11.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 38/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 februari 2012

om att inte ta upp flufenoxuron för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

[delgivet med nr K(2012) 621]

(Text av betydelse för EES)

(2012/77/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I förteckningen ingår flufenoxuron.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har flufenoxuron (CAS-nr 101463-69-8; EG-nr 417-680-3) utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

Frankrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 17 mars 2009, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 22 september 2011.

(5)

En bedömning av riskerna för de berörda delarna av miljön utifrån ett realistiskt scenario visar på oacceptabla effekter på vattenmiljön. Egenskaperna hos flufenoxuron gör också ämnet långlivat, bioackumulerande och giftigt, samt mycket långlivat och mycket bioackumulerande, enligt kriterierna i bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3). Flufenoxuron bör således inte tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18.

(6)

Den tidpunkt från och med vilken biocidprodukter av produkttyp 18 innehållande flufenoxuron inte längre får släppas ut på marknaden bör vara rimlig mot bakgrund av resultaten av riskbedömningen och dagen för ikraftträdandet av detta beslut.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Flufenoxuron (CAS-nr 101463-69-8; EG-nr 417-680-3) ska inte tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18.

Artikel 2

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1451/2007 får biocidprodukter av produkttyp 18 innehållande flufenoxuron inte längre släppas ut på marknaden med verkan från och med den 1 augusti 2012.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2012.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.