27.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/17


BESLUT EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 17 juli 2012

om utnämning av chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger)

(2012/436/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (1) (EUCAP Sahel Niger), särskilt artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 9.1 rådets beslut 2012/392/Gusp bemyndigade rådet kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att, i enlighet med artikel 38 i fördraget, fatta lämpliga beslut för politisk kontroll och strategisk ledning av uppdraget EUCAP Sahel Niger, inbegripet beslutet att utnämna en uppdragschef.

(2)

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har föreslagit att överste Francisco ESPINOSA NAVAS ska utnämnas till uppdragschef för EUCAP Sahel Niger.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Överste Francisco ESPINOSA NAVAS utnämns härmed till chef för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger) för en period på 12 månader.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2012.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 187, 17.7.2012, s. 48.