4.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1111/2011

av den 3 november 2011

om godkännande av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som fodertillsats för alla djurarter i kategorin ”tekniska tillsatser”.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) fann i sitt yttrande av den 14 juni 2011 (2) att Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) under föreslagna användningsvillkor varken skadar djurs eller människors hälsa eller miljön och att preparatet kan förbättra produktionen av ensilage från alla slags vallfoder genom att minska pH-värdet och bevara mer torrsubstans och protein. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats in av det referenslaboratorium som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):6, artikelnr 2275.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg färskt material

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser.

1k2073

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som innehåller minst 1,2x1011 CFU/g tillsats

 

Beskrivning av det verksamma ämnet

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Analysmetod  (1)

 

Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta: EN 15787

 

Identifiering: Pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Alla djurarter

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid.

2.

Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikro-organismer som ensileringstillsatser: 2,4x108CFU/kg färskt material.

3.

Användarsäkerhet: Andningsskydd och handskar rekommenderas vid hantering.

den 24 november 2021


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx