11.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1000/2011

av den 10 oktober 2011

om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) 765/2006.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Vitryssland bör ytterligare personer föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

(3)

Dessutom bör information om vissa personer och en enhet i förteckningen i bilaga IA till den förordningen uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska läggas till på förteckningen i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

Artikel 2

Uppgifterna om följande personer och enhet i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas av uppgifterna i bilaga II till den här förordningen:

1.

Mazouka, Siarhei (Siarhej)

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj

3.

Peftiev, Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj

5.

Busjnaja, Natallja Uladzimirauna

6.

Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeja Mikalajeuna

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitj

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

11.

Sjtjurok, Ivan Antonavitj

12.

Sport-Pari

13.

Sjadryna, Hanna Stanislavauna

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 oktober 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA I

Personer som avses i artikel 1

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(med vitrysk stavning)

Namn

(med rysk stavning)

Födelseort och födelsedatum

Tjänsteställning

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

(Valeryj Mikalajevytj)

Komissarov, Valeri Nikolaevich

(Valerij Nikolajevitj)

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

(Michajlavitj)

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

(Michajlovitj)

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Matsukevitj, Jevgenij Sekret och Oleg Fjodorkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

(Chrypatj, Siarhej Fjodaravitj)

Khripach, Sergei Fiodorovich

(Chripatj, Sergej Fjodaravitj)

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaterna Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevitj, Dmitrij Uss, Vladimir Nekljajev, aktivisterna för politiska och sociala frågor Andrej Dmitrijev, Ilja Vasilejvich, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik, Vladimir Jerjomenok, Andrej Poznjak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvjatkevitj, Artiom Gribkov, Dmitrij Bulanov och (som biträdande domare) Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

(Andrejevitj)

Nazarenko, Vasili Andreevich

(Vasilij Andrejevitj)

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som överdomare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Vasilij Parfenkov och (som biträdande domare) Dmitrij Dasjkevitj, Eduard Lobov. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

(Kamarouskaja, Volha Paulauna)

Komarovskaia (Komarovskaja), Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov och aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otrosjtjenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Moltjanov, Ilja Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik, Vladimir Jerjomenok, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Matsukevitj, Jevgenij Sekret och Oleg Fjodorkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

(Zajtsava, Viktoryja Henadzeuna)

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

(Zajtseva, Viktorija Gennadjevna)

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov, aktivisterna för politiska och sociala frågor Ijia Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedtjik och Vladimir Jerjomenok. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

7.

Unukevich

(Unukevitj), Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

(Vnukevitj, Tamara Vasiljevna)

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Hon avslog (som biträdande domare) överklagandena av domarna mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Irina Chalip, Sergej Martselev, Pavel Severinets. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

(Uladzimiravitj)

Krot, Igor Vladimirovich

(Vladimirovitj)

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som biträdande domare) överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilj Parfenkov. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

(Chrobastau, Uladzimir Ivanavitj)

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

(Chrobostov, Vladimir Ivanovitj)

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Han avslog (som biträdande domare) överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilj Parfenkov. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

(Ihnatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

(Ignatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Åklagare vid stadsdomstolen i Minsk som arbetade med avslaget på överklagandet av domen mot Dmitrij Dasjkevitj och Eduard Lobov, aktivister i Molodoj front (ungdomsfronten). Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

(Jarmalitski, Siarhej Uladzimiravitj)

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

(Jermolitskij, Sergej Vladimirovitj)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Chef för fånglägret i Sjkla. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna samt förföljelse av före detta presidentkandidaten Nikolaj Statkevitj, som fängslades i samband med händelserna den 19 december 2010, och andra fångar.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

(Kavaljou, Aljaksandr Michajlavitj)

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

(Kovaljov, Aleksandr Michajlovitj)

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Chef för fånglägret i Horki. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna, särskilt förföljelse och tortyrliknande behandling av samhällsaktivisten Dmitrij Dasjkevitj som fängslades i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

(Palujan, Uladzimir Mikalajevitj)

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

(Polujan, Vladimir Nikoljajevitj)

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Byn Nekrashevichi (Nekrasjevitji), distriktet Karelichi (Karelitj), länet Hrodna 1961

Minister för skatter och avgifter. Övervakar skattemyndigheter som stöder brottmålet mot Bjaljatski (Belatskij) med skatteundandragande som förevändning. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

(Uladzimiravitj)

Kornov, Vladimir Vladimirovich

(Vladimirovitj)

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk som godkände avslaget på överklagandet från Bjaljatskis advokater. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

(Sjastakov, Maksim Aleksandravitj)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Sjestakov, Maksim Aleksandrovitj)

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Beljatskij) vid distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herdsimovitj, Volha Ivanova)

(Herasimovitj Volha Ivanovna)

Gerasimovich

(Gerasimovitj) Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Belatskij) vid stadsdomstolen i Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.


BILAGA II

Personer och enhet som avses i artikel 2

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn på vitryska

Namn på ryska

Födelseplats och födelsedatum

Tjänsteställning

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravitj

Mazovka, Kirill Viktorovitj

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Åklagare i målet Dasjkevitj-Lobov. Dmitri Dashkevich (Dmitrij Dasjkevitj) och Eduard Lobov, aktivister i ungdomsfronten, dömdes till flera års fängelse för ”huliganism”. Det verkliga skälet till att de fängslades var att båda aktivt hade deltagit i valkampanjen i december 2010 genom att stödja en av oppositionskandidaterna.

2.

Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj

Bazanov, Aleksandr Viktorovitj

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazakstan 26.11.1962

Direktör, informations- och analyscentrum, presidentens kansli.

3.

Peftiev, Vladimir Paulavich (Peftsijeu, Vladzimir Paulavitj)

Peftiev, Vladimir Pavlovichn (Peftijev, Vladimir Pavlovitj)

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Född den 1 juli 1957 i staden Berdyansk (Berdjansk), Zaporozhskaya Oblast (länet Zaporozje, numera Zaporizjzja), Ukraina. Nuvarande passnummer: MP2405942

Person associerad med Aljaksandr Lukasjenko, Viktar Lukasjenko och Dzmitryj Lukasjenko. Ger president Lukasjenko ekonomisk rådgivning och är den viktigaste ekonomiska sponsorn för Lukasjenkos regim. Majoritetsaktieägare och ordförande i rådet med aktieägare i Beltechexport, ett av de största export/importbolagen för försvarsprodukter i Vitryssland.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj

Ipatov, Vadim Dmitrijevitj

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Vice ordförande i den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

5.

Busjnaja, Natallja Uladzimirauna

Busjnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 i Mogiljov (nuvarande Mahiljou)

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

6.

Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj

Busjtjik, Vasilij Vasiljevitj

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

7.

Katsuba, Svjatlana Pjatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeja Mikalajeuna

Kiseleva, Nadezjda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevitj

Podoljak, Eduard Vasiljevitj

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är hon delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

11.

Sjtjurok, Ivan Antonavitj

Sjtjurok, Ivan Antonovitj

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Ledamot av den centrala valkommissionen (CEC). Som ledamot av CEC är han delvis ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

12.

Sport-Pari

 

”ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Enhet som kontrolleras av Peftijev, Vladimir tillsammans med Lukasjenko, Dmitrij Aleksandrovitj genom att den senare kontrollerar presidentens sportklubb, som har en obligatorisk, statsägd majoritetsandel i Sport-Pari.

13.

Sjadryna, Hanna Stanislavauna

Sjadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина, Анна Станиславовна

 

Tidigare redaktör vid tidningen Sovetskaja Belarus