18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 september 2012

om Eurostat

(2012/504/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (1) utgör den grundläggande rättsliga ramen för den europeiska statistiken. I den förordningen hänvisas till kommissionen (Eurostat) som unionens statistikkontor med ansvar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

(2)

Den europeiska statistiken bör utvecklas, framställas och spridas av Eurostat i enlighet med de statistiska principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i förordning (EG) nr 223/2009, som ytterligare utvecklats i de reviderade och uppdaterade riktlinjerna för europeisk statistik som antogs av kommittén för det europeiska statistiksystemet den 28 september 2011.

(3)

Förordning (EG) nr 223/2009 innehåller också bestämmelser om skydd av konfidentiella uppgifter, som bör användas uteslutande för statistiska ändamål.

(4)

Kommissionen har åtagit sig att stärka statistikstyrningen i unionen och att iaktta ovannämnda statistiska principer (2). Kommissionen bekräftade och vidareutvecklade detta åtagande i sitt meddelande av den 15 april 2011 till Europaparlamentet och rådet Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken  (3). Detta beslut bör ses som ett förnyat åtagande från kommissionens sida om att skapa förtroende för den europeiska statistik som utvecklas, framställs och sprids av Eurostat.

(5)

Den senaste tidens utveckling av unionens ram för ekonomisk styrning har fått effekter på statistikområdet och bör tas i beaktande. Detta gäller särskilt det statistiska oberoende som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (4).

(6)

I detta sammanhang bör kommissionens befogenheter som tillsättningsmyndighet när det gäller rekrytering, omplacering och avskedande av Eurostats generaldirektör utövas i enlighet med tjänsteföreskrifterna, med hänsyn tagen till behovet att säkra oberoende, objektivitet och effektivitet då generaldirektören utför sitt uppdrag, och enligt ett transparent förfarande som grundar sig på enbart yrkesmässiga kriterier.

(7)

Eurostat har dessutom tilldelats vissa uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (5).

(8)

Vidare bör Eurostat i enlighet med meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om produktionsmetoden för EU-statistik: en vision för det kommande årtiondet (6) tillhandahålla statistiktjänster av hög kvalitet genom att också stärka förbindelserna med unionsorganen för att kunna förutse statistikbehov och optimera användningen av befintlig statistik. I detta ingår även att skapa närmare kontakter med andra avdelningar inom kommissionen.

(9)

Statistik bör definieras med hänvisning till förordning (EG) nr 223/2009. I detta beslut bör det även göras en åtskillnad mellan europeisk statistik och annan statistik.

(10)

Att fastställa mål för politiken och avgöra vilken information som behövs för att uppnå dessa mål är beslutsfattarnas uppgift. Denna verksamhet bör därför höra till de berörda kommissionsavdelningarnas uppdrag och ansvarsområden, medan Eurostat bör ansvara för planeringen av den verksamhet som rör europeisk statistik och då ta hänsyn till användarnas behov, relevant utveckling på politikområdena och begränsade resurser.

(11)

För kommissionens verksamhet i fråga om annan statistik bör det finnas ett planerings- och samordningsarbete så att informationen om verksamheten blir enhetlig. Detta arbete bör ledas av Eurostat och endast omfatta de ämnen som berörda avdelningar inom kommissionen och Eurostat är överens om.

(12)

Vilken europeisk statistik som ska framställas fastställs i programmet för europeisk statistik och i de årliga arbetsprogrammen.

(13)

För att säkra allmänhetens tilltro till den europeiska statistiken och lyfta fram statistik av hög kvalitet som utvecklas, framställs och sprids av Eurostat, bör det tas fram och tillämpas rutiner för märkning av den europeiska statistiken.

(14)

Eurostats generaldirektör, som är högste ansvarig för statistiken, bör slå vakt om utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik av hög kvalitet. Till hans eller hennes uppdrag bör även höra att samordna kommissionens statistikverksamhet i syfte att säkra kvaliteten och se till att uppgiftslämnarbördan blir minsta möjliga. Därför bör den högste ansvarige för statistiken även rådfrågas om utvecklingen och framställningen av annan statistik.

(15)

Nära samarbete mellan Eurostat och andra avdelningar inom kommissionen om statistikverksamheten och lämplig samordning av denna verksamhet under ledning av den högste ansvarige för statistiken bör garantera att den europeiska statistiken blir samanvändbar och jämförbar och bättre kan svara mot framtida utmaningar, särskilt behovet att minska uppgiftslämnarbördan och den administrativa bördan. Av samma anledning bör det ges åtkomst till administrativa datakällor inom kommissionen i den utsträckning som krävs och är kostnadseffektivt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7) gäller då Eurostat behandlar personuppgifter. Den europeiska statistik som framställs utifrån personuppgifter bör könsuppdelas när så är relevant.

(17)

Eurostats roll och ansvarsområden inom kommissionen behöver därför specificeras och klargöras närmare.

(18)

Kommissionens beslut 97/281/EG av den 21 april 1997 om Eurostats uppgift vad gäller framställning av gemenskapsstatistik (8) bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs Eurostats roll och ansvarsområden inom kommissionens interna organisation när det gäller utveckling, framställning och spridning av statistik.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.   statistik: statistik enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 223/2009. Det kan antingen vara europeisk statistik eller annan statistik.

2.   europeisk statistik: statistik i den mening som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 223/2009 och som fastställts i det årliga arbetsprogrammet för europeisk statistik.

3.   annan statistik: statistik som inte är europeisk statistik och som fastställts i det planerings- och samordningsarbete som avses i artikel 5.2.

Artikel 3

Eurostat

Eurostat är unionens statistikkontor som det hänvisas till i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 223/2009. Det är en av kommissionens tjänsteavdelningar och leds av en generaldirektör.

Artikel 4

Statistiska principer

Eurostat ska utveckla, framställa och sprida europeisk statistik i enlighet med de statistiska principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 223/2009 och som utvecklats ytterligare i riktlinjerna för europeisk statistik.

Artikel 5

Planering och program

1.   Verksamhet som gäller europeisk statistik ska fastställas i det program för europeisk statistik som anges i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 och i det årliga arbetsprogram som anges i artikel 17 i den förordningen.

2.   Verksamhet som gäller annan statistik ska omfattas av och bestämmas genom ett planerings- och samordningsarbete som Eurostat leder. Detta arbete ska endast omfatta de ämnen som berörda avdelningar inom kommissionen och Eurostat är överens om.

3.   Eurostat och de andra avdelningarna inom kommissionen kan ingå särskilda överenskommelser sinsemellan med avseende på denna verksamhet, också när det gäller verksamhet som rör administrativa register.

Artikel 6

Eurostats uppdrag

1.   Eurostat ska ansvara för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

För detta ändamål ska Eurostat bland annat

a)

samla in och aggregera de statistikuppgifter som behövs för att sammanställa europeisk statistik,

b)

utarbeta och främja statistiska standarder, metoder och förfaranden,

c)

styra det europeiska statistiksystemet, stärka samarbetet mellan deltagarna och säkra systemets ledande roll inom officiell statistik världen över,

d)

samarbeta med internationella organisationer och tredjeländer för att förbättra jämförbarheten mellan den europeiska statistiken och statistik som framställts inom andra statistiksystem och när så är lämpligt hjälpa tredjeländer att förbättra sina statistiksystem.

2.   Eurostat ska se till att den europeiska statistiken görs tillgänglig för alla användare i enlighet med statistiska principer, särskilt principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet och statistisk konfidentialitet.

Eurostat ska i detta avseende ge de tekniska förklaringar och det stöd som krävs för att den europeiska statistiken ska kunna användas, och får använda lämpliga kommunikationskanaler för statistiska pressmeddelanden.

3.   Eurostat ska säkra samarbete och regelbunden konstruktiv dialog med andra avdelningar inom kommissionen och vid behov med uppgiftslämnare för att ta hänsyn till användarnas behov, relevant utveckling på politikområdena och andra initiativ. För detta ändamål ska de avdelningar inom kommissionen som är potentiella användare av viss europeisk statistik underrättas och involveras redan i ett tidigt skede när ny statistik tas fram eller när statistik ändras, bland annat för att vara införstådda med de potentiella politiska konsekvenserna av nya eller ändrade statistiska metoder, standarder och definitioner.

4.   Eurostat ska samordna utvecklingen och framställningen av annan statistik. För detta ändamål ska Eurostat

a)

i största möjliga mån använda befintliga uppgifter för statistiska ändamål för att säkra kvaliteten och hålla nere uppgiftslämnarbördan; Eurostat ska uppmana de berörda avdelningarna inom kommissionen att bidra till detta,

b)

hållas underrättad av alla kommissionens avdelningar om omfattningen och kvalitetsaspekterna på den statistik som de framställt, om betydande metodändringar för framställning av statistik och om ny datainsamling som planeras,

c)

ge andra avdelningar inom kommissionen sådan vägledning, lämplig utbildning och sådana experttjänster som de behöver för att utveckla och framställa annan statistik, i mån av resurser.

Artikel 7

Eurostats generaldirektör

1.   När det gäller europeisk statistik ska Eurostats generaldirektör ensam ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggörande, i överensstämmelse med programmet för europeisk statistik och det årliga arbetsprogrammet. Eurostats generaldirektör ska vid utövandet av sitt statistiska uppdrag agera oberoende, och får varken begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, från någon medlemsstats regering eller från andra institutioner, organ, byråer eller enheter.

