12.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1187/2012

av den 11 december 2012

om ändring för hundraåttiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 5 december 2012 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att lägga till en enhet i förteckningen över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Europeiska kommissionens adress bör uppdateras.

(4)

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör förordningen träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

(2)

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2012.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska följande läggas till:

”Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adress: a) Mali, b) Algeriet. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 5 december 2012.”


BILAGA II

Bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Rubriken ”Europeiska gemenskapen” och stycket under denna ska ersättas med följande rubrik och stycke:

”Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu”