11.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 805/2011

av den 10 augusti 2011

om detaljerade bestämmelser för flygledarcertifikat samt vissa andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 8c.10, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 216/2008 syftar till att upprätta och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa. Förordningen skapar förutsättningar för att man ska kunna uppnå detta mål och andra mål som rör säkerheten inom den civila luftfarten.

(2)

Genomförandet av förordning (EG) nr 216/2008 samt den nya lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet II (2) förutsätter att mer detaljerade tillämpningsföreskrifter antas, särskilt vad gäller certifieringen av flygledare, i syfte att upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa, garantera högsta möjliga krav på ansvarsmedvetande och kompetens, öka tillgången till flygledare och främja det ömsesidiga erkännandet av certifikat, samtidigt som målet om en allmän förbättring av flygsäkerheten och personalens kompetens fullföljs.

(3)

Flygledare samt personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av dessa flygledare måste uppfylla de relevanta grundläggande krav som fastställs i bilaga Vb till förordning (EG) nr 216/2008. Enligt den förordningen bör flygledare samt personer och organisationer som deltar i deras utbildning certifieras eller licensieras när de befunnits uppfylla de grundläggande kraven.

(4)

Det certifikat som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/23/EG av den 5 april 2006 om ett gemenskapscertifikat för flygledare (3) har visat sig vara en framgångsrik metod för erkännande av den särskilda betydelse som flygledarna har för ett säkert tillhandahållande av flygkontrolltjänster. Inrättandet av unionsomfattande normer för behörighet har också minskat skillnaderna inom detta område, vilket har lett till att arbetet kan organiseras effektivare inom ramen för det växande regionala samarbetet mellan leverantörerna av flygtrafiktjänster. Att upprätthålla och förbättra det gemensamma certifieringssystemet för flygledare inom unionen är därför en viktig del av det europeiska systemet för flygkontrolltjänst.

(5)

Direktiv 2006/23/EG har upphävts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1108/2009 (4). Bestämmelserna i direktiv 2006/23/EG fortsätter emellertid att gälla fram till den dag då de åtgärder som avses i artikel 8c.10 i förordning (EG) nr 216/2008 börjar tillämpas. I denna förordning fastställs dessa åtgärder.

(6)

Bestämmelserna i denna förordning återspeglar teknikens utvecklingsnivå, inbegripet bästa praxis och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, inom området flygledarutbildning. De har utvecklats på grundval av direktiv 2006/23/EG och innebär ett för medlemsstaterna gemensamt införlivande av de normer och rekommendationer som fastställs i konventionen angående internationell civil luftfart, som undertecknades i Chicago den 7 december 1944, och de säkerhetskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) som antagits av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol), inrättad genom den internationella konventionen av den 13 december 1960.

(7)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av gemensamma krav för certifiering av och medicinska intyg för flygledare bör medlemsstaternas behöriga myndigheter samt, i tillämpliga fall, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (byrån), följa gemensamma förfaranden för att bedöma om dessa krav uppfylls. Byrån bör utarbeta certifieringsspecifikationer, godtagbara sätt att uppfylla krav samt vägledningar för att främja den enhetlighet vid tillsyn som är nödvändig.

(8)

De särskilda förhållanden som kännetecknar unionens flygtrafik gör det nödvändigt att införa och effektivt tillämpa gemensamma normer för behörighet för flygledare som är anställda av leverantörer av flygtrafiktjänster som tillhandahåller flygledningstjänst/flygtrafiktjänster (ATM/ANS) till allmänheten.

(9)

Medlemsstaterna bör emellertid så långt det är möjligt se till att de tjänster som militär personal tillhandahåller eller ger tillgång till för allmänt bruk erbjuder en säkerhetsnivå som åtminstone motsvarar den som fastställts i de grundläggande kraven i bilaga Vb i grundförordningen. Medlemsstaterna kan också besluta att tillämpa principerna i denna förordning på militär personal som tillhandahåller tjänster till allmänheten enligt artikel 1.2 c i den förordningen.

(10)

De myndigheter som utför tillsyn och kontroll av överensstämmelse bör vara tillräckligt oberoende gentemot leverantörer av flygtrafiktjänster samt utbildningsleverantörer. Myndigheterna måste också kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Den behöriga myndighet som utses för genomförandet av denna förordning kan vara samma organ som utsetts eller inrättats enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (5), i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1070/2009. Byrån bör uppträda som behörig myndighet för genomförandet av denna förordning och utfärda och förnya certifikat för organisationer som bedriver flygledarutbildning och som är lokaliserade utanför medlemsstaternas territorium och, i tillämpliga fall, deras personal.

(11)

För att tillhandahålla flygtrafiktjänster krävs det högutbildad personal vars behörighet kan visas på olika sätt. För flygkontroll är det lämpligt att upprätthålla ett gemensamt certifieringssystem för flygledare i unionen, vilket bör ses som ett slags examensbevis för varje enskild flygledare. Behörigheten på certifikatet bör ange den typ av flygtrafikledningstjänst som en flygledare är behörig att tillhandahålla. Samtidigt visar de behörighetstillägg som ingår i certifikatet både flygledarens specifika behörighet och de behöriga myndigheternas bemyndiganden att tillhandahålla tjänster för en viss sektor eller grupp av sektorer. Därför bör myndigheterna ha möjlighet att utvärdera flygledarnas kvalifikationer när de utfärdar certifikat eller förlänger giltigheten för behörighetstilläggen. De behöriga myndigheterna bör också ha möjlighet att tillfälligt upphäva ett certifikat, behörigheter eller behörighetstillägg när kvalifikationerna ifrågasätts.

(12)

Säkerhetskulturen bör stärkas ytterligare, framför allt genom att integrera en tillförlitlig tillbudsrapportering och s.k. Just Culture för att dra lärdomar av tillbud. Denna förordning bör inte fastställa någon automatisk koppling mellan ett tillbud och tillfälligt upphävande av ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetstillägg. Ett återkallande av certifikatet bör ses som en sista utväg för extrema fall.

(13)

För att stärka medlemsstaternas förtroende för varandras system för certifiering av flygledare är det nödvändigt att anta gemensamma regler för erhållande och bibehållande av certifikatet. För att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå är det därför viktigt att införa enhetliga krav när det gäller utbildning, kvalifikationer, kompetens och tillträde till flygledaryrket. Detta bör leda till att säkra och högkvalitativa flygkontrolltjänster tillhandahålls samt bidra till att certifikaten erkänns i hela unionen, vilket ökar den fria rörligheten och förbättrar tillgången till flygledare.

(14)

Denna förordning ska inte leda till något kringgående av befintliga nationella bestämmelser om rättigheter och skyldigheter i anställningsförhållanden mellan arbetsgivaren och sökande flygledare.

(15)

För att göra kvalifikationerna jämförbara i hela unionen måste de utformas på ett tydligt och allmänt godtagbart sätt. Detta kommer att bidra till att garantera säkerheten, inte bara inom luftrum som kontrolleras av en leverantör av flygtrafiktjänster, utan i synnerhet i gränssnittet mellan olika tjänsteleverantörer.

(16)

Vid många tillbud och olyckor spelar kommunikation en avgörande roll. I denna förordning fastställs därför detaljerade språkkunskapskrav för flygledare. Dessa krav grundar sig på de krav som har antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och utgör en möjlighet att tillämpa dessa internationellt godkända normer. Det är nödvändigt att tillämpa principerna om icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet när det gäller språkkraven, så att den fria rörligheten stimuleras samtidigt som säkerheten garanteras.

(17)

Målen för den inledande utbildningen beskrivs i Eurocontrols dokument ”Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training”, som har utarbetats på begäran av medlemmarna i Eurocontrol och som betraktas som de accepterade normerna. För lokal utbildning måste bristen på allmänt godtagna normer uppvägas genom ett antal olika åtgärder, bland annat godkännande av examinatorer och kompetensbedömare, vilket bör garantera en hög kompetensnivå. Detta är mycket viktigt eftersom den lokala utbildningen är mycket dyr och av central betydelse för säkerheten. ICAO har utarbetat normer även inom områden där det inte finns några gemensamma europeiska utbildningskrav. I avsaknad av europeiska utbildningskrav kan medlemsstaterna utgå från dessa ICAO-normer.

(18)

Hälsokrav har utarbetats på begäran av Eurocontrols medlemsstater och anses vara lämpliga normer för att säkerställa överensstämmelse med denna förordning. I synnerhet utfärdandet av medicinska intyg bör ske i överensstämmelse med de krav som fastställs i Eurocontrols krav för europeiskt medicinskt intyg klass 3 för flygledare.

(19)

Certifiering av utbildningsorganisationer bör betraktas som en faktor som är av central betydelse för säkerheten och som bidrar till flygledarutbildningens kvalitet. Därför är det nödvändigt att fastställa kraven för utbildningsorganisationer. Utbildning bör ses som en tjänst på samma sätt som flygtrafiktjänster, som också är föremål för ett certifieringsförfarande. Genom denna förordning bör det vara möjligt att certifiera utbildning efter utbildningstyp, paket av utbildningstjänster eller paket av utbildnings- och flygtrafiktjänster, utan att åsidosätta utbildningens särdrag.

(20)

I denna förordning bekräftas EU-domstolens mångåriga rättspraxis i fråga om ömsesidigt erkännande av examensbevis och fri rörlighet för arbetstagare. Proportionalitetsprincipen, angivande av skäl för att införa kompensationsåtgärder och tillgång till lämpliga överklagandeförfaranden utgör grundprinciper som måste bli tillämpliga för flygledningssektorn på ett tydligare sätt. Medlemsstaterna bör ha rätt att vägra att erkänna certifikat som inte har utfärdats i enlighet med denna förordning. Eftersom syftet med förordningen är att säkerställa ömsesidigt erkännande av certifikat, reglerar den inte villkoren för tillträde till anställning.

(21)

Flygledaryrket är föremål för tekniska innovationer som förutsätter en regelbunden uppdatering av flygledarnas kompetenser. Denna förordning bör genomgå nödvändiga anpassningar till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i enlighet med lämpligt förfarande med kontroll enligt artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG (6).

(22)

Denna förordning kan ha inverkan på flygledarnas dagliga arbete. Arbetsmarknadens parter bör informeras och höras på lämpligt sätt om alla åtgärder som får betydande sociala konsekvenser.

Arbetsmarknadens parter har därför rådfrågats inom ramen för byråns ”påskyndade förfarande”. Den branschvisa dialogkommitté som inrättats i enlighet med kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (7) bör höras på lämpligt sätt om ytterligare genomförandeåtgärder som vidtas av kommissionen.

(23)

De allmänna villkoren beträffande ålder, medicinska krav, utbildningskrav och inledande utbildning för att erhålla certifikat bör inte påverka innehavarna av befintliga certifikat. Certifikat och medicinska intyg som har utfärdats av medlemsstaterna enligt direktiv 2006/23/EG bör anses vara utfärdade i enlighet med denna förordning i syfte att garantera fortsatta möjligheter till utövande av rättigheter som befintliga certifikat innebär och en smidig övergång för samtliga certifikatinnehavare och de behöriga myndigheterna.

(24)

Undantag bör medges i syfte att göra det möjligt att fortsätta tillämpa olika nationella förfaranden i frågor där det ännu inte hade införts några gemensamma regler under det påskyndade förfarande som tillämpades för dessa genomförandeåtgärder under den första fasen.

(25)

Byrån bör göra en utvärdering av det europeiska systemet för certifiering av flygledare och av de ytterligare förbättringar som krävs för en ”helhetsstrategi för flygsystemet” och för att säkerställa fullständig överensstämmelse med de grundläggande kraven enligt bilaga Vb i förordning (EG) nr 216/2008, i syfte att avge ett yttrande till kommissionen med eventuella ändringar av denna förordning.

(26)

I detta yttrande ska även sådana frågor tas upp där det under den första fas som det påskyndade förfarandet utgör inte fanns någon möjlighet att införa gemensamma regler i stället för olika nationella varianter. I de fall där detta är aktuellt föreslås det därför att medlemsstaternas nationella lagstiftning ska fortsätta att tillämpas under en övergångsperiod.

(27)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundas på det yttrande som har utfärdats av byrån i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(28)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Mål

Målet med denna förordning är att höja säkerhetsstandarderna och förbättra unionens flygkontrollsystem genom utfärdande av ett certifikat för flygledare som grundar sig på gemensamma certifieringskrav.

Artikel 2

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs detaljerade regler för utfärdande, tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat för flygledare och flygledarelever, av därtill knutna behörigheter, behörighetstillägg och medicinska intyg och av certifikat för utbildningsorganisationer samt villkoren för deras giltighet, förnyelse, förlängning och användning.

2.   Denna förordning ska tillämpas på

(a)

flygledarelever,

(b)

flygledare som fullgör sina uppgifter enligt förordning (EG) nr 216/2008, och

(c)

personer och organisationer som medverkar i certifiering, utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av sökande i enlighet med denna förordning.

3.   Om inte annat följer av artikel 1.3 i förordning (EG) nr 216/2008, ska medlemsstaterna så långt det är möjligt se till att de tjänster som militär personal tillhandahåller eller ger tillgång till för allmänt bruk enligt artikel 1.2 c i den förordningen erbjuder en säkerhetsnivå som åtminstone motsvarar den som fastställts i de grundläggande kraven i bilaga Vb i den förordningen.

4.   I syfte att uppnå en harmoniserad säkerhetsnivå inom det europeiska luftrummet kan medlemsstaterna besluta att tillämpa principerna i denna förordning på militär personal som tillhandahåller tjänster till allmänheten enligt artikel 1.2 c i den förordningen.

5.   Flygkontrolltjänster som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 ska endast tillhandahållas av flygledare som har certifierats i enlighet med denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1.   flygkontrolltjänst: en tjänst som tillhandahålls i syfte att förhindra kollisioner mellan luftfartyg och mellan luftfartyg och hinder på manöverområdet samt för att främja och bibehålla ett välordnat flygtrafikflöde,

2.   leverantörer av flygtrafiktjänster: varje offentlig eller privat enhet som tillhandahåller flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik,

3.   allmän flygtrafik: alla rörelser av civila luftfartyg, liksom alla rörelser av statsluftfartyg (inbegripet militära luftfartyg samt tullens och polisens luftfartyg) när dessa förflyttningar genomförs i överensstämmelse med ICAO:s regler,

4.   certifikat: ett intyg, oavsett vilken benämning det har, som är utfärdat och godkänt i enlighet med denna förordning och som berättigar den lagenliga innehavaren att tillhandahålla flygkontrolltjänster i enlighet med de behörigheter och behörighetstillägg som framgår av certifikatet,

5.   behörighet: ett tillstånd som anges på eller är knutet till ett certifikat, som utgör en del av detta och som anger specifika villkor, rättigheter eller begränsningar som hänför sig till ett sådant certifikat,

6.   behörighetstillägg: ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett certifikat, och som anger de specifika villkor, rättigheter eller begränsningar som hänför sig till den relevanta behörigheten,

7.   lokalt behörighetstillägg: ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett certifikat, och som anger ICAO-platsindikator och de sektorer och/eller arbetspositioner där certifikatinnehavaren är behörig att arbeta,

8.   språkbehörighetstillägg: ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett certifikat, och som anger innehavarens språkkunskaper,

9.   instruktörsbehörighetstillägg: ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett certifikat, och som anger innehavarens behörighet att fungera som operativ instruktör,

10.   ICAO-platsindikator: den kodgrupp bestående av fyra bokstäver som har utformats i enlighet med de bestämmelser som ICAO föreskriver i sin handledning Doc 7910 och som tilldelats platsen för en fast station för luftfarten,

11.   sektor: en del av ett kontrollområde och/eller en flyginformationsregion/övre region,

12.   utbildning: helheten av teoretiska kurser, praktiska övningar, inbegripet simuleringsövningar, och utbildning på arbetsplatsen som krävs för att få och upprätthålla kompetensen att tillhandahålla säkra högkvalitativa flygkontrolltjänster; däri ingår

13.   utbildningsorganisation: en organisation som har certifierats av den behöriga myndigheten för att tillhandahålla en eller flera typer av utbildning,

14.   lokal kompetensplan: en godkänd plan där den metod anges enligt vilken enheten underhåller kompetensen för sina certifikatinnehavare,

15.   lokal utbildningsplan: en godkänd plan med en beskrivning av de förfaranden och den tidsplan som krävs för att de lokala förfarandena ska kunna tillämpas för det lokala området under överinseende av en operativ instruktör.

