14.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/13


RÅDETS BESLUT 2012/503/GUSP

av den 13 september 2012

om ändring av beslut 2010/452/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 augusti 2010 antog rådet beslut 2010/452/Gusp (1) med förlängning av Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (nedan kallat EUMM Georgia eller uppdraget), som upprättades den 15 september 2008. Det beslutet upphör att gälla den 14 september 2012.

(2)

Den 15 maj 2012 godkände kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) rekommendationerna om en strategisk översyn av framtiden för EUMM Georgia.

(3)

Uppdraget EUMM Georgia bör förlängas med ytterligare tolv månader på grundval av dess nuvarande mandat.

(4)

Uppdraget kommer att genomföras i en situation som kan komma att förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 21 i fördraget.

(5)

Beslut 2010/452/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/452/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

”3.   All personal ska följa de uppdragsspecifika operativa minimisäkerhetsnormerna och uppdragets säkerhetsplan till stöd för unionens policy för säkerhet på fältet. För skydd av de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som personalen anförtros i sin tjänsteutövning ska all personal tillämpa de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2).

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Säkerhet

1.   Den civila operationschefen ska leda uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och se till att de genomförs på ett korrekt och effektivt sätt för EUMM Georgia i enlighet med artiklarna 5 och 9.

2.   Uppdragschefen ska ansvara för uppdragets säkerhet och se till att minimisäkerhetskraven för uppdraget följs, enligt unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ ställning enligt avdelning V i EU-fördraget och därtill hörande instrument.

3.   Uppdragschefen ska biträdas av en högre säkerhetstjänsteman för uppdraget, som ska rapportera till uppdragschefen och även stå i nära funktionell förbindelse med europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad Europeiska utrikestjänsten).

4.   Personalen vid EUMM Georgia ska genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning i enlighet med Oplan innan de träder i tjänst. Personalen ska även regelbundet genomgå en av den högre säkerhetstjänstemannen anordnad repetitionsutbildning i insatsområdet.

5.   Uppdragschefen ska säkerställa skydd för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med beslut 2011/292/EU.”

3.

I artikel 14.1 ska följande stycke läggas till:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 15 september 2012–14 september 2013 ska vara 20 900 000 EUR.”

4.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Utlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.   Den höga representanten ska vara bemyndigad att, om det är lämpligt och alltefter uppdragets behov samt i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till tredjestater som är associerade med detta beslut lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen ger upphov till, upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” i enlighet med beslut 2011/292/EU.

2.   Den höga representanten ska också vara bemyndigad att, alltefter uppdragets operativa behov och i enlighet med beslut 2011/292/EU, till FN och OSSE lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen ger upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och FN:s och OSSE:s behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

3.   Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov ska den höga representanten också vara bemyndigad att, i enlighet med beslut 2011/292/EU, till värdstaten lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen ger upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och värdstatens behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska vara bemyndigad att till tredjestater som är associerade med detta beslut lämna ut sådana icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om uppdraget vilka omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (3).

5.   Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1–4, och befogenheten att ingå de arrangemang som avses i punkterna 2 och 3, till sina underlydande, till den civila operationschefen och/eller till uppdragschefen.

5.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Översyn av uppdraget

En översyn av uppdraget ska på grundval av en rapport från uppdragschefen och Europeiska utrikestjänsten läggas fram för Kusp var sjätte månad.”

6.

I artikel 18 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska upphöra att gälla den 14 september 2013.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 september 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.”

(3)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).”