27.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 25 oktober 2012

om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Nederländerna under 2011

[delgivet med nr C(2012) 7440]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2012/667/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90.1 i genomförandebestämmelserna ska ett utgiftsåtagande som belastar unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut om huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör och som antagits av den institution eller myndighet till vilken ansvaret för sådana beslut har delegerats.

(2)

I beslut 2009/470/EG fastställs förfarandena för finansiellt stöd från unionen till särskilda veterinäråtgärder, inbegripet nödåtgärder. För att bidra till att så snabbt som möjligt utrota aviär influensa bör unionen ge finansiellt stöd till de stödberättigande utgifter som uppstått i medlemsstaterna. I artikel 4.3 första och andra strecksatserna i det beslutet fastställs regler om vilken procentsats som ska tillämpas i fråga om medlemsstaternas kostnader.

(3)

I artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG (2) fastställs regler om vilka utgifter som berättigar till finansiellt stöd från unionen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2012/132/EU av den 15 februari 2012 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Tyskland, Italien och Nederländerna under 2011 (3) beviljades Nederländerna finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa 2011. Den 13 april 2012 lämnade Nederländerna in en officiell ansökan om ersättning i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EG) nr 349/2005.

(5)

Det finansiella stödet från unionen utbetalas under förutsättning att de åtgärder som planerats verkligen har genomförts och att myndigheterna lämnat alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna.

(6)

Nederländerna har i enlighet med artikel 3.4 i beslut 2009/470/EG utan dröjsmål meddelat kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka åtgärder som vidtagits enligt unionens lagstiftning om anmälan och bekämpning och om resultaten därav. Ansökan om ersättning åtföljdes i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 349/2005 av en finansieringsrapport, verifikationer, en epidemiologisk rapport om varje anläggning där djur har avlivats eller destruerats och resultaten av eventuella revisioner.

(7)

Den 25 april 2012 och den 4 juni 2012 informerades Nederländerna om kommissionens iakttagelser, metod för beräkning av stödberättigande utgifter och slutsatser. Nederländerna godtog dem i ett e-brev av den 11 juni 2012.

(8)

Därför kan det nu fastställas med vilket belopp unionen sammanlagt ska bidra till de stödberättigande utgifterna i samband med utrotningen av aviär influensa i Nederländerna under 2011.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det finansiella stödet från unionen för utgifter i samband med utrotningen av aviär influensa i Nederländerna under 2011 fastställs till 429 425,74 euro.

Artikel 2

Detta beslut, som utgör ett finansieringsbeslut enligt artikel 75 i budgetförordningen, riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 25 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 59, 1.3.2012, s. 34.