9.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1276/2011

av den 8 december 2011

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller behandling för att döda livsdugliga parasiter i fiskeriprodukter avsedda som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare. Där föreskrivs bland annat att livsmedelsföretagare får släppa ut produkter av animaliskt ursprung på marknaden endast om de har beretts och hanterats uteslutande på anläggningar som uppfyller tillämpliga krav i bilaga III till den förordningen.

(2)

Enligt avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagare se till att vissa fiskeriprodukter, bland annat sådana som ska förtäras råa eller nästan råa, genomgår frysbehandling för att döda livsdugliga parasiter som kan utgöra en hälsorisk för konsumenterna.

(3)

I april 2010 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ett vetenskapligt yttrande om riskbedömning av parasiter i fiskeriprodukter (2) (nedan kallat Efsas yttrande). I yttrandet finns uppgifter om fall där fiskeriprodukter kan utgöra en hälsofara på grund av förekomsten av livsdugliga parasiter. I Efsas yttrande bedöms också effekterna av olika behandlingar för att döda sådana parasiter i fiskeriprodukter.

(4)

Även om det sägs i Efsas yttrande att all vildfångad saltvattens- och sötvattensfisk måste anses utgöra en risk att innehålla livsdugliga parasiter som kan vara farliga för människors hälsa om produkterna äts råa eller nästan råa, får den behöriga myndigheten ändå, om epidemiologiska data visar att fiskevattnen inte utgör någon hälsofara på grund av förekomsten av parasiter, anta nationella åtgärder om godkännande av undantag från den obligatoriska frysbehandlingen av fiskeriprodukter som framställs av vildfångad fisk. Sådana nationella åtgärder bör anmälas till kommissionen.

(5)

Efsa konstaterar i sitt yttrande att när odlad Atlantlax föds upp i flytande burar eller i tankar på land och utfodras med foderblandningar, som knappast torde innehålla levande parasiter, är risken för kontamination av anisakider i larvstadiet försumbar, förutsatt att rådande odlingspraxis fortsätter att tillämpas. Även om det konstateras i yttrandet att tillräckliga övervakningsuppgifter saknas för alla andra odlade fisksorter, har Efsa ställt upp kriterier för när fiskeriprodukter från vattenbruk inte kan anses utgöra en hälsofara på grund av förekomst av parasiter.

(6)

Om samma odlingsmetoder på grundval av dessa kriterier följs, kan andra odlade fiskeriprodukter än Atlantlax anses utgöra en försumbar risk för parasiter som kan äventyra konsumenternas hälsa. Därför får även sådana odlade fiskeriprodukter undantas från kravet på frysning utan att den höga nivån på hälsoskyddet äventyras.

(7)

Av den anledningen bör kraven i avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ändras med hänsyn tagen till vissa delar av nya vetenskapliga rön i Efsas yttrande och de praktiska erfarenheter som gjorts.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):4, artikelnr 1543.


BILAGA

I avsnitt VIII kapitel III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska del D ersättas med följande:

”D.   KRAV BETRÄFFANDE PARASITER

1.

Livsmedelsföretagare som på marknaden släpper ut

a)

fiskeriprodukter avsedda att förtäras råa, eller

b)

marinerade, saltade eller på annat sätt behandlade fiskeriprodukter, om behandlingen inte är tillräcklig för att döda livsdugliga parasiter,

framställda av fisk eller bläckfisk, ska se till att råvaran eller slutprodukten frysbehandlas för att döda livsdugliga parasiter som kan utgöra en risk för konsumenternas hälsa.

2.

För andra parasiter än sugmaskar ska frysbehandlingen bestå i att temperaturen i alla delar av produkten sänks till åtminstone

a)

– 20 °C i minst 24 timmar, eller

b)

– 35 °C i minst 15 timmar.

3.

Livsmedelsföretagare behöver inte utföra den frysbehandling som krävs enligt punkt 1 för följande slag av fiskeriprodukter:

a)

Fiskeriprodukter som genomgått eller är avsedda att före förtäring genomgå en värmebehandling som dödar den livsdugliga parasiten. För andra parasiter än sugmaskar ska produkten värmas upp till en kärntemperatur på 60 °C eller mer i minst en minut.

b)

Fiskeriprodukter som bevarats som frysta fiskeriprodukter under tillräckligt lång tid för att döda de livsdugliga parasiterna.

c)

Fiskeriprodukter från vildfångst, förutsatt att

i)

tillgängliga epidemiologiska data visar att de fiskevatten där råvaran har sitt ursprung inte utgör någon hälsofara på grund av förekomsten av parasiter, och

ii)

den behöriga myndigheten tillåter det.

d)

Fiskeriprodukter från fiskodlingar, odlade från embryon och utfodrade enbart med foder som inte kan innehålla livsdugliga hälsofarliga parasiter, förutsatt att ett av följande krav är uppfyllt:

i)

De har uteslutande odlats i en miljö som är fri från livsdugliga parasiter.

ii)

Livsmedelsföretagaren har kontrollerat, genom förfaranden som den behöriga myndigheten godkänt, att fiskeriprodukterna inte utgör en hälsofara med avseende på närvaro av livsdugliga parasiter.

4.

a)

När sådana fiskeriprodukter som avses i punkt 1 släpps ut på marknaden, utom när de tillhandahålls konsumenten, ska de åtföljas av en handling utfärdad av den livsmedelsföretagare som utfört frysbehandlingen, med uppgift om typ av frysbehandling.

b)

Före utsläppande på marknaden av sådana fiskeriprodukter som avses i punkt 3 c och d, och som antingen inte har frysbehandlats eller inte är avsedda att före konsumtion genomgå en behandling som dödar livsdugliga hälsofarliga parasiter, ska livsmedelsföretagaren garantera att fiskeriprodukterna har sitt ursprung i fiskevatten eller på en fiskodling som uppfyller de särskilda villkor som anges i punkt 3 c eller d. Detta krav kan uppfyllas genom uppgifter i handelsdokumentet eller genom annan information som åtföljer fiskeriprodukterna.”