18.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/18


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2012/51/EU

av den 10 oktober 2012

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användningar som innehåller kadmium

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda kadmium i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Det är fortfarande inte tekniskt möjligt att ersätta kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning. Användningen av kadmium i sådana fotoresistorer bör därför undantas från förbudet. Undantaget bör dock vara tidsbegränsat, eftersom forskning i kadmiumfri teknik pågår och alternativ bör kunna bli tillgängliga under 2013.

(3)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras på det sätt som anges i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 2 januari 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska följande punkt införas som punkt 40:

”40

Kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning

Undantaget löper ut den 31 december 2013”