26.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/6


RÅDETS BESLUT

av den 26 juni 2012

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

(2012/430/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15a i konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1) (nedan kallad konventionen) får ett tredjeland inbjudas att bli fördragsslutande part i konventionen efter beslut av blandade kommittén som upprättats genom konventionen.

(2)

Genom artikel 15 i konventionen ges den blandade kommittén behörighet att rekommendera och genom beslut anta ändringar i konventionen och tillägg.

(3)

Turkiet har formellt uttryckt sin önskan att ansluta sig till systemet för gemensam transitering och landet bjöds in efter beslut av blandade kommittén av den 19 januari 2012.

(4)

Efter att ha uppfyllt de väsentliga rättsliga, strukturella och informationstekniska krav som är nödvändiga förutsättningar för anslutning, och efter att det formella förfarandet för anslutning följts, kommer Turkiet att ansluta sig till konventionen.

(5)

Utvidgningen av systemet för gemensam transitering kräver vissa ändringar av konventionen. Det rör sig om att införa nya hänvisningar på turkiska och att göra nödvändiga anpassningar av formulären för borgensförbindelse.

(6)

De föreslagna ändringarna lades fram för och diskuterades inom EU–Efta-arbetsgruppen och texten godkändes preliminärt.

(7)

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta beträffande de föreslagna ändringarna bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering angående den kommitténs antagande av beslut nr XXX om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande ska grundas på det utkast till beslut som är bifogat detta beslut.

Mindre ändringar av utkastet till beslut får godkännas av företrädare för unionen i blandade EU–Efta-kommittén efter att rådet vederbörligen har informerats.

Artikel 2

Kommissionen ska offentliggöra beslutet av blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering i Europeiska unionens officiella tidning när det har antagits.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.


UTKAST

BESLUT nr XXX AV BLANDADE EU–EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

av den

om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

BLANDADE KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1), särskilt artikel 15.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Turkiet har uttryckt sin önskan att ansluta sig till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (nedan kallad konventionen) efter att ha inbjudits på grundval av ett beslut av den 19 januari 2012 av den blandade kommitté som upprättats genom konventionen.

(2)

De turkiska språkversionerna av de hänvisningar som används i konventionen bör därför i lämplig ordning införas i konventionen.

(3)

Tillämpningen av detta beslut är knutet till datumet för Turkiets anslutning till konventionen.

(4)

För att formulär för borgensförbindelse som är tryckta enligt de kriterier som gällde före Turkiets anslutning till konventionen ska kunna användas, bör det fastställas en övergångsperiod under vilken de tryckta formulären, med vissa ändringar, kan fortsätta att användas.

(5)

Konventionen bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Detta beslut ska tillämpas från och med den dag Turkiet ansluter sig till konventionen.

2.   Formulär som grundar sig på förlagorna i tilläggen C1, C2, C3, C4, C5 och C6 till bilaga III till konventionen får fortsätta att användas till och med slutet av den tolfte månaden som följer på tillämpningsdagen av detta beslut, under förutsättning att de nödvändiga ändringarna i fråga om geografiska beteckningar och delgivningsadresser eller ombudsadresser har gjorts.

Utfärdat i Bryssel den

På blandade kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.

BILAGA

1.

I tillägg B1, i den text som gäller fält 51, ska följande strecksats införas efter Schweiz:

”Turkiet TR”.

2.

I tillägg B6 ska avdelning III ändras på följande sätt:

   TR Sınırlı Geçerli”.

2.1

I den första delen av tabellen, ”Begränsad giltighet – 99200”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Vazgeçme”.

2.2

I den andra delen av tabellen, ”Befrielse – 99201”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3

I den tredje delen av tabellen, ”Alternativt bevis – 99202”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”.

2.4

I den fjärde delen av tabellen, ”Avvikelse: varorna uppvisade för kontor … (namn och land) – 99203”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”.

2.5

I den femte delen av tabellen, ”Utförsel från … omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor – 99204”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”.

2.6

I den sjätte delen av tabellen, ”Befrielse från bindande färdväg – 99205”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR İzinli Gönderici”.

2.7

I den sjunde delen av tabellen, ”Godkänd avsändare – 99206”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR İmzadan Vazgeçme”.

2.8

I den åttonde delen av tabellen, ”Befrielse från underskrift – 99207”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”.

2.9

I den nionde delen av tabellen, ”Samlad säkerhet förbjuden – 99208”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”.

2.10

I den tionde delen av tabellen, ”Obegränsad användning – 99209”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”.

2.11

I den elfte delen av tabellen, ”Utfärdat i efterhand – 99210”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Çeșitli”.

2.12

I den tolfte delen av tabellen, ”Flera – 99211”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Dökme”.

2.13

I den trettonde delen av tabellen, ”Bulk – 99212”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

   TR Gönderici”.

2.14

I den fjortonde delen av tabellen, ”Avsändare – 99213”, ska följande strecksats införas efter den strecksats som avser NO:

”—

3.

Bilaga C1 ska ersättas med följande:

”BILAGA C1

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

4.

Bilaga C2 ska ersättas med följande:

”BILAGA C2

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

5.

Bilaga C4 ska ersättas med följande:

”BILAGA C4

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

Image

Image

6.

I fält 7 i tillägg C5 ska frasen ”Turkiet,” införas mellan ”Schweiz,” och ”Andorra”.

7.

I fält 6 i tillägg C6 ska frasen ”Turkiet,” införas mellan ”Schweiz,” och ”Andorra”.