Artikel 4

Behörig myndighet

För genomförandet av denna förordning ska behörig myndighet vara den myndighet som varje medlemsstat har utsett eller inrättat som sin nationella tillsynsmyndighet för att utföra de uppgifter som åligger en sådan myndighet enligt denna förordning, med undantag för certifiering av utbildningsorganisationer enligt artikel 27, där behörig myndighet ska vara

a)

den myndighet som har utsetts eller inrättats av den medlemsstat där sökanden har sin huvudsakliga verksamhet eller, i förekommande fall, sitt huvudkontor, såvida inte annat överenskommits i bilaterala eller multilaterala avtal mellan medlemsstater eller behöriga myndigheter,

b)

byrån om sökanden har sin huvudsakliga verksamhet eller, i förekommande fall, sitt huvudkontor, utanför medlemsstaternas territorium.

KAPITEL II

CERTIFIKAT, BEHÖRIGHETER OCH BEHÖRIGHETSTILLÄGG

Artikel 5

Ansökan om och utfärdande av certifikat, behörigheter och behörighetstillägg

1.   Ansökan om utfärdande, förlängning eller förnyelse av certifikat samt därtill knutna behörigheter och/eller behörighetstillägg ska göras till den behöriga myndigheten i överensstämmelse med det förfarande som fastställts av denna myndighet.

2.   Ansökan ska åtföljas av upplysningar som visar att sökanden är berättigad att fungera som flygledare eller flygledarelev enligt de krav som föreskrivs i denna förordning. Dessa upplysningar ska avse sökandens kunskaper, erfarenhet, kvalifikationer och språkkunskaper.

3.   Certifikatet ska innehålla all relevant information rörande de rättigheter som denna handling innebär och ska överensstämma med de specifikationer som anges i bilaga I.

4.   Certifikatet ska tillhöra den person som det har utfärdats till och som också ska underteckna det.

Artikel 6

Tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat, behörigheter och behörighetstillägg

I enlighet med artikel 22.2

a)

kan ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetstillägg upphävas tillfälligt om flygledarens kompetens ifrågasätts eller vid försumlighet,

b)

kan ett certifikat återkallas vid tjänstefel eller missbruk.

Artikel 7

Utövande av certifikatens rättigheter

Utövandet av de rättigheter som ett certifikat innebär är avhängigt av giltigheten för behörigheterna, behörighetstilläggen och det medicinska intyget.

Artikel 8

Certifikat för flygledarelev

1.   Innehavare av certifikat för flygledarelev ska vara behöriga att tillhandahålla flygkontrolltjänster under överinseende av en operativ instruktör i enlighet med de behörigheter och behörighetstillägg som framgår av certifikatet.

2.   Personer som ansöker om utfärdande av ett certifikat för flygledarelev ska

a)

vara minst 18 år gamla,

b)

åtminstone ha gymnasieexamen eller ett examensbevis som ger behörighet till universitetsstudier eller motsvarande, som ger möjlighet att fullfölja flygledarutbildningen,

c)

framgångsrikt ha slutfört den godkända inledande utbildning som är relevant för behörigheten och, i förekommande fall, behörighetstillägget, enligt del A i bilaga II,

d)

ha ett giltigt medicinskt intyg,

e)

ha visat att de har tillräckliga språkkunskaper i enlighet med de krav som fastställs i artikel 13.

3.   Certifikatet för flygledarelev ska innehålla språkbehörighetstillägg samt minst en behörighet och, i förekommande fall, minst ett behörighetstillägg.

Artikel 9

Certifikat för flygledare

1.   Innehavare av certifikat för flygledare ska vara bemyndigade att tillhandahålla flygkontrolltjänster i enlighet med de behörigheter och behörighetstillägg som framgår av certifikatet.

2.   Rättigheterna för ett certifikat för flygledare ska omfatta de rättigheter som framgår av ett certifikat för flygledarelev enligt artikel 8.1.

3.   Personer som ansöker om utfärdande av ett certifikat för flygledare ska

a)

vara minst 21 år gamla – medlemsstaterna får emellertid föreskriva en lägre åldersgräns i vederbörligen motiverade fall,

b)

ha ett certifikat för flygledarelev,

c)

ha fullföljt en godkänd lokal utbildningsplan och fått godkänt resultat på därmed förenade examina eller bedömningar i enlighet med de krav som fastställs i del B i bilaga II,

d)

ha ett giltigt medicinskt intyg,

e)

ha visat att de har tillräckliga språkkunskaper i enlighet med de krav som fastställs i artikel 13.

4.   Certifikatet för flygledare ska göras giltigt genom att en eller flera behörigheter anges samt genom relevanta behörighetstillägg, lokala behörighetstillägg och språkbehörighetstillägg för vilka utbildning genomgåtts med godkänt resultat.

Artikel 10

Behörigheter för flygledare

1.   Certifikat ska innehålla en eller flera av följande behörigheter för att ange vilken typ av tjänst som certifikatinnehavaren är berättigad att tillhandahålla:

a)

Behörighet för flygplatskontroll, visuell (ADV) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en flygkontrolltjänst för flygplatstrafik på en flygplats som inte har några publicerade flygprocedurer.

b)

Behörighet för flygplatskontroll, instrument (ADI) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en flygkontrolltjänst för flygplatstrafik på en flygplats som har publicerade flygprocedurer, och ska åtföljas av minst ett av de behörighetstillägg som beskrivs i artikel 11.1.

c)

Behörighet för inflygningskontroll, procedur (APP) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en flygkontrolltjänst för ankommande, avgående eller överflygande luftfartyg utan stöd av övervakningsutrustning.

d)

Behörighet för inflygningskontroll, övervakningsutrustning (APS) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en flygkontrolltjänst för ankommande, avgående eller överflygande luftfartyg med stöd av övervakningsutrustning, och ska åtföljas av minst ett av de behörighetstillägg som beskrivs i artikel 11.2.

e)

Behörighet för områdeskontroll, procedur (ACP) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en flygkontrolltjänst för luftfartyg utan stöd av övervakningsutrustning.

f)

Behörighet för områdeskontroll, övervakningsutrustning (ACS) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en flygkontrolltjänst för luftfartyg med stöd av övervakningsutrustning, och ska åtföljas av minst ett av de behörighetstillägg som beskrivs i artikel 11.3.

2.   En innehavare av en behörighet som under fyra på varandra följande år inte har utövat de rättigheter som är knutna till den behörigheten får påbörja lokal utbildning i den behörigheten först efter en lämplig bedömning av om den berörda personen fortfarande uppfyller villkoren för den behörigheten, och efter att ha uppfyllt de eventuella utbildningskrav som följer av bedömningen.

Artikel 11

Behörighetstillägg

1.   Behörigheten för flygplatskontroll, instrument (ADI) ska innehålla minst ett av följande behörighetstillägg:

a)

Behörighetstillägg för kontrolltorn (TWR) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla kontrolltjänster där flygplatskontrollen tillhandahålls från en arbetsposition.

b)

Behörighetstillägg för markrörelsekontroll (GMC) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla markrörelsekontroll.

c)

Behörighetstillägg för markrörelseövervakningsutrustning (GMS), som beviljas tillsammans med behörighetstillägg för markrörelsekontroll eller behörighetstillägg för kontrolltorn, som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla markrörelseövervakning med stöd av system för övervakning av markrörelser på flygplats.

d)

Behörighetstillägg för luftkontroll (AIR) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla luftkontroll.

e)

Behörighetstillägg för radar (RAD), som beviljas tillsammans med behörighetstillägg för luftkontroll eller behörighetstillägg för kontrolltorn, som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla flygplatskontroll med hjälp av övervakningsutrustning.

2.   Behörigheten för inflygningskontroll, övervakningsutrustning (APS) ska innehålla minst ett av följande behörighetstillägg:

a)

Behörighetstillägg för radar (RAD) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla en inflygningskontrolltjänst med stöd av primär och/eller sekundär radarutrustning.

b)

Behörighetstillägg för precisionsradar (PAR), som beviljas tillsammans med behörighetstillägg för radar, som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla precisionsinflygningar med stöd av radarutrustning för precisionsinflygning för luftfartyg vid slutlig inflygning till landningsbanan.

c)

Behörighetstillägg för övervakningsradarinflygning (SRA), som beviljas tillsammans med behörighetstillägg för radar, som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla icke-precisionsinflygningar, med stöd av övervakningsutrustning för luftfartyg vid slutlig inflygning till landningsbanan.

d)

Behörighetstillägg för automatisk beroende positionsövervakning (ADS) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla inflygningskontrolltjänst med stöd av automatisk beroende positionsövervakning.

e)

Behörighetstillägg för terminalkontroll (TCL), som beviljas tillsammans med behörighetstillägg för radar eller behörighetstillägg för automatisk beroende positionsövervakning, som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla flygkontrolltjänster med stöd av all slags övervakningsutrustning för luftfartyg som opererar i ett visst terminalområde och/eller angränsande sektorer.

3.   Behörigheten för områdeskontroll, övervakningsutrustning (ACS) ska innehålla minst ett av följande behörighetstillägg:

a)

Behörighetstillägg för radar (RAD) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla områdeskontrolltjänster med stöd av övervakningsutrustning.

b)

Behörighetstillägg för automatisk beroende positionsövervakning (ADS) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla områdeskontrolltjänster med stöd av automatisk beroende positionsövervakning.

c)

Behörighetstillägg för terminalkontroll (TCL), som beviljas tillsammans med behörighetstillägg för radar eller behörighetstillägg för automatisk beroende positionsövervakning, som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla flygkontrolltjänster med stöd av all slags övervakningsutrustning för luftfartyg som opererar i ett visst terminalområde och/eller angränsande sektorer.

d)

Behörighetstillägg för oceanområdeskontroll (OCN) som ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att tillhandahålla flygkontrolltjänster för luftfartyg som trafikerar ett oceankontrollområde.

4.   En innehavare av ett behörighetstillägg som under fyra på varandra följande år inte har utövat de rättigheter som är knutna till det behörighetstillägget får påbörja lokal utbildning i det behörighetstillägget först efter en lämplig bedömning av om den berörda personen fortfarande uppfyller villkoren för det behörighetstillägget, och efter att ha uppfyllt de eventuella utbildningskrav som följer av bedömningen.

Artikel 12

Lokalt behörighetstillägg

1.   Det lokala behörighetstillägget ska ange att certifikatinnehavaren är behörig att utföra flygkontrolltjänster för en särskild sektor, en särskild grupp av sektorer eller särskilda arbetspositioner under en flygtrafikledningsenhets ansvar.

2.   Lokala behörighetstillägg ska vara giltiga under en första period av tolv månader.

3.   Giltighetstiden för lokala behörighetstillägg ska förlängas med en efterföljande period av tolv månader utöver den period som anges i punkt 2 om leverantören av flygtrafiktjänster visar för den behöriga myndigheten att

a)

sökanden har utövat de rättigheter som certifikatet ger under ett minsta antal timmar, som ska fastställas i den lokala kompetensplanen, under de senaste tolv månaderna,

b)

sökandens kompetens har bedömts i enlighet med del C i bilaga II, och

c)

sökanden har ett giltigt medicinskt intyg.

För tillämpningen av led a i första stycket ska driftsenheterna hos leverantörerna av flygtrafiktjänster föra register över det faktiska antalet arbetade timmar i sektorerna, grupperna av sektorer eller arbetspositionerna för varje certifikatinnehavare som arbetar i enheten och ska på begäran ge de behöriga myndigheterna och certifikatinnehavaren tillgång till dessa uppgifter.

4.   Det minsta antal arbetstimmar som krävs för att behålla det lokala behörighetstilläggets giltighet, instruktionsuppgifter inte medräknade, får minskas för operativa instruktörer i förhållande till den tid som använts för att instruera i de arbetspositioner för vilka förlängningen gäller, i enlighet med vad som har fastställts i den godkända lokala kompetensplanen.

5.   Om lokala behörighetstillägg upphör att vara giltiga ska en lokal utbildningsplan genomföras med godkänt resultat för att behörighetstillägget åter ska bli giltigt.

Artikel 13

Språkbehörighetstillägg

1.   Flygledare och flygledarelever får inte utöva de rättigheter som deras certifikat innebär om de inte har ett språkbehörighetstillägg för engelska.

2.   Medlemsstaterna får införa lokala språkkrav när så bedöms nödvändigt av säkerhetsskäl.

Sådana krav ska vara icke-diskriminerande, proportionella samt medge öppenhet och insyn och ska meddelas byrån utan dröjsmål.

3.   För genomförandet av punkterna 1 och 2 ska den som ansöker om ett språkbehörighetstillägg visa att han eller hon minst uppfyller språkkraven för operativ nivå (nivå 4) när det gäller användning av både fraseologi och normalspråk.

Detta innebär att sökanden ska

a)

kommunicera effektivt i situationer med enbart röst (telefon/radiotelefoni) och i situationer ansikte mot ansikte,

b)

kommunicera om allmänna, konkreta och arbetsrelaterade ämnen med precision och tydlighet,

c)

använda lämpliga kommunikativa strategier för att utbyta meddelanden och upptäcka och lösa missförstånd i ett allmänt eller arbetsrelaterat sammanhang,

d)

framgångsrikt och relativt obehindrat hantera de språkliga utmaningar som uppstår vid en komplikation eller ett oväntat händelseförlopp som inträffar i en vanlig arbetssituation eller kommunikativ uppgift som annars är välbekant, och

e)

använda en dialekt eller ett uttal som de som arbetar i luftfartsbranschen kan förstå.

4.   Språkkunskapsnivån ska fastställas med stöd av den behörighetsskala som återges i bilaga III.

5.   Trots vad som sägs i punkt 3 får leverantören av flygtrafiktjänster kräva utvidgad nivå (nivå 5) på den behörighetsskala för språkkunskaper som återges i bilaga III vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 om en högre nivå är motiverad av tvingande säkerhetsskäl på grund av de operativa förhållandena för den särskilda behörigheten eller det särskilda behörighetstillägget. Ett sådant krav ska vara icke-diskriminerande, proportionellt, medge öppenhet och insyn samt vara objektivt motiverat av den leverantör av flygtrafiktjänster som önskar tillämpa den högre språkkunskapsnivån, och det ska godkännas av den behöriga myndigheten.

