28.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 357/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1271/2012

av den 21 december 2012

om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1122/2009 vad gäller möjligheterna att lämna in ansökan om samlat gårdsstöd för 2012 och om tilldelning av stödrättigheter, eller om ökning av deras enhetsvärde, från den nationella reserven 2012 samt vad gäller den samlade ansökans innehåll, i förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller deklarationen av stödrättigheter 2012 och i rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller kontrollen av villkoren för stödberättigande före utbetalningar och det datum då jordbruksskiften måste stå till jordbrukarens förfogande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 142 c och r, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 har de medlemsstater som inte tillämpar artikel 68.1 c i den förordningen möjlighet att på vissa villkor använda den nationella reserven. Genom tillämpning av den artikeln kan medlemsstaterna öka enhetsvärdet på stödrättigheterna och/eller det antal stödrättigheter som tilldelas jordbrukarna. Enligt artikel 15.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (2) ska ansökningar om tilldelning eller ökning av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd genom tillämpning av artikel 41 i förordning (EG) nr 73/2009 lämnas in senast det datum som fastställs av medlemsstaten. Datumet ska vara senast den 15 maj eller, när det gäller Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige, senast den 15 juni.

(2)

Enligt artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 får en jordbrukare som ansöker om stöd enligt något av systemen för arealstöd endast lämna in en samlad ansökan per år.

(3)

Enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska den samlade ansökan lämnas in senast det datum som fastställs av medlemsstaten, dock senast den 15 maj eller, när det gäller Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige, senast den 15 juni.

(4)

Till följd av ständigt stigande foderpriser på grund av ogynnsamma klimatförhållanden som har drabbat några av de största spannmålsleverantörerna, har jordbruksföretag i flera medlemsstater fått en försämrad ekonomisk situation och har, i slutet av 2012, stora ekonomiska problem. Eftersom jordbruksföretagens försämrade ekonomiska situation också kan få långsiktiga och mer omfattande konsekvenser, bör det vara möjligt för medlemsstaterna att, för år 2012, tillämpa artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009.

(5)

Eftersom tidsfristen för tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter från den nationella reserven enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 för 2012 redan har löpt ut, bör de medlemsstater som vill tillämpa artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 för år 2012 ges möjlighet att fastställa en ny tidsfrist för inlämnande av ansökan om tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter från den nationella reserven.

(6)

Vidare bör jordbrukarna i dessa medlemsstater undantas från kravet enligt artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1122/2009 att lämna in en samlad ansökan per år.

(7)

Dessutom är det nödvändigt att avvika från tidsfristen i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009 när det gäller de jordbrukare som vill utnyttja artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009.

(8)

Enligt artikel 12.5 i förordning (EG) nr 1122/2009 får medlemsstaterna avvika från artikel 12 i förordning (EG) nr 1122/2009 under det första året av systemet med samlat gårdsstöd eller det första året när nya sektorer införs i systemet med samlat gårdsstöd om stödrättigheterna ännu inte är slutgiltigt fastställda vid sista datum för inlämnande av den samlade ansökan. Det är nödvändigt att föreskriva ett liknande undantag när det gäller stödrättigheter som ska tilldelas eller få ökat enhetsvärde på grundval av artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 i de fall tilldelningen eller ökningen ännu inte är slutgiltigt fastställd.

(9)

Enligt artikel 8.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (3) får stödrättigheter endast deklareras för betalning en gång per år av den jordbrukare som innehar dem den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan. Undantag från detta krav bör medges.

(10)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 73/2009 måste de skiften som uppges motsvara de bidragsberättigande hektar som åtföljer varje stödrättighet stå till jordbrukarens förfogande vid ett datum som fastställs av medlemsstaten. Detta datum får inte vara senare än det datum som fastställts i den medlemsstaten för ändring av stödansökan.

(11)

När det gäller stödrättigheter som ska tilldelas eller vilkas enhetsvärde ska ökas, med tillämpning av artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009, är det nödvändigt att medge undantag från jordbrukarnas skyldighet beträffande det datum som avses i artikel 35 i den förordningen.

(12)

Enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 ska inga utbetalningar göras från de stödsystem som förtecknas i bilaga I till den förordningen förrän medlemsstaten har avslutat kontrollerna av om villkoren för stödberättigande uppfylls i enlighet med artikel 20 i den förordningen.

(13)

De villkor för stödberättigande som ska kontrolleras av medlemsstaterna, och som är knutna till tilldelningen av eller ökningen av enhetsvärdet på stödrättigheterna enligt artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 på grundval av ett eller flera av de undantag som anges i denna förordning, kan skilja sig från de villkor för stödberättigande som för närvarande tillämpas inom systemet med samlat gårdsstöd. Om så är fallet skulle kontrollen av de nya villkoren för stödberättigande, i enlighet med artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009, hindra att utbetalningar för stödsystem som inte är knutna till tillämpningen av artikel 41.3 i den förordningen görs innan dessa nya villkor för stödberättigande har kontrollerats. För att undvika denna situation är det nödvändigt att göra undantag från artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter enligt artikel 41.3 i den förordningen.

