31.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 978/2012

av den 25 oktober 2012

om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har sedan 1971 beviljat utvecklingsländer handelsförmåner inom ramen för sitt allmänna preferenssystem.

(2)

Unionens gemensamma handelspolitik ska vägledas av de principer och eftersträva de mål som anges i de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(3)

Unionen strävar efter att utforma och föra en gemensam politik och vidta åtgärder som främjar en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna, med det primära syftet att utrota fattigdom.

(4)

Unionens gemensamma handelspolitik bör stämma överens med och främja målen för unionens politik på området för utvecklingssamarbete i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling och goda styrelseformer i utvecklingsländerna. Handelspolitiken bör uppfylla Världshandelsorganisationens (WTO) krav, särskilt beslutet om differentierad och mer förmånlig behandling, reciprocitet och mer fullständig medverkan av utvecklingsländer (nedan kallad klausulen om särbehandling), som antogs enligt Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) år 1979, enligt vilken WTO:s medlemmar får bevilja utvecklingsländer en differentierad och mer gynnsam behandling.

(5)

I kommissionens meddelande av den 7 juli 2004, med titeln Utvecklingsländer, internationell handel och hållbar utveckling: Gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner under perioden 2006-2015, anges riktlinjerna för tillämpningen av det allmänna preferenssystemet under åren 2006–2015.

(6)

I rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009 (2), förlängd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 512/2011 av den 11 maj 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (3), föreskrivs att det allmänna preferenssystemet (systemet) är tillämpligt till och med den 31 december 2013 eller tills systemet enligt denna förordning tillämpas, beroende på vilket som inträffar först. Därefter bör systemet fortsättningsvis tillämpas under tio år från dagen för tillämpning av de förmåner som föreskrivs i denna förordning, med undantag för den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, vilken bör fortsätta att gälla utan någon tidsbegränsning.

(7)

Eftersom systemet ger utvecklingsländer förmånstillträde till unionsmarknaden, kan det hjälpa dem i deras arbete för att minska fattigdom och främja goda styrelseformer och hållbar utveckling genom att hjälpa dem att skapa extrainkomster via internationell handel, som sedan kan återinvesteras till stöd för deras egen utveckling, och även för att diversifiera deras ekonomier. De tullförmåner som beviljas inom ramen för systemet bör användas för att hjälpa utvecklingsländer som har större behov i fråga om handel, utveckling och ekonomiskt bistånd.

(8)

Systemet består av en allmän ordning och två särskilda ordningar.

(9)

Alla utvecklingsländer som har liknande utvecklingsbehov och befinner sig i ett liknande stadium av ekonomisk utveckling bör omfattas av den allmänna ordningen. I länder som av Världsbanken klassificeras som höginkomstländer eller högremedelinkomstländer är inkomsten per capita tillräckligt hög för att de ska kunna uppnå en större diversifiering utan tullförmånerna inom systemet. Till dessa länder hör vissa som framgångsrikt har övergått från planekonomi till marknadsekonomi. De har inte samma behov som de övriga utvecklingsländerna när det gäller utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade befinner de sig inte i samma situation som de mer sårbara utvecklingsländerna och de måste därför behandlas annorlunda för att förebygga ogrundad diskriminering. Om höginkomstländer eller högremedelinkomstländer utnyttjar tullförmånerna inom systemet ökar dessutom konkurrenstrycket på exporten från fattigare, mer sårbara länder, vilket skulle kunna utgöra en oberättigad belastning på dessa länder. I den allmänna ordningen beaktas det faktum att behoven i fråga om utveckling, handel och ekonomiskt bistånd är föränderliga och det säkerställs att ordningen förblir tillgänglig om förhållandena i ett land förändras.

De tullförmåner som beviljas inom den allmänna ordningen bör för konsekvensens skull inte utvidgas till utvecklingsländer som omfattas av en sådan ordning för förmånstillträde till marknaden med unionen som i fråga om så gott som all handel ger minst samma tullförmåner som systemet. För att förmånsländerna och de ekonomiska aktörerna ska ha tid på sig att göra nödvändiga justeringar bör förmåner enligt den allmänna ordningen fortsätta att beviljas i två år från och med den dag då ordningen för förmånstillträde till marknaden börjar tillämpas, och detta datum bör anges i förteckningen över förmånsländerna inom den allmänna ordningen.

(10)

De länder som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 och de länder som har tillträde till unionens marknad genom autonoma handelsförmåner enligt förordning (EG) nr 732/2008, rådets förordning (EG) nr 55/2008 av den 21 januari 2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (4) och rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (5) bör anses som tullförmånsberättigade enligt systemet. Utomeuropeiska territorier som hör till unionen samt utomeuropeiska länder och territorier som inte är förtecknade i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 bör inte komma i fråga för systemet.

(11)

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre bygger på det grundläggande begreppet hållbar utveckling, som erkänns i internationella konventioner och instrument, t.ex. i Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt till utveckling från 1986, Riodeklarationen om miljö och utveckling från 1992, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998, FN:s millenniedeklaration från 2000 och Johannesburgdeklarationen om hållbar utveckling från 2002. De ytterligare tullförmåner som är möjliga genom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre bör följaktligen beviljas sådana utvecklingsländer som är sårbara på grund av bristande diversifiering och otillräcklig integration i det internationella handelssystemet, i syfte att hjälpa dem att ta det ansvar och fullgöra de skyldigheter som följer av ratificeringen av grundläggande internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljöskydd och goda styrelseformer samt av det praktiska genomförandet av dessa konventioner.

(12)

Förmånerna bör vara avsedda att främja ytterligare ekonomisk tillväxt och därmed bidra positivt till en hållbar utveckling. Inom den särskilda stimulansordningen bör förmånsländerna därför tills vidare befrias från värdetullar. De bör även tills vidare befrias från specifika tullar, med undantag av om de är kombinerade med en värdetull.

(13)

Länder som uppfyller kriterierna för att kunna omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre bör kunna få ytterligare tullförmåner, om kommissionen efter deras ansökan konstaterar att de berörda villkoren är uppfyllda. De bör kunna lämna in ansökningar från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Länder som omfattas av tullförmånerna i systemet enligt förordning (EG) nr 732/2008 bör även lämna in en ny ansökan.

(14)

Kommissionen bör bevaka huruvida de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljöskydd och goda styrelseformer har ratificerats och om de genomförs i praktiken genom att granska slutsatserna och rekommendationerna från de berörda övervakningsorgan som upprättats enligt dessa konventioner (de berörda övervakningsorganen). Kommissionen bör vartannat år lägga fram en lägesrapport för rådet och Europaparlamentet om ratificeringen av respektive konvention, om förmånsländernas efterlevnad av rapporteringsskyldigheterna enligt de konventionerna och om konventionernas genomförande i praktiken.

(15)

För att övervaka och upphäva tullförmåner är rapporter från de berörda övervakningsorganen av avgörande betydelse. Dessa rapporter kan emellertid kompletteras med andra informationskällor, förutsatt att de är exakta och tillförlitliga. Utan att föregripa användningen av andra källor kan detta innefatta information från civilsamhället, arbetsmarknadens parter, Europaparlamentet och rådet.

(16)

Produkter med ursprung i länder som FN har erkänt och klassificerat som de minst utvecklade länderna bör även i fortsättningen beviljas tullfritt tillträde till unionsmarknaden inom ramen för den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, utom när det gäller handel med vapen. För länder som inte längre klassificeras som minst utvecklade länder av FN bör det fastställas en övergångsperiod för att mildra de eventuella negativa verkningarna av att tullförmånerna inom ramen för denna ordning dras in. Tullförmåner inom ramen för den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna bör fortsättningsvis beviljas för de minst utvecklade länder som omfattas av någon annan ordning för förmånstillträde till unionsmarknaden.

(17)

För att säkerställa överensstämmelse med bestämmelserna om marknadstillträde för socker i avtalen om ekonomiskt partnerskap bör det till och med den 30 september 2015 krävas licens för import av produkter enligt HS-nummer 1701 i den Gemensamma tulltaxan.

(18)

För tullförmånerna i den allmänna ordningen bör det även fortsättningsvis göras en åtskillnad mellan känsliga och icke-känsliga produkter i syfte att beakta situationen för de sektorer i unionen som tillverkar samma produkter.

(19)

Icke-känsliga produkter bör fortsätta att vara tills vidare befriade från tull enligt Gemensamma tulltaxan, medan tullen för känsliga produkter bör sättas ned i syfte att säkerställa en tillfredsställande utnyttjandegrad samtidigt som situationen för motsvarande unionsindustri beaktas.

(20)

En sådan tullnedsättning bör vara så attraktiv att den uppmuntrar handlarna till att utnyttja de möjligheter som ordningen erbjuder. Den allmänna nedsättningen av värdetullarna bör därför vara 3,5 procentenheter av tullsatsen för mest gynnad nation, medan dessa tullar för textil och textilvaror bör sättas ned med 20 %. Specifika tullar bör sättas ned med 30 %. Om en minimitull fastställts, bör den inte tillämpas.

(21)

Total tullbefrielse bör tillämpas om förmånsbehandling av en enskild importdeklaration leder till en värdetull på högst 1 % eller en specifik tull på högst 2 EUR, eftersom kostnaderna för att ta ut dessa tullar kan överstiga de inkomster de ger.

(22)

Gradering bör bygga på kriterier med anknytning till avdelningarna och kapitlen i Gemensamma tulltaxan. Gradering bör gälla för avdelningar eller underavdelningar för att på detta sätt minska antalet fall där heterogena produkter graderas. Graderingen av en avdelning eller en underavdelning (bestående av kapitel) för ett förmånsland bör ske när avdelningen uppfyller kriterierna för gradering under tre år i följd, eftersom graderingen blir mer förutsägbar och rättvis när effekten av stora och exceptionella variationer i importstatistiken undanröjs. Gradering bör inte tillämpas för förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre eller förmånsländerna inom den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, eftersom de alla har en liknande ekonomisk profil, med en snäv, icke diversifierad exportbas som gör dem sårbara.

(23)

För att se till att systemet endast gynnar de länder det är avsett att gynna bör de tullförmåner som föreskrivs i denna förordning gälla, liksom reglerna om produkters ursprung enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (6).

(24)

Skälen att tillfälligt upphäva förmånerna inom ordningarna enligt systemet bör inbegripa allvarliga och systematiska åsidosättanden av principerna i vissa internationella konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, för att främja målen i de konventionerna. Tullförmånerna inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre bör tillfälligt upphävas om förmånslandet inte efterlever sitt bindande åtagande att ratificera och genomföra de konventionerna i praktiken, om landet inte uppfyller rapporteringsskyldigheterna enligt respektive konvention eller om landet inte samarbetar vid unionens övervakningsförfaranden enligt denna förordning.

(25)

På grund av den politiska situationen i Burma/Myanmar och i Vitryssland bör det tillfälliga upphävandet av alla tullförmåner vid import av produkter med ursprung i Burma/Myanmar eller Vitryssland fortsätta att gälla.

(26)

I syfte att både kunna tillgodose behovet av bättre riktade insatser, större enhetlighet och insyn och effektivt kunna främja hållbar utveckling och goda styrelseformer genom ett unilateralt system för handelsförmåner, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till denna förordning och tillfälligt upphävande av tullförmåner på grund av bristande efterlevnad av principerna om hållbar utveckling och goda styrelseformer samt när det gäller bestämmelser om förfaranden vid inlämning av ansökningar om tullförmåner enligt den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre och om undersökningar gällande tillfälligt upphävande och skyddsåtgärder, i syfte att upprätta enhetliga och ingående tekniska bestämmelser. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att alla relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(27)

För att tillhandahålla stabila ramar för de ekonomiska aktörerna bör kommissionen delegeras befogenhet att i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget anta en akt om upphävande av beslutet om tillfälligt upphävande enligt det skyndsamma förfarandet, innan beslutet om tillfälligt upphävande av förmånstullar får verkan, om skälen till ett tillfälligt upphävande inte längre föreligger.

(28)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (7).

(29)

Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter om att tills vidare dra in tullförmånerna för en viss avdelning enligt det allmänna preferenssystemet för ett förmånsland och om inledande av ett förfarande för tillfälligt upphävande med hänsyn till de akternas art och verkan.

(30)

Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter om undersökningar om skyddsåtgärder och om att tills vidare upphäva förmånsordningar, där importen kan orsaka allvarliga störningar på unionsmarknaderna.

(31)

För att säkerställa systemets integritet och funktionssätt bör kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter, om det i vederbörligen motiverade fall som rör tillfälliga upphävanden på grund av att tullförfaranden och tullskyldigheter inte har efterlevts är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(32)

För att tillhandahålla stabila ramar för ekonomiska aktörer bör kommissionen efter att maximiperioden på sex månader löpt ut anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter, om det i vederbörligen motiverade fall som rör avslutande eller förlängning av de tillfälliga upphävandena på grund av att tullförfaranden och tullskyldigheter inte har efterlevts är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(33)

Kommissionen bör även anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter om det, i vederbörligen motiverade fall som rör undersökningar om skyddsåtgärder, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet som avser en sådan försämring av den ekonomiska och/eller finansiella situationen för unionens producenter som vore svår att avhjälpa.

(34)

Kommissionen bör regelbundet rapportera till Europaparlamentet och till rådet om verkan av systemet enligt denna förordning. Fem år efter det att denna förordning träder i kraft bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om dess tillämpning och bedöma om det är nödvändigt att se över systemet, inbegripet den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre och bestämmelserna om tillfälligt upphävande av tullförmåner, mot bakgrund av åtgärderna mot terrorism samt internationella normer för insyn och utbyte av information på skatteområdet. I rapporterna bör kommissionen även beakta konsekvenserna för förmånsländernas behov när det gäller utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. Rapporten bör även innehålla en detaljerad analys av följderna av denna förordning för handeln och för unionens tullinkomster, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas följderna för förmånsländerna. I tillämpliga fall bör också efterlevnaden av unionens sanitära och fytosanitära lagstiftning bedömas. Rapporten bör innehålla en analys av systemets effekter på importen av biobränslen och hållbarhetsaspekter.

(35)

Förordning (EG) nr 732/2008 bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1.   Det allmänna preferenssystemet (systemet) ska tillämpas i enlighet med denna förordning.

2.   I denna förordning föreskrivs följande tullförmåner enligt systemet:

a)

En allmän ordning.

b)

En särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre (den särskilda stimulansordningen).

c)

En särskild ordning för de minst utvecklade länderna (Allt utom vapen).

Artikel 2

I denna förordning avses med

a)   det allmänna preferenssystemet: ett system som innebär att unionen beviljar förmånstillträde till unionens marknad genom de förmånsordningar som avses i artikel 1.2,

b)   länder: länder och territorier som har en tullförvaltning,

c)   tullförmånsberättigade länder: alla de utvecklingsländer som förtecknas i bilaga I,

d)   förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet: de länder som omfattas av den allmänna ordningen och som anges i bilaga II,

e)   förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen: de länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre och som anges i bilaga III,

f)   förmånsländer inom initiativet Allt utom vapen: de länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna och som anges i bilaga IV,

g)   tullar enligt Gemensamma tulltaxan: de tullar som anges i del 2 av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (8), med undantag av tullar som gäller inom ramen för tullkvoter,

h)   avdelning: en avdelning i Gemensamma tulltaxan som antagits genom förordning (EEG) nr 2658/87,

i)   kapitel: ett kapitel i Gemensamma tulltaxan som antagits genom förordning (EEG) nr 2658/87,

j)   avdelning enligt det allmänna preferenssystemet: en avdelning i bilaga V som upprättats på grundval av avdelningarna och kapitlen i Gemensamma tulltaxan,

k)   ordning för förmånstillträde till marknaden: förmånstillträde till unionens marknad på grundval av ett gällande eller provisoriskt handelsavtal eller av autonoma handelsförmåner som beviljats av unionen,

l)   genomförande i praktiken: fullständigt genomförande av samtliga åtaganden och skyldigheter som följer av de internationella konventioner som förtecknas i bilaga VIII, och därmed säkerställa att samtliga principer, mål och rättigheter som garanteras i dessa efterlevs.

Artikel 3

1.   En förteckning över de tullförmånsberättigade länder fastställs i bilaga I.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 om bilaga I måste ändras på grund av att länders internationella status eller klassificering ändras.

3.   Kommissionen ska underrätta de berörda länderna om deras status inom systemet ändras.

KAPITEL II

ALLMÄN ORDNING

Artikel 4

1.   Ett tullförmånsberättigat land ska omfattas av tullförmånerna enligt den allmänna ordning som anges i artikel 1.2 a, förutom om landet

a)

har klassificerats som ett höginkomstland eller ett högremedelinkomstland av Världsbanken under tre år i följd omedelbart innan förteckningen över förmånsländer uppdateras, eller

b)

omfattas av en ordning för förmånstillträde till marknaden som ger samma tullförmåner som systemet, eller som är mer omfattande och gäller så gott som all handel.

2.   Punkt 1 a och b gäller inte de minst utvecklade länderna.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 b ska punkt 1 a inte gälla förrän den 21 november 2014 för länder som den 20 november 2012 har paraferat ett bilateralt avtal om förmånstillträde till marknaden med unionen, som ger samma tullförmåner som systemet, eller som är mer omfattande och gäller så gott som all handel men som ännu inte tillämpas.

Artikel 5

1.   En förteckning över de förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet som uppfyller kriterierna i artikel 4 finns i bilaga II.

2.   Kommissionen ska se över bilaga II senast den 1 januari varje år efter det att denna förordning har trätt i kraft. För att förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet och de ekonomiska aktörerna ska ha tid på sig att göra de justeringar som är nödvändiga på grund av att landets status inom systemet har ändrats ska

a)

beslutet om att avföra ett land från förteckningen över förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet i enlighet med punkt 3 i denna artikel och på grundval av artikel 4.1 a börja gälla ett år från och med den dag då det beslutet trädde i kraft, och

b)

beslutet om att avföra ett land från förteckningen över förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet i enlighet med punkt 3 i denna artikel och på grundval av artikel 4.1 b börja gälla två år från och med den dag då en ordning för förmånstillträde till marknaden börjar tillämpas.

3.   När det gäller punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att ändra bilaga II på grundval av kriterierna i artikel 4.

4.   Kommissionen ska underrätta förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet om deras status inom systemet ändras.

Artikel 6

1.   De produkter som omfattas av den allmänna ordning som avses i artikel 1.2 a förtecknas i bilaga V.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 om bilaga V måste ändras för att ta hänsyn till ändringar i den kombinerade nomenklaturen.

Artikel 7

1.   De produkter som enligt bilaga V är icke-känsliga ska vara helt befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan, utom när det gäller jordbrukskomponenter.

2.   Värdetullar enligt Gemensamma tulltaxan ska sättas ned med 3,5 procentenheter för de produkter som enligt bilaga V är känsliga. För produkter i avdelningarna avd. 11 a och avd. 11 b i bilaga V ska denna nedsättning vara 20 %.

3.   I de fall då förmånstullsatserna, som i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 732/2008 beräknats på de värdetullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga den dag då den här förordningen träder i kraft, ger en tullnedsättning på mer än 3,5 procentenheter för de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel, ska de förmånstullsatserna tillämpas.

4.   Andra specifika tullar enligt Gemensamma tulltaxan än minimi- eller maximitullar för de produkter som enligt bilaga V är känsliga ska sättas ned med 30 %.

5.   Om tullarna enligt Gemensamma tulltaxan på de produkter som enligt bilaga V är känsliga omfattar både en värdetull och en specifik tull, ska den specifika tullen inte sättas ned.

6.   Om det anges en maximitull för de nedsatta tullarna enligt punkterna 2 och 4, ska denna maximitull inte sättas ned. Om det anges en minimitull för sådana tullar, ska denna minimitull inte tillämpas.

Artikel 8

1.   De tullförmåner som avses i artikel 7 ska dras in tills vidare för produkter i en avdelning enligt det allmänna preferenssystemet som har sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet, om det genomsnittliga värdet på unionens import av dessa produkter från förmånslandet i fråga under tre år i följd överskrider gränsvärdena i bilaga VI. Gränsvärdena ska beräknas som en procentsats av det sammanlagda värdet på unionens import av samma produkter från alla förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

2.   Innan de tullförmåner som föreskrivs i denna förordning tillämpas ska kommissionen anta en genomförandeakt, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2, för att upprätta en förteckning över de avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet för vilka tullförmånerna enligt artikel 7 dras in tills vidare för ett förmånsland. Den genomförandeakten ska gälla från och med den 1 januari 2014.

3.   Kommissionen ska vart tredje år se över den förteckning som avses i punkt 2 i denna artikel och anta en genomförandeakt, för att i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2 besluta om de tullförmåner som avses i artikel 7 ska dras in tills vidare eller om de ska återinföras. Den genomförandeakten ska tillämpas från och med den 1 januari året efter det att det träder i kraft.

4.   Den förteckning som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel ska upprättas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga den 1 september det år som översynen görs och för de två föregående åren. All import från de förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet som vid den tidpunkten stod med på förteckningen i bilaga II ska beaktas när förteckningen upprättas. Värdet av importen från de förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet som vid den tidpunkt då tullförmånerna tillfälligt upphävdes inte längre omfattades av tullförmånerna enligt artikel 4.1 b ska dock inte beaktas.

5.   Kommissionen ska underrätta det berörda landet om den genomförandeakt som antas enligt punkterna 2 och 3.

6.   Om bilaga II ändras i enlighet med kriterierna i artikel 4 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36, för att ändra bilaga VI i syfte att anpassa bestämmelserna i den bilagan så att de graderade produktavdelningarnas vikt, som fastställs i punkt 1 i denna artikel, proportionellt sett förblir densamma.

KAPITEL III

SÄRSKILD STIMULANSORDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GOTT STYRE

Artikel 9

1.   Ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet kan i följande fall omfattas av de tullförmåner som beviljas inom den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b:

a)

Landet anses vara sårbart på grund av bristande diversifiering och otillräcklig integration i det internationella handelssystemet, enligt de kriterier som fastställs i bilaga VII.

b)

Landet har ratificerat alla de konventioner som förtecknas i bilaga VIII (de berörda konventionerna) och de senast tillgängliga slutsatserna från övervakningsorganen enligt de konventionerna (de berörda övervakningsorganen) konstaterar inte någon allvarlig brist när det gäller genomförandet av de konventionerna.

c)

Landet har inte när det gäller någon av de berörda konventionerna lämnat någon reservation som är förbjuden enligt någon av dessa konventioner eller som enligt denna artikel är att anse som oförenlig med den konventionens mål och syfte.

I enlighet med denna artikel ska reservationer inte anses som oförenliga med en konventions mål och syfte såvida inte

i)

så har fastställts i ett förfarande som uttryckligen föreskrivs för detta syfte enligt konventionen, eller

ii)

unionen i avsaknad av ett sådant förfarande och som part i konventionen, och/eller en kvalificerad majoritet av de medlemsstater som är parter i konventionen i enlighet med sina respektive befogenheter enligt fördragen, har invänt mot reservationen med motiveringen att denna skulle vara oförenlig med konventionens mål och syfte och motsatt sig konventionens ikraftträdande mellan dem och den stat som lämnat reservationen i enlighet med bestämmelserna i Wienkonventionen om traktaträtten.

d)

Landet ger ett bindande åtagande att fullfölja ratificeringen av de berörda konventionerna och att se till att de genomförs i praktiken.

e)

Landet godkänner, utan förbehåll, de rapporteringskrav som finns i konventionerna och ger ett bindande åtagande att godta regelbunden övervakning och översyn av genomförandet i enlighet med bestämmelserna i de berörda konventionerna.

f)

Landet ger ett bindande åtagande att delta i och samarbeta vid det övervakningsförfarande som avses i artikel 13.

2.   Om bilaga II ändras ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att ändra bilaga VII i syfte att justera det gränsvärde för sårbarhet som anges i punkt 1 b i bilaga VII så att det fortfarande har proportionellt sett samma vikt som det gränsvärde som beräknats i enlighet med bilaga VII.

Artikel 10

1.   Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre ska beviljas under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet har lämnat in en ansökan om detta.

b)

Prövningen av ansökan visar att det ansökande landet uppfyller villkoren i artikel 9.1.

2.   Länder som vill omfattas av den särskilda stimulansordningen ska inge en skriftlig ansökan till kommissionen. Ansökan ska innehålla uttömmande uppgifter om ratificeringen av de berörda konventionerna samt om de bindande åtaganden som anges i artikel 9.1 d, e och f.

3.   Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om att ansökan har mottagits.

4.   Efter att ansökan har prövats, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 om fastställande eller ändring av bilaga III, så att det ansökande landet omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, genom att det läggs till i förteckningen över förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen.

5.   Om ett förmånsland inom den särskilda stimulansordningen inte längre uppfyller villkoren i artikel 9.1 a eller 9.1 c eller om det återtar något av de bindande åtaganden som anges i artikel 9.1 d, e och f ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 36 anta en delegerad akt om ändring av bilaga III, så att det landet avförs från förteckningen över förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen.

6.   Kommissionen ska underrätta det ansökande landet om alla beslut som fattas i enlighet med punkterna 4 och 5 i denna artikel efter det att bilaga III har ändrats och offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Om det beslutas att det ansökande landet omfattas av den särskilda stimulansordningen, ska landet underrättas om vilken dag respektive delegerad akt träder i kraft.

7.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa bestämmelser om förfarandet för beviljande av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, särskilt när det gäller tidsfrister samt inlämning och behandling av ansökningar.

Artikel 11

1.   De produkter som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre anges i bilaga IX.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 om bilaga IX måste ändras för att ta hänsyn till sådana ändringar i den kombinerade nomenklaturen som påverkar de produkter som förtecknas i den bilagan.

Artikel 12

1.   Alla de produkter som anges i bilaga IX och som har sitt ursprung i ett land som omfattas av den särskilda stimulansordningen ska tills vidare befrias från värdetullarna enligt Gemensamma tulltaxan.

2.   De produkter som avses i punkt 1 ska vara helt befriade från specifika tullar enligt Gemensamma tulltaxan, med undantag för produkter som även omfattas av en värdetull enligt Gemensamma tulltaxan. För produkter med KN-nummer 1704 10 90 ska den specifika tullen uppgå till högst 16 % av tullvärdet.

Artikel 13

1.   Från och med den dag då tullförmånerna inom ramen för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre beviljas ska kommissionen övervaka hur ratificeringen och det praktiska genomförandet av de berörda konventionerna framskrider, samt övervaka samarbetet med de berörda övervakningsorganen, genom att granska slutsatser och rekommendationer från de övervakningsorganen.

2.   I detta sammanhang ska förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen samarbeta med kommissionen och lämna alla uppgifter som är nödvändiga för bedömning av huruvida de följer de bindande åtaganden som avses i artikel 9.1 d, e och f samt av dess situation vad avser artikel 9.1 c.

Artikel 14

1.   Senast den 1 januari 2016 och därefter vartannat år ska kommissionen lägga fram en lägesrapport för Europaparlamentet och för rådet om ratificeringen av de berörda konventionerna, om huruvida förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen har efterlevt rapporteringsskyldigheterna enligt de konventionerna och om hur konventionerna genomförs i praktiken.

2.   Den rapporten ska innehålla

a)

slutsatser eller rekommendationer från de berörda övervakningsorganen avseende varje förmånsland inom den särskilda stimulansordningen, och

b)

kommissionens slutsatser om huruvida förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen iakttar sina bindande åtaganden om att efterleva rapporteringsskyldigheten, samarbeta med de berörda övervakningsorganen i enlighet med de berörda konventionerna och säkerställa att de genomförs i praktiken.

Rapporten får innehålla alla sådana uppgifter som kommissionen anser vara lämpliga.

3.   Kommissionen ska, när den drar sina slutsatser om huruvida de berörda konventionerna genomförs i praktiken, bedöma de berörda övervakningsorganens slutsatser och rekommendationer samt, utan att föregripa andra källor, information som lämnats av tredje parter, inbegripet civilsamhället, arbetsmarknadens parter, Europaparlamentet eller rådet.

Artikel 15

1.   Tillämpningen av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre ska tillfälligt upphävas för alla eller vissa produkter med ursprung i ett förmånsland inom den särskilda stimulansordningen, om det landet i praktiken inte efterlever de bindande åtaganden som avses i artikel 9.1 d, e och f eller förmånslandet inom den särskilda stimulansordningen har lämnat en reservation som är förbjuden enligt någon av de berörda konventionerna eller som inte är förenlig med den konventionens mål och syfte enligt artikel 9.1 c.

2.   Förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen har bevisbördan för att de fullgör de skyldigheter som följer av de bindande åtaganden som avses i artikel 9.1 d, e och f och för sin situation vad avser artikel 9.1 c.

3.   Om kommissionen, på grundval av de slutsatser som dras i den rapport som avses i artikel 14 eller av tillgängliga fakta, har rimliga skäl att betvivla att ett förmånsland inom den särskilda stimulansordningen efterlever de bindande åtagandena som avses i artikel 9.1 d, e och f, eller har lämnat en reservation som är förbjuden enligt någon av de berörda konventionerna eller som inte är förenlig med den konventionens mål och syfte enligt artikel 9.1 c, ska kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2 anta en genomförandeakt om att inleda ett förfarande för tillfälligt upphävande av de tullförmåner som beviljats inom ramen för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

4.   Kommissionen ska offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning och underrätta det berörda förmånslandet inom den särskilda stimulansordningen om detta. Meddelandet ska innehålla följande:

a)

Uppgift om grunden för de rimliga tvivlen på att förmånslandet följer de bindande åtaganden som avses i artikel 9.1 d, e och f, eller om förekomsten av en reservation som är förbjuden enligt någon av de berörda konventionerna eller som inte är förenlig med den konventionens mål och syfte enligt artikel 9.1 c, som kan leda till att landet riskerar att förlora rätten till de tullförmåner som beviljats inom ramen för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre.

b)

Information om hur lång tid förmånslandet inom den särskilda stimulansordningen har på sig att inkomma med synpunkter, dock högst sex månader från den dag då meddelandet offentliggjordes.

5.   Kommissionen ska se till att det berörda förmånslandet ges alla möjligheter att samarbeta under den period som avses i punkt 4 b.

6.   Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som anses vara nödvändiga, inklusive bland annat slutsatserna och rekommendationerna från de berörda övervakningsorganen. Kommissionen ska bedöma all relevant information när den drar sina slutsatser.

7.   Inom tre månader efter det att den tidsfrist som anges i meddelandet har gått ut ska kommissionen besluta

a)

att förfarandet för tillfälligt upphävande ska avslutas, eller

b)

att tillfälligt upphäva de tullförmåner som beviljats inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre.

8.   Om kommissionen anser att slutsatserna inte motiverar ett tillfälligt upphävande, ska den i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2 anta en genomförandeakt om att avsluta förfarandet för tillfälligt upphävande. Den genomförandeakten ska bland annat vara grundad på inkomna bevis.

9.   Om kommissionen däremot av de skäl som anges i punkt 1 i denna artikel anser att slutsatserna motiverar ett tillfälligt upphävande ska den i enlighet med artikel 36 ges befogenhet att anta delegerade akter för att ändra bilaga III så att de tullförmåner som beviljats inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b tillfälligt kan upphävas.

10.   Om kommissionen fattar ett beslut om tillfälligt upphävande, ska den delegerade akten få verkan sex månader efter det att den antogs.

11.   Om de skäl som låg till grund för det tillfälliga upphävandet upphör att gälla innan den delegerade akt som avses i punkt 9 i denna artikel får verkan ska kommissionen ges befogenhet att upphäva den antagna akten om tillfälligt upphävande av tullförmånerna, i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 37.

12.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa bestämmelser om förfarandet för tillfälligt upphävande av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, särskilt när det gäller tidsfrister, de berörda parternas rättigheter, sekretess och översyn.

Artikel 16

Om kommissionen konstaterar att de skäl som avses i artikel 15.1 och som låg till grund för det tillfälliga upphävandet av tullförmånerna inte längre föreligger, ska den ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att ändra bilaga III, i syfte att återinföra de tullförmåner som beviljades enligt den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre.

KAPITEL IV

SÄRSKILD ORDNING FÖR DE MINST UTVECKLADE LÄNDERNA

Artikel 17

1.   Ett tullförmånsberättigat land ska omfattas av tullförmånerna enligt den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, som avses i artikel 1.2 c, om landet enligt FN:s definition hör till de minst utvecklade länderna.

2.   Kommissionen ska regelbundet se över förteckningen över förmånsländer på grundval av de senaste tillgängliga uppgifterna. Om ett förmånsland inom initiativet Allt utom vapen inte längre uppfyller kriterierna i punkt 1 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 i syfte att ändra bilaga IV, så att landet avförs från förteckningen efter en övergångsperiod på tre år från den dag då den delegerade akten trädde i kraft.

3.   Till dess att FN har fastställt om ett land som nyligen blivit självständigt hör till de minst utvecklade länderna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att som en tillfällig åtgärd ändra bilaga IV så att detta land ska kunna upptas på förteckningen över förmånsländer inom initiativet Allt utom vapen.

Om ett sådant land som nyligen blivit självständigt inte av FN fastställs som ett av de minst utvecklade länderna under den första översynen av kategorin minst utvecklade länder, ska kommissionen ges befogenhet att omgående anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 samt att ändra bilaga IV i syfte att avföra ett sådant land från den bilagan, utan att det beviljas den övergångsperiod som avses i punkt 2 i denna artikel.

4.   Kommissionen ska underrätta de berörda förmånsländerna inom initiativet Allt utom vapen om deras status inom systemet ändras.

Artikel 18

1.   Alla produkter som anges i kapitlen 1–97 i den kombinerade nomenklaturen, utom produkterna i kapitel 93, som har sitt ursprung i ett förmånsland inom initiativet Allt utom vapen ska vara helt befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan.

2.   Från och med den 1 januari 2014 till och med den 30 september 2015 ska licens krävas för import av produkter enligt HS-nummer 1701 i Gemensamma tulltaxan.

3.   Kommissionen ska i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.3 anta närmare bestämmelser för tillämpningen av de bestämmelser som avses i punkt 2 i den här artikeln, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (9).

KAPITEL V

BESTÄMMELSER OM TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE SOM GÄLLER SAMTLIGA ORDNINGAR

Artikel 19

1.   Tillämpningen av de förmånsordningar som anges i artikel 1.2 får tillfälligt upphävas för samtliga eller vissa produkter med ursprung i ett förmånsland på följande grunder:

a)

Allvarligt och systematiskt åsidosättande av principerna i de konventioner som förtecknas i del A i bilaga VIII.

b)

Export av varor som tillverkats av fångar.

c)

Allvarliga brister i tullkontrollen vid export eller transitering av narkotika (olagliga ämnen eller prekursorer) eller vid underlåtenhet att efterleva internationella konventioner om åtgärder mot terrorism och om penningtvätt.

d)

Allvarliga och systematiska fall av illojala handelsmetoder, även sådana som påverkar tillgången till råmaterial, vilka inverkar negativt på unionsindustrins situation och inte har åtgärdats av förmånslandet. För sådana illojala handelsmetoder som är förbjudna eller kan bli föremål för åtgärder enligt WTO-avtalen ska tillämpningen av denna artikel grunda sig på ett förhandsavgörande om detta från det behöriga WTO-organets sida.

e)

Allvarlig och systematisk överträdelse av de mål för bevarande och förvaltning av fiskeresurser som har satts upp av de regionala fiskeriorganisationer eller internationella ordningar som unionen är part i.

2.   Tillämpningen av förmånsordningarna enligt denna förordning får inte upphävas enligt punkt 1 d för produkter som omfattas av antidumpningsåtgärder eller utjämningsåtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (10) eller rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (11), på de grunder som motiverar dessa åtgärder.

3.   Om kommissionen anser att det på grundval av punkt 1 i denna artikel finns tillräckliga skäl för att tillfälligt upphäva de tullförmåner som beviljats inom ramen för någon av de förmånsordningar som anges i artikel 1.2 ska den i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2 anta en genomförandeakt om att inleda förfarandet för tillfälligt upphävande. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om den genomförandeakten.

4.   Kommissionen ska även offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning om att ett förfarande för tillfälligt upphävande har inletts och underrätta det berörda förmånslandet om detta. I meddelandet ska kommissionen

a)

ange tillräckliga skäl för genomförandeakten om inledande av ett förfarandet för tillfälligt upphävande enligt punkt 3, och

b)

fastställa att kommissionen kommer att övervaka och utvärdera situationen i det berörda förmånslandet i sex månader från och med den dag då meddelandet offentliggjordes.

5.   Kommissionen ska se till att det berörda förmånslandet ges alla möjligheter att samarbeta under övervaknings- och utvärderingsperioden.

6.   Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den anser vara nödvändiga, bland annat tillgängliga bedömningar, kommentarer, beslut, rekommendationer och slutsatser från de berörda övervakningsorganen, beroende på vad som är lämpligt. Kommissionen ska bedöma all relevant information när den drar sina slutsatser.

7.   Inom tre månader från det att den period som avses i punkt 4 b har löpt ut ska kommissionen lägga fram en rapport för det berörda förmånslandet om de uppgifter som framkommit och de slutsatser som dragits. Förmånslandet har rätt att lämna synpunkter på rapporten. Synpunkterna måste lämnas in inom en månad.

8.   Inom sex månader från det att den period som avses i punkt 4 b löper ut ska kommissionen besluta

a)

att avsluta förfarandet för tillfälligt upphävande, eller

b)

att tillfälligt upphäva de tullförmåner som beviljats inom ramen för de förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

9.   Om kommissionen anser att slutsatserna inte motiverar ett tillfälligt upphävande, ska den i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2 anta en genomförandeakt om avslutande av förfarandet för tillfälligt upphävande.

10.   Om kommissionen anser att slutsatserna motiverar ett tillfälligt upphävande av de skäl som anges i punkt 1 i denna artikel ska den ges befogenhet, i enlighet med artikel 36, att anta delegerade akter för att ändra bilagorna II, III eller IV, beroende på vilken som är tillämplig, i syfte att tillfälligt upphäva de tullförmåner som beviljats inom ramen för de förmånsordningar som avses i artikel 1.2.

11.   För båda de fall som avses i punkterna 9 och 10 ska den antagna akten bland annat bygga på inkomna bevis.

12.   Om kommissionen beslutar om tillfälligt upphävande, ska den delegerade akten få verkan sex månader efter det att den antogs.

13.   Om de skäl som låg till grund för det tillfälliga upphävandet inte längre föreligger innan den delegerade akt som avses i punkt 10 i denna artikel får verkan, ska kommissionen ges befogenhet att upphäva den antagna akten om tillfälligt upphävande av tullförmånerna i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 37.

14.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa bestämmelser om förfarandet för tillfälligt upphävande av alla ordningar, särskilt när det gäller tidsfrister, parternas rättigheter, sekretess och översyn.

Artikel 20

Om kommissionen konstaterar att de skäl som avses i artikel 19.1 och som låg till grund för det tillfälliga upphävandet av tullförmånerna inte längre föreligger, ska den ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att ändra bilagorna II, III eller IV, beroende på vilken som är tillämplig, i syfte att återinföra de tullförmåner som beviljades under de förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

Artikel 21

1.   Tillämpningen av förmånsordningarna enligt denna förordning får tillfälligt upphävas för samtliga eller vissa produkter med ursprung i ett förmånsland vid bedrägeri, oegentligheter eller systematisk underlåtenhet att efterleva, eller sörja för efterlevnaden av, reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena eller vid underlåtenhet att delta i det administrativa samarbete som krävs för genomförande och kontroll av efterlevnaden av de förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

2.   Inom ramen för det administrativa samarbete som avses i punkt 1 ska ett förmånsland bland annat göra följande:

a)

Lämna och uppdatera de uppgifter som krävs för tillämpning av ursprungsreglerna och för kontroll av deras efterlevnad till kommissionen.

b)

Biträda unionen genom att på begäran av en medlemsstats tullmyndigheter utföra efterkontroll av varors ursprung samt meddela resultaten i tid till kommissionen.

c)

Bistå unionen genom att medge att kommissionen på unionens vägnar och i samordning och nära samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter reser till landet för att inom ramen för det administrativa samarbetet och samarbetet kring undersökningar kontrollera handlingars äkthet eller riktigheten hos uppgifter som är av betydelse för beviljandet av rätten att omfattas av de ordningar som anges i artikel 1.2.

d)

Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar i syfte att fastställa och förhindra att ursprungsreglerna kringgås.

e)

Efterleva eller sörja för efterlevnaden av ursprungsreglerna när det gäller regional kumulation enligt definitionen i förordning (EEG) nr 2454/93, om landet omfattas av dessa regler.

f)

Bistå unionen vid kontroller till följd av misstanke om ursprungsrelaterat bedrägeri, till exempel om importen av produkter inom ramen för förmånsordningarna enligt denna förordning vida överstiger förmånslandets normala exportvolymer.

3.   Om kommissionen anser att det finns tillräckliga bevis för ett tillfälligt upphävande på grundval av de skäl som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel, får den i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 39.4 besluta att tillfälligt upphäva de tullförmåner som beviljats inom ramen för de förmånsordningar som avses i artikel 1.2 för alla eller vissa produkter som har sitt ursprung i ett förmånsland.

4.   Innan ett sådant beslut antas ska kommissionen först offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning, och i det ange att det finns rimliga skäl att betvivla att förmånslandet efterlever punkterna 1 och 2, vilket kan leda till att det riskerar att förlora rätten till de tullförmåner som beviljats inom ramen för denna förordning.

5.   Kommissionen ska underrätta det berörda förmånslandet om de beslut som fattas enligt punkt 3, innan besluten träder i kraft.

6.   Det tillfälliga upphävandet får inte gälla längre än sex månader. Senast när den perioden har löpt ut ska kommissionen i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 39.4 besluta att antingen avsluta det tillfälliga upphävandet eller att förlänga den period under vilken det tillfälliga upphävandet gäller.

7.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla relevanta uppgifter som kan motivera att tullförmånerna tillfälligt upphävs eller att den period under vilken det tillfälliga upphävandet gäller förlängs.

KAPITEL VI

BESTÄMMELSER OM SKYDDSÅTGÄRDER OCH ÖVERVAKNING

AVSNITT I

Allmänna skyddsåtgärder

Artikel 22

1.   Om en produkt som har sitt ursprung i ett förmånsland inom någon av de ordningar som anges i artikel 1.2 importeras i sådana mängder och/eller till sådana priser att detta orsakar, eller riskerar att orsaka, allvarliga störningar för unionstillverkare av likadana eller direkt konkurrerande produkter, får tullarna enligt Gemensamma tulltaxan återinföras.

2.   Vid tillämpningen av detta kapitel avses med likadan produkt en produkt som är identisk med, dvs. i alla avseenden likadan som, produkten i fråga, eller, om en sådan produkt inte finns, en annan produkt som har egenskaper som nära påminner om den berörda produktens egenskaper, även om den inte i alla avseenden är likadan.

3.   Vid tillämpningen av detta kapitel avses med berörda parter de parter som deltar i tillverkningen, distributionen och/eller försäljningen av de importerade produkter som anges i punkt 1 och av likadana eller direkt konkurrerande produkter.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa bestämmelser om förfarandet för antagande av allmänna skyddsåtgärder, särskilt när det gäller tidsfrister, de berörda parternas rättigheter, sekretess, utlämnande av uppgifter, kontrollbesök och översyn.

Artikel 23

Allvarliga störningar ska anses föreligga om unionstillverkare försätts i en försämrad ekonomisk och/eller finansiell situation. Vid undersökningen av om situationen för unionstillverkarna har försämrats ska kommissionen, i den mån uppgifter är tillgängliga, bland annat beakta följande faktorer:

a)

Marknadsandel.

b)

Produktion.

c)

Lager.

d)

Produktionskapacitet.

e)

Konkurser.

f)

Lönsamhet.

g)

Kapacitetsutnyttjande.

h)

Sysselsättning.

i)

Import.

j)

Priser.

Artikel 24

1.   Kommissionen ska undersöka huruvida tullarna enligt Gemensamma tulltaxan bör återinföras om det finns prima facie-bevisning för att villkoren i artikel 22.1 är uppfyllda.

2.   En undersökning ska inledas på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionstillverkarnas vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, om det är uppenbart för kommissionen, på grundval av de faktorer som anges i artikel 23, att det föreligger tillräcklig prima facie-bevisning för att motivera ett sådant inledande. Begäran om att inleda en undersökning ska innehålla bevis för att villkoren för att införa skyddsåtgärden enligt artikel 22.1 är uppfyllda. Begäran ska lämnas in till kommissionen. Kommissionen ska i möjligaste mån pröva riktigheten och tillförlitligheten hos den bevisning som läggs fram i begäran, för att fastställa om prima facie-bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds.

3.   Om det är uppenbart att prima facie-bevisningen är tillräcklig för att motivera att förfaranden inleds, ska kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Förfarandet ska inledas inom en månad från det att begäran enligt punkt 2 mottogs. Om ett förfarande inleds ska tillkännagivandet innehålla alla nödvändiga uppgifter om förfarandet och de tidsfrister som gäller samt om att man kan vända sig till förhörsombudet vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel.

4.   Undersökningen, inbegripet de steg i förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 och 27, ska slutföras inom 12 månader från det att den inleddes.

Artikel 25

Vid vederbörligen motiverade skäl till skyndsamhet vid en försämring av unionstillverkarnas ekonomiska och/eller finansiella situation, där dröjsmål skulle kunna orsaka skada som skulle vara svår att avhjälpa, ska kommissionen ges befogenhet att anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter, i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 39.4, i syfte att återinföra tullarna enligt Gemensamma tulltaxan under en period på högst 12 månader.

Artikel 26

Om det med stöd av de fakta som framkommit kan fastställas att villkoren i artikel 22.1 är uppfyllda ska kommissionen anta en genomförandeakt för att återinföra tullarna enligt Gemensamma tulltaxan i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.3. Den genomförandeakten ska träda i kraft inom en månad från den dag då det offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 27

Om det med stöd av de fakta som framkommit kan fastställas att villkoren i artikel 22.1 inte är uppfyllda ska kommissionen anta en genomförandeakt om att avsluta undersökningen och förfaranden i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.3. Den genomförandeakten ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Undersökningen ska anses vara avslutad om ingen genomförandeakt offentliggörs inom den period som avses i artikel 24.4, och alla eventuella skyndsamma förebyggande åtgärder ska automatiskt upphöra att gälla. Eventuella gemensamma tulltaxor som tagits ut som en följd av dessa provisoriska åtgärder ska återbetalas.

Artikel 28

Gemensamma tulltaxor ska återinföras för så lång tid som är nödvändigt för att motverka unionstillverkarnas försämrade ekonomiska och/eller finansiella situation, eller för så lång tid som risken för en försämring föreligger. Tullarna får återinföras för en period på högst tre år, som dock i vederbörligen motiverade fall kan förlängas.

AVSNITT II

Skyddsåtgärder inom textil-, jordbruks- och fiskerisektorerna

Artikel 29

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I i detta kapitel, ska kommissionen den 1 januari varje år, på eget initiativ och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.2, anta en genomförandeakt om att dra in de tullförmåner som avses i artiklarna 7 och 12 för import av produkter som har sitt ursprung i ett förmånsland och som omfattas av avdelningarna avd. 11 a och avd. 11 b i bilaga V enligt det allmänna preferenssystemet eller av KN-numren 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 och 3824 90 97, enligt bilagorna V eller IX beroende på vilken som är tillämplig,

a)

om den sammanlagda importens mängd (i volym) ökar med minst 13,5 % jämfört med föregående kalenderår, eller

b)

om den sammanlagda importen av produkter i avdelningarna avd. 11 a och avd. 11 b enligt det allmänna preferenssystemet från något av de länder eller territorier som anges i bilaga II under en period på tolv månader överstiger den procentandel av värdet på unionens import av produkter i avdelningarna avd. 11 a och avd. 11 b i bilaga V som förtecknas i punkt 2 i bilaga VI.

2.   Punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på förmånsländerna inom initiativet Allt utom vapen eller på länder som i fråga om de relevanta produkter som avses i artikel 29.1 står för mindre än 6 % av den totala importen till unionen av samma produkter som förtecknas i bilagorna V eller IX, beroende på vilken som är tillämplig.

3.   Indragningen av tullförmånerna ska få verkan två månader efter den dag då kommissionens genomförandeakt om detta har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 30

Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I i detta kapitel, ska kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 39.3, efter samråd med kommittén för den berörda gemensamma organisationen av marknaden för jordbruks- och fiskeriprodukter, anta en genomförandeakt om att tills vidare upphäva förmånsordningarna för de produkter som omfattas av bilaga I till EUF-fördraget, om denna import orsakar, eller riskerar att orsaka, allvarliga störningar på unionens marknader, särskilt i ett eller flera av de yttersta randområdena, eller på regleringsmekanismerna på dessa marknader.

Artikel 31

Kommissionen ska så snart som möjligt underrätta det berörda förmånslandet om beslut som fattas enligt artiklarna 29 eller 30, innan besluten träder i kraft.

AVSNITT III

Övervakning inom jordbruks- och fiskerisektorerna

Artikel 32

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I i detta kapitel får produkter som ingår i kapitlen 1–24 i Gemensamma tulltaxan enligt förordning (EEG) nr 2658/87 och som har sitt ursprung i ett förmånsland ställas under en särskild övervakningsmekanism för att undvika störningar på marknaderna i unionen. Kommissionen ska, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, efter samråd med kommittén för den berörda gemensamma organisationen av marknaden för jordbruks- och fiskeriprodukter, anta en genomförandeakt, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.3, om denna särskilda övervakningsmekanism ska tillämpas och i så fall vilka produkter den ska gälla.

2.   Om avsnitt I i detta kapitel tillämpas på produkter som ingår i kapitlen 1–24 i Gemensamma tulltaxan enligt förordning (EEG) nr 2658/87 och som har sitt ursprung i förmånsländerna, ska den period som avses i artikel 24.4 i denna förordning förkortas till två månader

a)

om det berörda förmånslandet inte följer reglerna om ursprung eller deltar i det administrativa samarbete som avses i artikel 21, eller

b)

om importen av produkter i kapitlen 1–24 i Gemensamma tulltaxan enligt förordning (EEG) nr 2658/87, inom ramen för de förmånsordningar som beviljats enligt denna förordning, vida överstiger det berörda förmånslandets normala exportvolym.

KAPITEL VII

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 33

1.   För att omfattas av tullförmånerna måste de produkter för vilka tullförmånerna begärs ha sitt ursprung i ett förmånsland.

2.   Vid tillämpningen av de förmånsordningar som anges i artikel 1.2 i denna förordning ska ursprungsbestämmelserna om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och de därmed sammanhängande förfaranden och metoder för administrativt samarbete som fastställs i förordning (EEG) nr 2454/93 gälla.

Artikel 34

1.   Om satsen för en värdetull för en enskild importdeklaration i enlighet med denna förordning sätts ned till högst 1 %, ska fullständig tullbefrielse tillämpas.

2.   Om en specifik tull för en enskild importdeklaration i enlighet med denna förordning sätts ned till högst 2 euro för varje enskilt belopp uttryckt i euro, ska fullständig tullbefrielse tillämpas.

3.   Om inte annat följer av punkterna 1 och 2 ska den slutgiltiga förmånstullsats som beräknats i enlighet med denna förordning avrundas nedåt till en decimal.

Artikel 35

1.   Kommissionens (Eurostat) statistik över utrikeshandel ska användas vid tillämpning av denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna statistiska uppgifter över de produkter som hänförts till tullförfarandet för övergång till fri omsättning och som omfattas av tullförmåner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (12). Dessa uppgifter ska lämnas genom hänvisning till nummer i den kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) och i förekommande fall nummer i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric-nummer) och ska per ursprungsland ange värde, kvantitet och de ytterligare enheter som krävs enligt definitionerna i den förordningen. I enlighet med artikel 8.1 i den förordningen ska medlemsstaterna överföra de statistiska uppgifterna senast 40 dagar efter det att varje månatlig referensperiod har löpt ut. För att underlätta information och öka insynen, ska kommissionen också se till att relevanta statistiska uppgifter för sektionerna i det allmänna preferenssystemet regelbundet görs tillgängliga i en offentlig databas.

3.   Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 på kommissionens begäran lämna närmare upplysningar om kvantiteter och värden för de produkter som under de närmast föregående månaderna har övergått till fri omsättning och som omfattas av tullförmåner. De uppgifterna ska omfatta de produkter som avses i punkt 4 i denna artikel.

4.   Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna övervaka importen av produkter som omfattas av KN-nummer 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 och 3824 90 97, för att avgöra om de villkor som avses i artiklarna 22, 29 och 30 är uppfyllda.

Artikel 36

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 och 22 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 20 november 2012.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 eller 22 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 eller 22 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 37

1.   Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och tillämpas så länge inga invändningar görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet som antagits enligt denna artikel ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.   Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som anges i artikel 36.5. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet delgett den sitt beslut om invändning.

Artikel 38

1.   Uppgifter som tas emot enligt denna förordning får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes.

2.   Vare sig uppgifter av konfidentiell natur eller uppgifter som tagits emot konfidentiellt enligt denna förordning får lämnas ut utan uttryckligt tillstånd från den som lämnat uppgifterna.

3.   I varje begäran om konfidentiell behandling ska det anges varför uppgifterna ska behandlas konfidentiellt. Om den som lämnar uppgifterna varken vill offentliggöra dem eller godkänna att de offentliggörs i allmän eller sammanfattad form, och om det visar sig att begäran om konfidentiell behandling är oberättigad, får dock uppgifterna lämnas utan avseende.

4.   Uppgifter ska under alla omständigheter anses konfidentiella om det är troligt att offentliggörandet av dem skulle medföra betydande negativa effekter för den som har lämnat dem eller för källan till uppgifterna i fråga.

5.   Punkterna 1–4 ska inte hindra att unionens myndigheter hänvisar till allmän information och särskilt till grunderna för de beslut som har fattats enligt denna förordning. Dessa myndigheter ska dock ta hänsyn till de berörda fysiska och juridiska personernas berättigade intressen av att deras affärshemligheter inte röjs.

Artikel 39

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för allmänna tullförmåner som inrättats genom förordning (EG) nr 732/2008. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. Kommittén får behandla alla frågor som gäller tillämpningen av denna förordning och som tas upp av kommissionen eller på en medlemsstats begäran.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 40

Senast den 1 januari 2016 och vartannat år därefter ska kommissionen till Europaparlamentet och till rådet överlämna en rapport som beskriver effekterna av systemet och som omfattar den senaste tvåårsperioden och samtliga de ordningar som anges i artikel 1.2.

Senast den 21 november 2017 ska kommissionen till Europaparlamentet och till rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning. Den rapporten kan, om lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 41

Förordning (EG) nr 732/2008 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga X.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 42

1.   En undersökning eller ett förfarande för tillfälligt upphävande som inleds men inte slutförs i enlighet med förordning (EG) nr 732/2008 ska automatiskt återupptas i enlighet med den här förordningen, förutom när det gäller förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre enligt den förordningen och undersökningen endast gäller de förmåner som beviljats inom ramen för den ordningen. En sådan undersökning ska dock återupptas automatiskt om samma förmånsland ansöker om att få omfattas av den särskilda stimulansordningen enligt den här förordningen senast den 1 januari 2015.

2.   De uppgifter som framkommit vid en undersökning som inletts men inte slutförts i enlighet med förordning (EG) nr 732/2008 ska beaktas vid eventuella återupptagna undersökningar.

Artikel 43

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 20 november 2012.

De tullförmåner som beviljats inom ramen för de förmånsordningar som avses i artikel 1.2 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2014.

3.   Systemet ska tillämpas till och med den 31 december 2023. Den sista tillämpningsdagen ska dock inte gälla för den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna eller för andra bestämmelser i denna förordning i den mån de tillämpas i förbindelse med den ordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 25 oktober 2012.

På Europaparlamentets vägnar

Martin SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 juni 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 4 oktober 2012.

(2)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 145, 31.5.2011, s. 28.

(4)  EUT L 20, 24.1.2008, s. 1.

(5)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1.

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(9)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  EUT L 188, 18.7.2009, s. 93.

(11)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(12)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 23.


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I

Tullförmånsberättigade länder inom det system som avses i artikel 3

Bilaga II

Förmånsländer inom den allmänna ordning som avses i artikel 1.2 a

Bilaga III

Förmånsländer inom den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b

Bilaga IV

Förmånsländer inom den särskilda ordning för de minst utvecklade länderna som avses i artikel 1.2 c

Bilaga V

Förteckning över produkter som ingår i den allmänna ordning som avses i artikel 1.2 a

Bilaga VI

Bestämmelser för tillämpningen av artikel 8

Bilaga VII

Bestämmelser för tillämpningen av kapitel III i denna förordning

Bilaga VIII

Konventioner som avses i artikel 9

Bilaga IX

Förteckning över produkter som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b

Bilaga X

Jämförelsetabell

BILAGA I

Tullförmånsberättigade länder  (1) inom det system som avses i artikel 3

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

AE

Förenade Arabemiraten

AF

Afghanistan

AG

Antigua och Barbuda

AL

Albanien

AM

Armenien

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Azerbajdzjan

BA

Bosnien och Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BH

Bahrain

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brasilien

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BW

Botswana

BY

Vitryssland

BZ

Belize

CD

Demokratiska republiken Kongo

CF

Centralafrikanska republiken

CG

Kongo

CI

Elfenbenskusten

CK

Cooköarna

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Kuba

CV

Kap Verde

DJ

Djibouti

DM

Dominica

DO

Dominikanska republiken

DZ

Algeriet

EC

Ecuador

EG

Egypten

ER

Eritrea

ET

Etiopien

FJ

Fiji

FM

Mikronesien

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Georgien

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatorialguinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Kroatien

HT

Haiti

ID

Indonesien

IN

Indien

IQ

Irak

IR

Iran

JM

Jamaica

JO

Jordanien

KE

Kenya

KG

Kirgizistan

KH

Kambodja

KI

Kiribati

KM

Komorerna

KN

Saint Kitts och Nevis

KW

Kuwait

KZ

Kazakstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Libyen

MA

Marocko

MD

Moldavien

ME

Montenegro

MG

Madagaskar

MH

Marshallöarna

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

ML

Mali

MM

Burma/Myanmar

MN

Mongoliet

MO

Macao

MR

Mauretanien

MU

Mauritius

MV

Maldiverna

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malaysia

MZ

Moçambique

NA

Namibia

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua Nya Guinea

PH

Filippinerna

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RS

Serbien

RU

Ryssland

RW

Rwanda

SA

Saudiarabien

SB

Salomonöarna

SC

Seychellerna

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

São Tomé och Príncipe

SV

El Salvador

SY

Syrien

SZ

Swaziland

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadzjikistan

TL

Östtimor

TM

Turkmenistan

TN

Tunisien

TO

Tonga

TT

Trinidad och Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Västsamoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jemen

ZA

Sydafrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Tullförmånsberättigade länder inom systemet enligt artikel 3, som tillfälligt avförts från systemet när det gäller samtliga eller vissa produkter med ursprung i dessa länder

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

BY

Vitryssland

MM

Burma/Myanmar


(1)  Denna förteckning kan omfatta länder för vilka tullförmånerna tillfälligt eller tills vidare har upphävts. Kommissionen eller de behöriga myndigheterna i det berörda landet kan tillhandahålla en uppdaterad förteckning.

(2)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

BILAGA II

Förmånsländer  (1) inom den allmänna ordning som avses i artikel 1.2 a

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

AF

Afghanistan

AM

Armenien

AO

Angola

AZ

Azerbajdzjan

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivia

BT

Bhutan

CD

Demokratiska republiken Kongo

CF

Centralafrikanska republiken

CG

Kongo

CK

Cooköarna

CN

Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CV

Kap Verde

DJ

Djibouti

EC

Ecuador

ER

Eritrea

ET

Etiopien

FM

Mikronesien

GE

Georgien

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatorialguinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonesien

IN

Indien

IQ

Irak

IR

Iran

KG

Kirgizistan

KH

Kambodja

KI

Kiribati

KM

Komorerna

LA

Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

MH

Marshallöarna

ML

Mali

MM

Burma/Myanmar

MN

Mongoliet

MR

Mauretanien

MV

Maldiverna

MW

Malawi

MZ

Moçambique

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filippinerna

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Salomonöarna

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

São Tomé och Príncipe

SV

El Salvador

SY

Syrien

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadzjikistan

TL

Östtimor

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Västsamoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Förmånsländer inom den allmänna ordning som avses i artikel 1.2 a, vilka tillfälligt avförts från den ordningen när det gäller samtliga eller vissa produkter med ursprung i dessa länder

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

MM

Burma/Myanmar


(1)  Denna förteckning kan omfatta länder för vilka tullförmånerna tillfälligt eller tills vidare har upphävts. Kommissionen eller de behöriga myndigheterna i det berörda landet kan tillhandahålla en uppdaterad förteckning.

BILAGA III

Förmånsländer  (1) inom den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

 

 

Förmånsländer inom den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b, vilka tillfälligt avförts från den ordningen när det gäller samtliga eller vissa produkter med ursprung i dessa länder

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

 

 


(1)  Denna förteckning kan innehålla länder för vilka tullförmånerna tillfälligt eller tills vidare har upphävts. Kommissionen eller de behöriga myndigheterna i det berörda landet kan tillhandahålla en uppdaterad förteckning.

BILAGA IV

Förmånsländer  (1) inom den särskilda ordning för de minst utvecklade länderna som avses i artikel 1.2 c

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

AF

Afghanistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhutan

CD

Demokratiska republiken Kongo

CF

Centralafrikanska republiken

DJ

Djibouti

ER

Eritrea

ET

Etiopien

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatorialguinea

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodja

KI

Kiribati

KM

Komorerna

LA

Demokratiska folkrepubliken Laos

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Burma/Myanmar

MR

Mauretanien

MV

Maldiverna

MW

Malawi

MZ

Moçambique

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Rwanda

SB

Salomonöarna

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

São Tomé och Príncipe

TD

Tchad

TG

Togo

TL

Östtimor

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Västsamoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Förmånsländer inom den särskilda ordning för de minst utvecklade länderna som avses i artikel 1.2 c, vilka tillfälligt avförts från den ordningen när det gäller samtliga eller vissa produkter med ursprung i dessa länder

Kolumn A

:

Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandelsstatistik

Kolumn B

:

Namn

A

B

MM

Burma/Myanmar


(1)  Denna förteckning kan omfatta länder för vilka tullförmånerna tillfälligt eller tills vidare har upphävts. Kommissionen eller de behöriga myndigheterna i det berörda landet kan tillhandahålla en uppdaterad förteckning.

BILAGA V

Förteckning över produkter som ingår i den allmänna ordning som avses i artikel 1.2 a

Oavsett bestämmelserna för tolkning av den kombinerade nomenklaturen (KN) ska beskrivningen av produkterna anses vara vägledande, eftersom tullförmånerna bestäms av KN-numren. I de fall ”ex” KN-nummer anges ska tullförmånerna bestämmas genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen.

För produkter med KN-nummer markerade med en asterisk (*) gäller villkoren i relevant unionslagstiftning.

I kolumnen ”Avdelning” förtecknas avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet (artikel 2 h).

I kolumnen ”Kapitel” förtecknas kapitel i den kombinerade nomenklaturen som omfattas av en avdelning enligt det allmänna preferenssystemet (artikel 2 i).

I kolumnen ”Känslig/icke-känslig” avses produkter som omfattas av den allmänna ordningen (artikel 6). Dessa produkter är antingen uppförda som icke-känsliga (IK) i den mening som avses i artikel 7.1, eller som känsliga (K) i den mening som avses i artikel 7.2.

För enkelhetens skull är produkterna uppförda i grupper. I dessa grupper kan ingå produkter som är befriade eller tills vidare befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan.

Avdelning

Kapitel

KN-nummer

Beskrivning

Känslig/icke-känslig

avd. 1a

01

0101 29 90

Levande hästar, som inte är renrasiga avelsdjur och som inte är avsedda för slakt

K

0101 30 00

Levande åsnor

K

0101 90 00

Levande mulor och mulåsnor

K

0104 20 10*

Levande renrasiga avelsgetter

K

0106 14 10

Levande tamkaniner

K

0106 39 10

Levande duvor

K

02

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

K

0206 80 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, färska eller kylda, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

K

0206 90 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, frysta, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

K

0207 14 91

Lever, fryst, av höns av arten Gallus domesticus

K

0207 27 91

Lever, fryst, av kalkon

K

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Lever, fryst, av anka, gås och pärlhöns, dock inte fet lever av anka och gås

K

0208 90 70

Grodlår

IK

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

K

0210 99 59

Slaktbiprodukter av nötkreatur, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom njurtapp och mellangärde

K

ex 0210 99 85

Slaktbiprodukter av får eller get, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

K

ex 0210 99 85

Slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom lever av fjäderfä eller produkter från tamsvin, nötkreatur, får eller get

K

04

0403 10 51

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao

K

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

K

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av minst 39 viktprocent, men högst 75 viktprocent

K

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta, utom från tamfåglar

K

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

05

0511 99 39

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung, annan än rå

K

avd. 1b

03

ex kapitel 3

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, utom produkter enligt undernummer 0301 19 00

K

0301 19 00

Levande saltvattenfisk för akvarium

IK

avd. 2a

06

ex kapitel 6

Levande träd och andra växter; lökar, rötter och liknande; snittblommor och snittgrönt, utom produkter enligt undernummer 0603 12 00 och 0604 20 40

K

0603 12 00

Snittblommor i form av nejlikor och knoppar av sådant slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål

IK

0604 20 40

Kvistar av barrträd, färska

IK

avd. 2b

07

0701

Potatis, färsk eller kyld

K

0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller kyld

K

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter, färsk eller kyld

K

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbara kålsorter, färska eller kylda

K

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

K

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rotfrukter, färska eller kylda

K

ex 0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda, under tiden 16 maj–31 oktober

K

0708

Baljväxter och baljväxtfrön, färska eller kylda

K

0709 20 00

Sparris, färsk eller kyld

K

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda

K

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri), färsk eller kyld

K

0709 51 00

ex 0709 59

Svamp, färsk eller kyld, utom produkter enligt undernummer 0709 59 50

K

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

K

0709 60 99

Frukter av arterna Capsicum eller Pimenta, färska eller kylda, andra än sötpaprika, för annat än för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum och för annat än för industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider

K

0709 70 00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, färsk eller kyld

K

ex 0709 91 00

Kronärtskockor, färska eller kylda, 1 juli–31 oktober

K

0709 92 10*

Oliver, färska eller kylda, för annan användning än oljeframställning

K

0709 93 10

Zucchini, färsk eller kyld

K

0709 93 90

0709 99 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

K

0709 99 10

Sallat, färsk eller kyld, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

K

0709 99 20

Mangold och kardon, färsk eller kyld

K

0709 99 40

Kapris, färsk eller kyld

K

0709 99 50

Fänkål, färsk eller kyld

K

ex 0710

Grönsaker (råa, ångkokta eller kokta i vatten), frysta, utom produkter enligt undernummer 0710 80 85

K

ex 0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, utom produkter enligt undernummer 0711 20 90

K

ex 0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, utom oliver och produkter enligt undernummer 0712 90 19

K

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

K

0714 20 10*

Batater (sötpotatis), färska, hela och avsedda som livsmedel

IK

0714 20 90

Batater (sötpotatis), färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar, andra än färska och hela och avsedda som livsmedel

K

0714 90 90

Jordärtskockor och liknande rötter eller stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

IK

08

0802 11 90

Mandel, färsk eller torkad, med eller utan skal, utom bittermandel

K

0802 12 90

0802 21 00

Hasselnötter (Corylus spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 22 00

0802 31 00

Valnötter, färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kastanjer (Castanea spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 51 00

0802 52 00

Pistaschmandel, färsk eller torkad, med eller utan skal

IK

0802 61 00

0802 62 00

Macadamianötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0802 90 50

Pinjenötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0802 90 85

Andra nötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0803 10 10

Mjölbananer, färska

K

0803 10 90

0803 90 90

Bananer, inbegripet mjölbananer, torkade

K

0804 10 00

Dadlar, färska eller torkade

K

0804 20 10

Fikon, färska eller torkade

K

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, färsk eller torkad

K

0804 40 00

Avokado, färsk eller torkad

K

ex 0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade, under tiden 1 mars–31 oktober

K

0805 40 00

Grapefrukter, inbegripet pomelos, färska eller torkade

IK

0805 50 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska eller torkade

K

0805 90 00

Andra citrusfrukter, färska eller torkade

K

ex 0806 10 10

Bordsdruvor, färska, under tiden 1 januari–20 juli och 21 november–31 december, andra än av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.), under tiden 1–31 december

K

0806 10 90

Andra vindruvor, färska

K

ex 0806 20

Torkade vindruvor, utom produkter enligt undernummer ex 0806 20 30, i förpackningar med en nettovikt på mer än 2 kg

K

0807 11 00

Meloner (inbegripet vattenmeloner), färska

K

0807 19 00

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

K

0808 30 10

Päron i lös vikt, färska, under tiden 1 augusti–31 december

K

ex 0808 30 90

Andra päron, färska, under tiden 1 maj–30 juni

K

0808 40 00

Kvittenfrukter, färska

K

ex 0809 10 00

Aprikoser, färska, under tiden 1 januari–31 maj och 1 augusti–31 december

K

0809 21 00

Surkörsbär (Prunus cerasus), färska

K

ex 0809 29

Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska, under tiden 1 januari–20 maj och 11 augusti–31 december

K

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

K

ex 0809 40 05

Plommon, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

K

0809 40 90

Slånbär, färska

K

ex 0810 10 00

Jordgubbar, färska, under tiden 1 januari–30 april och 1 augusti–31 december

K

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär, färska

K

0810 30 00

Vinbär, svarta, vita eller röda och krusbär, färska

K

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus, färska

K

0810 40 50

Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum, färska

K

0810 40 90

Andra bär av släktet Vaccinium, färska

K

0810 50 00

Kiwifrukter, färska

K

0810 60 00

Durian, färska

K

0810 70 00

Persimoner

K

0810 90 75

Annan frukt och andra bär, färska

ex 0811

Frukt, bär och nötter, råa, ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, utom produkter enligt undernummer 0811 10 och 0811 20

K

ex 0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, utom produkter enligt undernummer 0812 90 30

K

0812 90 30

Papayafrukter

IK

0813 10 00

Aprikoser, torkade

K

0813 20 00

Plommon

K

0813 30 00

Äpplen, torkade

K

0813 40 10

Persikor, inbegripet nektariner, torkade

K

0813 40 30

Päron, torkade

K

0813 40 50

Papayafrukter, torkade

IK

0813 40 95

Annan torkad frukt och andra torkade bär, utom frukt och bär enligt nr 0801–0806

IK

0813 50 12

Blandningar av torkad frukt (utom frukt enligt nr 0801–0806) bestående av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, som inte innehåller plommon

K

0813 50 15

Andra blandningar av torkad frukt (utom frukt enligt nr 0801–0806), som inte innehåller plommon

K

0813 50 19

Blandningar av torkad frukt (utom frukt enligt nr 0801–0806), som innehåller plommon

K

0813 50 31

Blandningar av enbart tropiska nötter enligt nr 0801 och 0802

K

0813 50 39

Blandningar av enbart nötter enligt nr 0801 och 0802, andra än tropiska nötter

K

0813 50 91

Andra blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8, vilka inte innehåller plommon eller fikon

K

0813 50 99

Andra blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8

K

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner (inbegripet vattenmeloner), färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

IK

avd. 2c

09

ex kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor, utom produkter enligt undernummer 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 och 0904 21 10, nr 0905 00 00 och 0907 00 00 samt undernummer 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 och 0910 99 99

IK

0901 12 00

Kaffe, orostat, koffeinfritt

K

0901 21 00

Kaffe, rostat, koffeinhaltigt

K

0901 22 00

Kaffe, rostat, koffeinfritt

K

0901 90 90

Kaffesurrogat som innehåller kaffe, oavsett mängd

K

0904 21 10

Sötpaprika, torkad, varken krossad eller malen

K

0905

Vanilj

K

0907

Kryddnejlikor (hela, nejlikstjälkar och modernejlikor)

K

0910 91 90

Blandningar av två eller flera produkter med olika nummer av nr 0904–0910, krossade eller malda

K

0910 99 33

Timjan; lagerblad

K

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Andra kryddor, krossade eller malda, andra än blandningar av två eller flera produkter med olika nummer av nr 0904–0910

K

avd. 2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

K

11

1104 29 17

Spannmål, skalad, med undantag av korn, havre, majs, ris och vete

K

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

K

1106 10 00

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

K

1106 30

Mjöl och pulver av produkterna i kapitel 8

K

1108 20 00

Inulin

K

12

ex kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter, utom produkter enligt undernummer 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80, och 1209 99 91; växter för industriellt eller medicinskt bruk, utom produkter enligt undernummer 1211 90 30, och utom produkter enligt nr 1210 och undernummer 1212 91 och 1212 93 00

K

1209 21 00

Sockerbetfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 23 80

Andra svingelfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 29 50

Lupinfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 29 80

Frön av andra foderväxter, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 30 00

Frön av plantor som huvudsakligen odlas för sina blommor, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 91 80

Andra grönsaksfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 99 91

Frön av plantor som huvudsakligen odlas för sina blommor, av sådant slag som används som utsäde, andra än enligt undernummer 1209 30 00

IK

1211 90 30

Tonkabönor, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

IK

13

ex kapitel 13

Schellack och liknande; gummi, hartser samt andra växtsafter och växtextrakter, utom produkter enligt undernummer 1302 12 00

K

1302 12 00

Växtsafter och växtextrakter av lakrits

IK

avd. 3

15

1501 90 00

Fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 eller 1503

K

1502 10 90

1502 90 90

Fetter av nötkreatur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 och annat än för industriellt bruk utom tillverkning av livsmedel

K

1503 00 19

Solarstearin och oleostearin, annat än för industriellt bruk

K

1503 00 90

Isterolja, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda, annan än talgolja för industriellt bruk, utom tillverkning av livsmedel

K

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1505 00 10

Rått ullfett

K

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad men inte kemiskt modifierad

K

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

K

1511 10 90

Oraffinerad palmolja, annan än för tekniskt eller industriellt bruk, utom tillverkning av livsmedel

K

1511 90

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad, annan än råolja

K

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

ex 1516

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis härdats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, men inte vidare bearbetade, utom produkter enligt undernummer 1516 20 10

K

1516 20 10

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

IK

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

K

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, utom produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

1521 90 99

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade, men inte råa

K

1522 00 10

Ullfett

K

1522 00 91

Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks, som inte innehåller olja med egenskaper som olivolja

K

avd. 4a

16

1601 00 10

Korv och liknande produkter av lever samt beredningar av lever

K

1602 20 10

Gås- eller anklever, beredd eller konserverad

K

1602 41 90

Skinka och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

K

1602 42 90

Bog och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

K

1602 49 90

Kött och slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, inbegripet blandade styckningsdelar, av andra svin än tamsvin

K

1602 90 31

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av vilt eller kanin

K

1602 90 69

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av får, getter eller andra djur, som inte innehåller rått kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller kött- eller slaktbiprodukter av tamsvin

K

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

K

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställs av fiskrom

K

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

K

avd. 4b

17

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

K

1702 90 10

Kemiskt ren maltos

K

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), som inte innehåller kakao

K

18

kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

K

19

ex kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk, utom produkter enligt undernummer 1901 20 00 och 1901 90 91

K

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

IK

1901 90 91

Andra livsmedelsberedningar, som inte innehåller mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller som innehåller mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, utom livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401–0404

IK

20

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar, med undantag av produkter enligt undernummer 2008 20 19, 2008 20 39, och utom produkter enligt nr 2002 och undernummer 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51–2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51 och 2008 70 61–2008 70 98

K

2008 20 19

Ananas, på annat sätt beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

IK

2008 20 39

21

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar, utom produkter enligt undernummer 2101 20 och 2102 20 19, samt med undantag av produkter enligt undernummer 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 och 2106 90 59

K

2101 20

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar baserade på sådana extrakter, essenser eller koncentrat, eller baserade på te eller matte

IK

2102 20 19

Annan inaktiv jäst

IK

22

ex kapitel 22

Drycker, sprit och vinäger/ättika, utom produkter enligt nr 2207 samt undernummer 2204 10 11–2204 30 10 och 2208 40

K

23

2302 50 00

Återstoder och avfall av liknande slag, även i form av pelletar, som erhållits vid malning eller annan bearbetning av baljväxter

K

2307 00 19

Annan bottensats av vin

K

2308 00 19

Andra återstoder från vindruvspressning

K

2308 00 90

Andra vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter, även i form av pelletar, av sådant slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

IK

2309 10 90

Hund- eller kattmat i detaljhandelsförpackningar, annan än sådan som innehåller stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt undernummer 1702 30 50–1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter

K

2309 90 10

Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur, av sådant slag som används i foder

IK

2309 90 91

Sockerbetspulp med tillsats av melass, av sådant slag som används i foder

K

2309 90 96

Andra beredningar av sådant slag som används i foder, med eller utan högst 49 viktprocent kolinklorid på organisk eller oorganisk bas

K

avd. 4c

24

ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning, utom produkter enligt undernummer 2401 10 60

K

2401 10 60

Soltorkad tobak av orientalisk typ, ostripad

IK

avd. 5

25

2519 90 10

Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkarbonat

IK

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825

IK

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

IK

27

kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

IK

avd. 6a

28

2801

Fluor, klor, brom och jod

IK

2802 00 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

IK

ex 2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller, utom produkter enligt undernummer 2804 69 00

IK

2805 19

Andra alkaliska jordartsmetaller än natrium och kalcium

IK

2805 30

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra

IK

2806

Väteklorid (klorväte); klorosvavelsyra

IK

2807 00

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)

IK

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

IK

2809

Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade

IK

2810 00 90

Boroxider, med undantag av dibortrioxid; borsyror

IK

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

IK

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

IK

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid

IK

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

K

2815

Natriumhydroxid (kaustiksoda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid

K

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

IK

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

K

2818 10

Konstgjord korund, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

2818 20

Aluminiumoxid (annan än konstgjord korund)

IK

2819

Kromoxider och kromhydroxider

K

2820

Manganoxider

K

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3

IK

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

IK

2823 00 00

Titanoxider

K

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

IK

ex 2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, utom produkter enligt undernummer 2825 10 00 och 2825 80 00

IK

2825 10 00

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

K

2825 80 00

Antimonoxider

K

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter

IK

ex 2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider, utom produkter enligt undernummer 2827 10 00 och 2827 32 00; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider

IK

2827 10 00

Ammoniumklorid

K

2827 32 00

Aluminiumklorid

K

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter

IK

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

IK

ex 2830

Sulfider, utom produkter enligt undernummer 2830 10 00; polysulfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

2830 10 00

Natriumsulfider

K

2831

Ditioniter och sulfoxylater

IK

2832

Sulfiter; tiosulfater

IK

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)

IK

2834 10 00

Nitriter

K

2834 21 00

Nitrater

IK

2834 29

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

ex 2836

Karbonater, utom produkter enligt undernummer 2836 20 00, 2836 40 00 och 2836 60 00; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat

IK

2836 20 00

Dinatriumkarbonat

K

2836 40 00

Kaliumkarbonater

K

2836 60 00

Bariumkarbonat

K

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider

IK

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller

IK

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

IK

ex 2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror, utom produkter enligt undernummer 2841 61 00

IK

2841 61 00

Kaliumpermanganat

K

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte), andra än azider

IK

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; amalgamer av ädla metaller

IK

ex 2844 30 11

Kermeter innehållande utarmat U-235 eller föreningar av denna produkt, andra än kermeter i obearbetad form

IK

ex 2844 30 51

Kermeter innehållande torium eller föreningar av torium, som inte är i obearbetad form

IK

2845 90 90

Isotoper, andra än de som anges i nr 2844, och oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, andra än deuterium och föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte anrikade på deuterium eller blandningar och lösningar som innehåller dessa produkter

IK

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

IK

2847 00 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

IK

2848 00 00

Fosfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, utom järnfosfid (fosforjärn)

IK

ex 2849

Karbider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, utom produkter enligt undernummer 2849 20 00 och 2849 90 30

IK

2849 20 00

Kiselkarbid (karborundum), oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

2849 90 30

Volframkarbid, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

ex 2850 00

Hydrider, nitrider, azider och borider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, andra än sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849

IK

ex 2850 00 60

Silicider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

2852 00 00

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, utom amalgamer

IK

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, andra än amalgamer av ädla metaller

IK

29

2903

Halogenderivat av kolväten

K

ex 2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade, utom produkter enligt undernummer 2904 20 00

IK

2904 20 00

Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper

K

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, utom produkter enligt undernummer 2905 45 00, och med undantag av produkter enligt undernummer 2905 43 00 och 2905 44

K

2905 45 00

Glycerol

IK

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

IK

ex 2907

Fenoler, utom produkter enligt undernummer 2907 15 90 och ex 2907 22 00; fenolalkoholer

IK

2907 15 90

Naftoler och salter av naftoler, andra än 1-naftol

K

ex 2907 22 00

Hydrokinon (kinol)

K

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer

IK

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (oavsett om de är kemiskt definierade eller inte) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

K

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

ex 2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd, utom produkter enligt undernummer 2912 41 00

IK

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

K

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912

IK

ex 2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, utom produkter enligt undernummer 2914 11 00, ex 2914 29 och 2914 22 00

IK

2914 11 00

Aceton

K

ex 2914 29

Kamfer

K

2914 22 00

Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

K

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

K

ex 2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, utom produkter enligt undernummer ex 2916 11 00, 2916 12 och 2916 14

IK

ex 2916 11 00

Akrylsyra

K

2916 12

Estrar av akrylsyra

K

2916 14

Estrar av metakrylsyra

K

ex 2917

Polykarboxylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, utom produkter enligt undernummer 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 och 2917 36 00

IK

2917 11 00

Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra

K

ex 2917 12 00

Adipinsyra och salter av adipinsyra

K

2917 14 00

Maleinsyraanhydrid

K

2917 32 00

Dioktylortoftalater

K

2917 35 00

Ftalsyraanhydrid

K

2917 36 00

Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

K

ex 2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, utom produkter enligt undernummer 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 och ex 2918 29 00

IK

2918 14 00

Citronsyra

K

2918 15 00

Salter och estrar av citronsyra

K

2918 21 00

Salicylsyra och salter av salicylsyra

K

2918 22 00

o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra

K

ex 2918 29 00

Sulfosalicylsyror, hydroxinaftoesyror; deras salter och estrar

K

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2920

Estrar av andra oorganiska syror av icke-metaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2921

Föreningar med aminofunktion

K

2922

Aminoföreningar med syrefunktion

K

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

ex 2924

Föreningar med karboxamidfunktion, föreningar av kolsyra med aminofunktion, utom produkter enligt undernummer 2924 23 00

K

2924 23 00

2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra

IK

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion

IK

ex 2926

Föreningar med nitrilfunktion, utom produkter enligt undernummer 2926 10 00

IK

2926 10 00

Akrylnitril

K

2927 00 00

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

K

2928 00 90

Andra organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin

IK

2929 10

Isocyanater

K

2929 90 00

Andra föreningar med annan kvävefunktion

IK

2930 20 00

Tiokarbamater och ditiokarbamater samt mono-, di- eller tetrasulfider av tiuram; ditiokarbonater (xantater)

IK

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) och andra svavelorganiska föreningar utom ditiokarbonater (xantater)

K

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Andra organiska-oorganiska föreningar

IK

ex 2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er), utom produkter enligt undernummer 2932 12 00, 2932 13 00 och ex 2932 20 90

IK

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

K

2932 13 00

Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol

K

ex 2932 20 90

Kumarin, metylkumariner och etylkumariner

K

ex 2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), utom produkter enligt undernummer 2933 61 00

IK

2933 61 00

Melamin

K

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; andra heterocykliska föreningar

IK

2935 00 90

Andra sulfonamider

K

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider

IK

ex 2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos, fruktos, ramnos, raffinos och mannos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939

K

ex 2940 00 00

Ramnos, raffinos och mannos

IK

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav

IK

2942 00 00

Andra organiska föreningar

IK

avd. 6b

31

3102 21

Ammoniumsulfat

IK

3102 40

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan

IK

3102 50

Natriumnitrat

IK

3102 60

Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat

IK

3103 10

Superfosfater

K

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt kapitel 31 i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

K

32

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; utom produkter enligt nr 3204 och 3206, och utom produkter enligt undernummer 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter av eukalyptus), ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter som är derivat av gambir och myrobalaner) och ex 3201 90 90 (andra garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung)

IK

3201 20 00

Mimosaextrakt (wattleextrakt)

IK

3204

Syntetiska organiska färgämnen, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; preparat enligt anmärkning 3 till kapitel 32 baserade på syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådant slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till kapitel 32, andra än sådana enligt nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

33

kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

IK

34

kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor (dentalvax) samt dentalpreparat baserade på gips

IK

35

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

K

3502 90 90

Albuminater och andra albuminderivat

IK

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, utom kaseinlim enligt nr 3501

IK

3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt

IK

3505 10 50

Företrad eller förestrad stärkelse

IK

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister, med en nettovikt av högst 1 kg

IK

3507

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

36

kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

IK

37

kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

IK

38

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter, utom produkter enligt nr 3802 och 3817 00, undernummer 3823 12 00 och 3823 70 00 samt nr 3825, och utom produkter enligt undernummer 3809 10 och 3824 60

IK

3802

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet använt djurkol

K

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902

K

3823 12 00

Oljesyra

K

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

K

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; annat avfall specificerat i anmärkning 6 till kapitel 38

K

avd. 7a

39

ex kapitel 39

Plaster och plastvaror, utom produkter enligt nr 3901, 3902, 3903 och 3904, undernummer 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 och 3907 99, nr 3908 och 3920 samt undernummer ex 3921 90 10 och 3923 21 00

IK

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form

K

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

K

3903

Polymerer av styren, i obearbetad form

K

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form

K

3906 10 00

Polymetylmetakrylat

K

3907 10 00

Polyacetaler

K

3907 60

Polyetentereftalat, utom produkter enligt undernummer 3907 60 20

K

3907 60 20

Polyetentereftalat i obearbetad form, med en viskositetskvot av 78 ml/g eller mer

IK

3907 99

Andra polyestrar, andra än omättade

K

3908

Polyamider i obearbetad form

K

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med andra material

K

ex 3921 90 10

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av polyestrar, utom porösa produkter och korrugerade dukar och plattor

K

3923 21 00

Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) av polymerer av eten

K

avd. 7b

40

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror, utom produkter enligt nr 4010

IK

4010

Drivremmar eller transportband av mjukgummi

K

avd. 8a

41

ex 4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda, utom produkter enligt undernummer 4104 41 19 och 4104 49 19

K

ex 4106 31 00

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av svin, utan kvarsittande hår, i vått skick (inbegripet wet blue-läder), eller i torrt skick (crust), även spaltade men inte vidare beredda

IK

4106 32 00

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

K

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av får eller lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

K

ex 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114, utom produkter enligt undernummer 4113 10 00

IK

4113 10 00

Av get eller killing

K

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

K

4115 10 00

Konstläder baserat på läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

K

avd. 8b

42

ex kapitel 42

Varor av läder; sadelmakeriarbeten; reseeffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar utom produkter enligt nr 4202 och 4203

IK

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder eller konstläder, av plastduk, textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådana material eller med papper

K

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

K

43

kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

IK

avd. 9a

44

ex kapitel 44

Trä och varor av trä, utom produkter enligt nr 4410, 4411 och 4412 samt undernummer 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 och 4420 90 91; träkol

IK

4410

Spånskivor, ”oriented strand board” och liknande skivor (till exempel ”waferboard”) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel

K

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel

K

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

K

4418 10

Fönster (även franska) med tillhörande fönsterkarmar, av trä

K

4418 20 10

Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44

K

4418 71 00

Sammansatt golvpanel för mosaikgolv, av trä

K

4420 10 11

Statyetter och andra prydnadsföremål av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44; trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar samt rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44

K

4420 90 10

4420 90 91

avd. 9b

45

ex kapitel 45

Kork och varor av kork, utom produkter enligt nr 4503

IK

4503

Varor av naturkork

K

46

kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

K

avd. 11a

50

kapitel 50

Natursilke

K

51

ex kapitel 51

Ull, fina eller grova djurhår, utom produkter enligt nr 5105; garn och vävnader av tagel