6.   Sökandens språkkunskaper ska bedömas formellt med jämna mellanrum.

Med undantag av sökande som har visat att de har språkkunskaper på expertnivå (nivå 6) i enlighet med bilaga III, ska språkbehörighetstillägget vara giltigt för följande period med möjlighet till förlängning:

a)

Tre år om de har visat att de håller operativ nivå (nivå 4) i enlighet med bilaga III, eller

b)

sex år om de har visat att de håller utvidgad nivå (nivå 5) i enlighet med bilaga III.

7.   Språkkunskaperna ska styrkas genom ett intyg som utfärdas efter ett öppet och objektivt bedömningsförfarande som har godkänts av den behöriga myndigheten.

Artikel 14

Instruktörsbehörighetstillägg

1.   Innehavare av instruktörsbehörighetstillägg ska vara behöriga att tillhandahålla utbildning på arbetsplatsen och övervakning vid en arbetsposition för områden som omfattas av ett giltigt lokalt behörighetstillägg.

2.   Personer som ansöker om utfärdande av ett instruktörsbehörighetstillägg ska

a)

ha ett certifikat för flygledare,

b)

ha utövat de rättigheter som deras certifikat innebär under en närmast föregående period av minst ett år eller en längre period som ska fastställas av den behöriga myndigheten med hänsyn till de behörigheter och de behörighetstillägg som utbildningen omfattar, och

c)

framgångsrikt ha genomgått en godkänd kurs för att bli operativ instruktör, där de nödvändiga kunskaperna och pedagogiska färdigheterna har bedömts genom lämpliga examina.

3.   Instruktörsbehörighetstillägget ska vara giltigt under tre år med möjlighet till förlängning.

KAPITEL III

MEDICINSKA INTYG

Artikel 15

Ansökan om och utfärdande av medicinska intyg

1.   Ansökningar om utfärdande, förlängning eller förnyelse av medicinska intyg ska göras till den behöriga myndigheten i överensstämmelse med det förfarande som fastställts av denna myndighet.

2.   Medicinska intyg ska utfärdas av en behörig medicinsk enhet vid den behöriga myndigheten eller av flygläkare eller flygmedicinska centrum som är godkända av den myndigheten.

3.   Utfärdande av medicinska intyg ska ske i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga I i Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart och de krav som fastställs i Eurocontrols krav för europeiskt medicinskt intyg klass 3 för flygledare.

4.   De behöriga myndigheterna ska se till att effektiva gransknings- eller överklagandeförfaranden inrättas med lämplig medverkan av oberoende medicinska rådgivare.

Artikel 16

De medicinska intygens giltighet

1.   Medicinska intyg ska vara giltiga under en period av

a)

24 månader fram till dess att flygledaren fyller 40 år,

b)

12 månader efter 40 års ålder.

2.   De perioder som avses i punkt 1 ska beräknas från och med dagen för läkarundersökningen vid första utfärdande och förnyelse av ett medicinskt intyg samt från det datum när det föregående medicinska intyget löper ut vid en förlängning.

3.   Undersökningar för förlängning av ett medicinskt intyg får genomföras upp till 45 dagar innan det medicinska intyget löper ut.

4.   Om flygledaren inte genomgår en undersökning för förlängningen senast den dag intyget löper ut, krävs det en undersökning för förnyelse.

5.   Det medicinska intyget kan begränsas, tillfälligt upphävas eller återkallas när som helst om innehavarens hälsotillstånd gör det nödvändigt.

Artikel 17

Försämrat hälsotillstånd

1.   Certifikatinnehavare

a)

får inte vid någon tidpunkt utöva de rättigheter som deras certifikat innebär när de är medvetna om någon försämring av deras hälsotillstånd som skulle kunna göra dem oförmögna att utöva certifikatets rättigheter på ett säkert sätt,

b)

ska underrätta relevant leverantör av flygtrafiktjänster om att de blivit medvetna om någon försämring av hälsotillståndet eller att de påverkas av någon psykoaktiv substans eller medicin som skulle kunna göra dem oförmögna att utöva certifikatets rättigheter på ett säkert sätt.

2.   Leverantörer av flygtrafiktjänster ska inrätta förfaranden för att hantera de operativa konsekvenserna av fall med försämrat hälsotillstånd och ska informera den behöriga myndigheten när en certifikatinnehavare har bedömts vara olämplig av medicinska skäl.

3.   De förfaranden som avses i punkt 2 ska godkännas av den behöriga myndigheten.

KAPITEL IV

KRAV FÖR UTBILDNINGSORGANISATIONER

Artikel 18

Certifiering av utbildningsorganisationer

1.   Ansökningar om certifiering av utbildningsorganisationer ska lämnas till behörig myndighet i överensstämmelse med det förfarande som inrättats av denna myndighet.

2.   Utbildningsorganisationer ska visa att de har tillräcklig personal och utrustning samt bedriver verksamheten i en miljö som är lämplig för att tillhandahålla utbildning som är nödvändig för att erhålla eller upprätthålla certifikat för flygledarelev och certifikat för flygledare.

3.   Utbildningsorganisationer ska ge varje person som har bemyndigats av den behöriga myndigheten tillträde till relevanta lokaler för att undersöka dokument, uppgifter, förfaranden och annat material som kan vara av betydelse för utförandet av den behöriga myndighetens uppgifter.

Artikel 19

Utbildningsorganisationers ledningssystem

Utbildningsorganisationer ska

a)

ha ett effektivt ledningssystem och tillräcklig personal med tillfredsställande kvalifikationer och erfarenhet för att tillhandahålla utbildning enligt denna förordning,

b)

tydligt fastställa regler för ansvarsskyldighet avseende säkerheten inom den godkända utbildningsorganisationen, inbegripet direkt ansvarsskyldighet för ledande befattningshavare avseende säkerheten,

c)

ha tillgång till nödvändiga faciliteter och lokaler och lämplig utrustning som behövs för den typ av utbildning som erbjuds,

d)

ge belägg för att kvalitetsstyrningssystemet utgör en del av ett ledningssystem som gör det möjligt att övervaka överensstämmelsen och tillförlitligheten hos de system och förfaranden som garanterar att de utbildningstjänster som tillhandahålls uppfyller de krav som fastställs i denna förordning,

e)

ha ett system för dokumentation som medger adekvat lagring och tillförlitlig spårbarhet för relevant verksamhet,

f)

visa att det finns tillräcklig finansiering för att genomföra utbildningen i överensstämmelse med denna förordning och att verksamheten har tillräcklig försäkringstäckning i överensstämmelse med den typ av utbildning som tillhandahålls.

Artikel 20

Krav avseende utbildningskurser, planer för inledande utbildning och lokal utbildning samt lokala kompetensplaner

1.   Utbildningsorganisationer ska för den behöriga myndigheten beskriva hur de kommer att gå till väga för att i detalj fastställa innehåll, organisation och längd för utbildningskurser samt i tillämpliga fall för lokala utbildnings- och kompetensplaner.

2.   Detta ska också omfatta det sätt på vilket examination eller bedömningar organiseras. För examination i samband med inledande utbildning, inklusive simuleringsövningar, ska examinatorernas och bedömarnas kvalifikationer beskrivas detaljerat.

KAPITEL V

KRAV FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 21

Den behöriga myndighetens oberoende

1.   De behöriga myndigheterna ska vara oberoende av leverantörer av flygtrafiktjänster och utbildningsorganisationer. Detta oberoende ska uppnås genom en lämplig åtskillnad, åtminstone på funktionell nivå, mellan de behöriga myndigheterna och sådana leverantörer. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter på ett sätt som är opartiskt och öppet redovisat.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta byrån om de behöriga myndigheternas namn och adress, samt eventuella ändringar av dessa.

Artikel 22

De behöriga myndigheternas uppgifter

1.   För att säkerställa de kompetensnivåer som är nödvändiga för att flygledarna ska kunna utföra sitt arbete med höga säkerhetsstandarder ska de behöriga myndigheterna övervaka deras utbildning.

2.   De behöriga myndigheterna har bland annat till uppgift att

a)

utfärda och återkalla certifikat, behörigheter och behörighetstillägg för vilka den relevanta utbildningen och bedömningen fullgjorts inom den behöriga myndighetens ansvarsområde,

b)

förlänga, förnya och tillfälligt upphäva behörigheter och behörighetstillägg, där rättigheterna utövas inom den behöriga myndighetens ansvarsområde,

c)

certifiera utbildningsorganisationer,

d)

godkänna utbildningskurser, lokala utbildningsplaner och lokala kompetensplaner,

e)

godkänna examinatorer eller kompetensbedömare,

f)

övervaka och granska utbildningssystemen,

g)

inrätta lämpliga överklagande- och anmälningsmekanismer,

h)

godkänna behovet av språkkunskaper på utvidgad nivå (nivå 5) i enlighet med artikel 13.5,

i)

godkänna de förfaranden som rör försämrat hälsotillstånd i överensstämmelse med artikel 17.3.

Artikel 23

Utfärdande och upprätthållande av certifikat, behörigheter, behörighetstillägg och medicinska intyg

1.   Den behöriga myndigheten ska fastställa förfaranden för ansökan och utfärdande, förnyelse och förlängning av certifikat samt därtill knutna behörigheter, behörighetstillägg och medicinska intyg.

2.   Vid mottagandet av en ansökan ska den behöriga myndigheten kontrollera om sökanden uppfyller kraven i denna förordning.

3.   Efter att ha försäkrat sig om att sökanden uppfyller kraven enligt denna förordning ska den behöriga myndigheten utfärda, förnya eller förlänga relevant certifikat samt därtill knutna behörigheter, behörighetstillägg eller medicinska intyg.

4.   Det certifikat som har utfärdats av den behöriga myndigheten ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga I.

5.   Om ett certifikat utfärdas på ett annat språk än engelska, ska det innehålla en översättning till engelska av de uppgifter som ska översättas enligt bilaga I.

Artikel 24

Kompetensbedömning

1.   De behöriga myndigheterna ska godkänna de certifikatinnehavare som är berättigade att fungera som kompetensexaminatorer eller kompetensbedömare för lokal utbildning och fortbildning.

2.   Godkännandet ska vara giltigt för en period av tre år med möjlighet till förlängning.

Artikel 25

Dokumentation

De behöriga myndigheterna ska se till att en databas som innehåller uppgifter om behörighet för alla certifikatinnehavare inom deras ansvarsområde och giltighetsdatumen för behörighetstilläggen upprätthålls.

Artikel 26

Utbyte av information

Med vederbörlig hänsyn till principerna om sekretess, vilka fastställs i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 216/2008, ska behöriga myndigheter utbyta lämplig information och ge ömsesidig hjälp för att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning, särskilt i fall som avser fri rörlighet för flygledare inom EU.

Artikel 27

Certifieringsförfarande för utbildningsorganisationer

1.   De behöriga myndigheterna ska fastställa förfaranden för ansökan, utfärdande och upprätthållande som rör giltigheten för utbildningsorganisationers certifikat.

2.   De behöriga myndigheterna ska utfärda certifikat när den sökande utbildningsorganisationen uppfyller de krav som fastställs i kapitel IV.

3.   Certifikatet får utfärdas för varje typ av utbildning eller i kombination med andra flygtrafiktjänster, varvid typen av utbildning och typen av flygtrafiktjänst ska certifieras som ett tjänstepaket.

4.   På certifikatet ska anges de uppgifter som fastställs i bilaga IV.

Artikel 28

Övervakning av utbildningsorganisationers verksamhet samt efterlevnad

1.   De behöriga myndigheterna ska övervaka att de krav och villkor som fogas till utbildningsorganisationens certifikat uppfylls.

2.   De behöriga myndigheterna ska regelbundet granska utbildningsorganisationerna för att säkerställa den effektiva efterlevnaden av de normer som fastställs i denna förordning.

3.   Utöver den regelbundna granskningen får de behöriga myndigheterna genomföra oanmälda inspektioner för att kontrollera hur kraven i denna förordning efterlevs.

4.   Om en behörig myndighet anser att innehavaren av en utbildningsorganisations certifikat inte längre uppfyller de krav eller villkor som är knutna till detta certifikat ska den vidta lämpliga åtgärder för kontroll av efterlevnaden, vilket bland annat kan inbegripa att certifikatet återkallas.

5.   Certifikat som har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i denna förordning ska erkännas ömsesidigt.

Artikel 29

Erkännande av certifikat

1.   Medlemsstaterna ska erkänna certifikat för flygledare och flygledarelever och därtill knutna behörigheter, behörighetstillägg och språkbehörighetstillägg samt åtföljande medicinska intyg som har utfärdats av andra medlemsstater i enlighet med denna förordning.

Om en medlemsstat har föreskrivit en lägre åldersgräns än 21 år i enlighet med artikel 9.3, ska rätten att utöva de rättigheter som tillkommer innehavaren av certifikatet för flygledare emellertid vara begränsad till territoriet för den medlemsstat som har utfärdat certifikatet till dess att innehavaren har uppnått 21 års ålder.

Om en certifikatinnehavare utövar de rättigheter som certifikatet ger i en annan medlemsstat än den där certifikatet har utfärdats ska certifikatinnehavaren ha rätt att byta ut sitt certifikat mot ett certifikat som utfärdas i den medlemsstat där rättigheterna utövas, utan att ytterligare villkor åläggs.

För att bevilja ett lokalt behörighetstillägg ska den behöriga myndigheten kräva att sökanden uppfyller de särskilda villkor som är knutna till detta behörighetstillägg, med angivande av enheten, sektorn eller arbetspositionen. Vid fastställandet av den lokala utbildningsplanen ska utbildningsorganisationen ta vederbörlig hänsyn till den kompetens och erfarenhet som sökanden har förvärvat.

2.   Den behöriga myndigheten ska senast sex veckor efter det att bevisen lagts fram godkänna eller förkasta den lokala utbildningsplan som innehåller den föreslagna utbildningen för sökanden, utan att det påverkar den försening som följer av ett eventuellt överklagande. Den behöriga myndigheten ska se till att principerna om icke-diskriminering och proportionalitet följs.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Överensstämmelse med de grundläggande kraven

Byrån ska göra en utvärdering av det system för certifiering av flygledare som inrättas genom denna förordning och av de ytterligare förbättringar som krävs för en ”helhetsstrategi för flygsystemet” samt för att säkerställa fullständig överensstämmelse med de grundläggande kraven enligt bilaga Vb i förordning (EG) nr 216/2008, i syfte att avge ett yttrande till kommissionen med eventuella ändringar av denna förordning.

Artikel 31

Undantag

1.   Genom undantag från artikel 11 i denna förordning får medlemsstater som har utarbetat nationella behörighetstillägg enligt artikel 7.4 i direktiv 2006/23/EG fortsätta att tillämpa de relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen som gäller vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft.

2.   Genom undantag från artikel 12 i denna förordning får medlemsstater som i enlighet med artikel 10 i direktiv 2006/23/EG har föreskrivit att rättigheterna för ett lokalt behörighetstillägg endast får utövas av certifikatinnehavare under en viss ålder fortsätta att tillämpa de relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen som gäller vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft.

3.   Om en medlemsstat beslutar att tillämpa de undantag som medges enligt punkterna 1 och 2 ska den meddela kommissionen och byrån.

Artikel 32

Övergångsbestämmelser

1.   Genom undantag från del A i bilaga II till denna förordning får utbildningsorganisationer fortsätta att tillämpa utbildningsplaner på grundval av Eurocontrols ”Guidelines for air traffic controllers Common Core Content Initial Training”, utgåvan av den 10 december 2004, under ett år efter ikraftträdandet av denna förordning.

