7.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 242/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 791/2012

av den 23 augusti 2012

om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.2, 19.3 och 19.4, och

av följande skäl:

(1)

För att genomföra vissa resolutioner som antogs vid det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), nedan kallad konventionen, bör vissa bestämmelser ändras och ytterligare bestämmelser läggas till i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (2).

(2)

Erfarenheterna från tillämpningen av förordning (EG) nr 865/2006 har visat att vissa av dess bestämmelser bör ändras för att säkerställa att förordningen tillämpas på ett harmoniserat och effektivt sätt inom unionen.

(3)

Bestämmelser om villkoren för identifiering och märkning av exemplar, retroaktivt utfärdande av vissa handlingar, villkoren för utfärdande av intyg för personlig egendom, reglerna för personliga tillhörigheter och hushållsföremål inom unionen samt deras återexport, villkoren enligt vilka exemplar av arter förtecknade i bilaga A kan vara föremål för kommersiella aktiviteter inom unionen samt villkoren för i förväg utfärdade intyg, bör därför ändras.

(4)

Artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 865/2006 samt dess bilagor I–VI bör utgå ur den förordningen eftersom de kommer att införlivas i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 (3), som ska antas i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 338/97 med anledning av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (4).

(5)

Vid det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen uppdaterades de standardverk för nomenklatur som ska användas för att ange vetenskapliga namn på arter i tillstånd och intyg. Dessa förändringar bör därför avspeglas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

(6)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I ingressen ska den mening som avser den rättsliga grunden för förordning (EG) nr 865/2006 ersättas med följande:

”med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (5), särskilt artikel 19.2, 19.3 och 19.4, och

2.

I artikel 1 ska följande punkter införas som punkterna 4a och 4b:

”4a.   odlat föräldramaterial: under kontrollerade förhållanden odlad uppsättning växter som används för reproduktion och som, på ett sätt som godtas av den behöriga administrativa myndigheten i samråd med en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda medlemsstaten,

i)har anskaffats i enlighet med bestämmelserna i Cites och tillämplig nationell lagstiftning och på ett sätt som inte är till skada för artens överlevnad i dess naturliga miljö, ochii)bibehålls i tillräcklig kvantitet för förökning så att behovet av tillförsel av vilda exemplar minimeras eller elimineras och så att sådan tillförsel endast förekommer i undantagsfall och begränsar sig till vad som är nödvändigt för att upprätthålla det odlade föräldramaterialets livskraft och produktivitet.

4b.   jakttrofé: ett helt djur, eller en lätt igenkännlig del eller produkt av ett djur, som anges på varje åtföljande Cites-tillstånd eller -intyg och som uppfyller följande villkor:

i)De är obearbetade, bearbetade eller tillverkade.ii)De har av jägaren lagligen erhållits genom jakt för jägarens personliga bruk.iii)De importeras, exporteras eller återexporteras av eller på uppdrag av jägaren, som en del av överföringen från ursprungslandet, för att slutligen komma till den stat där jägaren är permanent bosatt.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska första meningen ersättas med följande:

”1.   Blanketter som avses i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 (6) ska fyllas i med maskinskrift.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Blanketterna 1–4 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och de etiketter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 får inte innehålla några raderingar eller ändringar, såvida inte raderingarna eller ändringarna har bestyrkts med den utfärdande administrativa myndighetens stämpel och underskrift. Raderingar och ändringar i de importanmälningar som avses i artikel 2.2 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 får också bestyrkas med införseltullkontorets stämpel och underskrift.”

4.

I artikel 5a ska första stycket ersättas med följande:

”I fråga om exemplar av växtarter som inte längre omfattas av undantag från bestämmelserna i konventionen eller förordning (EG) nr 338/97 enligt ’Förklaring till bilagorna A, B, C och D’ i bilagan till den förordningen, men som har exporterats och importerats lagligt med stöd av dessa undantag, får fält 15 på blanketterna i bilagorna I och III till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, fält 4 på blanketterna i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och fält 10 på blanketterna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 fyllas i med namnet på det land där exemplaren upphörde att omfattas av undantag.”

5.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Bilagor till blanketter

1.   Om en bilaga till någon av de blanketter som anges i artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 utgör en integrerad del av en sådan blankett, ska detta faktum och antalet sidor tydligt anges på tillståndet eller intyget, och varje sida av bilagan ska innehålla följande uppgifter:

a)

Tillståndets eller intygets nummer och utfärdandedatum.

b)

Underskrift av den administrativa myndighet som utfärdat tillståndet eller intyget samt myndighetens stämpel eller sigill.

2.   Om de blanketter som avses i artikel 2.1 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art i en sändning ska en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art i sändningen återger fälten 8–22 på berörd blankett, samt de rutor i fält 27 på blanketten där ’kvantitet/nettovikt som importeras eller (åter)exporteras’ och i tillämpliga fall ’antal döda djur vid ankomst’ anges.

3.   Om de blanketter som avses i artikel 2.3 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art ska en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art återger fälten 8–18 på berörd blankett.

4.   Om de blanketter som avses i artikel 2.5 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art ska en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art återger fälten 4–18 på berörd blankett.”

6.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Exporttillstånd och återexportintyg ska fyllas i med kvantitet, undertecknas och stämplas, av en tjänsteman från export- eller återexportlandet, i dokumentets fält för tullens noteringar vid export. Om exportdokumentet inte har fyllts i, undertecknats och stämplats vid exporttillfället bör den administrativa myndigheten i importlandet samarbeta med exportlandets administrativa myndighet, med beaktande av eventuella förmildrande omständigheter eller dokument, för att avgöra huruvida dokumentet kan godkännas.”

7.

I artikel 8.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Handlingar ska utfärdas och användas i enlighet med bestämmelserna och villkoren i den här förordningen och i förordning (EG) nr 338/97, särskilt artikel 11.1–11.4 i den senare förordningen. Tillstånd och intyg får utfärdas i pappersform eller i elektronisk form.”

8.

I artikel 11.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Intyg som utfärdas i enlighet med artiklarna 48 och 63 ska vara transaktionsspecifika om inte de exemplar som intygen avser har en unik och permanent märkning eller, när det gäller döda exemplar som inte kan märkas, är identifierade på annat sätt.”

9.

Artikel 15.3a ska ersättas med följande:

”3a.   För personligt ägda levande djur som har förvärvats lagligt och som hålls för personliga icke-kommersiella ändamål, för vilka importtillstånd utfärdas enligt punkt 2 andra stycket, är de kommersiella aktiviteter som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 förbjudna i två år från den dag då intyget utfärdas, och under denna period får inga undantag enligt artikel 8.3 i den förordningen medges för exemplar av arter förtecknade i bilaga A.

För importtillstånd som utfärdas enligt punkt 2 andra stycket för dessa personligt ägda levande djur och för exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och som avses i artikel 4.5 b i den förordningen ska fält 23 fyllas i med texten ’med avvikelse från artikel 8.3 eller 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 är de kommersiella aktiviteter som anges i artikel 8.1 i den förordningen förbjudna i minst 2 år från den dag då detta intyg utfärdas.’ ”

10.

Artikel 30.4 ska ersättas med följande:

”4.   Om det är fråga om andra exemplar än levande djur, ska den administrativa myndigheten komplettera intyget för mobil utställning med ett översiktsblad som för varje exemplar visar alla de uppgifter som efterfrågas i fälten 8–18 i förlagan i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012.”

11.

Artikel 37.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna får utfärda intyg för personlig egendom till den lagliga ägaren av lagligt förvärvade levande djur som hålls för personliga icke-kommersiella ändamål.”

12.

I artikel 45.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”De administrativa myndigheter som tar emot sådana handlingar ska utan dröjsmål vidarebefordra de handlingar som har utfärdats av andra medlemsstater till de berörda administrativa myndigheterna tillsammans med alla styrkande handlingar som utfärdats i enlighet med konventionen. För rapporteringsändamål ska också ursprungliga importanmälningar översändas till de administrativa myndigheterna i importlandet, om det är ett annat än det land där exemplaret infördes till unionen.”

13.

Artikel 52.1 ska ersättas med följande:

”1.   De etiketter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 ska endast användas i samband med icke-kommersiella lån, gåvor och utbyte av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inbäddade museiexemplar samt levande växter för vetenskapliga undersökningar, mellan i vederbörlig ordning registrerade forskare och forskningsinstitutioner.”

14.

Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 b ska ersättas med följande:

”b)

Det odlade föräldramaterialet har anskaffats och bibehålls i enlighet med definitionen i artikel 1.4a.”

b)

Led c ska utgå.

c)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

Vad beträffar inympade växter, har både rotstocken och ympkvisten förökats artificiellt i enlighet med leden a och b.”

d)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Virke och andra delar eller produkter från träd odlade i enartsbestånd ska anses vara artificiellt förökade i enlighet med punkt 1.”

15.

I artikel 58 ska en ny punkt införas som punkt 3a:

”3a.   När en person som inte har sin permanenta bosättning i unionen återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål förvärvade utanför den stat där personen är permanent bosatt, inbegripet personliga jakttroféer, som är exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 ska det krävas att ett återexportintyg visas upp för tullen.”

16.

Följande artikel ska införas som artikel 58a:

”Artikel 58a

Kommersiell användning av personliga tillhörigheter och hushållsföremål inom unionen

1.   För exemplar av arter förtecknade i bilaga B som införs i unionen i enlighet med artikel 57 får kommersiella aktiviteter godkännas av en administrativ myndighet i en medlemsstat endast på följande villkor:

a)

Sökanden ska visa att exemplaret har införts i unionen minst två år innan det får användas för kommersiella ändamål.

b)

Den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten har bekräftat att exemplaret i fråga skulle ha kunnat importerats för kommersiella ändamål i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 338/97 när det infördes till unionen.

Om dessa villkor är uppfyllda ska den administrativa myndigheten utfärda ett skriftligt intyg på att exemplaret får användas för kommersiella ändamål.

2.   För exemplar av arter förtecknade i bilaga A som förs in i unionen i enlighet med artikel 57 ska kommersiella aktiviteter vara förbjudna.”

17.

I artikel 59 ska följande punkt införas som punkt 1a:

”1a.   Undantag för exemplar som avses i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 får medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om bevarande av vilda djur och växter.”

18.

I artikel 62 ska följande punkter läggas till som punkterna 4 och 5:

”4)

Döda exemplar av arter av ordningen Crocodylia förtecknade i bilaga A med ursprungskod D, under förutsättning att de är märkta eller identifierade på annat sätt i enlighet med denna förordning.

5)

Kaviar av Acipenser brevirostrum och dess hybrider, med ursprungskod D, förutsatt att den är förpackad i en behållare som är märkt i enlighet med denna förordning.”

19.

I artikel 63 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   I förväg utfärdade intyg är giltiga först när de är ifyllda och sökanden har skickat en kopia av intyget till den utfärdande administrativa myndigheten.”

20.

I artikel 65.4 ska följande mening läggas till:

”Detta gäller inte för exemplar av arter förtecknade i bilaga X till den här förordningen, om inte en not i bilaga X föreskriver märkning.”

21.

I artikel 66.4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Exemplarspecifika intyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom ska inte utfärdas för levande exemplar som omfattas av denna punkt.”

22.

Artikel 72.3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna får fortsätta att utfärda import- och exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom enligt formulären i bilagorna I, III och IV, importanmälningar enligt formuläret i bilaga II och EU-intyg enligt formuläret i bilaga V till förordning (EG) nr 865/2006 under ett år efter det att genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 har trätt i kraft.”

23.

Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

24.

Punkt 2 i bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Raden som motsvarar kod R ska ersättas med följande:

”R Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder”.

b)

Raden som motsvarar kod D ska ersättas med följande:

”D Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter”.

c)

Raden som motsvarar kod C ska ersättas med följande:

”C Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 27 september 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 augusti 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Se sidan 13 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.”

(6)  EUT L 242, 7.9.2012, s. 13.”


