14.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/43


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1029/2012

av den 25 oktober 2012

om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Förbindelserna mellan Europeiska unionen (nedan kallad unionen) och Islamiska republiken Pakistan (nedan kallad Pakistan) bygger på det samarbetsavtal som trädde i kraft den 1 september 2004 (2). Ett av huvudsyftena med avtalet är att skapa förutsättningar för och främja en ökning och utveckling av handeln mellan parterna i samarbetsavtalet. Respekten för mänskliga rättigheter, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, och demokratiska principer är också en väsentlig del av det avtalet.

(2)

I juli och augusti 2010 drabbades stora delar av Pakistan, särskilt Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh och Gilgit-Baltistan, av förödande översvämningar efter kraftiga monsunregn. Enligt FN-källor drabbade översvämningarna omkring 20 miljoner människor och 20 % av Pakistans landyta, motsvarade minst 160 000 kvadratkilometer, och medförde att närmare 12 miljoner människor behövde brådskande humanitärt bistånd.

(3)

Humanitärt bistånd är naturligtvis den viktigaste insatsen i liknande situationer, och unionen har stått i förgrunden på detta område sedan början av nödsituationen och beviljat Pakistan över 423 miljoner EUR i katastrofbistånd.

(4)

Det kommer att vara viktigt att utnyttja alla tillgängliga medel för att stödja Pakistans återhämtning från denna nödsituation, bland annat de särskilda handelsåtgärder som har föreslagits för att främja Pakistans export i syfte att bidra till landets framtida ekonomiska utveckling, samtidigt som det säkerställs att konsekvens och samstämmighet bibehålls på alla nivåer i syfte att utforma en hållbar långsiktig strategi.

(5)

Naturkatastrofens omfattning kräver omedelbara och omfattande insatser där hänsyn tas till den geostrategiska betydelsen av Pakistans partnerskap med unionen, främst på grund av Pakistans nyckelroll i kampen mot terrorism, samtidigt som insatserna bidrar till den övergripande utvecklingen, säkerheten och stabiliteten i regionen.

(6)

Effekterna av de autonoma handelsförmånerna bör kunna mätas konkret i form av nya arbetstillfällen, minskad fattigdom och en hållbar utveckling för den arbetsföra befolkningen i Pakistan och landets fattiga.

(7)

Europeiska rådet gav i ett uttalande om Pakistan den 16 september 2010, vilket åtföljer dess slutsatser, ministrarna i uppdrag att snarast nå en överenskommelse om ett övergripande åtgärdspaket på kort, medellång och längre sikt vilket kommer att bidra till att understödja Pakistans återhämtning och framtida utveckling, med bland annat omfattande handelsåtgärder som är väsentliga för ekonomisk återhämtning och tillväxt.

(8)

Europeiska rådet underströk särskilt sitt fasta åtagande att exklusivt bevilja Pakistan ökat marknadstillträde till unionen genom en omedelbar och tidsbegränsad sänkning av tullarna på de viktigaste importvarorna från Pakistan. Mot bakgrund av detta uttalande föreslog kommissionen ett paket med 75 produktgrupper som är specifika för Pakistans främsta exportsektorer i de områden som drabbats hårdast av översvämningarna, och försäkrade att en ökning av Pakistans export till unionen på minst 100 miljoner EUR per år skulle ge ett verkligt, betydande och värdefullt stöd till regionen.

(9)

Pakistans handel med unionen omfattar främst textil- och beklädnadsprodukter, som utgjorde 73,7 % av Pakistans export till unionen under 2009. Pakistan exporterar också etanol och läder, som tillsammans med textil- och beklädnadsprodukter är industriprodukter som är känsliga i vissa medlemsstater, där sysselsättningen inom denna industrisektor i varierande utsträckning redan har drabbats av den globala nedgången. Dessa industrisektorer kämpar för att anpassa sig till den nya globala handelsmiljön.

(10)

Textilsektorn är mycket viktig för den pakistanska ekonomin; den uppgår till 8,5 % av bruttonationalprodukten och sysselsätter 38 % av arbetskraften, varav cirka hälften utgörs av kvinnor.

(11)

På grund av den nöd som det pakistanska folket befinner sig i till följd av de förödande översvämningarna är det därför lämpligt att utvidga de exceptionella autonoma handelsförmånerna för Pakistan genom att under en begränsad tidsperiod tillfälligt upphäva alla tullar på vissa exportprodukter för Pakistan. Sådana handelsförmåner bör bara medföra begränsade negativa konsekvenser för unionens inhemska marknad och bör inte heller leda till några negativa effekter för de minst utvecklade medlemmarna i Världshandelsorganisationen (WTO).

(12)

Dessa åtgärder föreslås som en del av ett exceptionellt paket, till följd av den specifika situationen i Pakistan. Åtgärderna bör inte under några omständigheter utgöra något prejudikat för unionens handelspolitik gentemot andra länder.

(13)

De autonoma handelsförmånerna kommer att bestå av antingen befrielse från tullar vid import till unionen eller tullkvoter.

(14)

Rätten att omfattas av exceptionella autonoma handelsförmåner är beroende av att Pakistan följer gällande bestämmelser om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra varje risk för bedrägeri. Allvarliga och systematiska brott mot villkoren för rätt till förmånsbehandling, bedrägeri eller bristande administrativt samarbete vid kontroll av varors ursprung bör utgöra skäl att tillfälligt upphäva förmånerna.

(15)

I fråga om definitionen av begreppen ursprungsprodukter, intygande av ursprung och förfaranden för administrativt samarbete bör del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 och avsnitt 1A i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3), med undantag för artiklarna 68–71, 90–97i och 97j.2 i dessa avsnitt, tillämpas. När det gäller ursprungskumulation bör dock endast material med ursprung i unionen tillåtas att användas för dessa ändamål. Regional kumulation och andra typer av kumulation, utom kumulation med material med ursprung i unionen, bör inte tillämpas vid fastställandet av ursprung för de produkter som omfattas av de autonoma handelsförmåner som fastställs genom den här förordningen i syfte att säkerställa att tillräcklig bearbetning sker i Pakistan.

(16)

En utvidgning av de autonoma tullförmånerna till Pakistan kräver ett undantag från unionens förpliktelser enligt artiklarna I och XIII i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (Gatt) i enlighet med artikel IX i avtalet om upprättandet av WTO. WTO:s allmänna råd beviljade ett sådant undantag den 14 februari 2012.

(17)

För att säkerställa en omedelbar och långsiktig inverkan på den ekonomiska återhämtningen i Pakistan efter översvämningarna, och i enlighet med WTO-undantaget, bör de autonoma handelsförmånerna tidsbegränsas till och med den 31 december 2013.

(18)

För att reagera snabbt och säkerställa integriteten och att de autonoma handelsförmånerna för Pakistan fungerar regelmässigt samt för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning avseende tillfälligt upphävande på grund av att tullförfaranden och tullskyldigheter inte har efterlevts, på grund av allvarliga och systematiska överträdelser av grundläggande principer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten av Pakistan, eller på grund av att Pakistan inte respekterar villkoret att från och med den 1 juli 2012 avstå från att införa nya, eller höja befintliga, exporttullar eller exportavgifter med motsvarande verkan eller andra restriktioner för eller förbud mot export eller försäljning för export av alla material som används för tillverkning av de produkter som omfattas av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta genomförandeakter med omedelbar tillämplighet om detta är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (4).

(19)

I syfte att göra de tekniska anpassningar som behövs i förteckningen över de varor för vilka de autonoma handelsförmånerna gäller och för att utesluta produkter från denna förordnings tillämpningsområde i fall då importvolymer som omfattas av förordningen överstiger vissa nivåer, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II så att de återspeglar förändringarna i den kombinerade nomenklaturen och för att utesluta produkter från förordningens tillämpningsområde. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(20)

För att omgående hantera den betydande ökningen av import av produkter som är befriade från tullar vid import till unionen, och som kan få negativa konsekvenser för producenter i unionen, bör kommissionen inom ramen för det skyndsamma förfarandet anta delegerade akter för att utesluta produkter från denna förordnings tillämpningsområde.

