17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1323/2011

av den 16 december 2011

om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2012 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (1), särskilt artiklarna 17.3, 17.6 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 517/94 fastställs kvantitativa importrestriktioner för vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredjeländer, vilka ska fördelas enligt principen ”först till kvarn”.

(2)

Enligt den förordningen är det under vissa omständigheter möjligt att använda andra tilldelningsmetoder, att dela upp kvoterna i omgångar eller att reservera en del av en särskild kvantitativ begränsning uteslutande för ansökningar som stöds av bevis för importens tidigare omfattning.

(3)

Regler för förvaltningen av kvoterna för 2012 bör antas före kvotårets början så att kontinuiteten i handeln inte störs.

(4)

De åtgärder som har antagits under tidigare år, t.ex. de åtgärder som infördes genom kommissionens förordning (EU) nr 1159/2010 av den 9 december 2010 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94 (2), har visat sig vara tillfredsställande, varför liknande regler bör antas för 2012.

(5)

I syfte att tillmötesgå så många näringsidkare som möjligt bör fördelningsmetoden enligt principen ”först till kvarn” göras mera flexibel genom att det fastställs ett tak för de kvantiteter som får tilldelas varje näringsidkare genom denna metod.

(6)

För att en viss kontinuitet i handeln och en effektiv kvotförvaltning ska kunna garanteras bör näringsidkare ha möjlighet att låta sin första ansökan om importtillstånd för 2012 omfatta lika stora kvantiteter som de importerat under 2011.

(7)

För att kvoterna ska kunna utnyttjas optimalt bör en näringsidkare som har utnyttjat minst hälften av den redan beviljade kvantiteten ha möjlighet att ansöka om ytterligare en kvantitet, under förutsättning att det finns disponibla kvantiteter i kvoterna.

(8)

För att säkerställa en god förvaltning bör importtillstånden vara giltiga i nio månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till årets slut. Medlemsstaterna bör utfärda importlicenser först när kommissionen har underrättat dem om att det finns kvantiteter tillgängliga och endast om näringsidkarna kan bevisa att det finns ett kontrakt och kan intyga, såvida inte motsatsen uttryckligen föreskrivs, att de inte redan för kategorierna och länderna i fråga har tilldelats ett importtillstånd i gemenskapen som utfärdats i enlighet med denna förordning. De behöriga nationella myndigheterna bör emellertid kunna förlänga licensernas giltighetstid med tre månader på importörernas begäran, i de fall där licenserna vid förlängningsansökans tidpunkt utnyttjats till minst hälften, dock längst till och med den 31 mars 2013.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är i enlighet med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 25 i förordning (EG) nr 517/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med den här förordningen är att fastställa regler för 2012 för förvaltningen av kvantitativa kvoter för import av vissa textilprodukter som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 517/94.

Artikel 2

De kvoter som avses i artikel 1 ska fördelas i den ordningsföljd som kommissionen mottar medlemsstaternas anmälningar om individuella näringsidkares ansökningar om kvantiteter, vilka för varje enskild näringsidkare inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilaga I.

Dessa maximikvantiteter ska emellertid inte gälla för näringsidkare som vid sin första ansökan för 2012 kan bevisa för de behöriga nationella myndigheterna att de för de berörda kategorierna och tredjeländerna importerade mer än de maximikvantiteter som angetts för varje kategori enligt de importlicenser som beviljats dem för 2011.

För dessa näringsidkare får de behöriga myndigheterna tillåta import som inte överskrider de kvantiteter som importerades 2011 från de berörda tredjeländerna och för berörda kategorier, under förutsättning att detta ryms inom kvoten.

Artikel 3

Alla importörer som redan har utnyttjat minst 50 procent av den kvantitet som de tilldelats enligt denna förordning får lämna in en ny ansökan för samma produktkategori och samma ursprungsland avseende kvantiteter som inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilaga I.

Artikel 4

1.   De behöriga nationella myndigheter som anges i bilaga II får från och med kl. 10.00 den 9 januari 2012 till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka ansökningar om importtillstånd inkommit.

Den tid som anges i första stycket ska vara lokal tid i Bryssel.

2.   De behöriga nationella myndigheterna ska utfärda importtillstånd först när kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 517/94 har anmält att det finns kvantiteter tillgängliga för import.

De ska utfärda importtillstånd endast om näringsidkarna

a)

kan bevisa att det finns ett kontrakt för leverans av varorna, och

b)

skriftligen intygar att de för kategorin och landet i fråga

i)

inte redan har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning, eller

ii)

har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning, men har utnyttjat det till minst 50 procent.

3.   Importtillstånden ska vara giltiga i nio månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till och med den 31 december 2012.

De behöriga nationella myndigheterna får dock på importörens begäran förlänga tillståndens giltighetstid med tre månader om tillstånden vid tidpunkten för begäran om förlängning utnyttjats till minst 50 procent. En sådan förlängning får under inga omständigheter vara längre än till och med den 31 mars 2013.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUT L 326, 10.12.2010, s. 25.


BILAGA I

Maximikvantiteter enligt artiklarna 2 och 3

Land

Kategori

Enhet

Maximikvantitet

Vitryssland

1

kilogram

20 000

2

kilogram

80 000

3

kilogram

5 000

4

styck

20 000

5

styck

15 000

6

styck

20 000

7

styck

20 000

8

styck

20 000

15

styck

17 000

20

kilogram

5 000

21

styck

5 000

22

kilogram

6 000

24

styck

5 000

26/27

styck

10 000

29

styck

5 000

67

kilogram

3 000

73

styck

6 000

115

kilogram

20 000

117

kilogram

30 000

118

kilogram

5 000

Nordkorea

1

kilogram

10 000

2

kilogram

10 000

3

kilogram

10 000

4

styck

10 000

5

styck

10 000

6

styck

10 000

7

styck

10 000

8

styck

10 000

9

kilogram

10 000

12

par

10 000

13

styck

10 000

14

styck

10 000

15

styck

10 000

16

styck

10 000

17

styck

10 000

18

kilogram

10 000

19

styck

10 000

20

kilogram

10 000

21

styck

10 000

24

styck

10 000

26

styck

10 000

27

styck

10 000

28

styck

10 000

29

styck

10 000

31

styck

10 000

36

kilogram

10 000

37

kilogram

10 000

39

kilogram

10 000

59

kilogram

10 000

61

kilogram

10 000

68

kilogram

10 000

69

styck

10 000

70

par

10 000

73

styck

10 000

74

styck

10 000

75

styck

10 000

76

kilogram

10 000

77

kilogram

5 000

78

kilogram

5 000

83

kilogram

10 000

87

kilogram

8 000

109

kilogram

10 000

117

kilogram

10 000

118

kilogram

10 000

142

kilogram

10 000

151A

kilogram

10 000

151B

kilogram

10 000

161

kilogram

10 000


BILAGA II

Förteckning över de tillståndsmyndigheter som avses i artikel 4

1.   Österrike

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgien

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgarien

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cypern

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Tjeckien

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estland

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finland

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Frankrike

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Tyskland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grekland

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ungern

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italien

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lettland

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litauen

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxemburg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nederländerna

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polen

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumänien

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovakien

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenien

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spain

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   United Kingdom

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk