27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/57


Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1095/2012 av den 22 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

( Europeiska unionens officiella tidning L 325 av den 23 november 2012 )

I bilagan på sidan 12 ska det

BILAGA

”BILAGA I

KN-nr

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (s.k. 70 %-kycklingar), frysta

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Plockade och urtagna (s.k. 65 %-kycklingar), frysta

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

193,1

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

468,8

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Torkat äggalbumin

594,9

0

AR


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’övrigt ursprung’.”.