30.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 579/2012

av den 29 juni 2012

om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 121 första stycket led m jämförd med artikel 4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (2), särskilt artikel 6.3a andra stycket led a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.3a första stycket i direktiv 2000/13/EG ska varje ingrediens enligt definitionen i punkt 4 a i den artikeln som förtecknas i bilaga IIIa till nämnda direktiv framgå av märkningen på drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol.

(2)

Det undantag från denna skyldighet för vin, i den mening som avses i bilaga XIb till förordning (EG) nr 1234/2007, som släppts ut på marknaden eller märkts före den 30 juni 2012 till dess att lagren har tömts, som föreskrivs i kommissionens direktiv 2007/68/EG (3), i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1266/2010 (4), gäller inte längre från och med den 30 juni 2012.

(3)

Det bör därför fastställas bestämmelser för märkningen av dessa drycker så att den omfattar en hänvisning till de ämnen som avses i bilaga IIIa till direktiv 2000/13/EG, och som används vid framställningen, när dessa ämnen i enlighet med de analysmetoder som avses i artikel 120g i förordning (EG) nr 1234/2007 fortfarande kan spåras i den färdiga produkten och därför bör anses som ingredienser i enlighet med artikel 6.4 a i direktiv 2000/13/EG.

(4)

I ett flerspråkigt sammanhang kan användandet av piktogram i märkningen av en produkt förbättra läsbarheten av informationen till konsumenten samt ge konsumenten bättre garantier. Aktörerna bör därför ha möjlighet att komplettera uppgifterna i märkningen med piktogram.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 (5) bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att förhindra att de nya reglerna inverkar på saluföringen av produkter som redan är märkta bör det föreskrivas att de ska gälla vin som framställts helt eller delvis av druvor som skördats år 2012 eller senare och som märkts efter den 30 juni 2012.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 607/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 51 ska ersättas med följande:

”Artikel 51

Tillämpning av vissa övergripande bestämmelser

1.   För den märkning av ingredienser som avses i artikel 6.3a i direktiv 2000/13/EG ska de uppgifter som ska användas beträffande sulfiter, mjölk och produkter därav samt ägg och produkter därav vara de som återges i bilaga X del A.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 får alltefter omständigheterna åtföljas av ett av de piktogram som återfinns i bilaga X del B.”

2.

Bilaga X ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

När det gäller de uppgifter beträffande mjölk och produkter därav samt ägg och produkter därav som avses i artikel 51.1 i förordning (EG) nr 607/2009, i dess lydelse enligt denna förordning, ska denna förordning tillämpas på de viner som avses i bilaga XIb till förordning (EG) nr 1234/2007, som helt eller delvis framställts av druvor som skördats år 2012 eller senare och som märkts efter den 30 juni 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  EUT L 310, 28.11.2007, s. 11.

(4)  EUT L 347, 31.12.2010, s. 27.

(5)  EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.


BILAGA

”BILAGA X

DEL A

Uppgifter som avses i artikel 51.1

Språk

Uppgifter beträffande sulfiter

Uppgifter beträffande ägg och produkter därav

Uppgifter beträffande mjölk och produkter därav

på bulgariska

сулфити“ eller „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ eller „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ eller „млечен протеин

på spanska

«sulfitos» eller «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» eller «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» eller «proteína de leche»

på tjeckiska

siřičitany“ eller „oxid siřičitý

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ eller „vaječný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ eller „mléčná bílkovina

på danska

»sulfitter«eller»svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« eller »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« eller »mælkeprotein«

på tyska

Sulfite“ eller „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ eller „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ eller „Milchprotein

på estniska

sulfitid” eller „vääveldioksiid

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” eller „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” eller „piimaproteiin

på grekiska

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» eller «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» eller «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» eller «πρωτεΐνη γάλακτος»

på engelska

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ eller ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ eller ‘egg albumin

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ eller ‘milk protein

på franska

«sulfites» eller «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» eller «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» eller «protéine du lait»

på italienska

«solfiti», eller «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» eller «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» eller «proteina del latte»

på lettiska

sulfīti” eller “sēra dioksīds

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” eller “olu albumīns

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” eller “piena olbaltumviela

på litauiska

sulfitai“ eller „sieros dioksidas

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ eller „kiaušinių albuminas

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ eller „pieno baltymai

på ungerska

szulfitok” eller „kén-dioxid

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” eller „tojásból származó albumin

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” eller „tejfehérje

på maltesiska

sulfiti”, eller “diossidu tal-kubrit

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” eller “albumina tal-bajd

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” eller “proteina tal-ħalib

på nederländska

sulfieten” eller „zwaveldioxide

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” eller „eialbumine

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” eller „melkproteïnen

på polska

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” eller „ditlenek siarki

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” eller „albuminę z jaja

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” eller „białko mleka

på portugisiska

«sulfitos» eller «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» eller «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» eller «proteína de leite»

på rumänska

sulfiți” eller „dioxid de sulf

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” eller „albumină din ouă

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” eller „proteine din lapte

på slovakiska

„siričitany“ eller „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ eller „vaječný albumín

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ eller „mliečna bielkovina

på slovenska

sulfiti“ eller „žveplov dioksid

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ eller „jajčni albumin

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ eller „mlečne beljakovine

på finska

sulfiittia” eller ”rikkidioksidia

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” eller ”kananmuna-albumiinia

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” eller ”maitoproteiinia

på svenska

sulfiter” eller ”svaveldioxid

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” eller ”äggalbumin

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” eller ”mjölkprotein

DEL B

Piktogram som avses i artikel 51.2

Image

Image

Image

Image