(21)

Senast två år efter det att denna förordning har upphört att gälla bör kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om effekterna av dessa autonoma handelsförmåner. Rapporten bör innehålla en detaljerad analys av förmånernas effekter för Pakistans ekonomi och för handeln och unionens tullintäkter samt för ekonomin och sysselsättningen i unionen. Kommissionen bör i sin rapport särskilt beakta effekterna av de autonoma handelsförmånerna i form av nya arbetstillfällen, minskad fattigdom och en hållbar utveckling för den arbetsföra befolkningen i Pakistan och landets fattiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förmånsordningar

1.   De produkter med ursprung i Pakistan som anges i bilaga I ska vara befriade från tullar vid import till unionen.

2.   De produkter med ursprung i Pakistan som anges i bilaga II ska få importeras till unionen i enlighet med de särskilda bestämmelserna i artikel 3.

Artikel 2

Villkor för rätt till förmånsbehandling

1.   Rätten att omfattas av förmånsordningarna i artikel 1 ska vara beroende av följande villkor:

a)

Efterlevnaden av reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 och avsnitt 1A underavsnitten 1 och 2 i förordning (EEG) nr 2454/93, med undantag för artiklarna 68–71, 90–97i och 97j.2 i dessa avsnitt. När det gäller ursprungskumulation vid fastställandet av ursprunget för de produkter som omfattas av ordningarna i artikel 1 i den här förordningen, är dock endast kumulation med material som har sitt ursprung i unionen tillåten. Regional kumulation och andra typer av kumulation är inte tillåten, med undantag av kumulation med material som har sitt ursprung i unionen.

b)

Efterlevnaden av metoder för administrativt samarbete enligt del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 underavsnitt 3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

c)

Att Pakistan inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, grundläggande principer om demokrati och rättsstaten.

d)

Att Pakistan från och med den 1 juli 2012 avstår från att införa nya, eller höja befintliga, exporttullar eller exportavgifter med motsvarande verkan eller andra restriktioner för eller förbud mot export eller försäljning för export av alla material som i huvudsak används för tillverkning av någon av de produkter som omfattas av dessa förmånsordningar och som är avsedda för export till unionen.

2.   Ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Pakistan i enlighet med denna förordning ska vara försedda med följande uppgifter i fält 4: ”Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)” (”Autonom åtgärd – förordning (EU) nr 1029/2012”).

Artikel 3

Tullkvoter

1.   De produkter som förtecknas i bilaga II ska importeras till unionen med befrielse från tull inom gränserna för de unionstullkvoter som anges i den bilagan.

2.   De tullkvoter som avses i punkt 1 och som förtecknas i bilaga II ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

Uteslutande av produkter från denna förordnings tillämpningsområde

1.   Om importen av en produkt med ursprung i Pakistan under kalenderåren 2012 eller 2013, med utgångspunkt från tullens importuppgifter, som omfattas av bilaga I ökar volymmässigt med 25 % eller mer jämfört med genomsnittet för åren 2009–2011, ska den produkten uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde för återstoden av det året. Vid tillämpningen av denna punkt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6 i syfte att ändra bilaga I för att utesluta denna produkt från denna förordnings tillämpningsområde för resten av det året.

2.   När den delegerade akten har trätt i kraft ska import av den produkt som avses i punkt 1 åläggas tullsatsen för mest gynnad nation eller annan tillämpbar tullsats.

Artikel 5

Tekniska anpassningar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6 i syfte att ändra bilagorna för att införa ändringar och tekniska anpassningar som är nödvändiga till följd av ändringar av den kombinerade nomenklaturen och Taric-nummer.

