20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/36


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1218/2012

av den 12 december 2012

om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994 och av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Thailand enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994, och om ändring och komplettering av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2) inrättades en varunomenklatur (nedan kallad den kombinerade nomenklaturen) och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Genom beslut 2012/792/EU av den 6 december 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994 och av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Thailand enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas Gatt 1994 (3), godkände rådet avtalen på unionens vägnar i syfte att avsluta de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994.

(3)

Avtalen förhandlades fram på grundval av numren i den kombinerade nomenklaturen som var i kraft vid den tidpunkten.

(4)

I den senaste versionen av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1006/2011 (4) har tullpositionerna 16 023 940 och 16 023 980 slagits samman till den nya tullpositionen 16 023 985. I bilagan till denna förordning återspeglas den nya situationen.

(5)

De autonoma tullsatserna för de tullpositioner som förhandlingarna avser är för närvarande fastställda till nivåer som understiger de nya konventionella tullsatser som följer av ändringarna av medgivandena i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994. Enligt förordning (EEG) nr 2658/87 gäller emellertid de autonoma tullsatserna när de understiger de konventionella tullarna.

(6)

De autonoma tullsatser som fastställs i Gemensamma tulltaxan bör därför höjas till nivån för den konventionella tullsatsen.

(7)

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras och kompletteras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 2658/87 ska bilaga I del 2 (Tulltaxan) ändras med de tullar som anges i bilagan till den här förordningen.

De autonoma tullarna ska fastställas till den nivå som gäller för de konventionella tullarna.

Artikel 2

I förordning (EEG) nr 2658/87 ska bilaga I, del 3 avsnitt III bilaga 7 (WTO-tullkvoter som ska öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna) ändras med de tullkvoter och kompletteras med de volymer och tullar som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen för avtalens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 november 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 12 december 2012.

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  Se sidan 47 i detta nummer av EUT.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 28.10.2011, s. 1).


BILAGA

Utan hinder av reglerna för tolkning av den kombinerade nomenklaturen ska ordalydelsen i nedanstående varubeskrivning endast anses vara vägledande, eftersom medgivandena inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas.

Del 2

Tulltaxan

KN-nr

Varuslag

Tullsats (autonom och konventionell)

1602 32 11

Beredningar av kött av höns, inte kokta, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

2 765 EUR/ton

1602 32 30

Beredningar av kött av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

2 765 EUR/ton

1602 32 90

Beredningar av kött av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

2 765 EUR/ton

1602 39 21

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, inte kokta, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

2 765 EUR/ton

1602 39 29

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

2 765 EUR/ton

1602 39 85

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

2 765 EUR/ton


Del 3

Taxebilagor

KN-nr

Varuslag

Tullsats

1602 32 11

Beredningar av kött av höns, inte kokta, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 16 140 ton, varav 15 800 ton ska tilldelas Brasilien.

Tullsats inom kvoten: 630 EUR/ton

1602 32 30

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 79 705 ton, varav 62 905 ton ska tilldelas Brasilien och 14 000 ton tilldelas Thailand.

Tullsats inom kvoten: 10,9 %

1602 32 90

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 2 865 ton, varav 295 ton ska tilldelas Brasilien och 2 100 ton tilldelas Thailand.

Tullsats inom kvoten: 10,9 %

1602 39 21

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, inte kokta, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 10 ton för Thailand.

Tullsats inom kvoten: 630 EUR/ton

1602 39 29

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 13 720 ton, varav 13 500 ton ska tilldelas Thailand.

Tullsats inom kvoten: 10,9 %

ex 1602 39 85

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 748 ton, varav 600 ton ska tilldelas Thailand.

Tullsats inom kvoten: 10,9 %

ex 1602 39 85

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

Öppna en tullkvot på 725 ton, varav 600 ton ska tilldelas Thailand.

Tullsats inom kvoten: 10,9 %

Den exakta varubeskrivning enligt tulltaxan som gäller för EU:s bindningslista inom ramen för WTO ska tillämpas för alla ovanstående nummer och tullkvoter.