2.   Certifikat, behörigheter, behörighetstillägg, medicinska intyg och utbildningsorganisationers certifikat som har utfärdats i enlighet med de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen på grundval av direktiv 2006/23/EG det datum då denna förordning träder i kraft ska anses vara utfärdade i enlighet med denna förordning.

3.   Personer som ansöker om ett certifikat, en behörighet, ett behörighetstillägg, ett medicinskt intyg eller ett certifikat för en utbildningsorganisation, som inkommer med sin ansökan före det datum då denna förordning träder i kraft, till vilka det inte redan har utfärdats ett certifikat, en behörighet, ett behörighetstillägg, ett medicinskt intyg eller ett certifikat för en utbildningsorganisation, ska visa att de följer bestämmelserna i denna förordning innan certifikatet, behörigheten, behörighetstillägget, det medicinska intyget eller certifikatet för utbildningsorganisationen utfärdas.

4.   Den behöriga myndighet i en medlemsstat hos vilken utbildningsorganisationer som har byrån som behörig myndighet enligt artikel 4 har ansökt om utfärdande av ett certifikat innan denna förordning träder i kraft, ska slutföra certifieringsförfarandet i samordning med byrån samt överföra handlingarna i ärendet till byrån när certifikatet har utfärdats.

5.   Den behöriga myndighet i en medlemsstat som har haft ansvar för säkerhetstillsynen över utbildningsorganisationer som har byrån som behörig myndighet enligt artikel 4, ska överföra säkerhetstillsynen för dessa organisationer till byrån sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1070/2009 av den 21 oktober 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet (EUT L 300, 14.11.2009, s. 34).

(3)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 22.

(4)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 51.

(5)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23

(7)  EGT L 225, 12.8.1998, s. 27.


BILAGA I

SPECIFIKATIONER FÖR CERTIFIKAT

Certifikat som utfärdas i enlighet med denna förordning ska överensstämma med följande specifikationer:

1.   Uppgifter

1.1.

Certifikatet ska innehålla följande uppgifter, och de uppgifter som är markerade med asterisk ska översättas till engelska:

a)

*Namn på den stat eller myndighet som har utfärdat certifikatet (med fet stil).

b)

*Certifikatsbenämning (med extra fet stil).

c)

Certifikatets serienummer, med arabiska siffror, tilldelat av den myndighet som har utfärdat certifikatet.

d)

Innehavarens fullständiga namn (även med latinskt alfabet om det nationella språket använder ett annat alfabet).

e)

Födelsedatum.

f)

Innehavarens nationalitet.

g)

Innehavarens namnteckning.

h)

*Certifiering avseende giltighet och tillstånd för innehavaren att utöva de rättigheter som är knutna till certifikatet, med uppgift om

i)

behörigheter, behörighetstillägg, språkbehörighetstillägg, instruktörsbehörighetstillägg och lokala behörighetstillägg,

ii)

datum för det första utfärdandet,

iii)

datum när giltigheten löper ut.

i)

Namnteckning av den tjänsteman som har utfärdat certifikatet och datum för utfärdandet.

j)

Den utfärdande myndighetens stämpel.

1.2.

Certifikatet ska åtföljas av ett giltigt medicinskt intyg.

2.   Material

Förstklassigt papper eller annat lämpligt material ska användas, och de uppgifter som nämns i punkt 1 ska anges tydligt på detta.

3.   Färg

3.1.

Om material av samma färg används för alla lufttrafikcertifikat som utfärdas av en medlemsstat ska färgen vara vit.

3.2.

Om de lufttrafikcertifikat som utfärdas av en medlemsstat har särskiljande färgmarkering ska färgen på certifikatet för flygledare vara gul.


BILAGA II

UTBILDNINGSKRAV

DEL A

Krav avseende inledande utbildning för flygledare

Den inledande utbildningen ska säkerställa att flygledarelever uppfyller åtminstone målen för grundläggande utbildning och behörighetsutbildning enligt beskrivningen i Eurocontrols dokument ”Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training”, utgåvan av den 21 oktober 2008 (1), så att flygledarna klarar att hantera flygtrafiken på ett säkert, snabbt och effektivt sätt.

Den inledande utbildningen ska omfatta följande ämnen: luftfartsrätt, flygledningstjänst, inbegripet förfaranden för civil-militärt samarbete, meteorologi, navigation, luftfartyg och flygprinciper, inbegripet förståelse mellan flygledaren och piloten, den mänskliga faktorn, utrustning och system, yrkesmiljö, säkerhet och säkerhetskultur, säkerhetsledningssystem, ovanliga situationer/nödsituationer, degraderade system, språkkunskaper, inbegripet fraseologi för radiotelefoni.

Ämnena ska läras ut på ett sådant sätt att sökandena förbereds för olika typer av flygtrafikledningstjänster samtidigt som säkerhetsaspekterna betonas. Den inledande utbildningen ska bestå av teoretiska och praktiska kurser, inklusive simuleringsövningar, och utbildningens längd ska fastställas i de godkända planerna för inledande utbildning. De förvärvade kunskaperna ska garantera att eleven kan anses ha den kompetens som krävs för att hantera komplexa situationer med mycket trafik, vilket underlättar övergången till lokal utbildning.

Elevens kompetens efter den inledande utbildningen ska bedömas genom lämpliga examina eller ett system med fortlöpande bedömning.

DEL B

Krav avseende lokal utbildning för flygledare

Den lokala utbildningsplanen ska i detalj beskriva de förfaranden och den tidsplan som krävs för att kunna tillämpa de lokala förfarandena för det lokala området under överinseende av en operativ instruktör. Den godkända planen ska inbegripa uppgifter om alla delar av kompetensbedömningssystemet, inklusive arbetsarrangemang, bedömning av framstegen och examination, tillsammans med förfaranden för anmälningar till den behöriga myndigheten. Den lokala utbildningen kan innehålla vissa delar av den inledande utbildningen som är specifika för de nationella förhållandena.

Under den lokala utbildningen ska flygledare få tillräcklig utbildning i säkerhet, luftfartsskydd och krishantering.

Den lokala utbildningens längd ska fastställas i den lokala utbildningsplanen. De obligatoriska kvalifikationerna ska bedömas genom lämplig examination eller genom ett system med fortlöpande bedömning, av godkända kompetensexaminatorer eller kompetensbedömare som ska vara neutrala och objektiva i sin bedömning. I detta syfte ska de behöriga myndigheterna inrätta överklagandemekanismer för att säkerställa att eleverna behandlas rättvist.

DEL C

Fortbildningskrav för flygledare

Behörighet och lokala behörighetstillägg för certifikat för flygledare ska hållas giltiga genom godkänd fortbildning, som består av utbildning för att upprätthålla flygledarnas kompetens, repetitionskurser, utbildning om nödsituationer och, när så är lämpligt, språkkurser.

Under fortbildningen ska flygledare få tillräcklig utbildning i säkerhet, luftfartsskydd och krishantering.

Fortbildningen ska bestå av teoretiska och praktiska kurser tillsammans med simuleringsövningar. I detta syfte ska utbildningsorganisationen upprätta lokala kompetensplaner som i detalj beskriver de förfaranden, den tidsplan och den bemanning som krävs för tillhandahållande av den lämpliga fortbildningen och för att påvisa kompetens. Dessa planer ska revideras och godkännas minst vart tredje år. Fortbildningens längd ska beslutas i enlighet med de funktionella behov som de flygledare som arbetar i enheten har, särskilt i samband med förändringar eller planerade förändringar av förfaranden eller utrustning, eller mot bakgrund av de samlade kraven för säkerhetshantering. Varje flygledares kompetens ska på lämpligt sätt bedömas minst vart tredje år. Leverantören av flygtrafiktjänster ska se till att mekanismer tillämpas som garanterar en rättvis behandling av certifikatinnehavare för vilka behörighetstilläggets giltighet inte kan förlängas.


