29.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1386/2011

av den 19 december 2011

om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 704/2002 av den 25 mars 2002 om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan vid import av vissa industriprodukter och om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna (3) ska upphävandet av tullarna i Gemensamma tulltaxan för vissa insatsvaror för kommersiell eller industriell användning upphöra att gälla den 31 december 2011.

(2)

I september 2010 begärde Spaniens regering, på Kanarieöarnas regerings vägnar, en förlängning av upphävandet av autonoma tullar i Gemensamma tulltaxan för ett antal produkter i enlighet med artikel 349 i fördraget. Den motiverade denna begäran med att öarnas isolerade läge medför svåra ekonomiska och kommersiella nackdelar för de ekonomiska aktörerna, vilket i sin tur har negativ verkan på den demografiska utvecklingen, sysselsättningen och den sociala och ekonomiska utvecklingen.

(3)

Såväl industri- som byggsektorn på Kanarieöarna har drabbats hårt av den nyligen inträffade ekonomiska krisen. Den kraftiga nedgången i byggandet påverkade även dess kringindustri negativt. Ogynnsamma finansiella villkor påverkade många affärsområden kraftigt. Vidare bidrog den kraftiga ökningen av arbetslösheten i Spanien till nedgången i den inhemska efterfrågan, till exempel på industriprodukter.

(4)

Arbetslösheten på Kanarieöarna har under de senaste tio åren konstant varit högre än genomsnittet i Spanien och sedan 2009 har den varit högst i hela landet (Eurostat: regional statistik, arbetslöshetsnivå i Nuts 2-regioner, 1999–2009). Dessutom säljs mer än hälften av industriproduktionen på Kanarieöarna på öarna, vilket är särskilt allvarligt eftersom efterfrågan har drabbats hårdare där.

(5)

I syfte att ge investerare ett långsiktigt perspektiv och göra det möjligt för ekonomiska operatörer att nå en industriell och ekonomisk nivå som stabiliserar den ekonomiska och sociala miljön på Kanarieöarna är det därför lämpligt att förlänga hela upphävandet av tullar i Gemensamma tulltaxan för vissa varor i enlighet med bilagorna II och III i förordning (EG) nr 704/2002 med tio år.

(6)

Vidare har de spanska myndigheterna i det sammanhanget begärt upphävande av tullar i Gemensamma tulltaxan för tre nya produkter med KN-nummer 3902 10, 3903 11 och 3906 10. Den begäran godkändes eftersom upphävandena skulle förbättra Kanarieöarnas ekonomi.

(7)

För att säkerställa att endast ekonomiska aktörer som är etablerade på Kanarieöarnas territorium kan dra nytta av dessa åtgärder bör upphävandet göras avhängigt av produkternas slutanvändning i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5).

(8)

Om handeln skulle minska och för att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning, bör kommissionen ges genomförandebefogenheter så att den tillfälligt kan dra tillbaka upphävandet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (6).

(9)

Ändringar av den kombinerade nomenklaturen får inte medföra några ändringar i sak beträffande befrielsen från tull. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget i syfte att genomföra de ändringar och tekniska anpassningar som är nödvändiga i förteckningen över varor som omfattas av upphävanden. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerande akter, se till att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(10)

För att säkerställa en kontinuitet i förhållande till åtgärderna i förordning (EG) nr 704/2002 är det nödvändigt att tillämpa åtgärderna enligt den här förordningen från och med den 1 januari 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2021 ska de tullar i Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till Kanarieöarna av insatsvaror för kommersiell eller industriell användning vilka omfattas av de KN-nummer som förtecknas i bilaga I upphävas fullt ut.

I enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93 ska dessa varor i minst 24 månader efter det att de har övergått till fri omsättning användas av ekonomiska aktörer som är etablerade på Kanarieöarna.

Artikel 2

Från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2021 ska de tullar i Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till Kanarieöarna av råvaror, delar och komponenter vilka omfattas av de KN-nummer som förtecknas i bilaga II och vilka används för industriell bearbetning eller för underhåll upphävas fullt ut.

Artikel 3

Det tullupphävande som avses i artiklarna 1 och 2 ska omfattas av bestämmelserna om slutanvändning i enlighet med artiklarna 21 och 82 i förordning (EEG) nr 2913/92 och av de kontroller som föreskrivs i artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

1.   Om kommissionen har anledning att tro att de upphävanden som fastställs i denna förordning har lett till minskning av handeln för en särskild produkt kan den anta genomförandeakter, som tillfälligt drar tillbaka upphävandet under högst tolv månader. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 8.

Säkerhet ska ställas för importtullar för produkter för vilka tullen tillfälligt har upphävts, och de berörda produkternas övergång till fri omsättning på Kanarieöarna ska ske på villkor att en sådan säkerhet ställs.

2.   Om rådet i enlighet med det förfarande som anges i fördraget inom tolvmånadersperioden beslutar att befrielsen slutgiltigt ska upphävas, ska den tull för vilken säkerhet ställts slutgiltigt tas ut.

3.   Om inget slutgiltigt beslut har antagits inom tolvmånadersperioden i enlighet med punkt 2 ska säkerheterna frisläppas.

Artikel 5

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6 angående de ändringar och tekniska anpassningar av bilagorna I och II som är nödvändiga till följd av ändringar i den kombinerade nomenklaturen.

Artikel 6

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 1 januari 2012.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5 får när som helst återkallas av rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen har antagit en delegerad akt ska den delge rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 5 ska träda i kraft endast om rådet inte har gjort någon invändning mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs rådet, eller om rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att det inte kommer att invända.

Artikel 7

Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet om antagandet av delegerade akter, invändningar mot dessa eller delegering av befogenheter som återkallats av rådet.

Artikel 8

1.   Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247a.1 i förordning (EEG) nr 2913/92. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På rådets vägnar

M. KOROLEC

Ordförande


(1)  Yttrande av den 15 november 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 22 september 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 111, 26.4.2002, s. 1.

(4)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.


BILAGA I

Insatsvaror för kommersiell eller industriell användning vilka omfattas av följande KN-nummer  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Enligt definitionen i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 28.10.2011, s. 1).


BILAGA II

Råvaror, delar och komponenter vilka ska användas för jordbruksändamål, för industriell bearbetning eller underhåll och vilka omfattas av KN-nummer  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Enligt definitionen i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 28.10.2011, s. 1).