28.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/106


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 mars 2013

om fastställande av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013–2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 406/2009/EG

[delgivet med nr C(2013) 1708]

(2013/162/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (1), särskilt artikel 3.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Utsläppen av växthusgaser från anläggningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (2) enligt uppgifterna i unionsregistret och i kommissionens beslut, i nationella tilldelningsplaner samt i officiell korrespondens mellan kommissionen och respektive medlemsstater, utgör verifierade utsläppssifferuppgifter i den mening som avses i artikel 3.2 fjärde stycket i beslut nr 406/2009/EG.

(2)

De totala utsläppen av växthusgaser från gaser och verksamheter enligt definitionen i artikel 2.1 i beslut nr 406/2009/EG som rapporterats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (3) under 2012 och som fastställts efter den första översyn som kommissionen genomförde 2012 i enlighet med riktlinjerna för den tekniska översynen 2012 av inventeringar av växthusgasutsläpp (Technical Review of Greenhouse Gas Emission Inventories) (4), utgör granskade utsläppssifferuppgifter för åren 2005, 2008, 2009 och 2010 i den mening som avses i artikel 3.2 fjärde stycket i beslut nr 406/2009/EG.

(3)

För att säkra att fastställandet av de årliga utsläppstilldelningarna sker i överensstämmelse med de rapporterade växthusgasutsläppen för varje år, bör medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar även beräknas med hjälp av GWP-faktorer (global uppvärmningspotential) enligt den fjärde utvärderingsrapporten från mellanstatliga panelen för klimatförändring antagen genom beslut 15/CP.17. Den årliga utsläppstilldelningen beräknad på detta vis bör bli tillämplig från och med det första år för vilket rapporteringen av växthusgasinventeringar baserade på dessa nya GWP-värden blir obligatorisk i enlighet med artikel 3 i beslut nr 280/2004/EG.

(4)

De uppgifter som nu rapporteras i de nationella växthusgasinventeringarna och i de nationella registren och unionsregistren räcker inte för att på medlemsstatsnivå fastställa omfattningen av CO2-utsläppen från civil luftfart på nationell nivå som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG. CO2-utsläppen från flygningar som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG utgör en mycket liten del av de totala växthusgasutsläppen, och en eventuell insamling av kompletterande information om dessa utsläpp skulle skapa en oproportionellt stor administrativ börda. Därför bör kvantiteten CO2-utsläpp inom inventeringskategorin ”1.A.3.A civil luftfart” anses vara lika med noll vid fastställandet av de årliga utsläppstilldelningarna.

(5)

De årliga utsläppstilldelningarna för en medlemsstat för år 2020 bör beräknas genom att de verifierade växthusgasutsläpp för anläggningar som existerade 2005 subtraheras från de granskade växthusgasutsläppen för år 2005; resultatet av subtraktionen justeras sedan med den procentsats som anges i bilaga II till beslut nr 406/2009/EG.

(6)

Mängden verifierade växthusgasutsläpp från anläggningar bör fastställas enligt följande:

För medlemsstater som deltagit i systemet för handel med utsläppsrätter sedan 2005: Utsläppsmängden från anläggningar som omfattades av direktiv 2003/87/EG under 2005 justerad med mängden växthusgasutsläpp från de anläggningar som under 2008–2012 omfattades av eller uteslöts från systemet för handel med utsläppsrätter till följd av en anpassad tillämpning från medlemsstaternas sida och justerad med mängden växthusgasutsläpp från anläggningar som tillfälligt uteslöts från systemet för handel med utsläppsrätter under 2005 men inte under 2008–2012.

För medlemsstater som deltagit i systemet för handel med utsläppsrätter sedan 2007: Mängden växthusgasutsläpp från anläggningar som omfattades av direktiv 2003/87/EG under 2007.

För medlemsstater som deltar i systemet för handel med utsläppsrätter från och med 2013: Mängden växthusgasutsläpp från anläggningar som omfattades av direktiv 2003/87/EG under 2005 (enligt uppgifter som meddelats av respektive medlemsstat och som granskats av kommissionen).

(7)

Den genomsnittliga mängden växthusgasutsläpp under 2009 i en medlemsstat med en positiv nivå för växthusgasutsläpp enligt bilaga II till beslut nr 406/2009/EG bör beräknas genom att genomsnittsvärdet för mängden verifierade växthusgasutsläpp från anläggningar som omfattades av direktiv 2003/87/EG under åren 2008, 2009 och 2010 i respektive medlemsstat subtraheras från genomsnittsvärdet för medlemsstatens totala granskade växthusgasutsläpp för åren 2008, 2009 och 2010.

(8)

De årliga utsläppstilldelningarna för en medlemsstat med en positiv nivå för växthusgasutsläpp enligt bilaga II till beslut nr 406/2009/EG för åren 2013–2019 bör definieras enligt ett vägledande förlopp som inleds med den medlemsstatens genomsnittliga växthusgasutsläpp under år 2009 och avslutas med dess årliga utsläppstilldelning för år 2020.

(9)

Den årliga utsläppstilldelningen för en medlemsstat med en negativ nivå för växthusgasutsläpp enligt bilaga II till beslut nr 406/2009/EG för år 2013 bör beräknas genom att genomsnittsvärdet för mängden verifierade växthusgasutsläpp från anläggningar som omfattades av direktiv 2003/87/EG under åren 2008, 2009 och 2010 i respektive medlemsstat subtraheras från genomsnittsvärdet för medlemsstatens totala granskade växthusgasutsläpp för åren 2008, 2009 och 2010.

(10)

Den årliga utsläppstilldelningen för en medlemsstat med en negativ nivå för växthusgasutsläpp enligt bilaga II till beslut nr 406/2009/EG för åren 2014–2019 bör definieras enligt ett vägledande förlopp som inleds med den medlemsstatens årliga utsläppstilldelning för år 2013 och avslutas med dess årliga utsläppstilldelning för år 2020.

(11)

De verifierade växthusgasutsläppen från anläggningar som införs unilateralt i systemet för handel med utsläppsrätter i enlighet med artikel 24 i direktiv 2003/87/EG under perioden 2008–2012 bör inte redovisas i den genomsnittliga mängden verifierade växthusgasutsläpp från anläggningar som omfattades av direktiv 2003/87/EG för åren 2008, 2009 och 2010, då detta skulle leda till dubbelräkning av växthusgasutsläppen vid framtida anpassningar av de årliga utsläppstilldelningarna enligt artikel 10 i beslut 406/2009/EG.

(12)

Inför Kroatiens anslutning till unionen bör landets årliga utsläppstilldelningar för varje år under perioden 2013–2020 fastställas enligt samma metod som används för övriga medlemsstater. Dessa värden bör bli tillämpliga från och med dagen för Kroatiens anslutning.

(13)

Mot bakgrund av Europeiska rådets antagande av beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (5) från och med 2014, kommer de årliga utsläppstilldelningarna för Frankrike att från och med 2014 beräknas med beaktande av de relevanta granskade växthusgasutsläppen.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De årliga utsläppstilldelningarna för varje medlemsstat för varje år under perioden 2013–2020 fastställs i bilaga I och ska tillämpas med förbehåll för eventuella anpassningar som offentliggörs i enlighet med artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG.

Artikel 2

När det i en akt antagen i enlighet med artikel 3 i beslut nr 280/2004/EG föreskrivs att medlemsstaterna ska lämna in inventeringar över växthusgasutsläpp som fastställts med hjälp av GWP-faktorer (global uppvärmningspotential) enligt den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), antagen genom beslut 15/CP.17 av partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, ska de årliga utsläppstilldelningar som fastställs i bilaga II, trots vad som sägs i artikel 1, gälla från och med det första år för vilket sådan rapportering av växthusgasinventeringar blir obligatorisk.

Artikel 3

De årliga utsläppstilldelningarna för Kroatien enligt bilaga I ska gälla från och med den dag då Kroatiens anslutningsfördrag träder i kraft.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2013.

På kommissionens vägnar

Connie HEDEGAARD

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 136.

(2)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(3)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(4)  SWD (2012) 107 final, 26.4.2012.

(5)  EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.


BILAGA I

Medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för 2013–2020 beräknade med tillämpning av GWP-faktorer (global uppvärmningspotential) i IPCC-panelens andra utvärderingsrapport

Land

Årlig utsläpptilldelning

(uttryckt i ton koldioxidekvivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgien

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgarien

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Tjeckien

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danmark

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Tyskland

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estland

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irland

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grekland

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spanien

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Frankrike

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Kroatien

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italien

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cypern

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Lettland

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litauen

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungern

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nederländerna

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Österrike

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polen

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugal

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumänien

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenien

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovakien

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finland

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Sverige

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Förenade kungariket

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


BILAGA II

Medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för 2013–2020 beräknade med tillämpning av GWP-faktorer (global uppvärmningspotential) i IPCC-panelens fjärde utvärderingsrapport

Land

Årlig utsläpptilldelning

(uttryckt i ton koldioxidekvivalenter)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgien

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgarien

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Tjeckien

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danmark

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Tyskland

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estland

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irland

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grekland

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spanien

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Frankrike

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Kroatien

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italien

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cypern

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Lettland

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litauen

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungern

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nederländerna

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Österrike

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polen

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugal

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumänien

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenien

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovakien

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finland

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Sverige

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Förenade kungariket

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099