31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/85


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1258/2012

av den 28 november 2012

om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 november 2007 antog rådet förordning (EG) nr 31/2008 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Den 10 maj 2012 paraferades ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet (nedan kallat det nya protokollet). Genom det nya protokollet ges EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Madagaskars överhöghet eller jurisdiktion i fråga om fiske.

(3)

Den 28 november 2012 antog rådet beslut nr 2012/826/EU (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet.

(4)

Det är viktigt att fastställa hur fiskemöjligheterna ska fördelas mellan medlemsstaterna under det nya protokollets tillämpningsperiod.

(5)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (3) ska kommissionen underrätta berörda medlemsstater om det visar sig att de fisketillstånd eller fiskemöjligheter som tilldelats unionen enligt det nya protokollet inte utnyttjas till fullo. Om inget svar inkommit inom en tidsfrist som ska fastställas av rådet, ska detta anses vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte till fullo utnyttjar sina fiskemöjligheter under den angivna perioden. Denna tidsfrist bör fastställas.

(6)

Med tanke på att det föreskrivs att protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag då protokollet undertecknas, dock tidigast från och med den 1 januari 2013, bör den här förordningen tillämpas från och med den föreskrivna dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (nedan kallat protokollet) ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fartygstyp

Medlemsstat

Fiskemöjligheter

Notfartyg för tonfiskfiske

Spanien

21

Frankrike

18

Italien

1

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor/flytbackor > 100 GT

Spanien

17

Frankrike

9

Portugal

5

Förenade kungariket

3

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor/flytbackor ≤ 100 GT

Frankrike

22

2.   Förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av partnerskapsavtalet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från medlemsstaterna enligt punkt 1 inte leder till att fiskemöjligheterna enligt protokollet uttöms ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla övriga medlemsstater, i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

4.   Den tidsfrist inom vilken medlemsstaterna ska bekräfta att de inte till fullo utnyttjar fiskemöjligheterna, och som avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1006/2008, ska vara tio arbetsdagar från och med den dag då kommissionen meddelar dem att fiskemöjligheterna inte har utnyttjats till fullo.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag då protokollet undertecknas, dock tidigast från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Se sidan 11 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.