17.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/7


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

( Europeiska unionens officiella tidning L 100 av den 5 april 2012 )

På sidan 1 i skäl 7 ska det

i stället för:

”besättningar”

vara:

”flygande personal”.

På sidan 2, artikel 1.1, ska det

i stället för:

”7.

villkoren för att utfärda, behålla, ändra, begränsa, tillfälligt upphäva eller återkalla godkännanden för pilotutbildningsorganisationer och flygmedicinska centrum som medverkar i kvalificering och flygmedicinsk undersökning av personal inom civil luftfart.”

vara:

”7.

villkoren för att utfärda, behålla, ändra, begränsa, tillfälligt upphäva eller återkalla godkännanden för pilotutbildningsorganisationer och flygmedicinska centrum som medverkar i kvalificering och flygmedicinsk bedömning av flygande personal inom civil luftfart.”

På sidan 11 i rubriken till bilaga VI ska det

i stället för:

”FLYGBESÄTTNING”

vara:

”FLYGANDE PERSONAL”.

På sidan 11 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 12 ska det

i stället för:

”personal inom den civila luftfarten”

vara:

”tillhandahållande av flygdrift”.

På sidan 11 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 14 ska det

i stället för:

”personal”

vara:

”flygande personal”.

På sidan 12 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 16 ska det

i stället för:

”personal”

vara:

”flygande personal”.

På sidan 12 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 17 ska det

i stället för:

”personal”

vara:

”flygande personal”.

På sidan 12 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 18 ska det

i stället för:

”personal”

vara:

”flygande personal”.

På sidan 12 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 19 ska det

i stället för:

”personal”

vara:

”flygande personal”.

På sidan 12 i bilaga VI avsnitt I (ARA.GEN.105 Definitioner) punkt 20 ska det

i stället för:

huvudsaklig verksamhetsort

vara:

huvudsakligt verksamhetsställe”.

På sidan 44 i rubriken till bilaga VII ska det

i stället för:

”FLYGBESÄTTNINGAR”

vara:

”FLYGANDE PERSONAL”.

På sidan 44 i bilaga VII avsnitt I (ORA.GEN.105 Behörig myndighet) punkt a.1 i ska det

i stället för:

”sin huvudsakliga verksamhetsort”

vara:

”sitt huvudsakliga verksamhetsställe”.

På sidan 44 i bilaga VII avsnitt I (ORA.GEN.105 Behörig myndighet) punkt a.1 ii ska det

i stället för:

”sin huvudsakliga verksamhetsort”

vara:

”sitt huvudsakliga verksamhetsställe”.

På sidan 44 i bilaga VII avsnitt I (ORA.GEN.105 Behörig myndighet) punkt a.2 i andra strecksatsen ska det

i stället för:

”sin huvudsakliga verksamhetsort”

vara:

”sitt huvudsakliga verksamhetsställe”.

På sidan 44 i bilaga VII avsnitt I (ORA.GEN.105 Behörig myndighet) punkt a.2 ii ska det

i stället för:

”ii)

för utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) som är belägna inom medlemsstaternas territorium och drivs av organisationer som har sin huvudsakliga verksamhetsort i en medlemsstat: den myndighet som har utsetts av den medlemsstat där den organisation som är operatör har sin huvudsakliga verksamhetsort, eller byrån, om detta begärs av den berörda medlemsstaten.”

vara:

”ii)

för utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) som är belägna inom medlemsstaternas territorium och drivs av organisationer som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i en medlemsstat: den myndighet som har utsetts av den medlemsstat där den organisation som är operatör har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, eller byrån, om detta begärs av den berörda medlemsstaten.”

På sidan 51 i bilaga VII avsnitt III kapitel 1 (ORA.ATO.305 Klassrumsundervisning) ska det

i stället för:

”c)

Klassrumsutrymmen ska finnas tillgängliga antingen vid den godkända utbildningsorganisationens (ATO) huvudbyggnad eller vid en lämplig lokal på annan plats.”

vara:

”c)

Klassrumsutrymmen ska finnas tillgängliga antingen på den godkända utbildningsorganisationens (ATO) huvudsakliga verksamhetsställe eller i en lämplig lokal på annan plats.”