4.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 2 april 2013

om ändring av rådets direktiv 2008/72/EG i syfte att förlänga undantaget beträffande importvillkoren för annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde från tredjeländer

[delgivet med nr C(2013) 1773]

(Text av betydelse för EES)

(2013/166/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2008/72/EG ska kommissionen besluta om huruvida annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde som produceras i tredjeländer, och som erbjuder samma garantier i fråga om leverantörens skyldigheter, identitet, egenskaper, växtskydd, odlingssubstrat, paketering, kontrollförfaranden, märkning eller försegling, i alla avseenden motsvarar annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde som produceras i unionen och som uppfyller kraven och villkoren i det direktivet.

(2)

Den tillgängliga informationen om situationen i tredjeländer är dock inte tillräcklig för att kommissionen ska kunna anta några sådana beslut angående tredjeländer.

(3)

För att inte störa handelsmönstren bör medlemsstater vid import av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde från tredjeländer tillåtas att fortsätta att tillämpa villkor som minst motsvarar dem som tillämpas på liknande unionsprodukter, enligt artikel 16.2 i direktiv 2008/72/EG. Tillämpningsperioden för det undantag som föreskrivs i direktiv 2008/72/EG för sådan import bör följaktligen förlängas så att det fortsätter att gälla efter den 31 december 2012. Tillgängliga uppgifter visar att inga problem har konstaterats i fråga om det importerade materialets överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 2008/72/EG. Det är rimligt att anta att importerat material kommer att fortsätta att överensstämma med unionslagstiftningen under en period av tio år.

(4)

Direktiv 2008/72/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 16.2 första stycket i direktiv 2008/72/EG ska ”31 december 2012” ersättas med ”31 december 2022”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 april 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 205, 1.8.2008, s. 28.