. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Efter att kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor utfört en revision med tillfredsställande resultat i Litauen kan godkännandet av gränskontrollstationen i Kybartai (väg), som officiellt öppnas den 21 maj 2013, utvidgas till att även omfatta levande djur för alla kategorier (U, E, och O). Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I bilaga II till beslut 2009/821/EG fastställs förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

(9)

Enligt meddelanden från Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna, Österrike och Förenade kungariket bör vissa ändringar göras för dessa medlemsstater i förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i Traces i bilaga II till beslut 2009/821/EG.

(10)

Beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

De ändringar som anges i punkt 1 g i bilagan ska tillämpas från och med den 21 maj 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I delen som gäller Danmark ska uppgifterna om hamnen i Esbjerg ersättas med följande:

”Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”

 

b)

Delen som gäller Tyskland ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om hamnen i Cuxhaven ska ersättas med följande:

”Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”

 

ii)

Uppgifterna om hamnen i Hannover-Langenhagen ska ersättas med följande:

”Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)”

iii)

Uppgifterna om hamnen i Jade-Weser-Port Wilhelmshaven ska ersättas med följande:

”Jade-Weser-Port Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”

 

c)

Delen som gäller Spanien ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om flygplatsen i Almería ska ersättas med följande:

”Almería (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

ii)

Uppgifterna om flygplatsen i Bilbao ska ersättas med följande:

”Bilbao (*)

ES BIO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

iii)

Uppgifterna om flygplatsen i Gerona ska ersättas med följande:

”Gerona (*)

ES GRO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

iv)

Uppgifterna om hamnen i Las Palmas de Gran Canaria ska ersättas med följande:

”Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales (*)

 

U (*), E (*), O (*)”

v)

Uppgifterna om flygplatsen i Madrid ska ersättas med följande:

”Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

vi)

Uppgifterna om hamnen i Málaga ska ersättas med följande:

”Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O”

vii)

Uppgifterna om flygplatsen i Palma de Mallorca ska ersättas med följande:

”Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

viii)

Uppgifterna om flygplatsen och hamnen i Santander ska ersättas med följande:

”Santander (*)

ES SDR 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Santander (*)

ES SDR 1

P

 

HC (*), NHC (*)”

 

ix)

Uppgifterna om flygplatsen i Santiago de Compostela ska ersättas med följande:

”Santiago de Compostela (*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

x)

Uppgifterna om flygplatsen i Vigo ska ersättas med följande:

”Vigo (*)

ES VGO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

xi)

Uppgifterna om flygplatsen i Vitoria ska ersättas med följande:

”Vitoria (*)

ES VIT 4

A

 

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)”

d)

I delen som gäller Frankrike ska uppgifterna om hamnen i Sète ersättas med följande:

”Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”

 

e)

Delen som gäller Italien ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om hamnen i Brindisi ska utgå.

ii)

Uppgifterna om hamnen i Livorno-Pisa ska ersättas med följande:

”Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”

 

iii)

Uppgifterna om hamnen i Taranto ska ersättas med följande:

”Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”

 

f)

I delen som gäller Lettland ska uppgifterna om hamnen i Riga (BFT) ersättas med följande:

”Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

 

g)

I delen som gäller Litauen ska uppgifterna om Kybartai (väg) ersättas med följande:

”Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”

h)

I delen som gäller Nederländerna ska uppgifterna om flygplatsen i Amsterdam ersättas med följande:

”Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”

i)

Delen som gäller Portugal ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om flygplatsen i Porto ska ersättas med följande:

”Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”

 

ii)

Uppgifterna om hamnen i Viana do Castelo ska utgå.

j)

I delen som gäller Förenade kungariket ska uppgifterna om hamnen i Hull ersättas med följande:

”Hull (*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3) (*), HC-NT(1,3) (*)”

 

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I delen som gäller Danmark ska uppgifterna om den lokala enheten ”DK00100 RØDOVRE” ersättas med följande:

”DK00100

GLOSTRUP”

b)

I delen som gäller Tyskland ska uppgifterna om den lokala enheten ”DE32403 Osnabrueck, Stadt” utgå.

c)

Delen som gäller Italien ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om den lokala enheten ”IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” ska ersättas med följande:

”IT00410

TERNI”

ii)

Följande uppgifter om den regionala enheten ”IT00010 UMBRIA” ska utgå:

”IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”

d)

Delen som gäller Nederländerna ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om den centrala enheten ”NL00000 VWA” ska ersättas med följande:

”NL00000

NVWA”

ii)

Uppgifterna om de fem befintliga regionala enheterna VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID och VWA ZUIDWEST ska ersättas med följande:

”NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”

e)

Delen som gäller Österrike ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om den lokala enheten ”AT00602 BRUCK AN DER MUR” ska ersättas med följande:

”AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”

ii)

Uppgifterna om den lokala enheten ”AT00604 FELDBACH” ska ersättas med följande:

”AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”

iii)

Uppgifterna om den lokala enheten ”AT00608 HARTBERG” ska ersättas med följande:

”AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”

iv)

Följande uppgifter om den regionala enheten ”AT00600 STEIERMARK” ska utgå:

”AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”

f)

I delen som gäller Förenade Kungariket ska uppgifterna om den lokala enheten ”GB07104 LARNE” ersättas med följande:

”GB07104

MALLUSK”