20.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 februari 2013

om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i vissa områden i Lettland

[delgivet med nr C(2013) 720]

(Endast den lettiska texten är giltig)

(2013/90/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 andra stycket och 20.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2001/89/EG införs minimiåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest inom unionen, inklusive de åtgärder som ska vidtas vid bekräftad förekomst av klassisk svinpest hos viltlevande svin.

(2)

I november 2012 bekräftade Lettland förekomsten av klassisk svinpest hos viltlevande svin i landets östra del, längs gränsen till Ryssland och Vitryssland.

(3)

Efter den konstaterade förekomsten hos vildsvin bekräftades i november 2012 även utbrott av klassisk svinpest i hobbyanläggningar med svin i samma område.

(4)

Lettland har vidtagit åtgärder för sjukdomsbekämpning i enlighet med direktiv 2001/89/EG vilket har medfört att sjukdomen utrotats från dessa svinanläggningar.

(5)

Mot bakgrund av den epidemiologiska situationen överlämnade Lettland den 15 januari 2013, i enlighet med direktiv 2001/89/EG, till kommissionen en plan för utrotning av klassisk svinpest i det berörda området i medlemsstaten. Eftersom Lettland har för avsikt att införa vaccination av viltlevande svin lämnade det samma dag också in en vaccinationsplan till kommissionen för godkännande.

(6)

De planer som lagts fram av Lettland har granskats av kommissionen och konstaterats uppfylla kraven i direktiv 2001/89/EG.

(7)

Med hänsyn till öppenheten bör det i detta beslut anges i vilka geografiska områden utrotningsplanen ska genomföras och var nödvaccineringen av viltlevande svin ska tillämpas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den plan som Lettland den 15 januari 2013 lade fram för utrotning av klassisk svinpest i de områden som anges i del 1 i bilagan godkänns härmed.

Artikel 2

Den plan som Lettland den 15 januari 2013 lade fram för nödvaccinering av viltlevande svin i de områden som anges i del 2 i bilagan godkänns härmed.

Artikel 3

Lettland ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra de planer som avses i artiklarna 1 och 2.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.


BILAGA

DEL 1

Områden som omfattas av planen för utrotning

I Alūksnes novads: Pededzes och Liepnas pagasti. I Rēzeknes novads: Pušas, Mākoņkalna och Kaunatas pagasti. I Daugavpils novads: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes och Laucesas pagasti. I Balvu novads: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu och Bērzpils pagasti. I Rugāju novads: Rugāju och Lazdukalna pagasti. I Viļakas novads: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas och Šķilbēnu pagasti. I Baltinavas novads: Baltinavas pagasts. I Kārsavas novads: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes och Mežvidu pagasti. I Ciblas novads: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes och Blontu pagasti. I Ludzas novads: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu och Istras pagasti. I Zilupes novads: Zaļesjes, Lauderu och Pasienes pagasti. I Dagdas novads: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas och Andrupenes pagasti. I Aglonas novads: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas och Aglonas pagasti. I Krāslavas novads: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu och Izvaltas pagasti.

DEL 2

Områden som omfattas av planen för nödvaccinering

I Alūksnes novads: Pededzes och Liepnas pagasti. I Rēzeknes novads: Pušas, Mākoņkalna och Kaunatas pagasti. I Daugavpils novads: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes och Laucesas pagasti. I Balvu novads: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu och Bērzpils pagasti. I Rugāju novads: Rugāju och Lazdukalna pagasti. I Viļakas novads: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas och Šķilbēnu pagasti. I Baltinavas novads: Baltinavas pagasts. I Kārsavas novads: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes och Mežvidu pagasti. I Ciblas novads: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes och Blontu pagasti. I Ludzas novads: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu och Istras pagasti. I Zilupes novads: Zaļesjes, Lauderu och Pasienes pagasti. I Dagdas novads: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas och Andrupenes pagasti. I Aglonas novads: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas och Aglonas pagasti. I Krāslavas novads: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu och Izvaltas pagasti.