2.   Eurostats generaldirektör ska vara utanordnare för de anslag som tilldelats Eurostat.

Artikel 8

Högste ansvarig för statistiken

1.   Eurostats generaldirektör ska betraktas som högste ansvarig för statistiken.

2.   Den högste ansvarige för statistiken ska

a)

ansvara för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik inom kommissionen,

b)

ansvara för att samordna utvecklingen och framställningen av annan statistik i enlighet med artiklarna 5.2 och 6.4,

c)

företräda kommissionen vid internationella statistikforum, bl.a. för att samordna statistikarbetet vid unionens institutioner och organ i enlighet med vad som sägs i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 223/2009,

d)

vara ordförande i den kommitté för det europeiska statistiksystemet som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009,

e)

utarbeta de program som avses i artikel 5.1 i detta beslut i nära samråd med andra avdelningar inom kommissionen, samtidigt som största möjliga hänsyn tas till användarnas behov och annan relevant utveckling,

f)

sköta förbindelserna mellan det europeiska statistiksystemet (ESS) och det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken i alla frågor som rör tillämpningen av riktlinjerna för europeisk statistik inom hela ESS.

3.   Tjänsteavdelningar som har för avsikt att bedriva någon verksamhet som inkluderar statistikframställning ska rådgöra med den högste ansvarige för statistiken i ett tidigt skede då arbetet i fråga förbereds. Den högste ansvarige för statistiken får ge rekommendationer i detta hänseende. Initiativ som inte gäller utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska, särskilt när det är fråga om särskilda överenskommelser mellan tjänsteavdelningarna, helt och hållet vara den berörda avdelningens ansvar.

Artikel 9

Tillgång till administrativa register

1.   För att minska uppgiftslämnarbördan ska Eurostat ha rätt att få tillgång till administrativa uppgifter inom kommissionens avdelningar, enligt de sekretessbestämmelser som fastställts i unionslagstiftningen, och att införliva dessa administrativa uppgifter med statistiken i den utsträckning som dessa uppgifter behövs för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

2.   Eurostat ska rådfrågas om och kan medverka vid den ursprungliga utformningen, efterföljande utvecklingen och nedläggningen av administrativa register och databaser som andra avdelningar inom kommissionen upprättar och underhåller, så att uppgifterna i dessa register och databaser lättare kan användas för den europeiska statistiken. Eurostat ska för detta ändamål ha rätt att föreslå insatser för att standardisera administrativa register som kan användas för att framställa europeisk statistik.

3.   För att bestämmelserna i denna artikel lättare ska kunna tillämpas i praktiken ska varje avdelning inom kommissionen se till att Eurostat på begäran får tillgång till administrativa uppgifter i den utsträckning som krävs för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, i överensstämmelse med sekretessbestämmelserna i unionslagstiftningen.

Artikel 10

Riktlinjer för europeisk statistik

1.   I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 223/2009 ska den europeiska statistiken utvecklas, framställas och spridas av Eurostat i enlighet med riktlinjerna (i förordning (EG) nr 223/2009 kallade uppförandekod) för europeisk statistik, som reviderats och uppdaterats av kommittén för det europeiska statistiksystemet.

2.   Eurostat ska involvera det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken i alla åtgärder som rör riktlinjerna för europeisk statistik i överensstämmelse med det rådgivande organets uppdrag.

3.   Eurostat ska övervaka de nationella statistikansvariga myndigheternas faktiska tillämpning av riktlinjerna för europeisk statistik.

Artikel 11

Kvalitetssäkring och märkning

1.   Eurostat ska stå för kvalitetsledningen av den europeiska statistiken. För detta ändamål ska Eurostat, med etablerade kvalitetskriterier som underlag och samtidigt som man tillgodoser användarnas behov av statistik av olika kvalitet,

a)

övervaka och bedöma de insamlade eller inlämnade uppgifternas kvalitet och redogöra för kvaliteten på den europeiska statistik som Eurostat sprider,

b)

främja och tillämpa rutiner för märkning av den europeiska statistiken,

c)

kontrollera de uppgifter som Eurostat ansvarar för i samband med unionens förstärkta ekonomiska styrning och använda de befogenheter som Eurostat särskilt har tilldelats i de relevanta förfarandena.

2.   Eurostat ska upprätta ett kvalitetssäkringssystem som avspeglar de åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas för att säkra att riktlinjerna för europeisk statistik tillämpas som de ska.

Artikel 12

Användning av konfidentiella uppgifter

1.   Eurostats generaldirektör ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkra att statistiksekretessen iakttas.

2.   Uppgifter som anses vara konfidentiella enligt artikel 3.7 i förordning (EG) nr 223/2009 ska enligt bestämmelserna i kapitel V i samma förordning vara tillgängliga endast för tjänstemän och annan personal vid Eurostat och andra fysiska personer som arbetar för Eurostat på kontraktsbasis, i den utsträckning som dessa uppgifter behövs för att framställa europeisk statistik och inom deras specifika arbetsområde.

3.   Eurostats generaldirektör ska dessutom vidta alla åtgärder som krävs för att skydda uppgifter som om de röjs kan skada unionens eller den berörda medlemsstatens intressen.

Artikel 13

Upphävande

Beslut 97/281/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar, KOM(2005) 217 slutlig.

(3)  KOM(2011) 211 slutlig.

(4)  EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.

(5)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(6)  KOM(2009) 404 slutlig.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s.1.

(8)  EGT L 112, 29.4.1997, s. 56.