Artikel 6

Utövande av delegering

1.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 5 ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i den här artikeln.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 5 ska ges till kommissionen för den period som denna förordning är tillämplig.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4 och 5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 7

Skyndsamt förfarande

1.   Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.   Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.5. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

Artikel 8

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén, inrättad genom artiklarna 247a.1 och 248a.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (6). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. Kommittén får behandla varje fråga rörande tillämpningen av denna förordning som tas upp av kommissionen eller på en medlemsstats begäran.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas tillsammans med artikel 5 i den förordningen.

Artikel 9

Tillfälligt upphävande

1.   Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, får kommissionen, i syfte att möta behovet av skyndsamhet, genom omedelbart tillämpliga genomförandeakter helt eller delvis tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning under högst sex månader, förutsatt att kommissionen först har

a)

underrättat den kommitté som avses i artikel 8.1,

b)

uppmanat medlemsstaterna att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen eller för att se till att Pakistan följer bestämmelserna i artikel 2,

c)

offentliggjort ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning om att det finns rimliga skäl att betvivla att Pakistan tillämpar förmånsordningarna eller fullgör sina skyldigheter enligt artikel 2 och att detta kan leda till att landets rätt att fortsätta att omfattas av förmånerna enligt denna förordning omprövas,

d)

underrättat Pakistan om varje beslut som fattas enligt denna punkt innan beslutet får verkan.

2.   När tiden för det tillfälliga upphävandet löper ut ska kommissionen genom genomförandeakter besluta att antingen avsluta upphävandet eller förlänga dess tillämplighetsperiod.

3.   De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8.2.

4.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla relevanta uppgifter som kan motivera att förmånsordningarna tillfälligt upphävs eller förlängs.

Artikel 10

Rapport

Kommissionen ska senast den 31 december 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om denna förordnings tillämpning och konsekvenser.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft till och med den 31 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 25 oktober 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 september 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 4 oktober 2012.

(2)  Rådets beslut 2004/870/EG av den 29 april 2004 om ingående av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan (EUT L 378, 23.12.2004, s. 22).

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 43

(6)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA I

PRODUKTER SOM ÄR BEFRIADE FRÅN TULLAR

De produkter som ska omfattas av åtgärderna anges med sina åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av dessa KN-nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1). Beskrivningen av KN-numren nämns endast upplysningsvis.

KN-nr

Beskrivning

0712 39 00

Torkade svampar och torkad tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda (andra än svampar av släktet Agaricus, judasöron (Auricularia spp.) och gelésvampar (Tremella spp.))

5205 12 00

Enkelt garn av bomull, av okammade fibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43), inte i detaljhandelsuppläggningar

5205 22 00

Enkelt garn av bomull, av kammade fibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43), inte i detaljhandelsuppläggningar

5205 32 00

Tvinnat (flertrådigt) garn av bomull, av okammade fibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med enkelgarn som har en längdvikt av mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43), inte i detaljhandelsuppläggningar

5205 42 00

Tvinnat (flertrådigt) garn av bomull, av kammade fibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med enkelgarn som har en längdvikt av mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43), inte i detaljhandelsuppläggningar

5208 11 90

Oblekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande högst 100 g/m2, andra än vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.

5208 12 16

Oblekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 100 g/m2 men högst 130 g/m2, med en bredd av högst 165 cm

5208 12 19

Oblekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 100 g/m2 men högst 130 g/m2, med en bredd av mer än 165 cm

5208 13 00

Oblekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert

5208 19 00

Andra oblekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull

5208 21 90

Blekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande högst 100 g/m2, andra än vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.

