16.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/9


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 944/2012

av den 15 oktober 2012

om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Syrien bör ytterligare personer föras upp på förteckningen över de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012. I synnerhet bör samtliga ministrar i Syriens regering föras upp på förteckningen med anledning av deras gemensamma ansvar för det brutala förtrycket av befolkningen i Syrien.

(3)

De restriktiva åtgärderna mot tidigare ministrar i den syriska regeringen bör upprätthållas, eftersom dessa fortfarande kan anses ha anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen. Uppgifterna om dessa personer bör därför ändras.

(4)

Dessutom bör två personer och en enhet avföras från förteckningen över de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(5)

I enlighet med rådets beslut 2012/634/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (2) bör bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 oktober 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Se sidan 50 i detta nummer av EUT.


BILAGA

I.

Nedan angivna personer och enheter ska läggas till i förteckningen över pesoner och enheter i bilaga II till förordning (EU) 36/2012.

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Dr Qadri Jameel (Qadri Jamil)

 

Vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor, minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo’allem (Walid al-Muallim)

 

Vice premiärminister, utrikesminister med ansvar för utvandrade. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

3.

Generalmajor Fahd Jassem Al Freij (Fahd Jasim al-Frij)

 

Försvarsminister och militär befälhavare. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

4.

Dr Mohammad Abdul Sattar Al Sayed (Muhammad Abd al-Sattar al-Sayyid)

 

Minister för religiösa gåvor. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

5.

Ing. Hala Mohammad Al Nasser (Hala Muhammad al-Nasir)

 

Minister för turism. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

6.

Ing. Bassam Hanna

 

Minister för vattenresurser. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

7.

Ing. Subhi Ahmad Al Abdallah (Subhi Ahmad al-Abdallah)

 

Minister för jordbruk och jordbruksreform. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

8.

Dr Mohammad Yahiya Mo’alla (Muhammad Yahya Mualla)

 

Minister för högre utbildning. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

9.

Dr Hazwan Al Wez (Hazwan al-Wiz)

 

Utbildningsminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

10.

Dr Mohamad Zafer Mohabak (Muhammad Zafir Muhabak)

 

Minister för ekonomi och utrikeshandel. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

11.

Dr Mahmud Ibraheem Sa’iid (Mahmud Ibrahim Said)

 

Transportminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

12.

Dr Safwan Al Assaf (Safwan al-Assaf)

 

Bostadsminister med ansvar för stadsplanering. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

13.

Ing. Yasser Al Siba’ii (Yasir al-Sibai)

 

Minister för offentliga arbeten. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

14.

Ing. Sa’iid Ma’thi Hneidi (Said Madha Hunaydi)

 

Minister för olje- och mineralresurser. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

15.

Dr Lubana Mushaweh (Lubana Mushawah)

 

Kulturminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

16.

Dr Jassem Mohammad Zakaria (Jasim Muhammad Zakariyya)

 

Minister för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu’bi (Umran Ahid al-Zubi)

 

Informationsminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

18.

Dr Adnan Abdo Al Sikhny (Adnan Abdu al-Sikhni)

 

Industriminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad (Najm Hamad al-Ahmad)

 

Justitieminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

20.

Dr Abdul Salam Al Nayef (Abd al-Salam al-Nayif)

 

Hälso- och sjukvårdsminister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

21.

Dr Ali Heidar (Ali Haydar)

 

Biträdande minister med ansvar för nationell försoning. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

22.

Dr Nazeera Farah Sarkees (Nazira Farah Sarkis)

 

Biträdande minister med ansvar för miljöfrågor. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed (Muhammad Turki al-Sayyid)

 

Biträdande minister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit (Najm al-Din Khrayt)

 

Biträdande minister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein (Abdullah Khalil Husayn)

 

Biträdande minister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

26.

Jamal Sha’ban Shaheen (Jamal Shaban Shahin)

 

Biträdande minister. Som minister i regeringen har han del i ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(alias Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Pass: Innehar brittiskt pass.

Affärsman med nära förbindelser till President al-Asads familj. Äger andelar i den på förteckningen uppförda TV-kanalen Dounya TV. Har nära förbindelser med Muhammad Nasif Khayrbik, som är uppförd på förteckningen. Stöder den syriska regimen.

16.10.2012

28.

Raza Othman (Raza Uthman)

Rami Makhloufs fru

Hon har nära personliga och ekonomiska förbindelser med Rami Makhlouf, som är kusin till president Bashar al-Asad och regimens huvudsaklige finansiär och uppförd på förteckningen. Hon har därmed anknytning till den syriska regimen och drar nytta av detta.

16.10.2012

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Megatrade

Adress:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damaskus, Syrien

Fax: 963114471081

Företräder det militära forskningsinstitutet, Scientific Military research Institute (SSRC), som är uppfört på förteckningen. Handlar med varor med dubbla användningsområden som förbjudits genom EU-sanktioner mot den syriska regeringen.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Adress:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damaskus, Syrien

Företräder det militära forskningsinstitutet, Scientific Military research Institute (SSRC), som är uppfört på förteckningen. Handlar med varor med dubbla användningsområden som förbjudits genom EU-sanktioner mot den syriska regeringen.

16.10.2012

II.

Uppgifterna om de personer och enheter i Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Dr Wael Nader Al – Halqi

Född 1964 i provinsen Dara.

Premiärminister och f.d. hälso- och sjukvårdsminister. Delar som premiärminister ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Född 1956 i Aleppo.

Inrikesminister. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

3.

Dr Mohammad Al-Jleilati

Född 1945 i Damaskus.

Finansminister. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Född den 1 augusti 1961 nära Damaskus.

Elektricitetsminister. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Född 1954 i Tartus.

Vice premiärminister för tjänster, minister för lokal administration. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Född 1958 i Damaskus.

Biträdande minister. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Född 1957 i Hama.

Biträdande minister. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Född 1960 i provinsen Sweida.

Minister för presidentärenden. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

9.

Dr Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Född 1964 i Damaskus.

Minister för telekommunikation och teknologi. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

10.

General Ali Habib Mahmoud

Född 1939 i Tartus.

F.d. försvarsminister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären samt dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad (Taysir Qala Awwad)

Född 1943 i Damaskus.

F.d. justitieminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

12.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Född 1966 i Tartus.

F.d. informationsminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

13.

Dr Mohammad Nidal Al-Shaar

Född 1956 i Aleppo.

F.d. minister för ekonomi och handel. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Född 1944 i Abu Kamal (al-Bukamal), Dayr al-Zawr.

F.d. minister för olje- och mineralresurser. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

15.

Dr Adnan Slakho

Född 1955 i Damaskus.

F.d. industriminister. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

16.

Dr Saleh Al-Rashed

Född 1964 i Aleppo.

F.d. utbildningsminister. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

17.

Dr Fayssal Abbas

Född 1955 i provinsen Hama.

F.d. transportminister. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Född 1950 i Salamiya.

F.d. biträdande minister. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Född 1956 i Hasaka.

F.d. biträdande minister. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Född 1953 i Hama.

F.d. biträdande minister. Har anknytning till regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

III.

De personer och den enhet som förtecknas nedan ska avföras från förteckningen över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

1.

Salim Altoun.

2.

Youssef Klizli.

3.

Altoun Group.