K

52

kapitel 52

Bomull

K

53

kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

K

54

kapitel 54

Konstfilament; remsor och liknande av konstfiber

K

55

kapitel 55

Konststapelfibrer

K

56

kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

K

57

kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

K

58

kapitel 58

Speciella vävda tyger; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

K

59

kapitel 59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilier; textilvaror för tekniskt bruk

K

60

kapitel 60

Tyger av trikå

K

avd. 11b

61

kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

K

62

kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

K

63

kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; satser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

K

avd. 12a

64

kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; delar till sådana artiklar

K

avd. 12b

65

kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

IK

66

kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar av sådana artiklar

K

67

kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

IK

avd. 13

68

kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

IK

69

kapitel 69

Keramiska produkter

K

70

kapitel 70

Glas och glasvaror

K

avd. 14

71

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; utom produkter enligt nr 7117

IK

7117

Oäkta smycken

K

avd. 15a

72

7202

Ferrolegeringar

K

73

kapitel 73

Varor av järn eller stål

IK

avd. 15b

74

kapitel 74

Koppar och varor av koppar

K

75

7505 12 00

Stång och profiler av nickellegering

IK

7505 22 00

Tråd av nickellegering

IK

7506 20 00

Plåt, band och folier av nickellegering

IK

7507 20 00

Rördelar av nickel

IK

76

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium, utom produkter enligt nr 7601

K

78

ex kapitel 78

Bly och varor av bly, utom produkter enligt nr 7801

K

7801 99

Annat bly i obearbetad form än raffinerat, innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som annat legeringsämne

IK

79

ex kapitel 79

Zink och varor av zink, utom produkter enligt nr 7901 och 7903

K

81

ex kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material, utom produkter enligt undernummer 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 och 8113 00 20, utom produkter enligt undernummer 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 och 8108 30 00

K

8101 94 00

Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring

IK

8104 11 00

Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium

IK

8104 19 00

Magnesium i obearbetad form, utom produkter enligt undernummer 8104 11 00

IK

8107 20 00

Kadmium i obearbetad form; pulver

IK

8108 20 00

Titan i obearbetad form; pulver

IK

8108 30 00

Skrot av titan

IK

82

kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

K

83

kapitel 83

Diverse varor av oädel metall

K

avd. 16

84

ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap samt delar till dessa, utom produkter enligt undernummer 8401 10 00 och 8407 21 10

IK

8401 10 00

Kärnreaktorer

K

8407 21 10

Utombordsmotorer, med en cylindervolym av högst 325 cm3

K

85

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater samt delar till sådana artiklar; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater, utom produkter enligt undernummer 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19, nr 8521, 8525 och 8527, undernummer 8528 49, 8528 59 och 8528 69–8528 72, nr 8529 och undernummer 8540 11 och 8540 12

IK

8516 50 00

Mikrovågsugnar

K

8517 69 39

Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi, andra än bärbara mottagare för telefonsamtal, alarm eller textmeddelande

K

8517 70 15

Antenner och antennreflektorer av alla slag, andra än antenner för radiotelegrafiska eller radiotelefoniska apparater; delar som går att använda tillsammans med dessa

K

8517 70 19

8519 20

Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare (andra än laserskivspelare)

K

8519 30

8519 81 11 – 8519 81 45

Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda med anordning för ljudinspelning

K

8519 81 85

Andra bandspelare, försedda med apparater för ljudåtergivning, andra än av kassettyp

K

8519 89 11 – 8519 89 19

Andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning

K

ex 8521

Apparater för inspelning eller återgivning av video, även med inbyggd videotuner, utom produkter enligt undernummer 8521 90 00

K

8521 90 00

Apparater för inspelning eller återgivning av video (utom arbetande med magnetband); Apparater för inspelning eller återgivning av video, även med inbyggd videotuner (utom arbetande med magnetband samt videokameror)

IK

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror; digitala kameror och videokameror

K

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggd klocka

K

8528 49

Monitorer och projektorer utan inbyggd utrustning för tv-mottagning, andra än av det slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett automatiskt databehandlingssystem enligt nr 8471; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

K

8528 59

8528 69 – 8528 72

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528

K

8540 11

Katodstrålebildrör för televisionsmottagare, inbegripet katodstrålebildrör för videomonitorer, färg eller svartvit eller annan enfärgad mottagning

K

8540 12 00

avd. 17a

86

kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

IK

avd. 17b

87

ex kapitel 87

Andra fordon än rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till sådana fordon, utom produkter enligt nr 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 och 8714

IK

8702

Motorfordon för transport av minst tio personer, inbegripet föraren

K

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet herrgårdsvagnar och tävlingsbilar

K

8704

Motorfordon för godsbefordran

K

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och bilar med röntgenutrustning)

K

8706 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8709

Arbetstruckar, självgående, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådant slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer

K

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

K

8712 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor

K

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713

K

88

kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

IK

89

kapitel 89

Fartyg, båtar samt andra flytetyg

IK

avd. 18

90

kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

K

91

kapitel 91

Ur, klockor och delar till dessa

K

92

kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

IK

avd. 20

94

ex kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande; monterade eller monteringsfärdiga byggnader, utom produkter enligt nr 9405

IK

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

95

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör till sådana artiklar; utom produkter enligt undernummer 9503 00 35–9503 00 99

IK

9503 00 35 – 9503 00 99

Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

K

96

kapitel 96

Diverse artiklar

IK

BILAGA VI

Bestämmelser för tillämpningen av artikel 8

1.

Artikel 8 ska tillämpas när den procentsats som avses i punkt 1 i den artikeln överstiger 17,5 %.

2.

Artikel 8 ska tillämpas för var och en av avdelningarna avd. 11a och avd. 11b enligt det allmänna preferenssystemet, i bilaga V, när den procentsats som avses i punkt 1 i den artikeln överstiger 14,5 %.

BILAGA VII

Bestämmelser för tillämpningen av kapitel III i denna förordning

1.

När det gäller kapitel III avses med ett sårbart land ett land

a)

från vilket importen till unionen av produkter i bilaga IX som ingår i de för landet sju värdemässigt största avdelningarna enligt det allmänna preferenssystemet överskrider 75 % av värdet av dess sammanlagda import av produkter i den bilagan, som ett genomsnitt under de tre senaste åren, och

b)

från vilket importen till unionen av produkter i bilaga IX uppgår till mindre än 2 % av värdet av den sammanlagda importen till unionen av produkter i den bilagan med ursprung i länder som förtecknas i bilaga II, som ett genomsnitt under de tre senaste åren.

2.

När det gäller artikel 9.1 a ska man vid tillämpningen av punkt 1 i denna bilaga använda de uppgifter som finns tillgängliga den 1 september året före det år då den ansökan görs som avses i artikel 10.1.

3.

När det gäller artikel 11 ska man vid tillämpningen av punkt 1 i denna bilaga använda de uppgifter som finns tillgängliga den 1 september året före det år då den delegerade akt som avses i artikel 11.2 antogs.

BILAGA VIII

Konventioner som avses i artikel 9

DEL A

FN- och ILO-konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter

1.

Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (1948)

2.

Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (1965)

3.

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966)

4.

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966)

5.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)

6.

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984)

7.

Konventionen om barnets rättigheter (1989)

8.

Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, nr 29 (1930)

9.

Konvention angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 87 (1948)

10.

Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, nr 98 (1949)

11.

Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, nr 100 (1951)

12.

Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957)

13.

Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, nr 111 (1958)

14.

Konvention om minimiålder för tillträde till arbete, nr 138 (1973)

15.

Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, nr 182 (1999)

DEL B

Konventioner med anknytning till miljön och principerna för goda styrelseformer

16.

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (1973)

17.

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1987)

18.

Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (1989)

19.

Konventionen om biologisk mångfald (1992)

20.

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (1992)

21.

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (2000)

22.

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar (2001)

23.

Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (1998)

24.

FN:s allmänna narkotikakonvention (1961)

25.

FN:s konvention om psykotropa ämnen (1971)

26.

FN:s konvention om bekämpande av illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen (1988)

27.

FN:s konvention mot korruption (2004)

BILAGA IX

Förteckning över produkter som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 b

Oavsett bestämmelserna för tolkning av den kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen av produkterna anses vara vägledande, eftersom tullförmånerna bestäms av KN-numren. I de fall ”ex” KN-nummer anges ska tullförmånerna bestämmas genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen.

För produkter med KN-nummer markerade med en asterisk (*) gäller villkoren i den relevanta unionslagstiftningen.

I kolumnen ”Avdelning” förtecknas avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet (artikel 2 h).

I kolumnen ”Kapitel” förtecknas kapitel i den kombinerade nomenklaturen som omfattas av en avdelning enligt det allmänna preferenssystemet (artikel 2 i).

För enkelhetens skull är produkterna uppförda i grupper. I dessa grupper kan ingå produkter som är befriade eller tills vidare befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan.

Avdelning

Kapitel

KN-nummer

Beskrivning

 

avd. 1a

01

0101 29 90

Levande hästar, som inte är renrasiga avelsdjur och som inte är avsedda för slakt

 

0101 30 00

Levande åsnor, andra än renrasiga avelsdjur

 

0101 90 00

Levande mulor och mulåsnor

 

0104 20 10*

Levande renrasiga avelsgetter

 

0106 14 10

Levande tamkaniner

 

0106 39 10

Levande duvor

 

02

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

 

0206 80 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, färska eller kylda, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

 

0206 90 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, frysta, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

 

0207 14 91

Lever, fryst, av höns av arten Gallus domesticus

 

0207 27 91

Lever, fryst, av kalkon

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Lever, fryst, av anka, gås och pärlhöns, dock inte fet lever av anka och gås

 

ex 0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, dock inte produkter enligt undernummer 0208 40 20

 

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

 

0210 99 59

Slaktbiprodukter av nötkreatur, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom njurtapp och mellangärde

 

ex 0210 99 85

Slaktbiprodukter av får eller get, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

 

ex 0210 99 85

Slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom lever av fjäderfä eller produkter från tamsvin, nötkreatur, får eller get

 

04

0403 10 51

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av minst 39 viktprocent, men högst 75 viktprocent

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta, utom från tamfåglar

 

0409 00 00

Naturlig honung

 

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

05

0511 99 39

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung, annan än rå

 

avd. 1b

03

kapitel 3 (1)

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

 

avd. 2a

06

kapitel 6

Levande träd och andra växter; lökar, rötter och liknande; snittblommor och snittgrönt

 

avd. 2b

07

0701

Potatis, färsk eller kyld

 

0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller kyld

 

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter, färsk eller kyld

 

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbara kålsorter, färska eller kylda

 

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

 

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rotfrukter, färska eller kylda

 

ex 0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda, under tiden 16 maj–31 oktober

 

0708

Baljväxter och baljväxtfrön, färska eller kylda

 

0709 20 00

Sparris, färsk eller kyld

 

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda

 

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri), färsk eller kyld

 

0709 51 00

Svamp, färsk eller kyld, utom produkter enligt undernummer 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

 

0709 60 99

Frukter av arterna Capsicum eller Pimenta, färska eller kylda, andra än sötpaprika, för annat än för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum och för annat än för industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider

 

0709 70 00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, färsk eller kyld

 

0709 92 10*

Oliver, färska eller kylda, för annan användning än oljeframställning

 

0709 99 10

Sallat, färsk eller kyld, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Mangold och kardon, färsk eller kyld

 

0709 93 10

Zucchini, färsk eller kyld

 

0709 99 40

Kapris, färsk eller kyld

 

0709 99 50

Fänkål, färsk eller kyld

 

ex 0709 91 00

Kronärtskockor, färska eller kylda, 1 juli–31 oktober

 

0709 93 90

0709 99 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

 

0710

Grönsaker (råa, ångkokta eller kokta i vatten)

 

ex 0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, utom produkter enligt undernummer 0711 20 90

 

ex 0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, utom oliver och produkter enligt undernummer 0712 90 19

 

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

 

0714 20 10*

Batater (sötpotatis), färska, hela och avsedda som livsmedel

 

0714 20 90

Batater (sötpotatis), färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar, andra än färska och hela och avsedda som livsmedel

 

0714 90 90

Jordärtskockor och liknande rötter eller stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

 

08

0802 11 90

Mandel, färsk eller torkad, med eller utan skal, utom bittermandel

 

0802 12 90

0802 21 00

Hasselnötter (Corylus spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

 

0802 22 00

0802 31 00

Valnötter, färska eller torkade, med eller utan skal

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kastanjer (Castanea spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistaschmandel, färsk eller torkad, med eller utan skal

 

0802 61 00

0802 62 00

Macadamianötter, färska eller torkade, med eller utan skal

 

0802 90 50

Pinjenötter, färska eller torkade, med eller utan skal

 

0802 90 85

Andra nötter, färska eller torkade, med eller utan skal

 

0803 10 10

Mjölbananer, färska

 

0803 10 90

0803 90 90

Bananer, inbegripet mjölbananer, torkade

 

0804 10 00

Dadlar, färska eller torkade

 

0804 20 10

Fikon, färska eller torkade

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, färsk eller torkad

 

0804 40 00

Avokado, färsk eller torkad

 

ex 0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade, under tiden 1 mars–31 oktober

 

0805 40 00

Grapefrukter, inbegripet pomelos, färska eller torkade

 

0805 50 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska eller torkade

 

0805 90 00

Andra citrusfrukter, färska eller torkade

 

ex 0806 10 10

Bordsdruvor, färska, under tiden 1 januari–20 juli och 21 november–31 december, andra än av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.), under tiden 1–31 december

 

0806 10 90

Andra vindruvor, färska

 

ex 0806 20

Torkade vindruvor, utom produkter enligt undernummer ex 0806 20 30, i förpackningar med en nettovikt på mer än 2 kg

 

0807 11 00

Meloner (inbegripet vattenmeloner), färska

 

0807 19 00

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

 

0808 30 10

Päron i lös vikt, färska, under tiden 1 augusti–31 december

 

ex 0808 30 90

Andra päron, färska, under tiden 1 maj–30 juni

 

0808 40 00

Kvittenfrukter, färska

 

ex 0809 10 00

Aprikoser, färska, under tiden 1 januari–31 maj och 1 augusti–31 december

 

0809 21 00

Surkörsbär (Prunus cerasus), färska

 

ex 0809 29

Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska, under tiden 1 januari–20 maj och 11 augusti–31 december

 

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

 

ex 0809 40 05

Plommon, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

 

0809 40 90

Slånbär, färska

 

ex 0810 10 00

Jordgubbar, färska, under tiden 1 januari–30 april och 1 augusti–31 december

 

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär, färska

 

0810 30 00

Vinbär, svarta, vita eller röda och krusbär, färska

 

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus, färska

 

0810 40 50

Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum, färska

 

0810 40 90

Andra bär av släktet Vaccinium, färska

 

0810 50 00

Kiwifrukter, färska

 

0810 60 00

Durian, färska

 

0810 70 00

Persimoner

 

0810 90 75

Annan frukt och andra bär, färska

0811

Frukt, bär och nötter, råa, ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