BILAGA

”BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [för alla däggdjur – med undantag för att följande namn erkänns för vildformer av arter och har företräde framför namn för tamformer: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion och med undantag för de arter som anges nedan]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [för Loxodonta africana och Ovis vignei]

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [för Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ’tucuxi’ (Sotalia fluviatilis) and ’costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386. [för Sotalia fluviatilis och Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [för Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. [för Physeter macrocephalus och Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [för Balaenoptera omurai]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [för namn på ordningar och familjer av fåglar]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (Cites webbplats). [för alla fågelarter utom nedanstående taxonomiska enheter]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [för Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona. [för Psittacus intermedia och Trichoglossus haematodus]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [för Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [för Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [för Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [för Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160–171. [för Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s ’Guarouba’ or ’Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [för Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [för Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [för Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85–105. [för Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [för Micrastur mintoni]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [för Calumma vatosoa och Calumma vencesi]

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1–38. [för Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [för Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [för Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [för Varanidae]

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51–59. [för Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [för Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [för Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [för Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (Cites webbplats, Document NC2006 Doc. 8). [för Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [för Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [för Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. & da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. [för Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [för Eunectes beniensis]

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [för Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3–8. [för Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [för Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755. [utan dess appendix; för ordningen Testudines – med undantag för att följande namn bibehålls: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [för Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [för Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. [för Phelsuma spp., dock bibehålls Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [för Morelia clastolepis, Morelia nauta och Morelia tracyae samt att Morelia kinghorni har upphöjts till artstatus]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. [för Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. & Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. [för Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. [för Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. & Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [för Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (för Iguanidae med undantag för att Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense och P. wigginsi erkänns som goda arter]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [för Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [för Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [för Python breitensteini och Python brongersmai]

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [för Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. & Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [för Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo och Furcifer – med undantag för att Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi och C. marojezensis erkänns som goda arter]

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. [för Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [för Calumma cucullatum och Calumma nasutum]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [för Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [för Tupinambis palustris]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [för Kinyongia vosseleri och Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [för Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [för Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae och Viperidae – med undantag för släktena Acrantophis, Sanzinia, Calabaria och Lichanura samt att Epicrates maurus erkänns som en god art]

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [för Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense och Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [för Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [för Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. 1998. Herpetology. [för avgränsning av familjer inom underordningen Sauria]

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [för Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga och Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [för Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [för Bradypodion caeruleogula och Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [för Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum och Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. & Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma/Myanmar). Herpetologica 56: 257–270. [för Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [för Chamaeleo balebicornutus och Chamaeleo conirostratus]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [för Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina och Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354–365. [för Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense och Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [för Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [för Calumma andringitraense, Calumma marojezense och Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. & Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [för Crocodylia och Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [för släktet Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. [för Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix och Naja sumatrana]

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109–119. [för Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1–28. [för Varanus beccarii]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58. [för Dendrobates uakarii]

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236–253. [för Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99–104. [för Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115–124. [för Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1–10. [för Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39–54. [för Dendrobates daleswansoni och Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), version 3.0, 7 april 2006 (Cites webbplats). [för Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [för alla fiskar]

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [för Hippocampus debelius och Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [för Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. [för Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113–116. [för Hippocampus]

Lourie, S. A., & J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. [för Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent & H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on cd-rom). [för Hippocampus]

Piacentino, G. L. M. & Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [för Hippocampus patagonicus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [för skorpioner i släktet Pandinus]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [för Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), version 6.5, 7 april 2006 (Cites webbplats). [för Theraphosidae]

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [för Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [för fågelvingfjärilar i släktena Ornithoptera, Trogonoptera och Troides]

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6. [för Hirudo medicinalis och Hirudo verbana]

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998). [för släktnamn för alla växter i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97, såvida de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen]

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press). [för synonyma släktnamn som inte nämns i The Plant-Book, såvida de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen enligt hänvisningar i nedanstående stycken]

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne & K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) och dess uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktena Cyclamen (Primulaceae) samt Galanthus och Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, sammanställd av D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i familjen Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktena Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz (Cites webbplats), godkänd av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktena Aloë och Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) och dess uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktet Taxus.

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktena Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione och Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (Volume 3, 2001); samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland), med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för suckulenta euforbior.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland), med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktet Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Sydafrika, med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktet Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.” (Cites webbplats) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktet Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien (Österrike). (Cites webbplats) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter i släktet Bulbophyllum.

Checklist of CITES species (2005, 2007 och senare uppdateringar) utgiven av Unep–WCMC kan användas som en informell översikt över de vetenskapliga namn som partskonferensen har antagit för de djurarter som förtecknas i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 och som en informell sammanfattning av informationen i de standardverk som har antagits för Cites-nomenklaturen.”