19.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 42/2012

av den 18 januari 2012

om utfärdande av importlicenser och tilldelning av importrättigheter för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (3) öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer.

(2)

De ansökningar om importlicenser som, när det gäller grupperna 1, 2, 4, 6, 7 och 8, lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 för delperioden 1 april–30 juni 2012 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

De ansökningar om importrättigheter som lämnades in under de första sju dagarna av januari 2012 för delperioden 1 april–30 juni 2012 avser, när det gäller grupp 5, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007, när det gäller grupperna 1, 2, 4, 6, 7 och 8 för delperioden 1 april–30 juni 2012.

2.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importrättigheter som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 april–30 juni 2012 när det gäller grupp 5.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.4.2012–30.6.2012

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importrättigheter som lämnats in för delperioden 1.4.2012–30.6.2012

(%)

5

09.4215

1,220003