27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 november 2012

om tillstånd för utsläppande på marknaden av dihydrocapsiat som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2012) 8391]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2012/726/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 augusti 2010 ansökte företaget Ajinomoto Co. Inc. från Japan hos de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket om att få släppa ut dihydrocapsiat på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 10 mars 2011 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att dihydrocapsiat inte utgör någon hälsorisk för konsumenterna.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 13 april 2011.

(4)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 och i enlighet med den bestämmelsen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ombads därför den 9 november 2011 att yttra sig i frågan.

(6)

Den 28 juni 2012 konstaterade Efsa i sitt vetenskapliga yttrande om dihydrocapsiat (2) att dihydrocapsiat är säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna.

(7)

Dihydrocapsiat uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Dihydrocapsiat enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens för den användning och vid de högsta tillåtna mängder som fastställs i bilaga II, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (5).

Artikel 2

Benämningen på dihydrocapsiat som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller det vara ”dihydrocapsiat”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Ajinomoto Co. Inc., 15–1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Japan.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2012.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  ”Scientific Opinion on dihydrocapsiate”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2812.

(3)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(4)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(5)  EUT L 164, 26.6.2009, s. 45.


BILAGA I

SPECIFIKATION FÖR DIHYDROCAPSIAT

Definition

Dihydrocapsiat syntetiseras genom enzymkatalyserad förestring av vanillylalkohol och 8-metylnonansyra. Efter förestringen extraheras dihydrocapsiat med n-hexan.

Enzymet Lipozyme 435 har godkänts av den danska veterinär- och livsmedelsmyndigheten.

Beskrivning: Viskös, färglös till gul vätska

Kemisk formel: C18H28O4

Strukturformel:

Image

CAS-nr: 205687-03-2

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos dihydrocapsiat

Dihydrocapsiat

Mer än 94 %

8-Metylnonansyra

Mindre än 6 %

Vanillylalkohol

Mindre än 1 %

Ämnen som härrör från syntesen

Mindre än 2 %


BILAGA II

ANVÄNDNING AV DIHYDROCAPSIAT

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängd

Müslistänger

9 mg/100 g

Kex och småkakor

9 mg/100 g

Snacks baserade på ris

12 mg/100 g

Kolsyrade drycker, utspädningsbara drycker, drycker baserade på fruktjuice

1,5 mg/100 ml

Grönsaksdrycker

2 mg/100 ml

Kaffebaserade drycker, tebaserade drycker

1,5 mg/100 ml

Smaksatt vatten – icke kolsyrat

1 mg/100 ml

Snabbgröt av havregryn

2,5 mg/100 g

Annan spannmål

4,5 mg/100 g

Glass, efterrätter baserade på mjölkprodukter

4 mg/100 g

Puddingmixer (konsumtionsfärdig produkt)

2 mg/100 g

Yoghurtbaserade produkter

2 mg/100 g

Chokladkonfektyr

7,5 mg/100 g

Hårda karameller

27 mg/100 g

Sockerfritt tuggummi

115 mg/100 g

Gräddersättning

40 mg/100 g

Sötningsmedel

200 mg/100 g

Soppa (konsumtionsfärdig produkt)

1,1 mg/100 g

Salladsdressing

16 mg/100 g

Vegetabiliskt protein

5 mg/100 g

Färdiga rätter

Måltidsersättning

3 mg/måltid

Måltidsersättningsdrycker

1 mg/100 ml