5208 22 19

Blekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 100 g/m2 men högst 130 g/m2, med en bredd av mer än 165 cm

5208 22 96

Blekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 130 g/m2, med en bredd av högst 165 cm

5208 29 00

Andra blekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull

5208 51 00

Tryckta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande högst 100 g/m2

5208 52 00

Tryckta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2

5208 59 90

Andra tryckta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull

5209 11 00

Oblekta vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2

5209 12 00

Oblekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert

5209 19 00

Andra oblekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull

5209 22 00

Blekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert

5209 29 00

Andra blekta vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull

5209 32 00

Färgade vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert

5211 12 00

Oblekta vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert

5407 81 00

Vävnader av garn innehållande mindre än 85 viktprocent syntetfilament, inbegripet vävnader framställda av monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, oblekta eller blekta

5407 82 00

Vävnader av garn innehållande mindre än 85 viktprocent syntetfilament, inbegripet vävnader framställda av monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, färgade

5513 11 20

Vävnader av polyesterstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av högst 170 g/m2, med tvåskaftsbindning, oblekta eller blekta, med en bredd av högst 165 cm

5513 21 00

Vävnader av polyesterstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av högst 170 g/m2, med tvåskaftsbindning, färgade

5513 41 00

Vävnader av polyesterstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av högst 170 g/m2, tryckta

6101 20 90

Anoraker för män eller pojkar, inbegripet skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av bomull, av trikå

6112 12 00

Träningsoveraller av syntetfibrer, av trikå

6116 10 20

Handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi, av trikå

6116 10 80

Halvhandskar och vantar, impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi, av trikå, och handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med plast, av trikå

6116 92 00

Handskar, halvhandskar och vantar, av bomull, av trikå

6116 93 00

Handskar, halvhandskar och vantar, av syntetfibrer, av trikå

6201 93 00

Anoraker, vindjackor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, av konstfibrer

6203 43 19

Långbyxor och knäbyxor av syntetfibrer för män eller pojkar (andra än arbets- och skyddskläder)

6204 22 80

Ensembler för kvinnor eller flickor, av bomull (andra än arbets- och skyddskläder)

6204 62 90

Kortbyxor av bomull för kvinnor eller flickor

6207 91 00

Undertröjor och liknande tröjor, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för män eller pojkar, av bomull

6208 91 00

Linnen och andra undertröjor och liknande tröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor eller flickor, av bomull

6211 43 10

Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder för kvinnor eller flickor, av konstfibrer

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

6303 91 00

Gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängkappor, av bomull, av annan textilvara än trikå

6303 92 90

Gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängkappor, av syntetfibrer, inte av bondad duk, av annan textilvara än trikå

6303 99 90

Gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängkappor, inte av bomull eller syntetfibrer, inte av bondad duk, av annan textilvara än trikå

6304 92 00

Andra inredningsartiklar, av bomull, av annan textilvara än trikå

6307 10 90

Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, inte av bondad duk

6307 90 99

Andra konfektionerade artiklar av textilmaterial, inbegripet tillskärningsmönster, av annan textilvara än trikå, inte av filt


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA II

VAROR SOM OMFATTAS AV DE ÅRLIGA TULLFRIA KVOTER SOM AVSES I ARTIKEL 3

De produkter som ska omfattas av åtgärderna anges med sina åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av dessa KN-nummer återfinns i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87. Beskrivningen av KN-numren nämns endast upplysningsvis.

Löpnummer

KN-nr

Beskrivning

Från ikraftträdandet till slutet av 2012

1.1.2013–31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol, med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

18 750 ton

75 000 ton

09.2409

4107 92 10

Spaltat narvläder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), utan kvarsittande hår, vidare berett efter garvning eller grundfärgning, annat än hela hudar och skinn

89 ton

356 ton

09.2410

4107 99 10

Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), utan kvarsittande hår, vidare berett efter garvning eller grundfärgning, annat än hela hudar och skinn, annat än ospaltat narvläder och spaltat narvläder

90,25 ton

361 ton

09.2411

4203 21 00

Handskar, halvhandskar och vantar, av läder eller konstläder, speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning

361,75 ton

1 447 ton

09.2412

4203 29 10

Handskar, halvhandskar och vantar, av läder eller konstläder, arbetshandskar, andra än speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning

1 566,5 ton

6 266 ton

09.2413

ex 4203 29 90

Handskar, halvhandskar och vantar för män och pojkar, av läder eller konstläder, andra än speciellt utformade för sport- eller idrottsutövning, andra än arbetshandskar

62,75 ton

251 ton

09.2414

ex 4203 29 90

Handskar, halvhandskar och vantar, av läder eller konstläder, andra än speciellt utformade för sport- eller idrottsutövning, andra än arbetshandskar, andra än för män och pojkar

135,5 ton

542 ton

09.2415

5205 23 00

Enkelt garn av bomull, av kammade fibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52), inte i detaljhandelsuppläggningar

1 790 ton

7 160 ton

09.2416

5205 24 00

Enkelt garn av bomull, av kammade fibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80), inte i detaljhandelsuppläggningar

1 276,25 ton

5 105 ton

09.2417

5208 39 00

Andra färgade vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull

421,25 ton

1 685 ton

09.2418

5209 39 00

Andra färgade vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2

689,25 ton

2 757 ton

09.2419

5509 53 00

Garn (annat än sytråd) av polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar

3 061 ton

12 244 ton

09.2420

6103 32 00

Kavajer och blazrar för män eller pojkar, av bomull, av trikå

249,75 ton

999 ton

09.2421

6103 42 00

Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp för män eller pojkar (andra än badbyxor), av bomull, av trikå

568,75 ton

2 275 ton

09.2422

6107 21 00

Nattskjortor och pyjamas för män eller pojkar, av bomull, av trikå

167,5 ton

670 ton

09.2423

6108 31 00

Nattlinnen och pyjamas för kvinnor eller flickor, av bomull, av trikå

374,5 ton

1 498 ton

09.2424

6109 90 20

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor av ull eller fina djurhår eller konstfibrer, av trikå

297,5 ton

1 190 ton

09.2425

6111 20 90

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av bomull, av trikå (andra än handskar, halvhandskar och vantar)

153,5 ton

614 ton

09.2426

6115 95 00

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., och skodon utan påsatt sula, av bomull, av trikå (utom strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor och trikåer, långa strumpor eller knästrumpor för kvinnor, med enkelgarn som har en längdvikt av mindre än 67 decitex

2 263 ton

9 052 ton

09.2427

6204 62 31

Långbyxor och knäbyxor av bomull och denim för kvinnor eller flickor (andra än arbets- och skyddskläder)

1 892,75 ton

7 571 ton

09.2428

6211 42 90

Kläder för kvinnor eller flickor, av bomull

96,5 ton

386 ton

09.2429

6302 60 00

Toaletthanddukar och kökshanddukar, av handduksfrotté o.d. frottévävnader, av bomull

9 602 ton

38 408 ton

09.2430

6302 91 00

Toaletthanddukar och kökshanddukar, av bomull, andra än av handduksfrotté o.d. frottévävnader

2 499,25 ton

9 997 ton

09.2431

6403 99 93

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder, med innersulor med kortaste invändiga mått av 24 cm, som inte kan identifieras som skodon avsedda för herrar eller damer, andra än skodon för sport eller idrott och skodon med tåhätteförstärkning av metall, med skaft som inte täcker ankeln, utan botten av trä (utan innersula), andra än skodon vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar, andra än tofflor

60,5 ton

242 ton

09.2432

6403 99 96

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder, med innersulor med kortaste invändiga mått av 24 cm, för män, andra än skodon för sport eller idrott och skodon med tåhätteförstärkning av metall, med skaft som inte täcker ankeln, utan botten av trä (utan innersula), andra än skodon vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar, andra än tofflor

363,25 ton

1 453 ton

09.2433

6403 99 98

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder, med innersulor med kortaste invändiga mått av 24 cm, för kvinnor, andra än skodon för sport eller idrott och skodon med tåhätteförstärkning av metall, med skaft som inte täcker ankeln, utan botten av trä (utan innersula), andra än skodon vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar, andra än tofflor

172,75 ton

691 ton