8.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/80


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

av den 22 november 2012

om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

(2012/758/EU)

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 283.2,

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.2,

med beaktande av Europeiska unionens råds rekommendation (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Europeiska centralbankens råds yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Mandatperioden för José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO, ledamot i Europeiska centralbankens direktion, löpte ut den 31 maj 2012 och en ny ledamot i Europeiska centralbankens direktion måste därför utses.

(2)

Europeiska rådet önskar utse Yves MERSCH som, enligt dess uppfattning, uppfyller alla kraven i artikel 283.2 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Yves MERSCH utnämns härmed till ledamot i Europeiska centralbankens direktion för en mandatperiod på åtta år, från och med den 15 december 2012.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2012.

På Europeiska rådets vägnar

H. VAN ROMPUY

Ordförande


(1)  EUT C 215, 21.7.2012, s. 4.

(2)  Yttrande av den 25 oktober 2012 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 218, 24.7.2012, s. 3.