(14)

Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 73/2009 måste dessutom utbetalningarna göras under perioden 1 december–30 juni följande kalenderår. Genom undantag från denna bestämmelse kan kommissionen betala ut förskott före den 1 december. Ett sådant undantag medges i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 776/2012 (4), enligt vilken medlemsstaterna, från och med den 16 oktober 2012, får betala ut förskott på direktstödet upp till en viss gräns avseende ansökningar som lämnats in under 2012. Avvikelsen från artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 bör därför gälla retroaktivt, från och med den 16 oktober 2012, för att möjliggöra utbetalningar, förutsatt att kontrollen av villkoren för stödberättigande har avslutats, för de stödsystem som inte är knutna till tillämpningen av artikel 41.3 i den förordningen.

(15)

De undantag som föreskrivs i denna förordning gäller för kalenderåret 2012. Därför bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från förordning (EG) nr 1122/2009

1.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1122/2009, för år 2012, får medlemsstaterna tillåta jordbrukare att lämna in en ansökan om tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter i enlighet med artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 senast den 31 januari 2013.

2.   Genom undantag från artikel 11.1 första stycket i förordning (EG) nr 1122/2009, för år 2012, får jordbrukare som har lämnat in en samlad ansökan om stöd enligt något av systemen för arealstöd senast ett datum som fastställts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.2 i den förordningen och som, i enlighet med punkt 1 i denna artikel, har lämnat in en ansökan om tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter, lämna in en separat ansökan om stöd i enlighet med artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 senast den 31 januari 2013.

3.   Genom undantag från artikel 11.2 första stycket i förordning (EG) nr 1122/2009, för år 2012, får medlemsstaterna tillåta jordbrukare, som i enlighet med punkt 1 i den här artikeln har lämnat in en ansökan om tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter och som inte har lämnat in den samlade ansökan som avses i punkt 2 i den här artikeln, att lämna in en samlad ansökan om stöd enligt artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 senast den 31 januari 2013.

4.   Ansökan om tilldelning av eller ökning av enhetsvärdet på stödrättigheter som lämnas in enligt punkt 1 ska betraktas som en separat ansökan om stöd eller en samlad ansökan om stöd enligt punkterna 2 och 3.

5.   Om punkt 1 i denna artikel tillämpas får medlemsstaterna göra undantag från de bestämmelser i artikel 12 i förordning (EG) nr 1122/2009 som rör stödrättigheter, om tilldelningen av eller ökningen av enhetsvärdet på stödrättigheterna ännu inte är slutgiltigt fastställd vid det sista datum som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

Artikel 2

Undantag från förordning (EG) nr 1120/2009

Genom undantag från artikel 8.1 första stycket i förordning (EG) nr 1120/2009, för år 2012, får stödrättigheter vars enhetsvärde ökas i enlighet med artikel 1 i den här förordningen, deklareras för utbetalning av respektive ökning av deras enhetsvärde av den jordbrukare som innehar dem den 31 januari 2013.

Stödrättigheter som nyligen tilldelats jordbrukarna och ökningar av stödrättigheter vars enhetsvärde har ökats, i enlighet med artikel 1 i den här förordningen, ska anses ha deklarerats för kalenderåret 2012.

Artikel 3

Undantag från förordning (EG) nr 73/2009

1.   Inga utbetalningar relaterade till tilldelningen eller ökningen av enhetsvärdet på stödrättigheter enligt artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får göras för kalenderåret 2012 innan de berörda medlemsstaterna har avslutat kontrollen av de villkor för stödberättigande som är tillämpliga på det stödet, om ett eller flera av de undantag som anges i artiklarna 1 och 2 i den här förordningen har utnyttjats.

2.   Genom undantag från artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får utbetalningar inom stödsystem som förtecknas i bilaga I till den förordningen, utöver det stöd som avses i punkt 1 i den här artikeln, göras för kalenderåret 2012 oberoende av om kontrollen av de villkor för stödberättigande som är tillämpliga på det stöd som avses i punkt 1 i den här artikeln är avslutad.

3.   Genom undantag från artikel 35.1 i förordning (EG) nr 73/2009 ska de skiften som motsvarar de bidragsberättigande hektar som åtföljer eventuella nyligen tilldelade stödrättigheter, eller vars enhetsvärde har ökats i enlighet med artikel 41.3 i den förordningen på grundval av ett eller flera av de undantag som anges i artiklarna 1 och 2 i den här förordningen, stå till den berörda jordbrukarens förfogande den 31 januari 2013.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3.1 och 3.2 ska tillämpas från och med den 16 oktober 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 1.

(4)  EUT L 231, 28.8.2012, s. 8.