 

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

 

0813 10 00

Aprikoser, torkade

 

0813 20 00

Plommon

 

0813 30 00

Äpplen, torkade

 

0813 40 10

Persikor, inbegripet nektariner, torkade

 

0813 40 30

Päron, torkade

 

0813 40 50

Papayafrukter, torkade

 

0813 40 95

Annan torkad frukt och andra torkade bär, utom frukt och bär enligt nr 0801–0806

 

0813 50 12

Blandningar av torkad frukt (utom frukt enligt nr 0801–0806) bestående av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, som inte innehåller plommon

 

0813 50 15

Andra blandningar av torkad frukt (utom frukt enligt nr 0801–0806), som inte innehåller plommon

 

0813 50 19

Blandningar av torkad frukt (utom frukt enligt nr 0801–0806), som innehåller plommon

 

0813 50 31

Blandningar av enbart tropiska nötter enligt nr 0801 och 0802

 

0813 50 39

Blandningar av enbart nötter enligt nr 0801 och 0802, andra än tropiska nötter

 

0813 50 91

Andra blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8, vilka inte innehåller plommon eller fikon

 

0813 50 99

Andra blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8

 

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner (inbegripet vattenmeloner), färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

 

avd. 2c

09

kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor

 

avd. 2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Spannmål, skalad, med undantag av korn, havre, majs, ris och vete

 

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

 

1106 10 00

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

 

1106 30

Mjöl och pulver av produkterna i kapitel 8

 

1108 20 00

Inulin

 

12

ex kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter, utom produkter enligt nr 1210 och undernummer 1212 91 och 1212 93 00

 

13

kapitel 13

Schellack och liknande; gummi, hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

 

avd. 3

15

1501 90 00

Fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 eller 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Fetter av nötkreatur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 och annat än för industriellt bruk utom tillverkning av livsmedel

 

1503 00 19

Solarstearin och oleostearin, annat än för industriellt bruk

 

1503 00 90

Isterolja, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda, annan än talgolja för industriellt bruk, utom tillverkning av livsmedel

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

 

1505 00 10

Rått ullfett

 

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad men inte kemiskt modifierad

 

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

 

1511 10 90

Oraffinerad palmolja, annan än för tekniskt eller industriellt bruk, utom tillverkning av livsmedel

 

1511 90

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad, annan än råolja

 

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

 

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

 

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

 

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

 

1516

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis härdats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, men inte vidare bearbetade

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

 

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, utom produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

1521 90 99

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade, men inte råa

 

1522 00 10

Ullfett

 

1522 00 91

Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks, som inte innehåller olja med egenskaper som olivolja

 

avd. 4a

16

1601 00 10

Korv och liknande produkter av lever samt beredningar av lever

 

1602 20 10

Gås- eller anklever, beredd eller konserverad

 

1602 41 90

Skinka och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

 

1602 42 90

Bog och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

 

1602 49 90

Kött och slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, inbegripet blandade styckningsdelar, av andra svin än tamsvin

 

1602 50 31

1602 50 95

Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, kokta, av nötkreatur, även i lufttäta plastbehållare

 

1602 90 31

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av vilt eller kanin

 

1602 90 69

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av får, getter eller andra djur, som inte innehåller rått kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller kött- eller slaktbiprodukter av tamsvin

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

 

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställs av fiskrom

 

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

 

avd. 4b

17

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

 

1702 90 10

Kemiskt ren maltos

 

1704 (2)

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), som inte innehåller kakao

 

18

kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

 

19

kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

 

20

kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

 

21

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar, utom produkter enligt undernummer 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 and 2106 90 59

 

22

ex kapitel 22

Drycker, sprit och vinäger/ättika, utom produkter enligt undernummer 2204 10 11–2204 30 10 och 2208 40

 

23

2302 50 00

Återstoder och avfall av liknande slag, även i form av pelletar, som erhållits vid malning eller annan bearbetning av baljväxter

 

2307 00 19

Annan bottensats av vin

 

2308 00 19

Andra återstoder från vindruvspressning

 

2308 00 90

Andra vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter, även i form av pelletar, av sådant slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

2309 10 90

Hund- eller kattmat i detaljhandelsförpackningar, annan än sådan som innehåller stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt undernummer 1702 30 50–1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter

 

2309 90 10

Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur, av sådant slag som används i foder

 

2309 90 91

Sockerbetspulp med tillsats av melass, av sådant slag som används i foder

 

2309 90 96

Andra beredningar av sådant slag som används i foder, med eller utan högst 49 viktprocent kolinklorid på organisk eller oorganisk bas

 

avd. 4c

24

kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

 

avd. 5

25

2519 90 10

Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkarbonat

 

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825

 

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

 

27

kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

 

avd. 6a

28

2801

Fluor, klor, brom och jod

 

2802 00 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

 

ex 2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller, utom produkter enligt undernummer 2804 69 00

 

2805 19

Andra alkaliska jordartsmetaller än natrium och kalcium

 

2805 30

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra

 

2806

Väteklorid (klorväte); klorosvavelsyra

 

2807 00

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)

 

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

 

2809

Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade

 

2810 00 90

Boroxider, med undantag av dibortrioxid; borsyror

 

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

 

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

 

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid

 

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

 

2815

Natriumhydroxid (kaustiksoda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid

 

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

 

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

 

2818 10

Konstgjord korund, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

 

2818 20

Aluminiumoxid (utom konstgjord korund)

 

2819

Kromoxider och kromhydroxider

 

2820

Manganoxider

 

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3

 

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

 

2823 00 00

Titanoxider

 

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

 

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider

 

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter

 

2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider

 

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter

 

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

 

2830

Sulfider; polysulfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

 

2831

Ditioniter och sulfoxylater

 

2832

Sulfiter; tiosulfater

 

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)

 

2834 10 00

Nitriter

 

2834 21 00

Nitrater

 

2834 29

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

 

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat

 

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider

 

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller

 

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

 

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror

 

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte), andra än azider

 

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; amalgamer av ädla metaller

 

ex 2844 30 11

Kermeter innehållande utarmat U-235 eller föreningar av denna produkt, andra än kermeter i obearbetad form

 

ex 2844 30 51

Kermeter innehållande torium eller föreningar av torium, som inte är i obearbetad form

 

2845 90 90

Isotoper, andra än de som anges i nr 2844, och oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, andra än deuterium och föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte anrikade på deuterium eller blandningar och lösningar som innehåller dessa produkter

 

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

 

2847 00 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

 

2848 00 00

Fosfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, utom järnfosfid (fosforjärn)

 

2849

Karbider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

 

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, andra än sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849

 

2852 00 00

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, utom amalgamer

 

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, andra än amalgamer av ädla metaller

 

29

2903

Halogenderivat av kolväten

 

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade

 

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, utom produkter enligt undernummer 2905 43 00 och 2905 44

 

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

 

2907

Fenoler; fenolalkoholer

 

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer

 

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (oavsett om de är kemiskt definierade eller inte) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd

 

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912

 

2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2917

Polykarboxylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2920

Estrar av andra oorganiska syror av icke-metaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

 

2921

Föreningar med aminofunktion

 

2922

Aminoföreningar med syrefunktion

 

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

 

2924

Föreningar med karboxamidfunktion, föreningar av kolsyra med aminofunktion

 

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion

 

2926

Föreningar med nitrilfunktion

 

2927 00 00

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

 

2928 00 90

Andra organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin

 

2929 10

Isocyanater

 

2929 90 00

Andra föreningar med annan kvävefunktion

 

2930 20 00

Tiokarbamater och ditiokarbamater samt mono-, di- eller tetrasulfider av tiuram; ditiokarbonater (xantater)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) och andra svavelorganiska föreningar utom ditiokarbonater (xantater)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Andra organiska-oorganiska föreningar

 

2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)

 

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

 

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; andra heterocykliska föreningar

 

2935 00 90

Andra sulfonamider

 

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider

 

2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939

Korrigerat enligt beskrivningen i KN

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav

 

2942 00 00

Andra organiska föreningar

 

avd. 6b

31

3102

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

 

3103 10

Superfosfater

 

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt kapitel 31 i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

 

32

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; utom produkter enligt undernummer 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter av eukalyptus), ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter som är derivat av gambir och myrobalaner) och ex 3201 90 90 (andra garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung)

 

33

kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

 

34

kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor (dentalvax) samt dentalpreparat baserade på gips

 

35

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

 

3502 90 90

Albuminater och andra albuminderivat

 

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, utom kaseinlim enligt nr 3501

 

3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt

 

3505 10 50

Företrad eller förestrad stärkelse

 

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister, med en nettovikt av högst 1 kg

 

3507

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

36

kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

 

37

kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

 

38

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter utom produkter enligt undernummer 3809 10 och 3824 60

 

avd. 7a

39

kapitel 39

Plaster och plastvaror

 

avd. 7b

40

kapitel 40

Gummi och gummivaror

 

avd. 8a

41

ex 4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda, utom produkter enligt undernummer 4104 41 19 och 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av svin, utan kvarsittande hår, i vått skick (inbegripet wet blue-läder), eller i torrt skick (crust), även spaltade men inte vidare beredda

 

4106 32 00

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

 

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av får eller lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

 

4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

 

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

 

4115 10 00

Konstläder baserat på läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

 

avd. 8b

42

kapitel 42

Varor av läder; sadelmakeriarbeten; reseeffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

 

43

kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

 

avd. 9a

44

kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol

 

avd. 9b

45

kapitel 45

Kork och varor av kork

 

46

kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

 

avd. 11a

50

kapitel 50

Natursilke

 

51

ex kapitel 51

Ull, fina eller grova djurhår, utom produkter enligt nr 5105; garn och vävnader av tagel

 

52

kapitel 52

Bomull

 

53

kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

 

54

kapitel 54

Konstfilament; remsor och liknande av konstfiber

 

55

kapitel 55

Konststapelfibrer

 

56

kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

 

57

kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

 

58

kapitel 58

Speciella vävda tyger; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

 

59

kapitel 59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilier; textilvaror för tekniskt bruk

 

60

kapitel 60

Tyger av trikå

 

avd. 11b

61

kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

 

62

kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

 

63

kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; satser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

 

avd. 12a

64

kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; delar till sådana artiklar

 

avd. 12b

65

kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

 

66

kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar av sådana artiklar

 

67

kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

 

avd. 13

68

kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

 

69

kapitel 69

Keramiska produkter

 

70

kapitel 70

Glas och glasvaror

 

avd. 14

71

kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

 

avd. 15a

72

7202

Ferrolegeringar

 

73

kapitel 73

Varor av järn eller stål

 

avd. 15b

74

kapitel 74

Koppar och varor av koppar

 

75

7505 12 00

Stång och profiler av nickellegering

 

7505 22 00

Tråd av nickellegering

 

7506 20 00

Plåt, band och folier av nickellegering

 

7507 20 00

Rördelar av nickel

 

76

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium, utom produkter enligt undernummer 7601

 

78

ex kapitel 78

Bly och varor av bly, utom produkter enligt nr 7801 99

 

7801 99

Annat bly i obearbetad form än raffinerat, och annat innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som annat legeringsämne

 

79

ex kapitel 79

Zink och varor av zink, utom produkter enligt nr 7901 och 7903

 

81

ex kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material, utom produkter enligt undernummer 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 och 8113 00 20

 

82

kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

 

83

kapitel 83

Diverse varor av oädel metall

 

avd. 16

84

kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap samt delar till dessa

 

85

kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater samt delar till sådana artiklar; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

 

avd. 17a

86

kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

 

avd. 17b

87

kapitel 87

Andra fordon än rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till sådana fordon

 

88

kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

 

89

kapitel 89

Fartyg, båtar samt andra flytetyg

 

avd. 18

90

kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

 

91

kapitel 91

Ur, klockor och delar till dessa

 

92

kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

 

avd. 20

94

kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

 

95

kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör till sådana artiklar

 

96

kapitel 96

Diverse artiklar

 


(1)  För produkter enligt undernummer 0306 13 ska tullen uppgå till 3,6 %.

(2)  För produkter med undernummer 1704 10 90 ska den specifika tullen uppgå till högst 16 % av tullvärdet.

BILAGA X

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 732/2008

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 a

Artikel 2 a

Artikel 2 g

Artikel 2 b

Artikel 2 h

Artikel 2 c

Artikel 2 b–f

Artikel 2 i

Artikel 2 j

Artikel 2 k

Artikel 2 l

Artikel 3.1 och 3.2 första stycket

Artikel 4.1

Artikel 3.2 andra stycket

Artikel 3.3

Artikel 5.4

Artikel 4.2 och 4.3

Artikel 4

Artiklarna 6.1 och 11.1

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 33.1 och 33.2

Artikel 5.3

Artikel 6.1–6.6

Artikel 7.1–7.6

Artikel 6.7

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 12.1 och 12.2

Artikel 7.3

Artikel 8.1

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 8.2

Bilaga VII

Artikel 8.3 första stycket

Artikel 13.1

Artikel 13.2

Artikel 8.3 andra stycket

Artikel 14.1

Artikel 14.2 och 14.3

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 10.1 och 10.2

Artikel 9.3

Artikel 10.3

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.3

Artikel 10.6

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 16

Artikel 11.1–11.7

Artikel 18

Artikel 11.8

Artikel 17

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 8 och bilaga VI

Artikel 14

Artikel 34

Artikel 15.1

Artikel 19.1

Artikel 15.2

Artikel 15.1

Artikel 15.2

Artikel 15.3

Artikel 19.2

Artikel 20

Artikel 16

Artikel 21

Artikel 17

Artiklarna 15.3 och 19.3

Artikel 18

Artiklarna 15.4–15.7 och 19.4–19.7

Artikel 19

Artiklarna 15.8–15.12 och 19.8–19.14

Artikel 20.1

Artikel 22

Artikel 20.2 och 20.3

Artikel 24.1–24.3

Artikel 20.4

Artikel 23

Artikel 20.5

Artikel 10.4

Artikel 20.6

Artikel 26

Artikel 20.7

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 20.8

Artikel 29

Artikel 21

Artikel 30

Artikel 22.1

Artikel 31

Artikel 22.2

Artikel 23

Artikel 32

Artikel 24

Artikel 25 a

Artiklarna 6.2 och 11.2

Artikel 25 b

Artiklarna 3.3 och 17.2–17.3

Artikel 25 c

Artikel 5.2

Artikel 25 d

Artikel 8.3

Artikel 25 e

Artikel 10.4

Artikel 26

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 27.1 och 27.2

Artikel 39.1

Artikel 27.3

Artikel 27.4 och 27.5

Artikel 39.2–39.4

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 32.1

Artikel 43.1

Artikel 32.2

Artikel 43.2 och 43.3

Bilaga I

Bilaga I

Bilagorna II, III och IV

Bilaga II

Bilagorna V och IX

Bilaga III del A

Bilaga VIII del A

Bilaga III del B

Bilaga VIII del B

Bilaga X