(1)  Utgåva 1.0, utgivningsdatum: 21.10.2008, referensnr: EUROCONTROL-SPEC-0113.


BILAGA III

SPRÅKKUNSKAPSKRAV

Behörighetsskala för språkkunskap: Expertnivå, utvidgad nivå och operativ nivå

Nivå

Uttal

Använder en dialekt och/eller ett uttal som de som arbetar i luftfartsbranschen kan förstå.

Struktur

Relevanta grammatiska strukturer och meningsbyggnader avgörs av språkfunktioner som är lämpliga för uppgiften.

Ordförråd

Talförhet

Förståelse

Interaktioner

Expert

6

Uttal, betoning, rytm och intonation stör nästan aldrig förståelsen även om dessa eventuellt kan vara påverkade av talarens modersmål eller regionala variation.

Genomgående god kontroll över både grundläggande och komplicerade grammatiska strukturer och meningsbyggnader.

Ordförrådets bredd och exakthet räcker för att kommunicera effektivt om ett stort antal välbekanta och obekanta ämnen. Ordförrådet är idiomatiskt, nyanserat och känsligt för olika register.

Kan konversera ingående på ett naturligt och ledigt sätt. Varierar ordflödet för att uppnå en stileffekt, t.ex. för att betona något. Använder spontant lämpliga samtalsmarkörer och samtalskopplingar.

Förståelsen är genomgående korrekt i nästan alla sammanhang och inkluderar förståelse av språkliga och kulturella nyansskillnader.

Interagerar med lätthet i nästan alla situationer. Är känslig för verbala och icke-verbala signaler och svarar på dem på ett lämpligt sätt.

Utvidgad

5

Uttal, betoning, rytm och intonation stör sällan förståelsen även om dessa kan vara påverkade av talarens modersmål eller regionala variation.

Genomgående god kontroll över grundläggande grammatiska strukturer och meningsbyggnader. Försöker sig på komplicerade grammatiska strukturer men då uppstår fel som ibland hindrar betydelsen.

Ordförrådets bredd och exakthet räcker för att effektivt kommunicera om gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen. Gör omskrivningar på ett konsekvent och framgångsrikt sätt. Ordförrådet är ibland idiomatiskt.

Förmåga att ingående och relativt obehindrat tala om välbekanta ämnen men varierar inte ordflödet för att uppnå en stilistisk effekt. Kan använda sig av lämpliga samtalsmarkörer och samtalskopplingar.

Förståelsen är korrekt när det gäller gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen och oftast korrekt när talaren ställs inför en språklig komplikation, komplicerad situation eller ett oväntat händelseförlopp. Kan förstå ett antal talvarianter (dialekter och/eller uttal) eller register.

Svaren är omedelbara, adekvata och informativa. Hanterar förhållandet mellan talaren och lyssnaren på ett effektivt sätt.

Operativ

4

Uttal, betoning, rytm och intonation påverkas av talarens modersmål eller regionala variation men detta stör endast ibland förståelsen.

Grundläggande grammatiska strukturer och meningsbyggnader används på ett kreativt och oftast välkontrollerat sätt. Fel kan förekomma, särskilt vid ovanliga eller oväntade omständligheter, men de stör sällan betydelsen.

Ordförrådets bredd och exakthet räcker vanligtvis för att effektivt kommunicera om gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen. Kan ofta göra omskrivningar på ett framgångsrikt sätt när ordförråd saknas i ovanliga eller oväntade situationer.

Producerar språkstycken i ett lämpligt tempo. Enstaka fall av bristande talförhet kan uppstå vid övergången från instuderat eller formellt tal till spontan interaktion men detta hindrar inte en effektiv kommunikation. Begränsad användning av samtalsmarkörer och samtalskopplingar. Utfyllnadsord är inte störande.

Förståelse är vanligtvis korrekt för gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen där det uttal eller den variation som används är tillräckligt begriplig(t) för internationella användare. Då talaren konfronteras med en språklig komplikation, en komplicerad händelse eller ett oväntat händelseförlopp kan förståelsen bli långsammare eller kräva strategier för förtydligande.

Svaren är vanligtvis omedelbara, adekvata och informativa. Initierar och upprätthåller replikskiften även vid oväntade händelseförlopp. Hanterar uppenbara missförstånd på ett adekvat sätt genom att kontrollera, bekräfta eller förtydliga.


Behörighetsskala för språkkunskap: Föroperativ nivå, grundnivå och nivå före grundnivån

Nivå

Uttal

Använder en dialekt och/eller ett uttal som de som arbetar i luftfartsbranschen kan förstå.

Struktur

Relevanta grammatiska strukturer och meningsbyggnader avgörs av språkfunktioner som är lämpliga för uppgiften.

Ordförråd

Talförhet

Förståelse

Interaktioner

Föroperativ nivå

3

Uttal, betoning, rytm och intonation påverkas av talarens modersmål eller regionala variation och detta stör ofta förståelsen.

Grundläggande grammatiska strukturer och meningsbyggnader vid förutsägbara situationer kontrolleras inte alltid väl. Fel stör ofta betydelsen.

Ordförrådets bredd och exakthet är ofta tillräckliga för att kommunicera om gemensamma, konkreta eller arbetsrelaterade ämnen, men bredden är begränsad och ordvalet är ofta inte ändamålsenligt. Är ofta oförmögen att göra lyckade omskrivningar då ordförrådet saknas.

Producerar språkstycken men fraseringen och användningen av pauser är ofta olämplig. Tveksamheter eller långsamhet i språkbearbetningen kan hindra en effektiv kommunikation. Utfyllnadsord är ibland störande.

Förståelsen är ofta korrekt för gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen där det uttal eller den variation som används är tillräckligt begriplig(t) för internationella användare. Kan misslyckas med att förstå en språklig komplikation, komplicerad händelse eller ett oväntat händelseförlopp.

Svaren är ibland omedelbara, adekvata och informativa. Kan relativt obehindrat initiera och upprätthålla replikskiften om välkända ämnen och i förutsägbara situationer. Vanligtvis otillräcklig vid oväntade händelseförlopp.

Grundnivå

2

Uttal, betoning, rytm och intonation påverkas starkt av talarens modersmål eller regionala variation och detta stör ofta förståelsen.

Visar endast begränsad kontroll av ett par enkla memorerade grammatiska strukturer och meningsbyggnader.

Begränsad bredd i ordförrådet som endast består av isolerade ord och memorerade fraser.

Kan producera mycket korta, isolerade, memorerade yttranden med ofta förekommande pauser och en störande användning av utfyllnadsord för att leta efter uttryck och för att uttala mindre välbekanta ord.

Förståelsen är begränsad till isolerade memorerade fraser som uttalas sakta och tydligt.

Svarstiden är långsam och ofta oändamålsenlig. Interaktionen är begränsad till enkla rutinmässiga replikskiften.

Nivå före grundnivå

1

Presterar på en nivå som ligger under grundnivå.

Presterar på en nivå som ligger under grundnivå.

Presterar på en nivå som ligger under grundnivå.

Presterar på en nivå som ligger under grundnivå.

Presterar på en nivå som ligger under grundnivå.

Presterar på en nivå som ligger under grundnivå.


BILAGA IV

Specifikationer för utbildningsorganisationers certifikat

På utbildningsorganisationers certifikat som utfärdats av en behörig myndighet enligt denna förordning ska följande anges:

a)

Den behöriga myndighet som utfärdar certifikatet.

b)

Sökanden (namn och adress).

c)

Typ av tillhandahållen utbildning och/eller tillhandahållna tjänster som certifieras, i förekommande fall.

d)

En försäkran om att sökanden uppfyller de krav som fastställs i kapitel V.

e)

Datum för utfärdande av och giltighetsperiod för certifikatet.